##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam- 
Part I harivaMshaparva
Chapter 6
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca .  
19 April,  2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


(6)
ShaShTho.adhyAyaH
pR^ithUpAkhyAnam 

pR^ithuruvAcha
ekasyArthAya yo hanyAdAtmano vA parasya vA |
bahUnvai prANino loke bhavettasyeha pAtakam ||1-6-1
sukhamedhanti bahavo yasmiMstu nihate.ashubhe |
tasminnAsti hate bhadre pAtakaM chopapAtakam ||1-6-2
ekasmin yatra nidhanaM prApite duShTakAriNi |
bahUnAM bhavati kShemaM tatra puNyaprado vadhaH ||1-6-3
so.ahaM prajAnimittaM tvAM haniShyAmi vasuMdhare |
yadi me vachanAM nAdya kariShyasi jagaddhitam ||1-6-4
tvAM nihatyAdya bANena machChAsanaparA~NmukhIm |
AtmAnaM prathayitvAhaM prajA dhArayitA chiram ||1-6-5
sA tvaM shAsanamAsthAya mama dharmabhR^itAM vare |
sa~njIvaya prajAH sarvAH samarthA hyasi dhAraNe |1-6-6
duhitR^itvaM cha me gachCha tata enamahaM sharam |
niyachCheyaM tvadvadhArthamudyataM ghoradarshanam ||1-6-7

pR^ithivyuvAcha
sarvametadahaM vIra vidhAsyAmi na saMshayaH |
upAyataH samArabdhAH sarve siddhyantyupakramAH ||1-6-8
upAyaM pashya yena tvaM dhArayethAH prajA imAH |
vatsaM tu mama sampashya kShareyaM yena vatsalA ||1-6-9
samAM cha kuru sarvatra mAM tvaM dharmabhR^itAM vara |
yathA nispandamAnaM me kShIraM sarvatra bhAvayet ||1-6-10

vaishampAyana uvAcha
tata utsArayAmAsa shailA~nChatasahasrashaH |
dhanuShkoTyA tadA vainyastena shailA vivardhitAH ||1-6-11
pR^ithurvainyastadA rAjA mahIM chakre samAM tataH |
manvantareShvatIteShu viShamAsIdvasundharA || 1-6-12
svabhAvenAbhavanhyasyAH samAni viShamANi cha |
chAkShuShasyAntare pUrvamAsIdevaM tadA kila ||1-6-13
na hi pUrvavisarge vai viShame pR^ithivItale |
pravibhAgaH purANAM cha grAmANAM vA  tadAbhavat ||1-6-14
na sasyAni na gorakShA na kR^iShirna vaNikpathaH |
naiva satyAnR^itaM  tatra na lobho na cha matsaraH ||1-6-15
vaivasvate.antare chAsmin sAmprataM samupasthite |
vainyAtprabhR^iti rAjendra sarvasyaitasya saMbhavaH ||1-6-16
yatra yatra samaM tvasyA bhUmerAsItihAnagha  |
tatra tatra prajAH sarvAH saMvAsaM samarochayan ||1-6-17
AhAraH phalamUlAni prajAnAmabhavattadA |
kR^ichChreNa mahatA yukta ityevamanushushruma ||1-6-18
sa~NkalpayitvA vatsaM tu manuM svAyambhuvaM prabhum |
svapANau puruShashreShTha dudoha pR^ithivIM tataH |
sasyajAtAni sarvANi pR^ithurvainyaH pratApavAn ||1-6-19
tenAnnena prajAstAta vartante.adyApi nityashaH |
R^iShibhiH shrUyate chApi punardugdhA vasuMdharA ||1-6-20
vatsaH somo.abhavatteShAM dogdhA chA~NgirasaH sutaH |
bR^ihaspatirmahAtejAH pAtraM ChandAMsi bhArata |
kShIramAsIdanupamaM tapo brahma cha shAshvatam ||1-6-21
punardevagaNaiH sarvaiH purandarapurogamaiH |
kA~nchanaM pAtramAdAya dugdheyaM shrUyate mahI ||1-6-22
vatsastu maghavAnAsIddogdhA cha savitA prabhuH |
kShIramUrjaskaraM chaiva  vartante yena devatAH || 1-6-23
pitR^IbhiH shrUyate chApi punardugdhA vasundharA |
rAjataM pAtramAdAya svadhAmamitavikramaiH ||1-6-24
yamo vaivasvarasteShAmAsIdvatsaH pratApavAn |
antakashchAbhavaddogdhA kAlo lokaprakAlanaH || 1-6-25
nAgaishcha shrUyate dugdhdA vatsaM kR^itvA tu takShakam |
alAbuM pAtramAdAya viShaM kShIraM narottama || 1-6-26
teShAmairAvato dogdhA dhR^itarAShTraH pratApavAn |
nAgAnAM bharatashreShTha sarpANAM cha mahIpate || 1-6-27
tenaiva vartayantyugrA mahAkAyA viSholbaNAH |
tadAhArAstadAchArAstadvIryAstadupAshrayAH  || 1-6-28
asuraiHshrUyate chApi punardugdhA vasundharA |
AyasaM pAtramAdAya mAyAM shatrunibarhiNIm || 1-6-29
virochanastu prAhrAdirvatsasteShAmabhUttadA |
R^itvigvimUrddhA daityAnAM madhurdogdhA mahAbalaH || 1-6-30 
tayaite mAyayAdyApi sarve mAyAvino.asurAH |
vartayantyamitapraj~nAstadeShAmamitaM balam || 1-6-31
yakShaishcha shrUyate tAta punardugdhA vasundharA |
AmapAtre mahArAja purAntarddhAnamakShayam ||1-6-32
vatsaM vaishravaNaM kR^itvA yakShaiH puNyajanaistadA |
dogdhA rajatanAbhastu pitA maNivarasya cha ||1-6-33
yakShAnujo mahAtejAstrishIrShAH sumahAtapAH |
tena te vartayantIti paramarShiruvAcha ha ||1-6-34
rAkShasaishcha pishAchaishcha punardugdhA vasundharA |
shAvaM kapAlamAdAya prajA bhoktuM nararShabha || 1-6-35
dogdhA rajatanAbhastu teShAmAsItkurUdvaha |
vatsaH sumAlI kauravyaH kShIraM rudhirameva cha || 1-6-36
tena kShIreNa yakShAshcha rAkShasAshchAmaropamAH |
vartayanti pishAchAshcha bhUtasa~NghAstathaiva cha ||1-6-37 
padmapAtraM punardugdhA gandharvaiH sApsarogaNaiH |
vatsaM chitrarathaM kR^itvA shuchIngandhAnnararShabha ||1-6-38
teShAM cha suruchistvAsIddogdhA bharatasattama |
gandharvarAjo.atibalo mahAtmA sUryasannibhaH || 1-6-39
shailaishcha shrUyate rAjan punardugdhA vasundharA |
auShadhIrvai mUrtimatI ratnAni vividhAni cha ||1-6-40
vatsastu himavAnAsInmerurdogdhA mahAgiriH | 
pAtraM tu shailamevAsIttena shailA vivardhitAH ||1-6-41
vIrudbhiH shrUyate rAjan punardugdhA vasundharA |
pAlAshaM pAtramAdAya dagdhachChinnaprarohaNam || 1-6-42
dudoha puShpitaH sAlo vatsaH plakSho.abhavattadA |
seyaM dhAtrI vidhAtrI cha pAvanI cha vasundharA ||1-6-43
charAcharasya sarvasya pratiShThA yonireva cha |
sarvakAmadughA dogdhrI sarvasasyaprarohiNI ||1-6-44
AsIdiyaM samudrAntA medinIti parishrutA |
madhukaiTabhayoH kR^itsnA medasAbhipariplutA |
teneyaM medinI devI prochyate brahmavAdibhiH ||1-6-45
tato.abhyupagamAdrAj~naH pR^ithorvainyasya bhArata |
duhitR^itvamanuprAptA devI pR^ithvIti chochyate |
pR^ithunA pravibhaktA cha shodhitA cha vasundharA ||1-6-46|
sasyAkaravatI sphItA purapattanamAlinI |
evaMprabhAvo vainyaH sa rAjAsIdrAjasattamaH ||1-6-47
namasyashchaiva pUjyashcha bhUtagrAmairna saMshayaH |
brAhmaNaishcha mahAbhAgairvedavedA~NgapAragaH ||1-6-48
pR^ithureva namaskAryo brahmayoniH sanAtanaH |
pArthivaishcha mahAbhAgaiH pArthivatvamabhIpsubhiH ||1-6-49
AdirAjo namaskAryaH pR^ithurvainyaH pratApavAn |
yodhairapi cha vikrAntaiH prAptukAmairjayaM yudhi |
pR^Ithureva namaskAryo yodhAnAM prathamo nR^ipaH ||1-6-50
yo hi yoddhA raNaM yAti kIrtayitvA pR^ithuM nR^ipam 
sa ghorarUpAnsaMgrAmAnkShamI tarati kIrtimAn ||1-6-51
vaishyairapi cha vittADhyaiH paNyavR^ittimanuShThitaiH|
pR^ithureva namaskAryo vR^ittidAtA mahAyashAH ||1-6-52
tathaiva shUdraiH shuchibhistrivarNaparichAribhiH |
AdirAjo namaskAryaH shreyaH paramabhIpsubhiH ||1-6-53
ete vatsavisheShAshcha dogdhAraH kShIrameva cha |
pAtrANi cha mayoktAni kiM bhUyo varNayAmi te ||1-6-54
ya idaM shR^iNuyAnnityaM pR^ithoshcharitamAditaH |
putrapautrasamAyukto modate suchiraM bhuvi ||1-6-55||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi pR^ithUpAkhyAne
ShaShTho.adhyAyaH