##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva -
Chapter 48 - Kalanemi Death
Itranslated and Proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, Dec 15,2007 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------


atha aShTachatvAriMsho.adhyAyaH
kAlanemivadhaH

vaishaMpAyana uvAcha 

pa~ncha tam nAbhyavartanta viparItena karmaNA |
vedo dharmaH kShamA satyaM shrIshcha nArAyaNAshrayA ||1-48-1
sa teShAmanupasthAnAtsakrodho dAnaveshavaraH |
vaiShNavaM padamanvichChanyayau nArAyaNAntikam ||1-48-2
sa dadarsha suparNasthaM sha~NkhachakragadAdharam |
dAnavAnAM vinAshAya bhrAmayantaM gadAM shubhAm ||1-48-3
sajalAmbhodasadR^ishaM vidyutsadR^ishavAsasam |
svArUDhaM svarNapatrADhyaM shikhinaM kAshyapaM khagam ||1-48-4
dR^iShtvA daityavinAshAya raNe svasthamavasthitam |
dAnavo viShNumakShobhyaM babhAShe kShubdhamAnasaH ||1-48-5
ayaM sa ripurasmAkaM pUrveShAM dAnavarShiNAm |
arNavAvAsinashchaiva madhorvai kaiTabhasya cha ||1-48-6
ayaM sa vigraho.asmAkamashAmyaH kila kathyate |
yena naH samyugeShvAdyA bahavo dAnavA hatAH ||1-48-7
ayaM sa nirghR^iNo yuddhe.astrI bAlanirapatrapaH |
yena dAnavanArINAM sImantoddharaNaM kR^itam ||1-48-8
ayaM sa viShNurdevAnAM vaikuNThashcha divaukasAm |
ananto bhoginAmapsu svayaMbhUshcha svayambhuvaH ||1-48-9
ayaM sa nAtho devAnAmasmAkaM vipriye sthitaH |
asya krodhena mahatA hiraNyakashipurhataH ||1-48-10
asyachChAyAM samAsAdya devA makhamukhe sthitAH |
AjyaM maharShibhirdattamashnuvanti tridhA hutam ||1-48-11
ayam sa nidhane hetuH sarveShAM devavidviShAm |
yasya tejAHpraviShTAni kulAnyasmAkamAhave ||1-48-12 
ayaM sa kila yuddheShu surArthe tyaktajIvitaH |
savitustejasA tulyaM charkraM kShipati shatruShu ||1-48-13
ayaM sa kAlo daityAnAM kAlabhUte mayi sthite |
atikrAntasya kAlasya phalaM prApsyati durmatiH ||1-48-14
diShTyedAnIM samakShaM me viShNureSha samAgataH |
adya madbANaniShpiShTo mAmeva praNamiShyati ||1-4-15
yAsyAmyapachitiM diShTyA pUrveShAmadya saMyuge |
imaM nArAyaNaM hatvA dAnavAnAM bhayAvaham ||1-48-16
kShiprameva vadhiShyAmi raNe nArAyaNAshritAn |
jAtyantaragato.apyeSha mR^idhe bAdhati dAnavAn ||1-48-17
eSho.ananthaH purA bhUtvA padmanAbha iti smR^ItaH |
jaghAnaikArNave ghore tAvubhau madhukaiTabhau |
viniveshya svake Urau nihatau dAnaveshvarau ||1-48-18
dvidhAbhUtaM vapuH kR^itvA siMhArdhaM narasaMsthitam |
pitaraM me jaghAnaiko hiraNyakashipuM purA ||1-48-19
shubhaM garbhamadhattemamaditirdevatAraNiH |
yaj~nakAle baleryo vai R^itvA vAmanarUpatAm |
trI.NllokAnAjahAraikaH kramamANastribhiH kramaiH ||1-48-20
bhUyastvidAnIM samare saMprApte tArakAmaye |
mayA saha samAgamya saha devairvina~NkShyati ||1-48-21
sa evamuktvA bahudhA kShipannArAyaNaM raNe |
vAgbhirapratirUpAbhiryuddhamevAbhyarochayat ||1-48-22
kShipyamANo.asurendreNa na chukopa gadAdharaH |
kShamAbalena mahatA sasmitaM vAkyamabravIt ||1-48-23
alpadarpabalo daitya sthitaH krodhAdasadvadan |
hatastvamAtmano doShaiH kShamAM yo.atItya bhAShase ||1-48-24 
adhamastvaM mama mato dhigetattava vAgbalam |
na tatra puruShAH santi yatra garjanti yoShitah ||1-48-25
ahaM tvAM daitya pashyAmi pUrveShAM mArgagAminam |
prajApatikR^itaM setum ko bhittvA svastimAnbhavet ||1-48-26
adya tvAM nAshayiShyAmi devavyApArakArakam |
sveShu sveShu cha sthAneShu sthApayiShyAmi devatAH ||1-48-27

vaishaMpAyana uvAcha 
evaM bruvati tadvAkyaM mR^idhe shrIvatsadhAriNi |
jahAsa dAnavaH krodhAddhastAMshchakre cha sAyudhAn ||1-48-28
sa bAhushatamudyamya sarvAstragrahaNaM raNe |
krodhAddviguNaraktAkSho viShNuM vakShasyatADayat ||1-48-29
dAnavAshchApi samare mayatArapurogamAH |
udyatAyudhanistriMshAdR^iShTvA viShNumathAdravan ||1-48-30
sa tADyamAno.atibalairdaityaiH sarvAyudhodyataiH |
na chachAla hariryuddhe.kampyamAna ivAchalaH ||1-48-31
samsaktashcha suparNena kAlanemI mahAsuraH |
sarvaprANena mahatIM gadAmudyamya bAhubhiH ||1-48-32
mumocha jvalitAM ghorAM saMrabdho garuDopari |
karmaNA tena daityasya viShNurvismayamAgataH ||1-4-33
yadA tasya suparNasya patitA mUrdhni sA gadA |
tadAgamatpadA bhUmiM pakShI vyathitavigrahaH ||1-48-34
suprNaM vyathitaM dR^iShTvA kShataM cha vapurAtmanaH 
krodhAtsaMraktanayano vaikuNThashchakramAdade ||1-48-35 
vyavardhata cha vegena suparNena samaM prabhuH |
bhujAshchAsya vyavardhanta vyApnuvanto disho dasha ||1-48-36
sa dishaH pradishashchaiva khaM cha gAM chaiva pUrayan |
vavR^idhe sa punarlokAnkrAntukAma ivaujasA ||1-48-37
taM jayAya surendrANAM vardhamAnaM nabhastale |
R^iShayaH saha gandharvaistuShTuvurmadhusUdanam ||1-48-38
sa dyAM kirITena likhansAbhramambaramabaraiH |   
padbhyAmAkramya vasudhAM dishaH prachChAdya bAhubhiH ||1-48-39
sUryasya rashmitulyAbhaM sahasrAramariikShayam |
dIptAgnisadR^ishaM ghoraM darshanIyaM sudarshanam ||1-48-40
suvarNanemiparyantaM vajranAbhaM bhayAvaham |
medomajjAsthirudhiraiedigdhaM dAnavasaMbhavaiH ||1-48-41
advitIyaM prahAreshu kShuraparyantamaNDalam |
sragdAmamAlavitataM kAmagam kAmarUpiNam ||1-48-42
svayaM svayaMbhuvA sR^iShTaM bhayadaM sarvavidviShAm |
maharShiroShairAviShTaM nityamAhavadarpitam ||1-48-43
kShepaNAdyasya muhyanti lokAH sasthANuja~NgamAH |
kravyAdAni cha bhUtAni tR^iptiM yAnti mahAhave ||1-48-44
tamapratimakarmANaM samAnaM sUryavarchasA |
chakramudyamya samare krodhadIpto gadAdharaH ||1-48-45 
saMmuShNandAnavaM tejaH samare svena tejasA |
chichCheda bAhuM chakreNa shrIdharaH kAlaneminaH ||1-48-46  
tachcha vaktrashataM ghoraM sAgnichUrNATTahAsinam |
tasya daityasya chakreNa pramamAtha balAddhariH ||1-48-47
sa chChinnabAhurvishirA na prAkampata dAnavaH |
kabandho.avasthitaH saMkhye vishAkha iva pAdapaH ||1-48-48
taM vitatya mahApakShau vAyoH kR^itvA samaM javam |
urasA pAtayAmAsa garuDaH kAlaneminam || 1-48-49
sa tasya deho vimukho vishAkhaH khAtparibhraman |
nipapAta divaM tyaktvA shobhayandharaNItalam ||1-48-50
tasminnipatite daitye devAH sarShigaNAstadA |
sAdhusAdhviti vaikuNThaM sametAH pratyapUjayan ||1-48-51
apare ye tu daityA vai yuddhe duShTaparAkramAH |
te sarve bAhubhirvyAptA na shekushchalituM raNe ||1-48-52
kAMshchitkesheShu jagrAha kAMshchitkaNThe.abhyapIDayat |
pATayatkasyachidvaktraM madhye kAMshchidathAgrahIt ||1-48-53
te gadAchakranirdagdhA gatasattvA gatAsavaH |
gaganAdbhraShTasarvA~NgA nipeturdharaNItale ||1-48-54
teShu sarveShu daityeShu hateShu puruShottamaH |
tasthau shakrapriyaM kR^itvA kR^itakarmA gadAdharaH ||1-48-55 
tasminvimarde nirvR^itte saMgrAme tArakAmaye |
taM deshamAjagAmAshu brahmA lokapitAmahaH ||1-48-56
sarvairbrahmarSibhiH sArdhaM gandharvaiH sApsarogaNaiH |
devadevo hariM devaM pUjayanvAkyamabravIt ||1-48-57

brahmovAcha
kR^itaM deva mahatkarma surANAM shalyamuddhR^itam |
vadhenAnena daityAnAM vayaM hi paritoShitAH ||1-48-58
yo.ayaM hatastvayA viShNo kAlanemI mahAsuraH |
tvameko.asya mR^idhe hantA nAnyaH kashchana vidyate ||1-48-59
eSha devAnparibhava.NllokAshcha sacharAcharAn |
R^iShINAM kadanaM kR^itvA mAmapi pratigarjati ||1-48-60
tadanena tavogreNa parituShTo.asmi karmaNA |
yadayaM kAlatulyAbhaH kAlanemI nipAtitaH ||1-48-61 
tadAgachChasva bhadraM te gachChAma divamuttamam |
brahmarShayastvAM tatrasthAH pratIkShante sadogatAH ||1-48-62
ahaM maharShayashchaiva tatra tvAM vadatAM vara |
vidhivachchArchayiShyAmo gIrbhirdivyAbhirachyuta ||1-48-63
kiM chAhaM tava dAsyAmi varaM varabhR^itAM vara |
sureShvapi sadaityeShu varANAM varado bhavAn ||1-48-64
niryAtayaitattrailokyaM sphItaM nihatakaNTakam |
asminneva mR^idhe viShNo shakrAya sumahAtmane ||1-48-65 
evamukto bhagavatA brahmaNA hariravyayaH |
devA~nChakramukhAnsarvAnuvAcha shubhayA girA ||1-48-66

viShNuruvAcha 
shrUyatAM tridashAH sarve yAvanto.atra samAgatAH |
shravaNAvahitairdehaiH puraskritya purandaram ||1-48-67
asminnaH samare sarve kAlanemimukhA hatAH |
dAnavA vikramopetAH shakrAdapi mahattarAH ||1-48-68
tasminmahati saMkrande dvAveva tu vinissR^itau |
vairochanashcha daityendraH svarbhAnushcha mahAgrahaH ||1-48-69
tadiShTAM bhajatAM shakrodishaM varuna eva cha |
yAmyAM yamaH pAlayatAmuttarAM cha dhanAdhipaH ||1-48-70
R^ikShaiH saha yathAyogaM kAle charatu chandramAH |
abdaM chaturmukhaM sUryo bhajatAmayanaiH saha ||1-48-71
AjyabhAgAH pravartantAM sadasyairabhipUjitAH |
hUyantAmagnayo viprairvedadR^iShTena karmaNA ||1-48-72
dAnaishcha balihomena svAdhyAyena maharShayaH |
shrAddhena pitarashchaiva tr^iptiM yantu yathA purA ||1-48-73
vAyushcharatu mArgasthastridhA dIpyatu pAvakaH |
trayo varNAshcha lokAMstrInvardhayantvAtmajairguNaiH ||1-48-74
kratavaH saMpravartantAM dIkShaNIyairdvijAtibhiH |
dakShiNAshchopavartantAM yathArhaM sarvasatriNAm ||1-48-75
gAshcha sUryo rasAnsomo vAyuH prANAMshcha prANiShu |
tarpayantaH pravartantAM shivaiH saumyaishcha karmabhiH ||1-48-76
yathAvadAnupUrvyeNa mahendrasalilodbhavAH |
trailokyamAtaraH sarvAH sAgaraM yAntu nimnagAH ||1-48-77
daityebhyastyajyatAM bhIshcha shAntiM vrajata devatAH |
svasti vo.astu gamiShyAmi brahmalokaM sanAtanam ||1-48-78
svagR^Ihe sarvaloke vA saMgrAme vA visheShataH |
vishrambho vo na mantavyo nityaM kShudrA hi dAnavAH ||1-48-79
ChidreShu praharantyete na chaiShAM saMsthitirdhruvA |
saumyAnAmR^ijubhAvAnAM bhavatAM chArjave matiH ||1-48-80
ahaM tu duShTabhAvAnAM yuShmAsu sudurAtmanAm |
asaMyagvartamAnAnAM mohaM dAsyAmi devatAH ||1-48-81
yadA cha sudurAdharShaM dAnavebhyo bhayaM bhavet |
tadA samupagaMyAshu vidhAsye vastato.abhayam ||1-48-82

vaishaMpAyana uvAcha 
evamuktvA suragaNAnviShNuH satyaparAkramaH |
jagAma brahmanA sArdhaM brahmalokaM mahAyashAH ||1-48-83
etadAshcharyamabhavatsaMgrAme tArakAmaye |
dAnavAnAM cha viShNoshcha yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||1-48-84

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
kAlanemivadhe.aShTachatvAriMsho.adhyAyaH