## Harivamsha Mahapuranam- Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 51 - Conversation between Devas and Vishnu
Itranslated and proofread by KSRamachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, December 29, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------
atha ekapa~nchAshattamo.adhyAyaH
viShNudevasaMvAdaH

vaishaMpAyana uvAcha

tachChrutvA viShNugaditaM brahmA lokapitAmahaH |
uvAcha paramaM vAkyaM hitaM sarvadivaukasAm ||1-51-1
nAsti kiMchidbhayaM viShNo surANAmasurAntaka |
yeShAM bhavAnabhayadaH karNadhAro raNe raNe ||1-51-2
shakre jayati deveshe tvayi chAsurasUdane |
dharme prayatamAnAnAM mAnavAnAM kuto bhayam ||1-51-3
satye dharme cha niratAnmAnavAnvigatajvarAn |
nAkAle dharmiNo mR^ityuH shaknoti prasamIkShitum ||1-51-4
mAnavAnAM cha patayaH pArthivAshcha parasparam |
ShadbhAgamupabhu~njAnA na bhayaM kurvate mithaH ||1-51-5
te prajAnAM shubhakarAH karadairavagarhitAH |
sukarairviprayuktarthAH koshamApUrayantyuta ||1-51-6
sphItA~njanapadAnsarvAnpAlayantaH kShamAparAH |
atIkShNadaNDAMshchaturo varNA~njugupura~njasA ||1-51-7
nodvejanIyA bhUtAnAM sachivaiH sAdhupUjitAH |
chatura~ngabalairguptAH ShadguNAnupabhu~njate ||1-51-8
dhanurvedaparAH sarve sarve vedeShu niShThitAH
yajante cha yathAkAlaM yaj~nairvipuladakShiNaiH ||1-51-9
vedAnadhItya dIkShAbhirmaharShInbrahmacharyayA |
shrAddhaishcha medhyaiH shatashastarpayanti pitAmahAn ||1-5-10
naiShAmaviditaM ki~nchittrividhaM bhuvi dR^ishyate |
vaidikaM laukikaM chaiva dharmashAstroktameva cha ||1-51-11
te parAvaradR^iShTArtha maharShisamatejasaH |
bhUyaH kR^itayugaM kartumutsahante narAdhipAH ||1-51-12
teShAmeva prabhAveNa shivaM varShati vAsavaH |
yathArthaM cha vavurvAtA virajaskA disho dasha ||1-51-13
nirutpAtA cha vasudhA suprachArAshcha khe grahAH |
chandramAshcha sanakShatraH saumyaM charati yogataH ||1-51-14
anulomakaraH sUryastvayane dve chachAra ha |
havyaishcha vividhaistriptaH shubhagandho hutAshanaH ||1-51-15
evaM saMyakpravR^itteShu vivR^iddheShu makhAdiShu |
tarpayatsu mahIM kR^itsnAM nR^iNAM kAlabhayaM kutaH ||1-51-16
teShAM jvalitakIrtInAmanyonyavashavartinAm |
rAj~nAM balairbalavatAM pIDyate vasudhAtalam ||1-51-17
seyaM bhAraparishrAntA pIDyamAnA narAdhipaiH |
pR^ithivI samanuprAptA naurivAsannaviplavA ||1-51-18
yugAntasadR^ishai rUpaiH shailochchalitabandhanA |
jalotpIDAkulA svedaM dhArayantI muhurmuhuH ||1-51-19
kShatriyANAM vapurbhiShcha tejasA cha balena cha |
nR^iNAM cha rAShTrairvistIrNaiH shrAmyatIva vasundharA ||1-51-20
pure pure narapatiH koTisaMkhyairbalairvR^itaH |
rAshTre rAShTre cha bahavo grAmAH shatasahasrashaH ||1-51-21
bhUmipAnAM sahasraishcha teShAM cha balinAM balaiH |
grAmAyutADhyai rAShTraishcha bhUmirnirvivarA kR^itA ||1-51-22
seyaM nirAmayaM kR^itvA nishcheShTA kAlamagrataH |
prAptA mamAlayaM viShNo bhavAMshchAsyAH parA gatiH ||1-51-23
karmabhUmirmanuShyANAM bhUmireShA vyathAM gatA |
yathA na sIdettatkAryaM jagatyeShA hi shAshvatI ||1-51-24
asyA hi pIDane doSho mahAnsyAnmadhusUdana |
kriyAlopashcha lokAnAM pIDitaM cha jagadbhavet ||1-51-25
shrAmyate vyaktameveyaM pArthivaughaprapIDitA|
sahajAM yA kShamAm tyaktvA chalatvamachalA gatA ||1-51-26
tadasyAH shrutavantaH sma tachchApi bhavatA shrutam |
bhArAvataraNArthaM hi mantrayAma saha tvayA ||1-51-27
satpathe hi sthitAH sarve rAjAno rAShTravardhanAH |
narANAM cha trayo varNA brAhmaNAnanuyAyinaH ||1-51-28
sarvaM satyaparaM vAkyaM varNA dharmaparAstathA |
sarve vedaparA viprAH sarve vipraparA narAH ||1-51-29
evaM jagati vartante manuShyA dharmakAraNAt |
yathA dharmavadho na syAttathA mantraH pravartyatAm ||1-51-30
satAM gatiriyaM nAnyA dharmashchAsyAH susAdhanam |
rAj~nAM chaiva vadhaH kAryo dharaNyA bhAranirNaye ||1-51-31
tadAgachCha mahAbhAga saha vai mantrakAraNAt |
vrajAmo merushikharaM puraskR^itya vasuMdharAm ||1-51-32
etAvaduktvA rAjendra brahmA lokapitAmahaH |
pR^ithivyA saha vishvAtmA virarAma mahAdyutiH ||1-51-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi bhArAvataraNe
ekapa~nchAshattamo.adhyAyaH