## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -
Haivamsha Parva - Chapter 44 -
Devasenavarnanam 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
October 30, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------


atha chatushchatvArimsho.adhyAyaH
devasenAvarNanam

vaishaMpAyana uvAcha

shrutaste daityasainyasya vistarastAta vigrahe |
surANAM sarvasainyasya vistaraM vaiShNavaM shR^iNu ||1-44-1
AdityA vasavo rudrA ashvinau cha mahAbalau | 
sabalAH sAnugAshchaiva saMnahyanta yathAbalam ||1-44-2
puruhUtastu purato lokapAlaH sahasradR^ik ||
grAmaNIH sarvadevAnamAruroha suradviSham ||1-44-3
savye chAsya rAthaH pArShve pakShipravaravegavAN |
suchAruchakracharaNo hemavajrapariShkR^itaH || 1-44-4 
devagandharvayakShaughairanuyAtaH sahasrashaH |
dIptimadbhiH sadasyaishcha brahmarShibhirabhiShTutaH ||1-44-5
vajravisphUrjitoddhUtairvidyudindrAyudhAnvitaiH |
gupto balAhakagaNaiH kAmagairiva parvataiH ||1-44-6
samArUDhaH sa bhagavAnparyeti maghavA gajam |
havirdhAneShu gAyanti viprAH somamakhe sthitAH ||1-44-7
svarge shakrAnuyAneShu devatUryaninAdiShu |
indraM samupanR^ityanti shatasho  hyapsarogaNAH ||1-44-8
ketunA vaMshajAtena rAjamAno yathA raviH |
yukto harisahasreNa manomArutaraMhasA ||1-44-9
sa syandanavaro bhAti yukto mAtalinA tadA |
kR^itsnaH parivR^ito merurbhAskarasyeva tejasA ||1-44-10
yamastu daNDamudyamya kAlayuktaM cha mudgaram |
tasthau suragaNAnIke daityAnnAdena bhIShayan ||1-44-11 
chaturbhiH sAgarairgupto lelihAnaishcha pannagaiH |
sha~NkhamuktA~Ngadadharo bibhrattoyamayaM vapuH ||1-44-12
kAlapAshaM samAvishya hayaiH shashikaropamaih |
vAyvIritajalodgAraiH kurva.NllIlAH sahasrashaH ||1-44-13
pANDuroddhUtavasanaH pravAlaruchirA~NgadaH |
maNishyAmottamavapurhArabhArArpitodaraH ||1-44-14
varuNaH pAshabhR^inmadhye devAnIkasya tasthivAn |
yuddhavelAmabhilaShanbhinnavela ivArNavaH ||1-44-15
yakSharAkShasasainyena guhyakAnAM gaNairapi |
maNishyAmottamavapuH kubero naravAhanaH ||1-44-16
yuktashcha sha~NkhapadmAbhyAM nidhInAmadhipaH prabhuH |
rAjarAjeshvaraH shrImAngadApANiradR^ishyata ||1-44-17
vimAnayodhI dhanado vimAne puShpake sthitaH |
sa rAjarAjaH shushubhe yuddhArthI  naravAhanaH |
prekShyamANaH shivasakhaH sAkShAdiva shivaH svayaM ||1-44-18
pUrvaM pakShaM sahasrAkShaH pitR^irAjastu dakShiNam |
varuNaH pashchimaM pakShamuttaram naravAhanaH ||1-44-19
chaturShu yuktAshchatvAro lokpAlA balotkaTAh |
svAsu dikShvabhyarakShanvai tasya devabalasya ha ||1-44-20
sUryaH saptAshvayuktena rathenAmbaragAminA |
shriyA jAjvalyamAnena dIpyamAnaishcha rashmibhiH ||1-44-21
udayAstamayaM chakre meruparyantagAminA |
tridivadvArachkreNa tapatA lokamavyayam ||1-44-22
sahasrarashmiyuktena bhrAjamAnaH svatejasA |
chachAra madhye devAnAM dvAdashAtmA dineshvaraH ||1-44-23   
somaH shvetahayairbhAti syandane shItarashmivAn |
himatoyaprapUrNAbhirbhAbhirAhlAdaya~njagat ||1-44-24
tamR^ikShayogAnugataM shishirAMshuM dvijeshvaram |
jagachChAyA~NkitatanuM naishasya tamasaH kShayam ||1-44-25
jyotiShAmIshvaraM vyomni rasAnAM rasanaM prabhum |
auShadhInAM paritrANam nidhAnamamR^itasya cha ||1-44-26
jagataH prathamaM bhAgaM  saumyaM shItamayaM rasam |
dadR^IshurdAnavAH somaM himapraharaNasthitam ||1-44-27
yaH prANaH sarvabhUtAnAM pa~NchadhA bhidyate nR^iShu |
saptaskandhagato lokAMstrIndadhAra charAcharAn ||1-44-28 
yamAhuragneryantAraM sarvaprabhavamIshvaram |
saptasvaragatA yasya yonirgItirudIryate ||1-44-29
yaM vadantyuttamam bhUtam yaM vadantyasharIriNam |
yamAhurAkAshagamaM shIghragaM shabdayonijam ||1-44-30
sa vAyuH sarvabhUtAyuruddhataH svena tejasA |
vavau pravyathayandaityAnpratilomaH satoyadaH ||1-44-31
maruto devagandharvA vidyAdharagaNaiH saha |
chikrIDurasibhiH shubhrairnirmuktairiva pannagaiH ||1-44-32
sR^ijantaH sarpapatayastIvraM roshamayaM viSham |
sharabhUtAH surendrANAM cherurvyAttamukhA divi ||1-44-33
parvatAstu shilAshR^i~NgaiH shatashAkhaishca pAdapaiH |
upatasthuH suragaNAnprahartuM  dAnavaM balam ||1-44-34 
yaH sa devo hR^iShIkeshaH padmanAbhastrivikramaH |
kR^iShNavartmA yugAntAbho vishvasya jagataH prabhuH ||1-44-35
samudrayonirmadhuhA havyabhukkratusatkR^itaH |
bhUrApovyomabhUtAtmA samaH shAntikaro.arihA ||1-44-36
jagadyonirjagadbIjo jagadgururudAradhIH |
sArkamagnimivodyantamudyamyottamatejasam || 1-44-37
arighnamamarAnIke chakraM chakragadAdharaH |
saparIveShamudyantaM saviturmaNDalaM yathA ||1-44-38
savyenAlambya mahatIM sarvAsuravinAshinIm |
kareNa kAlIM vapuShA shatrukAlapradAM gadAm |
sheShairbhujaiH pradIptAni bhujagAridhvajaH prabhuH || 1-44-39
dadhArAyudhajAlAni shAr~NgAdIni mahAyashAH |
sa kashyapaH svAtmabhavaM dvijaM bhujagabhojanam ||1-44-40
pavanAdhikasaMpAtaM gaganakSobhaNaM khagam |
bhujagendreNa vadane niviShTena virAjitam ||1-44-41 
amR^itAraMbhanirmuktaM mandarAdrimivochChritam |
devAsuravimardeShu shatasho drR^iShTavikramam ||1-44-42
mahendreNAmR^itasyArthe vajreNa kritalakShaNam |
shikhinaM chUDinaM chaiva taptakuNDalabhUShaNam |
vichitrapakShavasanaM dhAtumantamivAchalam ||1-44-43
sphItakroDAvalambena shItAMshusamatejasA|
bhogibhogAvasaktena maNiratnena bhAsvatA ||1-44-44
pakShAbhyAM chArupatrAbhyAmAvR^itya divi lIlayA |
yugAnte sendrachApAbhyAM toyadAbhyAmivAmbaram ||1-44-45
nIlalohitapItAbhiH patAkAbhiralaMkR^itam |
ketuveShapratichChannaM mahAkAyaniketanam ||1-44-46
aruNAvarajaM shrImAnAruhya samare hariH |
sa devaH svena vapuShA suparNaM khecharottamam ||1-44-47
tamanvayurdevagaNA munayashcha tapodhanAH |
gIrbhiH paramamantrAbhistuShTuvushcha gadAdharam ||1-44-48
tadvaishravaNasaMshliShTaM vaivasvatapuraHsaram |
vArirAjaparikShiptaM devarAjavirAjitam ||1-44-49
chandraprabhAbhirvimalaM yuddhAya samupasthitam |
pavanAviddhanirghoShaM saMpradIptahutAshanam ||1-44-50
viShNorjiShNoH sahiShNoshcha bhrAjiShNostejasA vR^itam |
balaM balavadudbhUtaM yuddhAya samavartata ||1-44-51
svastyastu devebhya iti stutvA tatrA~NgirAbravIt |
svastyastu devebhya iti ushanA vAkyamAdade ||1-44-52  

 iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi 
 AshcharyatArakAmaye chatushchatvAriMsho.adhyAyaH