##Harivamsha Mahapuranam - Part 1- Harivamsha Parva`
Chapter 52 - Mother
Earth's Request
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, January 7, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------
atha dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH
viShNuM prati pR^ithivyA vAkyam

vaishaMpAyana uvAcha

bADhamityeva saha tairdurdinAmbhodaniHsvanaH |
pratasthe durdinAkArah sadurdina ivAchalaH ||1-52-1
samuktAmaNividyotaM sachandrAmbhodavarchasam |
sajaTAmaNDalaM kR^itsnaM sa bibhrachChrIdharo hariH ||1-52-2
sa chAsyorasi vistIrNe romA~nchodgatarAjimAn |
srIvatso rAjate shrImAMstanadvayamukhA~nchitaH ||1-52-3
pIte vasAno vasane lokAnAM gururavyayaH |
hariH so.abhavadAlakShyaH sa saMdhyAbhra ivAchalaH ||1-52-4
taM vrajantaM suparNena padmayonigatAnugam |
anujagmuH surAH sarve tadgatAsaktachakShuShaH ||1-52-5
nAtidIrgheNa kAlena saMprAptA ratnaparvatam |
dadR^ishurdevatAstatra tAM sabhAM kAmarUpiNIm ||1-52-6
meroH shikharavinyastAM samyuktAM sUryavarchasA |
kA~nchanastambharachitAM vajrasandhAnatoraNAm ||1-52-7
manonirmANachitrADhyAM vimAnashatamAlinIm |
ratnajAlAntaravatIM kAmagAM ratnabhUShitAm ||1-52-8
kL^iptaratnasamAkIrNAM sarvartukusumotkaTAm |
devamAyAdharAM divyAM vihitAM vishvakarmaNA ||1-52-9
tAM hR^iShTamanasaH sarve yathAsthAnaM yathAvidhi |
yathAnideshaM tridashA vivishuste sabhAM shubhAm ||1-52-10
te niSheduryatokteShu vimAneShvAsaneShu cha |
bhadrAsaneShu pITheShu kuthAsvAstaraNeShu cha ||1-52-11
tataH prabha~njano vAyurbrahmaNA sadhu choditaH |
mA shabdamiti sarvatra prachakrAmAtha tAM sabhAm ||1-52-12
niHshabdastimite tasminsamAje tridivaukasAM |
babhAShe dharaNI vAkyaM khedAtkaruNabhAShinI ||1-52-13

dharaNyuvAcha

tvayA dhAryA tvahaM deva tvayA vai dhAryate jagat |
tvaM dhArayasi bhUtAni bhuvanAni bibharShi cha ||1-52-14
yattvayA dhAryate ki~nchittejasA cha balena cha |
tatastava prasAdena mayA yatnAchcha dhAryate |1-52-15
tvayA dhR^itaM dhArayAmi nAdhR^itaM dhArayAmyaham |
na hi tadvidyate bhUtaM yattvayA nAnudhAryate ||1-52-16
tvameva kuruShe deva nArAyaNa yuge yuge |
mama bhArAvataraNaM jagato hitakAMyayA ||1-52-17
tavaiva tejasA krAntAM rasAtalatalaM gatAm |
trAyasva mAM surashreShTha tvAmeva sharaNaM gatAm ||1-52-18
dAnavaiH pIDyamAnAhaM rAkShasaishcha durAtmabhiH |
tvAmeva sharaNaM nityamupAyAsye sanAtanam ||1-52-19
tAvanme.asti bhayaM bhUyo yAvanna tvAM kakudminam |
sharaNaM yAmi manasA shatasho hyupalakShaye ||1-52-20
ahamAdau purANasya saMkShiptA padmayoninA |
mAvarundhAM kR^itau pUrvaM mR^inmayau dvau mahAsurau ||1-52-21
karNasrotodbhavau tau hi viShNorasya mahAtmanaH |
mahArNave prasvapataH kAShThakuDyasamau sthitau ||1-52-22
tau vivesha svayaM vAyurbrahmanA sAdhu choditaH |
divaM prachChAdayantau tu vavR^idhAte mahAsurau ||1-52-23
vAyuprANau tu tau gR^ihya brahmA paryamR^ishachChanaiH |
ekaM mR^idutaraM mene kaThinaM veda chAparam ||1-52-24
nAmanI tu tayoshchakre sa vibhuH salilodbhavaH |
mR^idustvayaM madhurnAma kaThinaH kaiTabho.abhavat ||1-52-25
tau daityau kR^itanAmAnau cheraturbaladarpitau |
sarvamekArNavaM lokaM yoddhukAmau sudurjayau ||1-52-26
tAvAgatau samAlokya brahmA lokapitAmahaH |
ekArNavAmbunichaye tatraivAntaradhIyata ||1-52-27
sa padme padmanAbhasya nAbhimadhyAtsamutthite |
rochayAmAsa vasatiM guhyAM brahmA chaturmukhaH ||1-52-28
tAvubhau jalagarbhasthau nArAyaNapitAmahau |
bahUnvarShagaNAnapsu shayAnau na chakaMpatuH ||1-52-29
atha dIrghasya kAlasya tAvubhau madhukaiTabhau |
AjagmatustamuddeshaM yatra brahmA vyavasthitaH ||1-52-30
dR^iShTvA tAvasurau ghorau mahAkAyau durAsadau |
brahmaNA tADito viShNuH padmanAlena vai tadA |
utpapAtAtha shayanAtpadmanAbho mahAdyutiH ||1-52-31
tadyuddhamabhavadghoraM tayostasya cha vai tadA |
ekArNave tadA loke trailokye jalatAM gate ||1-52-32
tadAbhUttumulaM yuddhaM varShasaMkhyAsahasrashaH |
na cha tAvasurau yuddhe tadA shramamavApatuH ||1-52-33
athAto dIrghakAlasya tau daityau yuddhadurmadau |
UchatuH prItamanasau devaM nArAyaNaM harim ||1-52-34
prItau svastava yuddhena shlAghyastvaM mR^ityurAvayoH |
AvAM jahi na yatrorvI salilena pariplutA ||1-52-35
hatau cha tava putratvaM prApnuyAvaH surottama |
yo hyAvAM yudhi nirjetA tasyAvAM vihitau sutau ||1-52-36
sa tu gR^ihya mR^idhe dorbhyAM daityau tAvabhyapIDayat |
jagmaturnidhanaM chApi tAvubhau madhukaiTabhau ||1-52-37
tau hatau chAplutau toye vapurbhyAmekatAM gatau |
medo mumuchaturdaityau mathyamAnau jalormibhiH ||1-52-38
medasA tajjalaM vyAptaM tAbhyAmantardadhe.anaghaH |
nArAyaNashcha bhagavAnasR^ijatsa punaH prajAH ||1-52-39
daityayormedhasA chChannA medinIti tataH smR^itA |
prabhAvAtpadmanAbhasya shAshvatI jagatI kR^itA ||1-52-40
vArAheNa purA bhUtvA mArkaNDeyasya pashyataH |
viShANenAhamekena toyamadhyAtsamuddhR^itA ||1-52-41
hR^itAhaM kramato bhUyastadA yuShmAkamagrataH |
baleH sakAshAddaityasa viShNunA prabhaviShNunA ||1-52-42
sAmprataM khidyamAnAhamenameva gadAdharam |
anAthA jagato nAthaM sharaNyaM sharaNaM gatA ||1-52-43
agniH suvarNasya gururgavAM sUryo guruH smR^itaH |
nakShatrANAM guruH somo mama nArAyaNo guruH ||1-52-44
yadahaM dhArayAmyekA jagatsthAvaraja~NgamaM |
mayA dhR^itaM dhArayate sarvametadgadAdharaH ||1-52-45
jAmadagnyena rAmeNa bhArAvataraNepsayA |
roShAttriHsaptakrittvohaM kShatriyairviprayojitA ||1-52-46
sA.asmi vedyAM samAropya tarpitA nR^ipashoNitaiH |
bhArgaveNa pituH shrAddhe kashyapAya niveditA ||1-52-47
mAmsamedosthidurgandhA digdhA kShatriyashoNitaiH |
rajasvaleva yuvatiH kashyapaM samupasthitA ||1-52-48
sa mAM brahmarShirapyAha kimurvi tvamavA~NmukhI |
vIrapatnIvratamidaM dhArayantI viShIdasi ||1-52-49
sAhaM vij~nApitavatI kashyapaM lokabhAvanam |
patayo me hatA brahmanbhArgaveNa mahAtmanA ||1-52-50
sAhaM vihInA vikrAntaiH kShatriyaiH shastravR^ittibhiH |
vidhavA shUnyanagarA na dhArayitumutsahe ||1-52-51
tanmahyaM dIyatAM bhartA bhagavaMstvatsamo nR^ipaH |
rakShetsagrAmanagarAM yo mAM sAgaramAlinIm ||1-52-52
sa shrutvA bhagavAnvAkyaM bADhamityabravItprabhuH |
tato mAM mAnavendrAya manave sa pradattavAn ||1-52-53
sA manuprabhavaM divyaM prApyekShvAkukulaM nR^ipam |
vipulenAsmi kAlena pArthivAtpArthivaM gatA ||1-52-54
evaM dattAsmi manave mAnavendrAya dhImate |
bhuktA rAjasahasraishcha maharShikulasaMmitaiH ||1-52-55
bahavaH kShatriyAH shUrA mAM jitvA divamAshritAH |
te cha kAlavashaM prApya mayyeva pralayaM gatAH ||1-52-56
matkR^ite vigrahA loke vR^ittA vartanta eva cha |
kShatriyANAM balavatAM saMgrAmeShvanivartinAm ||1-52-57
etadyuShmatpravR^ittena daivena paripAlyate |
jagaddhitArthaM kuruta rAj~nAM hetuM raNakShaye ||1-52-58
yadyasti mayi kAruNyaM bhArashaithilyakAraNAt |
ekashchakradharaH shrImAnabhayaM me prayachChatu ||1-52-59
yamahaM bhArasaMtaptA saMprAptA sharaNArthinI |
bhAro yadyavaroptavyo viShNureSha bravItu mAm ||1-52-60

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi dharaNIvAkye
dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH |