## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva 
Chapter 46 - Daitya parajayaH
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, November 8, 2007
Note: verse 7 ijyo or Ijyo? ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha ShatchatvAriMsho.adhyAyaH
daityaparAjayaH

vaishaMpAyana uvAcha 

evamastviti saMhR^iShTaH shakrastridashavaddhanaH |
saMdideshAgrataH somaM yuddhAya shishirAyudham ||1-46-1

shakra uvAcha 

gachCha soma sahAyatvaM  kuru pAshadharasya vai |
asurANAM vinAshAya jayAya  cha divaukasAm ||1-46-2
tvamapratimavIryashcha jyotiShAM cheshvareshvaraH |
tvanmayaM sarvalokAnAM rasaM rasavido viduH ||1-46-3
kShayavR^iddhI tavAvyakte sAgarasyeva maNDale |
parivartasyahorAtraM kAlaM jagati yojayan ||1-46-4
lokachChAyAmayaM lakShma tavA~Nke shashasaMj~nitam |
na viduH somadevApi ye cha nakShatrayoginaH ||1-46-5
tvamAdityapathAdUrdhvaM jyotiShAM chopari sthitaH |
tamashchotsArya vapuShA bhAsayasyakhilaM jagat ||1-46-6
shvetabhAnurhimatanurjyotiShAmadhipaH shashI |
abdakR^itkAlayogAtmA Ijyo yaj~naraso.avyayaH ||1-46-7
oShadhIshah kriyAyonirambhoyoniranuShNabhAk |
shItAMshuramR^itAdhArashchapalaH shvetavAhanaH ||1-46-8
tvam kAntiH kAntavapuShAM tvaM somaH somavR^ittinAm |
saumyastvaM sarvabhUtAnAM timiraghnastvamR^ikSharAT ||1-46-9
tadgachCha tvaM sahAnena varuNena varUthinA |
shamayasvAsurIM mAyAM yayA dahyAma saMgara ||1-46-10

soma uvAcha 

yanmAM vadasi yuddhArthe devarAja jagatpate |
eSha varShAmi shishiraM daityamAyApakarShaNam ||1-46-11
etAnmachChItanirdagdhAnpashya tvaM himaveShTitAn |
vimAyAnvimadAMshchaiva dAnavAMstvaM mahAmR^idhe ||1-46-12

vaishaMpAyana uvAcha 

tato himakarotsR^iShTAH subAShpA himavR^iShTayah |
veShTayanti sma tAnghorAndaityAnmeghagaNA iva ||1-46-13
tau pAshashuklAMshudharau varuNendU mahAraNe |
jaghnaturhimapAtaishcha pAtaghAtaishcha dAnavAn ||1-46-14
dvAvaMbunAthau samare tau pAshahimayodhinau |
mR^idhe cheraturambhobhiH kShubdhAviva mahArNavau ||1-46-15
tAbhyAmAplAvitaM sainyaM taddAnavamadR^ishyata |
jagatsaMvartakAMbodhaiH pravR^iShTairiva saMvR^itam ||1-46-16
tAvudyatAMshupAshau dvau shashA~NkavaruNau raNe |
shamayAmAsaturmAyAM devau daiteyanirmitAm ||1-46-17
shItAMshujalanirdagdhAH pAshaishcha prasitA raNe |
na shekushchalituM daityA vishiraskA ivAdrayaH||1-46-18
shItAMshunihatAste tu peturdaityA himArditAH |
himaprAvR^itasarvA~NgA nirUShmANa ivAgnayaH ||1-46-19
teShAM tu divi daityAnAM viparItaprabhANi cha |
vimAnAni vichitrANi nipatantyutpatanti cha ||1-46-20  
tAnpAshahastagrathitA~nchChAditAnhimarashminA |
mayo dadarsha mAyAvI dAnavAndivi dAnavaH || 1-46-21
sa shilAjAlavitatAM gaNDashailATTahAsinIm |
pAdapotkaTakUTAgrAM kandarAkIrNakAnanAm ||1-46-22
siMhavyAghragajAkIrNAM nadantImiva yUthapaiH |
IhAmR^igagaNAkIrNAM pavanAghUrNitadrumAm ||1-46-23
nirmitAM svena putreNa krau~nchena divi kAmagAm |
prasR^itAM pArvatIM mAyAM sasR^ije dAnavottamaH ||1-46-24
sAshmashabdaiH shilAvarShaiH saMpatadbhishcha pAdapaiH |
nijaghne devasa~NghAMstAndAnavAMshchApyajIvayat ||1-46-25
naishAkarI vAruNI cha mAyentardadhatastataH |
ashmabhishchAyasaghanaiH kirandevagaNAnraNe ||1-46-26
sAshmasa~NghAtaviShamA drumaparvatasa~NkaTA |
abhavadghorasa~nchArA pR^ithivI parvatairiva ||1-46-27
nAnAhato.ashmabhiH kashchichChilAbhishchAtha tADitaH |
nAniruddho drumagaNairdevo.adR^ishyata saMyuge ||1-46-28
tadapabhraShTadhanuShaM bhagnapraharaNAvilam |
niShprayatnaM surAnIkaM varjayitvA gadAdharam ||1-46-29
sa hi yuddhagataH shrImAnIsho na sma vyakampata |
sahiShNutvAjjagatsvAmI na chukrodha gadAdharaH ||1-46-30
kAlaj~naH kAlameghAbhaH samaikShatkAlamAhave |
devAsuravimardaM sa draShTukAmo janArdanaH ||1-46-31
tato bhagavatA.a.adiShto raNe pAvakamArutau |
shamanArthaM pravR^iddhAyA mAyAyA mayasR^iShTayA ||1-46-32
tataH pravR^iddhAvanyonyaM pravR^iddhau jvAlavAhinau |
choditau viShNuvAkyena tAM mAyAM vyapakarShatAm ||1-46-33
tAbhyAmudbhrAntavegAbhyAM pravR^iddhAbhyAM mahAhave |
dagdhA sA pArvatI mAyA bhasmIbhUtA nanAsha ha ||1-46-34
so.anilo.analasaMyuktaH so.analshchAnilAkulaH |
daityasenAM dadahaturyugAnteShviva mUrchChitau ||1-46-35
vAyuH pradhAvitastatra pashchAdagnishcha mArutAt |
cheraturdAnavAnIke krIDantAvanalAnilau ||1-46-36
bhasmAvayavabhUteShu prapatatsUtpatatsu cha |
dAnaveShu vinaShTeShu kR^itakarmaNi pAvake ||1-46-37
vAtaskandhApaviddheShu vimAneShu samantataH |
mAyAbandhe vinirvR^itte stUyamAne gadAdhare ||1-46-38  
niShprayatneShu daityeShu trailokye muktabandhane |
saMprahR^iShTeShu deveShu sAdhu sAdhviti sarvashaH ||1-46-39
jaye dashashatAkShasya mayasya cha parAjaye |
dikShu sarvAsu shuddhAsu pravR^itte dharmasaMstare ||1-46-40
apAvR^itte chandrapathe ayanasthe divAkare |
prakR^itistheShu lokeShu nR^iShu chAritrabandhuShu ||1-46-41
abhinnabandhane mR^ityau hUyamAne hutAshane |
yaj~nabhAgiShu deveShu svargArthaM darshayatsu cha ||1-46-42
lokapAleShu sarveShu dikShu saMyAnavartiShu |
bhAve tapasi shuddhAnAmabhAve duShTakarmiNAm ||1-46-43
devapakShe pramudite daityapakShe viShIdati |
tripAdavigrahe dharme adharme pAdavigrahe ||1-46-44
apAvR^ite mahAdvAre vartamAne cha satpathe |
svadharmastheShu varNeShu loke.asminnAshrameShu cha ||1-46-45
prajArakShaNayukteShu bhrAjamAneShu rAjasu |
gIyamAnAsu gAthAsu devasaMstavanAdiShu  ||1-46-46
prashAntakaluShe loke shAnte tapasi dArune |
agnimArutayostasminvR^itte  saMgrAmakarmaNi ||1-46-47
tanmayA vimalA lokAstAbhyAM jayakR^itapriyAH |
pUrvadevabhayaM shrutvA mArutAgnikR^itaM mahat ||
kAlanemiriti khyAto dAnavaH pratyadR^ishyata ||1-46-48
bhAskarAkAramukuTaH shi~njitAbharaNA~NgadaH |
mandarAchalasaMkAsho mahArajatasaMvR^itaH ||1-46-49
shatapraharaNodagraH shatabAhuH shatAnanaH |
shatashIrShA sthitaH shrImA~nchatashR^i~Nga ivAchalaH ||1-46-50
kakShe mahati saMvR^iddho himAnta iva pAvakaH ||1-46-51
dhUmrakesho harichChmashrurdaMShTrAloShTapuTAnanaH |
trailokyAntaravistAro dhArayanvipulaM vapuH ||1-46-52
bAhubhistulayanvyoma kShipanpadbhyAM mahIdharAn |
IrayanmukhaniHshvAsairvR^iShTimanto balAhakAH ||1-46-53
tiryagAyataraktAkShaM mandarodagravarchasam |
didhakShantamivAyAntaM sarvAndevagaNanmR^idhe ||1-46-54
tarjayantaM suragaNAMshChAdayantaM disho dasha |
saMvartakAle kShudhitaM dR^iptaM mR^ityumivotthitam ||1-46-55
sutalenochChritavatA vipulA~NguliparvaNA 
mAlyAbharaNapUrNena ki~nchichchalitavarmaNA ||1-46-56
uchChritenAgrahastena dakShiNena vapuShmatA |
dAnavAndevanihatAnuttiShThadhvamiti bruvan ||1-46-57
taM kAlanemiM samare dviShatAM kAlasannibham |
vIkShanti sma  surAH sarve bhayaviklavamAnasAH ||1-46-58
taM sma vIkShanti bhUtAni kramantaM kAlaneminam |
trivikramaM vikrmantaM nArAyaNamivAparam ||1-46-59
sochChrayanprathamaM pAdaM mArutAghUrNitAmbaraH |
prAkrAmadasuro yuddhe trAsayansarvadevatAH ||1-46-60
samayenAsurendreNa pariShvaktaH kramanraNe |
kalanemirbabhau daityaH saviShNuriva mandaraH ||1-46-61
atha vivyathire devAH sarve shakrapurogamAH |
dR^iShTvA kAlamivAyAntaM kAlanemiM bhayAvaham ||1-46-62  

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
kAlanemiprakramaNe ShaDchatvAriMsho.adhyAyaH