##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 54 - Narada's Request to Vishnu
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, January 31, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------
atha chatuHpa~nchAshattamo.adhyAyaH
viShNuM prati devarShervAkyam

vaishaMpAyana uvAcha

kR^itakArye gate kAle jagatyAM cha yathAnayam l
aMshAvataraNe vR^itte surANAM bhArate kule ll1-54-1
bhAge.avatIrNe dharmasya shakrasya pavanasya cha l
ashvinordevabhiShajorbhAge vai bhAskarasya cha ll1-54-2
pUrvamevAvanigate bhAge devapurodhasaH l
vasUnAmaShTame bhAge prAgeva dharaNIM gate ll1-54-3
mR^ityorbhAge kShitigate kalerbhAge tathaiva cha l
bhAge shukrasya somasya varuNasya cha gAM gate ll1-54-4
shaMkarasya gate bhAge mitrasya dhanadasya cha l
gandharvoragayakShANAM bhAgAMsheShu gateShu cha ll1-54-5 
bhAgeShveteShu gaganAdavatIrNeShu medinIm l
tiShThannArAyaNasyAMshe nAradaH samadR^ishyata ll1-54-6
jvalitAgnipratIkAsho bAlArkasadR^ishekShaNaH l
savyApavR^ittaM vipulaM jaTAmaNDalamudvahan ll1-54-7
chandrAMshushukle vasane vasAno rukmabhUShitaH l
vINAM gR^ihItvA mahatIM kakShAsaktAM sakhImiva ll1-54-8
kR^iShNAjinottarAsa~Ngo hemayaj~nopavItavAn l
daNDI kamaNDaludharaH sAkShAchChakra ivAparaH ll1-54-9
bhettA jagati guhyAnAM vigrahANAM grahopamaH l
gAtA chaturNAM vedAnAmudgAtA prathamartvijAm l
maharShivigraharuchirvidvAngAndharvakovidaH ll1-54-10
vairikelikilo vipro brAhmaH kalirivAparaH l
devagandharvalokAnAmAdivaktA mahAmuniH ll1-54-11
sa nArado.atha brahmarShirbrahmalokacharo.avyayaH l
sthito devasabhAmadhye saMrabdho viShNumabravIt ll1-54-12
aMshAvataraNaM viShNoryadidaM tridashaiH kR^itam l
kShayArthaM pR^ithivIndrANAM sarvametadakAraNam ll1-54 13
yadetatpArthivaM kShatraM sthitaM tvayi yadIshvara l
nR^inArAyaNayukto.ayaM kAryArthaH pratibhAti me ll1-54-14
na yuktaM jAnatA deva tvayA tatvArthadarshinA l
devadeva pR^ithivyarthe prayoktuM kAryamIdR^isham ll1-54-15
tvaM hi chakShuShmatAM chakShuH shlAghyaH prabhavatAM prabhuH l
shreShTho yogavatAM yogI gatirgatimatAmapi ll1-54-16
devabhAgA~NgatAndR^iShTvA kiM tvaM sarvAshrayo vibhuH l
vasuMdharAyAH sAhyArthamaMshaM svaM nAnuyu~njase ll1-54-17
tvayA sanAtha devAMshAstvanmayAstvatparAyaNAH l
jagatyAM saMchariShyanti kAryAtkAryAntaraM gatAH ll1-54-18
tadahaM tvarayA viShNo prAptaH surasabhAmimAm l
tava saMchodanArthaM vai shR^iNu chApyatra kAraNam ll1-54-19
ye tvayA nihatA daityAH saMgrAme tArakAmaye l
teShAM shR^iNu gatiM viShNo ye gatAH pR^ithivItalam ll1-54-20
purI pR^ithivyAM muditA mathurA nAmataH shrutA l
niviShTA yamunAtIre sphItA janapadAyutA ll1-54-21
madhurnAma mahAnAsIddAnavo yudhi durjayaH l
trAsanaH sarvabhUtAnAM balena mahatAnvitaH ll1-54-22
tasya tatra mahachchAsInmahApAdapasaMkulam l
ghoraM madhuvanaM nAma yatrAsau nyavasatpurA ll1-54-23
tasya putro mahAnAsIllavaNO nAma dAnavaH l
trAsanaH sarvabhUtAnAM mahAbalaparAkramaH ll1-54-24
sa tatra dAnavaH krIDanvarShapUgAnanekashaH l
sa daivatagaNa.NllokAnudvAsayati darpitaH ll1-54-25
ayodhyAyAmayodhyAyAM rAme dAsharathau sthite l
rAjaM shAsati dharmaj~ne rAkShasAnAM bhayAvahe ll1-54-26 
 sa dAnavo balashlAghI ghoraM vanamupAshritaH l
 preShayAmAsa rAmAya dUtaM paruShavAdinam ll1-54-27
 viShayAsannabhUto.asmi tava rAma ripushcha ha l
 na cha sAmantamichChanti rAjAno baladarpitam ll1-54-28
 rAj~nA rAjyavratasthena prajAnAM hitakAmyayA l
 jetavyA ripavaH sarve sphItaM viShayamichChatA ll1-54-29
 abhiShekArdrakeshena rAj~nA ra~njanakAmyayA l
 jetavyAnIndriyANyAdau tajjaye hi dhruvo jayaH ll1-54-30
 samyagvartitukAmyasya visheSheNa mahIpateH l
 nayAnAmupadeshena nAsti lokasamo guruH ll1-54-31**
 vyasaneShu jaghanyasya dharmamadhyasya dhImataH l
 phalajyeShThasya nR^ipaternAsti sAmantajaM bhayam ll1-54-32
 sahajairbAdhyate sarvaH pravR^iddhairindriyAribhiH l
 amitrANAM priyakarairmohairadhR^itirIshvaraH ll1-54-33
 yattvayA strIkR^ite mohAtsagaNo rAvaNo hataH l
 naitadaupayikaM manye mahadvai karma kutsitam ll1-54-34
 vanavAsapravR^ittena yattvayA vratashAlinA l
 prahR^itaM rAkShasAnIke naiva dR^iShTaH satAM vidhiH ll1-54-35
 satAmakrodhajo dharmaH shubhAM nayati sadgatim l
 yattvayA nihatA mohAddUShitAshchAshramaukasaH ll1-54-36
 sa eSha rAvaNo dhanyo yastvayA vratachAriNA l
 strInimitte hato yuddhe grAmyAndharmAnavekShatA ll1-54-37
 yadi te nihataH saMkhye durbuddhirajitendriyaH l
 yuddhyasvAdya mayA sArdhaM mR^idhe yadyasi vIryavAn ll1-54-38
 tasya dUtasya tachChrutvA bhAShitaM tattvavAdinaH l
 dhairyAdasaMbhrAntavapuH sasmitaM rAghavo.abravIt ll1-54-39
 asadetattvayA dUta bhAShitaM tasya gauravAt l
 yanmAM kShipasi doSheNa vedAtmAnaM cha susthiram ll1-54-40
 yadyahaM tatpathe mUDho yadi vA rAvaNo hataH l
 yadi vA me hR^itA bhAryA kA tatra paridevanA ll1-54-41
 na vA~NmAtreNa duShyanti sAdhavaH satpathe sthitAH l
 jAgarti cha yathA devaH sadA satsvitareShu cha ll1-54-42
 kritaM dUtena yatkAryaM gachCha tvaM dUta mA chiram l
 nAtmashlAghiShu nIcheShu praharantIha madvidhAH ll1-54-43
 ayaM mamAnujo bhrAtA shatrughnaH shatrutApanaH l
 tasya daityasya durbuddhermR^idhe pratikariShyati ll1-54-44
 evamuktaH sa dUtastu yayau saumitriNA saha l
 anuj~nAto narendreNa rAghaveNa mahAtmanA ll1-54-45
 sa shIghrayAnaH saMprAptastaddAnavapuraM mahat l
 chakre niveshaM saumitrirvanAnte yuddhalAlasaH ll1-54-46
 tato dUtasya vachanAtsa daityaH krodhamUrchChitaH l
 pR^iShThatastadvanaM kR^itvA yuddhAyAbhimukhaH sthitaH ll1-54-47
 tadyuddhamabhavadghoraM saumitrerdAnavasya cha l
 ubhayoreva balinoH shUrayo raNamUrdhani ll1-54-48
 tau sharaiH sAdhu nishitairanyonyamabhijaghnatuH l
 na cha tau yuddhavaimukhyaM shramaM vApyupajagmatuH ll1-54-49
 atha saumitriNA bANaiH pIDito dAnavo yudhi l
 tataH sa shUlarahitaH paryahIyata dAnavaH ll1-54-50  
 sa gR^ihItvA~NkushaM chaiva devairdattavaraM raNe l
 karShaNaM sarvabhUtAnAM lavaNo virarAsa ha ll1-54-51
 shirodharAyAM jagrAha so.a~Nkushena chakarSha ha l
 praveshayitumArabdho lavaNo rAghavAnujam 1-54-52 ll
 sa rukmatsarumudyamya shatrughnaH khaDgamuttamam l
 shirashchichCheda khaDgena lavaNasya mahAmR^idhe ll1-54-53
 sa hatvA dAnavaM saMkhye saumitrirmitrvatsalaH l
 tadvanaM tasya daityasya chichChedAstreNa buddhimAn ll1-54-54
 ChittvA vanaM tatsaumitrirniveshaM so.abhyarochayat l
 bhavAya tasya deshasya puryAH paramadharmavit ll1-54-55
 tasminmadhuvanasthAne mathurA nAma sA purI l
 shatrughnena purA sR^iShTA hatvA taM dAnavaM raNe ll1-54-56
 sA purI paramodArA sATTaprAkAratoraNA l
 sphItA rAShTrasamAkIrNA samR^iddhabalavAhanA ll1-54-57
 udyAnavanasaMpannA susImA supratiShThitA l
 prAMshuprAkAravasanA parikhAkulamekhalA ll1-54-58
 chayATTAlakakeyUrA prAsAdavarakuNDalA l
 susaMvR^itadvAravatI chatvArodgArahAsinI ll1-54-59
 arogavIrapuruShA hastyashvarathasaMkulA l
 ardhachandrapratIkAshA yamunAtIrashobhitA ll1-54-60
 puNyApaNavatI durgA ratnasaMchayagarvitA l
 kShetrANi sasyavantyasyAH kAle devashcha varShati ll1-54-61
 naranArIpramuditA sA purI sma prakAshate l
 niviShTaviShayashchaiva shUrasenastato.abhavat ll1-54-62
 tasyAM puryAM mahAvIryo rAjA bhojakulodvahaH l
 ugrasena iti khyAto mahAsenaparAkramaH ll1-54-63
 tasya putratvamApanno yo.asau viShNo tvayA hatah l
 kAlanemirmahAdaityaH saMgrAme tArakAmaye ll1-54-64
 kaMso nAma vishAlAkSho bhojavaMshavivardhanaH l
 rAjA pR^ithivyAM vikhyAtaH simhavispaShTavikramaH ll1-54-65
 rAj~nAM bhaya~Nkaro ghoraH sha~NkanIyo mahIkShitAm l
 bhayadaH sarvabhUtAnAM satpathAdbAhyatAM gataH ll1-54-66
 dAruNAbhiniveshena dAruNenAntarAtmanA l
 yuktastenaiva darpeNa prajAnAM romaharShaNaH ll1-54-67
 na rAjadharmAbhirato nAtmapakShasukhAvahaH l
 nAtmarAjye priyakarashchaNDaH kararuchiH sadA ll1-54-68
 sa kaMsastatra sambhUtastvayA yuddhe parAjitah l
 kravyAdo bAdhate lokAnAsureNAntarAtmanA ll1-54-69
 yo.apyasau hayavikrAnto hayagrIva iti smR^itaH l
 keshI nAma hayo jAtaH sa tasyaiva jaghanyajaH ll1-54-70
 sa duShTo heShitapaTuH kesarI niravagrahaH l
 vR^indAvane vasatyeko nR^iNAM mAMsAni bhakShayan ll1-54-71
 ariShTo baliputrashcha kakudmI vR^iSharUpadhR^ik l
 gavAmaritvamApannaH kAmarUpI mahAsuraH ll1-54-72
 riShTo nAma diteH putro variShTho dAnaveShu yaH l
 sa ku~njaratvamApanno daityaH kaMsasya vAhanaH ll1-54-73
 lambo nAmeti vikhyAto yo.asau daityeShu darpitaH l
 pralambo nAma daityo.asau vaTaM bhANDIramAshritaH ll1-54-74
 khara ityuchyate daityo dhenukaH so.asurottamaH l
 ghoraM tAlavanaM daityashcharatyudvAsayanprajAH ll1-54-75
 vArAhashcha kishorashcha dAnavau yau mahAbalau l
 mallau ra~Ngagatau tau tu jAtau chANUramuShTikau ll1-54-76
 yau tau mayashcha tArashcha dAnavau dAnavAntaka l
 prAgjyotiShe tau bhaumasya narakasya pure ratau ll1-54-77
 ete daityA vinihatAstvayA viShNo nirAkR^itAH l
 mAnuShaM vapurAsthAya bAdhante bhuvi mAnuShAn ll1-54-78
 tvatkathAdveShiNaH sarve tvadbhaktAnghnanti mAnuShAn l
 tava prasAdAtteShAM vai dAnavAnAM kShayo bhavet ll1-54-79
 tvattaste bibhyati divi tvatto bibhyati sAgare l
 pR^itivyAM tava bibhyanti nAnyatastu kadAchana ll1-54-80
 durvR^ittasya hatasyApi tvayA nAnyena shrIdhara l
 divashchyutasya daityasya gatirbhavati medinI ll1-54-81
 vyutthitasya cha medinyAM hatasya nR^isharIriNaH l
 durlabhaM svargagamanaM tvayi jAgrati keshava ll1-54-82
 tadAgachCha svayaM viShNo gachChAmaH pR^ithivItalam l
 dAnavAnAM vinAshAya visR^ijAtmAnamAtmanA ll1-54-83
 mUrtayo hi tavAvyaktA dR^ishyAdR^ishyAH surottamaiH l
 tAsu sR^iShTAstvayA devAH saMbhaviShyanti bhUtale ll1-54-84
 tavAvataraNe viShNo kaMsaH sa vinashiShyati l
 setsyate cha sa kAryArtho yasyArthe bhUmirAgatA ll1-54-85
 tvaM bhArate kAryagurustvaM chakShustvaM parAyaNam l
 tadAgachCha hR^iShIkesha kShitau tA~njahi dAnavAn ll1-54-86 
 
   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
       nAradavAkye chatuHpa~nchAshattamo.adhyAyaH