## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamshaparva- 

Chapter 4

Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),  jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
 16 April 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn.

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
----------------------------------------------------------------
chaturtho.adhyAyaH
pR^ithUpAkhyAnam


vaishampAyana uvAcha 

abhiShichyAdhirAjye tu pR^ithuM vainyaM pitAmahaH | 
tataH krameNa rAjyAni vyAdeShTumupachakrame ||1-4-1
dvijAnAM vIrudhAM chaiva nakShatragrahayostathA | 
yaj~nAnAM tapasAM chaiva somaM rAjye.abhyaShechayat ||1-4-2
apAM tu varuNaM rAjye rAj~nAM vaishravaNaM prabhum |
bR^ihaspatiM tu vishveShAM dadAvA~NgirasaM patim |1-4-3
bhR^igUNAmadhipaM chaiva kAvyaM rAjye.abhyaShehayat | 
AdityAnAM tathA viShNuM vasUnAmatha pAvakam ||1-4-4
prajApatInAM dakShaM tu marutAmatha vAsavam |
daityAnAM dAnavAnAM cha prahlAdamamitaujasam ||1-4-5
vaivasvataM cha pitR^INAM yamaM rAjye.abhyaShechayat |
mAtR^INAM cha vratAnAM cha mantrANAM cha tathA gavAm ||1-4-6
yakShANAM rAkShasAnAM cha pArthivAnAM tathaiva cha |
nArAyaNaM tu sAdhyAnAM rudrANAM vR^iShabhadhvajam ||1-4-7
viprachittiM tu rAjAnaM dAnavAnAmathAdishat |
sarvabhUtapishAchAnAM girishaM shUlapANinam ||1-4-8
shailAnAM himavantaM cha nadInAmatha sAgaram |
gandhAnAM marutAM chaiva bhUtAnAmasharIriNAm |
shabdAkAshavatAM chaiva vAyuM cha balinAM varam ||1-4-9
gandharvANAmadhipatiM chakre chitrarathaM prabhum |
nAgAnAM vAsukiM chakre sarpANAmatha takShakam ||1-4-10
vAraNAnAM cha rAjAnamairAvatamathAdishat |
uchchaiHshravasamashvAnAM garuDaM chaiva pakShiNAm ||1-4-11
mR^igANAmatha shArdUlaM govR^iShaM tu gavAM patim |
vanaspatInAM rAjAnaM plakShamevAdishat prabhum ||1-4-12
sAgarANAM nadInAM cha meghAnAM varShaNasya cha |
AdityAnAmadhipatiM parjanyamabhiShiktavAn ||1-4-13
sarveShAM daMShTriNAM sheShaM rAjAnamabhyaShechayat |
sarIsR^IpAnAM sarpANAM rAjAnaM chaiva takShakam ||1-4-14
gandharvApsarasAM chaiva kAmadevaM tathA prabhum |
R^itUnAmatha mAsAnAM divasAnAM tathaiva cha ||1-4-15
pakShANAM cha kShapANAM cha muhUrtatithiparvaNAm |
kalAkAShThApramANAnAM gaterayanayostathA ||1-4-16
ganitasyAtha yogasya chakre saMvatsaraM prabhum |
evaM vibhajya rAjyAni krameNa sa pitAmahaH ||1-4-17
dishApAlAnatha tataH sthApayAmAsa bhArata |
pUrvasyAM dishi putraM tu vairAjasya prajApateH |1-4-18
dishApAlaM sudhanvAnaM rAjAnaM chAbhyaShechayat |
dakShiNasyAM mahAtmAnaM kardamasya prajApateH ||1-4-19
putraM sha~NkhapadaM nAma rAjAnaM so.abhyaShechayat |
pashchimAyAM dishi tathA rajasaH putramachyutam ||1-4-20
ketumantaM mahAtmAnaM rAjAnaM so.abhyaShechayat |
tathA hiraNyaromANaM parjanyasya prajApateH ||1-4-21
udIchyAM dishi durdharShaM rAjAnaM so.abhyaShechayat |
tairiyaM pR^ithivI sarvA saptadvIpA saparvatA ||1-4-22
yathApradeshamadyApi dharmeNa pratipAlyate |
rAjasUyAbhiShiktastu pR^ithurebhirnarAdhipaiH |
vedadR^iShTena vidhinA rAjArAjye narAdhipa ||1-4-23
tato manvantare.atIte chAkShuShe.amitatejasi |
vaivasvatAya manave brahmA rAjyamathAdishat |
tasya vistaramAkhyAsye manorvaivasvatasya ha ||1-4-24
tavAnukUlyAdrAjendra yadi shushrUShase.anagha |
mahaddhyetadadhiShThAnaM purANaM parikIrtitam |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM svargavAsakaraM shubham|| 1-4-25

janamejaya uvAcha

vistareNa pR^ithorjanma vaishampAyana kIrtaya |
yathA mahAtmanA tena dugdhA cheyaM vasundharA ||1-4-26
yathA cha pitR^ibhirdugdhA yathA devairyatharShibhiH |
yathA daityaishcha nAgaishcha yathA yakShairyathA drumaiH ||1-4-27
yathA shailaiH pishAchaishcha gandharvaishcha dvijottamaiH |
rAkShasaishcha mahAsattvairyathA dugdhA vasuMdharA ||1-4-28
teShAM pAtravisheShAMshcha vaishaMpAyana kIrtaya |
vatsAnkShIravisheShAMshcha dogdhAraM chAnupUrvashaH ||1-4-29
yasmAchcha kAraNAtpANirvenasya mathitaH purA |
kruddhairmaharShibhistAta kAraNaM tachcha kIrtaya ||1-4-30
   
vaishampAyana uvAcha
   
hanta te kathayiShyAmi pR^ithorvainyasya vistaram |
ekAgraH prayatashchaiva shR^iNuShva janamejaya ||1-4-31
nAshucheH kShudramanasaH kushiShyAyAvratAya cha |
kIrtanIyamimaM1 rAjankR^itaghnAyAhitAya cha ||1-4-32
svargyaM yashasyamAyuShyaM dharmyaM vedena saMmitam |
rahasyamR^iShibhiH proktaM shR^iNu rAjanyathAtatham ||1-4-33
yashchainaM kIrtayennityaM pR^ithorvainyasya vistaram |
brAhmaNebhyo namaskR^itya na sa shochetkR^itAkR^itaiH2 ||1-4-34
   
   iti shrImahAbhArate khilleShu harivaMshaparvaNI pR^ithUpAkhyAne
chaturtho.adhyAyaH