##Harivamsha MahA Puranam- Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 53 - Brahma's advice to Devas
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, January 22, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

 atha tripa~nchAshattamo.adhyAyaH
 aMshAvataraNam
 
 vaishaMpAyana uvAcha

 te shrutvA pR^ithivIvAkyam sarva eva divaukasaH |
 tadarthakR^ityaM saMchintya pitAmahamathAbruvan ||1-53-1
 bhagavanhriyatAmasyA dharaNyA bhArasaMtatiH |
 sharIrakartA lokAnAM tvaM hi lokasya cheshvaraH ||1-53-2
 yatkartavyaM mahendreNa yamena varuNena cha |
 yadvA kAryaM dhaneshena svayaM nArAyaNena vA ||1-53-3
 yadvA chandramasA kAryam bhAskareNAnilena vA |
 AdityairvasubhirvApi rudrairvA lokabhAvanaiH ||1-53-4
 ashvibhyAM devavaidyAbhyAM sAdhyairvA tridashAlayaiH |
 bR^ihaspatyushanobhyAM vA kAlena kalinApi vA ||1-53-5
 maheshvareNa vA brahmanvishAkhena guhena vA |
 yakSharAkShasagandharvaishchAranairvA mahoragaiH ||1-53-6
 pata~NgaiH parvataishchApi sAgarairvA mahormibhiH |
 ga~NgAmukhAbhirdivyAbhiH saridbhirvA sureshvara ||1-53-7
 kShipramAj~nApaya vibho kathamaMshaH prayujyatAm |
 yadi te pArthivaM kAryaM karyaM pArthivavigrahe ||1-53-8
 kathamaMshAvataraNaM kurmaH sarve pitAmaha |
 antarikShagatA ye cha pR^ithivyAM pArthivAshcha ye ||1-53-9
 sadasyAnAM cha viprANAM parthivAnaM kuleShu cha |
 ayonijAshchaiva tanUH sR^ijAmo jagatItale ||1-53-10
 surANAmekakAryANAM shrutvaitannishchitaM matam |
 devaiH parivR^itaiH prAha vAkyaM lokapitAmahaH ||1-53-11
 rochate me surashreShThA yuShmAkamapi nishchayaH |
 sR^ijadhvaM svasharIrAMshAMstejasA.a.atmasamAnbhuvi ||1-53-12
 sarva eva surashreShThAstejobhiravarohata |
 bhAvayanto bhuvaM devIM labdhvA tribhuvanashriyam ||1-53-13
 pArthive bhArate vaMshe pUrvameva vijAnatA |
 pR^ithivyAM saMbhramamimam shrUyatAM yanmayA kR^itam ||1-53-14
 samudre.aham purA pUrve velAmAsAdya pashchimAm |
 Ase sArdhaM tanUjena kashyapena mahAtmanA ||1-53-15
 kathAbhiH pUrvavR^ittAbhirlokavedAnugAmibhiH |
 itivR^ittaishcha bahubhiH purANaprabhavairgunAiH ||1-53-16
 kurvatastu kathAstAstAH samudraH saha ga~NgayA |
 samIpamAjagAmAshu yuktastoyadamArutaiH ||1-53-17
 sa vIchiviShamAM kurvangatiM vegatara~NgiNIm |
 yAdogaNavichitreNa saMChannastoyavAsasA ||1-53-18
 sha~NkhamuktAmalatanuH pravAladrumabhUShaNaH |
 yuktachandramasA pUrNaH SAbhragaMbhIraniHsvanaH ||1-53-19
 sa mAM paribhavanneva svAM velAM samatikraman |
 kledayAmAsa chapalairlAvanairaMbuvisravaiH ||1-53-20
 taM cha deshaM vyavasitaH samudrodbhirvimarditum |
 uktaH saMrabdhayA vAchA shAnto.asIti mayA tadA ||1-53-21
 shAnto.asItyuktamAtrastu tanutvaM sAgaro gataH |
 saMhatormitara~NgaughaH sthito rAjashriyA jvalan ||1-53-22
 bhUyashchaiva mayA shaptaH samudraH saha ga~NgayA |
 sakAraNAM matiM kR^itvA yuShmAkaM hitakAmyayA ||1-53-23
 yasmAttvaM rAjatulyena vapuShA samupasthitaH |
 gachChArNava mahIpAlo rAjaiva tvaM bhaviShyasi ||1-53-24
 tatrApi sahajAM lIlAM dhArayansvena tejasA |
 bhaviShyasi nR^iNAM bhartA bhAratAnAM kulodvahaH ||1-53-25
 shAnto.asIti mayoktastvaM yachchAsi tanutAM gataH |
 sutanuryashasA loke shantanustvaM bhaviShyasi ||1-53-26
 iyamapyAyatApa~NgI ga~NgA sarvA~NgashobhanA |
 rUpiNI cha sarichChreShThA tatra tvAmupayAsyati ||1-53-27
 evamuktastu mAM kShubdhaH so.bhivIkShyArNavo.abravIt |
 mAM prabho devadevAnAM kimarthaM shaptavAnasi 1-53-28
 ahaM tava vidheyAtmA tvatkR^itastvatparAyaNaH |
 ashapo.asadR^ishairvAkyairAtmajaM mAM kimAtmanA ||1-53-29
 bhagavaMstvatprasAdena vegAtparvaNi vardhitaH |
 yadyahaM chalito brahmanko.atra doSho mamAtmanaH ||1-53-30
 kShiptAbhiH pavanairadbhiH spR^iShTo yadyasi parvaNi |
 atra me kiM nu bhagavanvidyate shApakAraNam ||1-53-31
 uddhataishcha mahAvAtaiH pravR^iddhaishcha balAhakaiH |
 parvaNA chenduyuktena tribhiH kShubdho.asmi kAraNaiH ||1-53-32
 evaM yadyaparAddho.ahaM kAraNaistvatprakalpitaiH |
 kShantumarhasi me brahma~nChApo.ayaM vinivartyatAm ||1-53-33
 evaM mayi nirAlambe shApAchChithilatAM gate |
 kAruNyaM kuru devesha pramANaM yadyavekShase ||1-53-34
 asyAstu devaga~NgAyA gAM gatAyAstvadAj~nayA |
 mama doShAtsadoShAyAH prasAdaM kartumarhasi ||1-53-35 
 tamahaM shlakShNayA vAcha mahArNavamathAbruvam |
 akAraNaj~naM devAnAM trastaM shApAnalena tam ||1-53-36
 shAntiM vraja na bhetavyaM prasanno.asmi mahodadhe |
 shApe.asminsaritAM nAtha bhaviShyaM shR^iNu kAraNam ||1-53-37
 tvaM gachCha bhArate vaMshe svaM dehaM svena tejasA |
 Adhatsva saritAM nAtha tyaktvemAM sAgarIM tanum ||1-53-38
 mahodadhe mahIpAlastatra rAjashriyA vR^itaH |
 pAlayaMshchaturo varNAnvraMsyase salileshvara ||1-53-39
 iyaM cha te sarichChreShThA bibhratI rUpamuttamam |
 tatkAlaM ramaNIyA~NgI ga~NgA parichariShyati ||1-53-40
 anayA saha jAhnavyA modamAno mamAj~nayA|
 imaM salilasaMkledaM vismariShyasi sAgara ||1-53-41
 tvaratA chaiva kartavyaM tvayedaM mama shAsanam |
 prAjApatyena vidhinA ga~NgayA saha sAgara ||1-53-42
 vasavaH prachyutAH svargAtpraviShTAshcha rasAtalam |
 teShAmutpAdanArthAya tvaM mayA viniyojitaH ||1-53-43
 aShTau tA~njAhnavI garbhAnapatyArthaM dadhAtviyam |
 vibhAvasostulyaguNAnsurANAM prItivardhanAn ||1-53-44
 utpAdya tvaM vasU~nChIghraM kR^itvA kurukulaM mahat |
 praveShTAsi tanuM tyaktvA punaH sAgara sAgarIm ||1-53-45
 evametanmayA pUrvaM hitArthaM vaH surottamAH |
 bhaviShyaM pashyatAM bhAraM pR^ithivyAH pArthivAtmakam ||1-53-46
 tadeSha shantanorvaMshaH pR^thivyAM ropito mayA |
 vasavo ye cha ga~NgAyAmutpannAstridivaukasaH ||1-53-47
 adyApi bhuvi gA~Ngeyastatraiva vasuraShTamaH |
 sapteme vasavaH prAptAH sa ekaH parilaMbate ||1-53-48
 dvitIyAyAM sa sR^iShTAyAM dvitIyA shantanostanuH |
 vichitravIryo dyutimAnAsIdrAjA pratApavAn ||1-53-49
 vaichitryavIryau dvAveva pArthivau bhuvi sAMpratam |
 dhR^itarAShTrashcha pANDushcha vikhyAtau puruSharShabhau ||1-53-50
 tatra pANDoH shriyA dhR^iShTe dve bhArye saMbabhUvatuH |
 shubhe kuntI cha mAdrI cha devayoShopame tu te ||1-53-51
 dhR^itarAShTrasya rAj~nastu bhAryaikA tulyachAriNI |
 gAndhArI bhuvi vikhyAtA bharturnityaM vrate sthitA ||1-53-52
 tatra vaMshA vibhajyantAM vipakShAH pakSha eva cha |
 putrANAM hi tayo rAj~norbhavitA vigraho mahAn ||1-53-53
 teshAM vimarde dAyAdye nR^ipANAM bhavitA kShayaH |
 yugAntapratimaM chaiva bhaviShyati mahadbhayam ||1-53-54
 sabaleShu narendreShu shAntayastvitaretaram |
 viviktapurarAShTraughA kShitiH shaithilyameShyati ||1-53-55
 dvAparasya yugasyAnte mayA dR^iShTaM purAtanam |
 kShayaM yAsyanti shastreNa mAnavaiH saha pArthivAH ||1-53-56
 tatrAvashiShTAnmanujAnsuptAnnishi vichetasaH |
 dhakShyate sha~NkarasyAMshaH pAvakenAstratejasA ||1-53-57
 antakapratime tasminnivR^itte krUrakarmaNi |
 samAptamidamAkhyAsye tritIyaM dvAparaM yugam ||1-53-58
 maheshvarAMshe.apasR^ite tato mAheshvaraM yugam |
 shiShyaM pravartate pashchAdyugaM dAruNadarshanam ||1-53-59
 adharmaprAyapuruShaM svalpadharmapratigraham| |
 utsannasatyasaMyogaM vardhitAnR^itasaMchayam ||1-53-60
 maheshvaraM kumAraM cha dvau cha devau samAshritAH |
 bhaviShyanti narAH sarve loke na sthavirAyuShaH ||1-53-61
 tadeSha nirNayaH shreShThaH pR^ithivyAM pArthivAntakaH |
 amshAvataraNaM sarve surAH kuruta mA chiram ||1-53-62
 dharmasyAMshastu kuntyAM vai mAdryAM cha viniyujyatAm |
 vigrahasya kalirmUlaM gAndhAryAM viniyujyatAm ||1-53-63
 etau pakShau bhaviShyanti rAjAnaH kAlachoditAH |
 jAtarAgAH pR^ithivyarthe sarve saMgrAmalAlasAH ||1-53-64
 nAgAyutabalAH kechitkechidoghabalAnvitAH |
 gachChatviyaM vasumatI svAM yoniM lokadhAriNI |
 sR^ishTo.ayaM naiShThiko rAj~nAmupAyo lokavishrutaH ||1-53-65
 shrutvA pitAmahavachaH sA jagAma yathAgatam |
 pR^ithivI saha kAlena vadhAya pR^ithivIkShitAm ||1-53-66
 devAnachodayadbrahmA nigrahArthe suradviShAm |
 naraM chaiva purANarShiM sheShaM cha dharaNIdharam ||1-53-67
 sanatkumAraM sAdhyAMshcha surAMshchAgnipurogamAn |
 varuNam cha yamaM chaiva sUryAchandramasau tadA ||1-53-68
 gandharvApsarasashchaiva rudrAdityAstathAshvinau |
 tato.aMshAnavaniM devAH sarva evAvatArayan ||1-53-69
 yathA te kathitaM pUrvamaMshAvataraNaM mayA |
 ayonijA yonijAshcha te devAH pR^ithivItale ||1-53-70
 daityadAnavahantAraH saMbhUtAH puruSheshvarAH |
 kShIrikAvR^ikShasaMkAshA vajrasaMhananAstathA ||1-53-71
 nAgAyutabalAH kechitkechidoghabalAnvitAH |
 gadAparighashaktInAM sahAH parighabAhavaH ||1-53-72
 girishR^i~NgaprahartAraH sarve parighayodhinaH |
 vR^iShNivaMshasamutpannAH shatasho.atha sahasrashaH ||1-53-73
 kuruvaMshe cha te devAH pa~nchAleShu cha pArthivAH |
 yAj~nikAnAM samR^iddhAnAM brAhmaNAnAM cha yoniShu ||1-53-74
 sarvAstraj~nA maheShvAsA vedavrataparAyaNAH |
 sarvardhiguNasaMpannA yajvAnaH puNyakarmiNaH ||1-53-75
 AchAlayeyurye shailAnkruddhA bhindyurmahItalam |
 utpateyurathAkAshaM kShobhayeyurmahodadhim ||1-53-76
 evamAdishya tAnbrahmA bhUtabhavyabhavatprabhuH |
 nArAyaNe samAveshya lokA~nshAntimupAgamat ||1-53-77
 bhUyaH shR^iNu yathA viShNuravatIrNo mahItale |
 prajAnAM vai hitArthAya prabhuH prANahiteshvaraH ||1-53-78
 yayAtivaMshajasyAtha vasudevasya dhImataH |
 kule pUjye yashaskarmA jaj~ne nArAyaNaH prabhuH ||1-53-79
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
 devAnAmaMshAvataraNe tripa~nchAshattamo.adhyAyaH