##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva -
Chapter 47 - KalanemiparAkramaH
Itranslated and Proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca , November 15, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha saptachatvAriMsho.adhyAyaH 
kAlanemiparAkramaH  

VaishaMpAyana uvAcha 
dAnavAMshchApi piprIShuH kAlanemirmahAsuraH |
vyavardhata mahAtejAstapAnte jalado yathA ||1-47-1
trailokyAntargataM taM tu dR^iShTvA te dAnaveshvarAH |
uttasthuraparishrAntAH prApyevAmR^itamuttamam ||1-47-2
te bhItA bhayasaMtrastA mayatArapurogamAH |
tArakAmayasaMgrAme satataM jayakA~NkShiNaH |
rejurAyodhanagatA dAnavA yuddhakA~NkShiNaH ||1-47-3
astramabhyasyatAM teShAM vyUhaM cha paridhAvatAm |
prekShatAM chAbhavatprItirdAnavaM kAlaneminam ||1-47-4
ye tu tatra mayasyAsanmukhyA yuddhapuraHsarAH |
te.api sarve bhayaM tyaktvA hR^iShTA yoddhumupasthitAH ||1-47-5
mayastAro varAhashcha hayagrIvashcha vIryavAn  |
viprachittasutaH shvetaH kharalaMbAvubhAvapi ||1-47-6
ariShTo baliputrastu kishoroShTrau tathaiva cha |
svarbhAnushchAmaraprakhyo vaktrayodhI mahAsuraH ||1-47-7
ete.astraviduShaH sarve sarve tapasi suvratAH |
dAnavAH kR^itino jagmuH kAlaneminamuttamam ||1-47-8
te gadAbhishcha gurvIbhishchakraishcha saparashvadhaiH |
ashmabhishchAdrisadR^ishairgaNDashailaishcha daMshitaiH ||1-47-9
paTTishairbhindipAlaishcha parighaishchottamAyudhaiH |
ghAtanIbhishcha gurvIbhiH shataghnIbhistathaiva cha ||1-47-10
kAlakalpaishcha musalaiH kShepaNIyaishcha mudgaraiH |
yugairyantraishcha nirmuktairargalaishchAgratADitaiH ||1-47-11
dorbhishchAyatapInAMsaiH pAshaiH prAsaishcha mUrchChitaiH |
sarpairlelihyamAnaishcha visarpadbhishcha  sAyakaiH ||1-47-12
vajraiH praharaNIyaishcha dIpyamAnaishcha tomaraiH |
vikoshaishchAsibhistIkShNaiH shUlaishcha  shitanirmalaiH ||1-47-13
te vai saMdIptamanasaH pragR^ihItottamAyudhAH |
kAlanemiM puraskR^itya tasthuH saMgrAmamUrdhani ||1-47-14
sA dIptashastrapravarA daityAnAM shushubhe chamUH |
dyaurnimIlitanakShatrA saghanevAmbudAgame ||1-47-15
devatAnAmapi chamU ruruche shakrapAlitA |
dIptA shItoShNatejobhyAM chandrabhAskaravarchasA ||1-47-16
vAyuvegavatI saumyA tArAgaNapatAkinI |
toyadAviddhavasanA grahanakShatrahAsinI ||1-47-17
yamendradhanadairguptA varuNena cha dhImatA | 
saMpradIptAgnipavanA  nArAyaNaparAyaNA ||1-47-18
sA samudraughasadR^ishI divyA devamahAchamUH |
rarAjAstravatI bhImA yakShagandharvashAlinI ||1-47-19
tayoshchamvostadA tatra babhUva sa samAgamaH |
dyAvApR^ithivyoH saMyogo yathA syAdyugaparyaye ||1-47-20 
tadyuddhamabhavadghoram devadAnavasa~Nkulam |
kShamAparAkramamayaM darpasya vinayasya cha ||1-47-21
nishchakramurbalAbhyAM tu tAbhyAM bhiMAH surAsurAH |
pUrvAparAbhyAM saMrabdhAH sAgarAbhyAmivAMbudAH ||1-47-22
tAbhyAM balAbhyAM saMhR^iShTAshcheruste devadAnavAH |
vanAbhyAM pArvatIyAbhyAM puShpitAbhyyAM yathA gajAH ||1-47-23
samAjagmustato bherIH sha~NkhAndadhmushcha naikashaH |
sa shabdo dyAM bhuvaM chaiva dishashcha samapUrayat ||1-47-24
jyAghAtatalanirghoSho dhanuShAM kUjitAni cha |
dundubhInAM ninadatAM daityAnAM nirdadhuH svanAn ||1-47-25
te.anyonyamabhisaMpetuH pAtayantaH parasparam |
babha~njurbAhubhirbAhUndvandvamanye yuyutsavaH ||1-47-26
devatAstvashanIrghorAH parighAmshchottamAyasAn |
sasarjurAjau nistriMshAngadA gurvIMshcha dAnavAH ||1-47-27
gadAnipAtairbhagnA~NgA bANaishcha shakalIkR^itAH |
paripeturbhR^ishaM kechinnyubjAH kechitsasarjire ||1-47-28
tato rathaiH saturagairvimAnaishchAshugAmibhiH |
samIyuste  tu saMrabdhA roShAdanyonyamAhave ||1-47-29
saMvartamAnAH samare vivartantastathApare |
rathA rathairnirudhyante padAtAshcha padAtibhiH ||1-47-30
teShAM rathAnAM tumulaH sa shabdaH shabdavAhinAm |
babhUvAtha prashaktAnAM nabhasIva payomuchAm ||1-47-31
babhA~njire rathAnkechitkechitsaMmR^iditA rathaiH |
saMbAdhameke saMprApya na shekushchalituM rathAH ||1-47-32
anyonyasyAbhisamare dorbhyAmutkShipya darpitAH |
saMhrAdamAnAbharaNA jaghnustatrAsicharmiNaH ||1-47-33
astrairanye vinirbhinnA raktaM vemurhatA yudhi |
kSharajjalAnAM sadR^ishA jaladAnAM samAgame ||1-47-34
tadastrashastragrathitaM kShiptotkShiptagadAvilam |
devadAnavasaMkShubdhaM saMkulaM yuddhamAbabhau ||1-47-35
taddAnavamahAmeghaM devAyudhataDitprabham |
anyonyabANavarShaM tadyuddhaM durdinamAbabhau ||1-47-36
etasminnantare kruddhaH kAlanemirmahAsuraH |
vyavardhata samudraughaiH pUryamANa ivAMbudaH ||1-47-37
tasya vidyuchchalApIDAH pradIptAshanivarShiNaH |
gAtre nagashiraHprakhyA viniShpeShurbalAhakAH ||1-47-38
krodhAnniHshvasatastasya bhUbhedasvedavarShiNaH |
sAgniniShpeShapavanA mukhAnnishcherurarchiShaH ||1-47-39
tiryagUrdhvaM cha gagane vavR^idhustasya bAhavaH |
pa~nchAsyAH kR^iShNavapuSho lelihAnA ivoragAH ||1-47-40
so.astrajAlairbahuvidhairdhanurbhiH parighairapi |
divyairAkAshamAvavre parvatairuchChritairiva ||1-47-41
so.anilodbhUtavasanastasthau saMgrAmamUrdhani |
sandhyAtapagrastashikhaH sArchirmerurivAparah ||1-47-42
UruvegapratikShiptaiH shailashR^i~NgAgrapAdapaiH |
apAtayaddevagaNAnvajreNeva mahAgirIn ||1-47-43
bAhubhiH shastranistriMshaishChinnabhinnashirorasaH |
na shekushchalituM devAH kAlanemihatA yudhi ||1-47-44
muShTibhirnihatAH kechitkecchichcha vidalIkR^itAH |
yakShagandharvapatayaH petuH saha mahoragaiH ||1-47-45
tena vitrAsitA devAH samare kAlaneminA |
na shekuryatnavanto.api pratikartuM vichetasaH ||1-47-46
tena shakraH sahasrAkShaH staMbhitaH sharabandhanaiH |
airAvatagataH saMkhye chalituM na shashAka ha  |1-47-47
nirjalAMbhodasadR^isho nirjalArNavasaprabhaH |
nirvyApAraH kR^itastena vipAsho varuNo mR^idhe ||1-47-48
raNe vaishravaNastena parighaiH kAlarUpibhiH |
vyalabhallokapAleshAstyAjito dhanadakiyAm ||1-47-49
yamaH sarvaharastena daNDapraharaNo raNe |
yAmyAmavasthAM samare nItaH svAM dishamAvishat ||1-47-50
sa lokapAlAnutsAdya kR^itvA teShAM cha karma tat |
dikShu sarvAsu dehaM svaM chaturdhA vidadhe tadA ||1-47-51
sa nakShatrapathaM gatvA divyaM svarbhAnudarshitam |
jahAra lakShmIm somasya taM chAsya viShayaM mahat  ||1-47-52
chAlayAmAsa shItAMshuM svargadvArAchcha bhAskaram |
sAyanaM chAsya viShayaM jahAra dinakarma cha ||1-47-53
so.agniM devamukhe dR^iShTvA chakArAtmamukhe svayam |
vAyuM cha tarasA jitvA chakArAtmavashAnugam ||1-47-54
sa samudrAstamAnIya sarvAshcha sarito balAt |
chakArAtmavashe vIryAddehabhUtAshcha sindhavaH ||1-47-55
apaH svavashagAH kR^itvA divijA yAshcha bhUmijAH |
sthApayAmAsa jagatIM suguptAM dharaNIdharaiH ||1-47-56 
sa svayaMbhUrivAbhAti mahAbhUtapatirmahAn |
sarvalokamayo daityaH sarvalokabhayAvahaH ||1-47-57
sa lokapAlaikavapushchandrasUryagrahAtmavAn |
pAvakAnilasaMghAto rarAja yudhi dAnavaH ||1-47-58
pArameShThye sthitaH sthAne lokAnAM prabhavAtyaye |
tuShTuvustaM daityagaNA devA iva pitAmaham ||1-47-59 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
AshcharyatArakAmaye saptachatvAriMsho.adhyAyaH