#Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam- 
Part I harivaMshaparva
Chapter 5
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski), jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
 17 April, 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
----------------------------------------------------------------

pa~nchamo.adhyAyaH
pR^ithUpAkhyAnam


vaishampAyana uvAcha 

AsIddharmasya goptA vai pUrvamatrisamaH prabhuH |
atrivaMshasamutpannastva~Ngo nAma prajApatiH ||1-5-1
tasya putro.abhavadveno nAtyarthaM dharmakovidaH |
jAto mR^ityusutAyAM vai sunIthAyAM prajApatiH ||1-5-2
sa mAtAmahadoSheNa venaH kAlAtmajAtmajaH |
svadharmaM pR^iShThataH kR^itvA kAmAllobheShvavartata ||1-5-3
maryAdAM sthApayAmAsa dharmopetAM sa pArthivaH |
vedadharmAnatikramya so.adharmanirato.abhavat ||1-5-4
niHsvAdhyAyavaShaTkArAstasminrAjani shAsati |
pravR^ittaM na papuH somaM hutaM yaj~neShu devatAH ||1-5-5
na yaShTavyaM na hotavyamiti tasya prajApateH |
AsItpratij~nA krUreyaM vinAshe pratyupasthite ||1-5-6
ahamijyashcha yaShTA cha yaj~nashcheti kurUdvaha |
mayi yaj~no vidhAtavyo mayi hotavyamityapi ||1-5-7
tamatikrAntamaryAdamAdadAnamasAmpratam |
UchurmaharShayaH sarve marIchipramukhAstadA ||1-5-8
vayaM dIkShAM pravekShyAmaH saMvatsaragaNAnbahUn |
adharmaM kuru mA vena naiSha dharmaH sanAtanaH ||1-5-9
nidhane.atra prasUtastvaM prajApatirasaMshayam |
prajAshcha pAlayiShye.ahamiti te samayaH kR^itaH ||1-5-10
tAMstadA bruvataH sarvAnmaharShInabravIttadA |
venaH prahasya durbuddhirimamarthamanarthavit ||1-5-11

vena uvAcha
sraShTA dharmasya kashchAnyaH shrotavyaM kasya vai mayA |
shrutavIryatapaHsatyairmayA vA kaH samo bhuvi ||1-5-12
prabhavaM sarvabhUtAnAM dharmANAM cha visheShataH |
saMmUDhA na vidurnUnaM bhavanto mAmachetasaH ||1-5-13
ichChandaheyaM pR^ithivIM plAvayeyaM tathA jalaiH |
khaM bhuvaM chaiva rundheyaM nAtra kAryA vichAraNA ||1-5-14
yadA na shakyate mohAdavalepAchcha pArthivaH |
anunetuM tadA venastataH kruddhA maharShayaH ||1-5-15
nigR^ihya taM mahAtmAno visphurantaM mahAbalam |
tato.asya savyamUruM te mamanthurjAtamanyavaH ||1-5-16
tasmiMstu mathyamAne vai rAj~na Urau prjaj~nivAn |
hrasvo.atimAtraH puruShaH kR^iShNashchAtibabhUva ha ||1-5-17
sa bhItaH prA~njalirbhUtvA sthitavA~njanamejaya |
tamatrirvihvalaM dR^iShTvA niShIdetyabravIttadA ||1-5-18
niShAdavaMshakartAsau babhUva vadatAM vara |
dhIvarAnasR^ijachchAtha venakalmaShasaMbhavAn ||1-5-19
ye chAnye vindhyanilayAstuShArAstumbarAstathA |
adharmaruchayo ye cha viddhi tAnvenasaMbhavAn ||1-5-20
tataH punarmahAtmAnaH pANiM venasya dakShiNam |
araNImiva saMrabdhA mamanthuste maharShayaH ||1-5-21
pR^ithustasmAtsamuttasthau karAjjvalanasaMnibhaH |
dIpyamAnaH svavapuShA sAkShAdagniriva jvalan ||1-5-22
sa dhanvI kavachI jAtaH pR^ithureva mahAyashAH |
AdyamAjagavaM nAma dhanurgR^ihya mahAravam |
sharAMshcha divyAnrakShArthaM kavachaM cha mahAprabham ||1-5-23
tasmi~njAte.atha bhUtAni samprahR^iShTAni sarvashaH |
samApeturmahArAja venashcha tridivaM gataH ||1-5-24
samutpannena kauravya satputreNa mahAtmanA |
trAtaH sa puruShavyAghra punnAmno narakAttadA ||1-5-25
taM samudrAshcha nadyashcha ratnAnyAdAya sarvashaH |
toyAni chAbhiShekArthaM sarva evopatasthire ||1-5-26
pitAmahashcha bhagavAndevairA~NgirasaiH saha |
sthAvarANi cha bhUtAni ja~NgamAni tathaiva cha ||1-5-27
samAgamya tadA vainyamabhyaShi~nchannarAdhipam |
mahatA rAjarAjyena prajApAlaM mahAdyutim ||1-5-28
so.abhiShikto mahAtejA vidhivaddharmakovidaiH |
AdirAjye tadA rAj~nAM pR^ithurvainyaH pratApavAn ||1-5-29
pitrA.apara~njitAstasya prajAstenAnura~njitAH |
anurAgAttatastasya nAma rAjetyajAyata ||1-5-30
Apastastambhire chAsya samudramabhiyAsyataH |
parvatAshcha dadurmArgaM dhvajabha~Ngashcha nAbhavat ||1-5-31
akR^iShTapachyA pR^ithivI sidhyantyannAni chintayA | 
sarvakAmadughA gAvaH puTake puTake madhu ||1-5-32
etasminneva kAle tu yaj~ne paitAmahe shubhe |
sUtaH sUtyAM samutpannaH sautye.ahani mahAmatiH ||1-5-33
tasminneva mahAyaj~ne jaj~ne prAj~no.atha mAgadhaH |
pR^ithoH stavArthaM tau tatra samAhUtau surarShibhiH ||1-5-34
tAvUchurR^iShayaH sarve stUyatAmeSha pArthivaH |
karmaistadanurUpaM vAM pAtraM chAyaM narAdhipaH ||1-5-35
tAvUchatustadA sarvAMstAnR^iShIn sUtamAgadhau |
AvAM devAnR^iShIMshchaiva prINayAvaH svakarmabhiH ||1-5-36
na chAsya vidmo vai karma na tathA lakShaNaM yashaH |
stotraM yenAsya kuryAva rAj~nastejasvino dvijAH ||1-5-37
R^iShibhistau niyuktau cha bhaviShyaiH stUyatAmiti |
yAni karmANi kR^itavAnpR^ithuH pashchAnmahAbalaH ||1-5-38
satyavAgdAnashIlo.ayaM satyasandho nareshvaraH |
shrImA~njaitraH kShamAshIlo vikrAnto duShTashAsanaH ||1-5-39
dharmaj~nashcha kR^itaj~nashcha dayAvAnpriyabhAShaNaH |
mAnyo mAnayitA yajvA brahmaNyaH satyasa~NgaraH ||1-5-40
shamaH shAntashcha nirato vyavahArasthito nR^ipaH |
tataH prabhR^iti lokeShu staveShu janamejaya |
AshIrvAdAH prayujyante sUtamAgadhabandibhiH || 1-5-41
tayoH stavaistaiH suprItaH pR^ithuH prAdAtprajeshvaraH |
anUpadeshaM sUtAya magadhAnmAgadhAya cha ||1-5-42
taM dR^iShTvA paramaprItAH prajAH prAhurmaharShayaH |
vR^ittInAmeSha vo dAtA bhaviShyati janeshvaraH ||1-5-43
tato vainyaM mahArAja prajAH samabhidudruvuH |
tvaM no vR^ittiM vidhatsveti maharShivachanAttadA ||1-5-44
so.abhidrutaH prajAbhistu prajAhitachikIrShayA |
dhanurgR^ihya pR^iShatkAMshcha pR^ithivImArddayadbalI ||1-5=45
tato vainyabhayatrastA gaurbhUtvA prAdravanmahI |
tAM pR^ithurdhanurAdAya dravantImanvadhAvata ||1-5-46
sA lokAnbrahmalokAdIngatvA vainyabhayAttadA |
pradadarshAgrato vainyaM pragR^ihItasharAsanam ||1-5-48
jvaladbhirnishitairbANairdIptatejasamachyutam |
mahAyogaM mahAtmAnaM durdharShamamarairapi ||1-5-48
alabhantI tu sA trANaM vainyamevAnvapadyata |
kR^itA~njalipuTA bhUtvA pUjyA lokaistribhiH sadA ||1-5-49
uvAcha vainyaM nAdharmyaM strIvadhaM kartumarhasi |
kathaM dhArayitA chAsi prajA rAjan vinA mayA ||1=5=50
mayi lokAH sthitA rAjan mayedaM dhAryate jagat |
madvinAshe vinashyeyuH prajAH pArthiva viddhi tat ||1-5-51
na tvamarhasi mAM hantuM shreyashchettvaM chikIrShasi |
prajAnAM pR^ithivIpAla shR^iNu chedaM vacho mama ||1-5-52
upAyataH samArabdhAH sarve sidhyantyupakramAH |
upAyaM pashya yena tvaM dhArayethAH prajA nR^ipa ||1-5-53
hatvApi mAM na shaktastvaM prajA dhArayituM nR^ipa |
anubhUtA bhaviShyAmi yachCha kopaM mahAdyute ||1-5-54
avadhyAscha striyaH prAhustiryagyonigateShvapi |
sattveShu pR^ithivIpAla na dharmaM tyaktumarhasi ||1-5-55
evaM bahuvidhaM vAkyaM shrutvA rAjA mahAmanAH |
kopaM nigR^ihya dharmAtmA vasudhAmidamabravIt ||1-5-56
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi pR^ithUpAkhyAne
pa~nchamo.adhyAyaH