## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -
Harvamsha Parva
Chapter 49
Description of Loka
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, December 15, 2007##                

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------


atha ekonapa~nchAshattamo.adhyAyaH 
   lokavarNanam
   
   janamejaya uvAcha 
   
   brahmanA devadevena sArdhaM salilayoninA |
   brahmalokagato brahmanvaikuNThaH kiM chakAra ha ||1-49-1
   kimarthe chAdidevena nItaH kamalayoninA |
   viShNurdaityavadhe vR^itte devaishcha kR^itasatkriyaH ||1-49-2
   brahmaloke cha kiM sthAnaM kaM vA yogamupAsta saH |
   kaM vA dadhAra niyamaM sa vibhurbhUtabhAvanaH ||1-49-3
   kathaM tasyA.a.asatastatra vishvaM jagadidaM mahat |
   shriyamApnoti vipulAM surAsuranarArchitAm ||1-49-4
   kathaM svapiti gharmAnte budhyate chAmbudaplave |
   kathaM cha brahmalokastho dhuraM vahati laukikAm ||1-49-5
   charitaM tasya viprendra divyaM bhagavato divi |
   vistareNa yathAtattvaM sarvamichChAmi veditum ||1-49-6
   
   vaishampAyana uvAcha 
   
   shR^iNu nArAyaNasyAdau vistareNa pravR^ittayah |
   brahmalokaM yathArUDho brahmaNA saha modate ||1-49-7
   kAmam tasya gatiH sUkShmA devairapi durAsadA |
   yattu vakShyAmyahaM rAjaMstanme nigadataH shR^iNu ||1-49-8
   eSha lokamayo devo lokAshchaitanmayAstrayaH |
   esha devamayashchaiva devAshchaitanmayA divi ||1-49-9
   tasya pAraM na pashyanti bahavaH pArachintakAH |
   esha pAraM paraM chaiva lokAnAM veda mAdhavaH ||1-49-10
   asya devAndhakArasya mArgitavyasya daivataiH |
   shR^iNu vai yattadA vR^ittaM brahmaloke purAtanam ||1-49-11
   sa gatvA brahmaNo lokaM dR^iShTvA paitAmahaM padam |
   vavande tAnR^iShInsarvAnviShNurArSheNa karmanA ||1-49-12
   so.agniM prAksavaNe dR^iShTvA hUyamAnaM maharShibhiH |
   avandata mahAtejAH kR^itvA paurvAhnikIM kriyAm ||1-49-13
   sa dadarsha makheShvAjyairijyamAnaM maharShibhiH |
   bhAgaM yaj~niyamashnAnaM svadehamaparaM sthitam ||1-49-14
   abhivAdyAbhivAdyAnAmR^iShINAM brahmavarchasAm |
   parichakrAma so.achintyo brahmalokaM sanAtanam ||1-49-15 
   sa dadarshochChritAnyUpAMshchaShAlAgravibhUShitAN |
   makheShu cha brahmarShibhiH shatashaH kR^italakShaNAn ||1-49-16
   AjyadhUmaM samAghrAya shR^iNvanvedAndvijeritAn |
   yaj~nairijyaM tamAtmAnaM pashyaMstatra chachAra ha ||1-49-17
   UchustamR^iShayo devAH sadasyAH sadasi sthitAH |
   arghyodyatabhujAH sarve pavitrAntarapANayaH ||1-49-18
   deveShu vartate yadvai taddhi sarvaM janArdanAt |
   yatpravR^ittaM cha devebhyastadviddhi madhusUdanAt ||1-49-19
   agnIShomamayaM lokaM yaM vidurviduSho janAH |
   taM somamagniM lokaM cha veda viShNuM sanAtanam ||1-49-20
   kShIrAdyathA dadhi bhaveddadhnaH sarpirbhavedyathA |
   mathyamAneShu bhUteShu tathA loko janArdanAt ||1-49-21
   yathendriyaishcha bhutaishca paramAtmAbhidhIyate |
   tathA devaishcha vedaishcha lokaishcha vihito hariH ||1-49-22
   yathA bhUtendriyAvAptirvihitA bhuvi dehinAm |
   tathA prANeshvarAvAptirdevAnAM divi vaiShNavI ||1-49-23
   satriNAM satraphaladaH pavitraM paramAtmavAn |
   lokatantradharo hyeSha mantrairmantra ivochyate |1-49-24
   
   R^iShaya UchuH 
    
    svAgataM te surashreShTha padmanAbha mahAdyute |
    idaM yaj~niyamAtithyaM mantrataH parigR^ihyatAm ||1-49-25
    tvamasya yaj~napUtasya pAtram pAdyasya pAvanaH |
    atithistvaM hi mantroktaH sa dR^iShTaH santatam mataH ||1-49-26
    tvayi yoddhum gate viShNau na prAvartanta naH kriyAH |
    avaiShNavasya yaj~nasya na hi karma vidhIyate ||1-49-27
    sadakShiNasya yaj~nasya tvatprasUtiH phalaM bhavet |
    adyAtmAnamihAsmAbhirijyamAnaM nirIkShyase ||1-49-28
    evamastviti tAnsarvAnbhagavAnpratyapUjayat |
    mumude bahmalokastho brahmA lokapitAmahaH ||1-49-29
    
    iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
    lokavarNanaM nAma ekonapa~nchAshattamo.adhyAyaH