##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam- 
Part I harivaMshaparva
Chapter 7
Encoded and proofread by K S Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca.  
22 April,  2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
(7)
saptamo.adhyAyaH 
manvantaravarNanam

janamejaya uvAcha
manvantarANi sarvANi  vistareNa tapodhana |
teShAM sR^iShTiM visR^iShTiM cha vaishampAyana kIrtaya || 1-7-1
yAvanto manavashchaiva yAvantaM kAlameva cha |
manvantaraM tathA brahma~nChrotumichChAmi tattvataH || 1-7-2

vaishaMpAyana UvAcha
na shakyo vistarastAta vaktuM varShashatairapi |
manvantarANAM kauravya saMkShepaM tveva me shR^iNu || 1-7-3
svAyambhuvo manustAta manuH svArochiShastathA |
uttamastAmasashchaiva raivatashchAkShuShastathA || 1-7-4
vaivasvatasya kauravya sAMprato manuruchyate |
sAvarNishcha manustAta bhautyo rauchyastathaiva cha || 1-7-5
tathaiva merusAvarNAshchatvAro manavaH smR^itAH |
atItA vartamAnAshcha tathaivAnAgatAshcha ye || 1-7-6
kIrtitA manavastAta mayaite tu yathAshrutam | 
R^iShIMsteShAM pravakShyAmi putrAndevagaNAMstathA || 1-7-7
marIchiratrirbhagavAna~NgirAH pulahaH kratuH |
pulastyashcha vasiShThashcha saptaite brahmaNaH sutAH || 1-7-8
uttarasyAM dishi tathA rAjan saptarShayo.apare |
devAshcha shAntarajasastathA prakR^itayaH pare |
yAmA nAma tathA devA AsansvAyaMbhuve.antare || 1-7-9
agnIdhrashchAgnibAhushcha medhA medhAtithirvasuH |
jyotiShmAndyutimAnhavyaH savanaH putra eva cha || 1-7-10
manoH svAyaMbhuvasyaite dasha putrA mahaujasaH |
etatte prathamaM rAjanmanvantaramudAhR^itam || 1-7-11
aurvo vasiShThaputrashcha stambaH kAshyapa eva cha |
prANo bR^ihaspatishchaiva datto nishchyavanastathA || 1-7-12
ete maharShayastAta vAyuproktA mahAvratAH |
devAshcha tuShitA nAma smR^itAH svArochiShe.antare || 1-7-13
havirdhraH sukR^itirjyotirApomUrtirayasmayaH |
pratithashcha nabhasyashcha nabha Urjastathaiva cha || 1-7-14
svArochiShasya putrAste manostAta mahAtmanaH | 
kIrtitAH pR^ithivIpAla mahAvIryaparAkramAH || 1-7-15   
dvitIyametatkathitaM tava manvantaraM mayA |
idaM tR^itIyaM vakShyAmi tannibodha narAdhipa || 1-7-16
vasiShThaputrAH saptAsan vAsiShThA iti vishrutAH |
hiraNyagarbhasya sutA UrjjA nAma sutejasaH || 1-7-17
R^iShayo.atra mayA proktAH kIrtyamAnAnnibodha me |
auttameyAn mahArAja dasha putrAnmanoramAn || 1-7-18
iSha UrjastanUjashcha madhurmAdhava eva cha |
shuchiH shukraH sahashchaiva nabhasyo nabha eva cha || 1-7-19
bhAnavastatra devAshcha manvantaramudAhR^itam | 
manvantaraM chaturthaM te kathayiShyAmi tachChR^iNu || 1-7-20
kAvyaH pR^ithustathaivAgnirjanyurdhAtA cha bhArata | 
kapIvAnakapIvAMshcha tatra saptarShayo.apare || 1-7-21
purANe kathitAstAta putrAH pautrAshcha bhArata |
satyA devagaNAshchaiva tAmasasyAntare manoH || 1-7-22 
putrAMshchaiva pravakShyAmi tAmasasya manornR^ipa |
dyutistapasyaH sutapAstapomUlastapodhanaH || 1-7-23
taporatirakalmAShastanvI dhanvI paraMtapaH |
tAmasasya manorete dasha putrA mahAbalAH || 1-7-24
vAyuproktA mahArAja pa~nchamaM tadanantaram |
vedabAhuryadudhrashcha munirvedashirAstathA || 1-7-25
hiraNyaromA parjanya UrdhvabAhushcha somajaH |
satyanetrastathAtreya ete saptarShayo.apare || 1-7-26
devAshcha bhUtarajasastathA prakR^itayo.apare |
pAriplavashcha raibhyashcha manorantaramuchyate || 1-7-27 
atha putrAnimAMstasya nibodha gadato mama |
dhR^itimAnavyayo yuktastattvadarshI nirutsukaH || 1-7-28
araNyashcha prakAshashcha nirmohaH satyavAkkaviH |
raivatasya manoH putrAH pa~nchamaM chaitadantaram || 1-7-29
ShaShThaM te saMpravakShyAmi tannibodha narAdhipa |
bhR^igurnabho vivasvAMshcha sudhAmA virajAstathA || 1-7-30 
atinAmA sahiShNushcha saptaite vai maharShayaH |
chAkShuShasyAntare tAta manordevAnimA~nChR^iNu || 1-7-31
AdyAH  prabhUtA R^ibhavaH pR^ithagbhAvA divaukasaH | 
lekhAshcha nAma rAjendra pa~ncha devagaNAH smR^itAH |
R^iShera~NgirasaH putrAH mahAtmAno mahaujasaH || 1-7-32
nADvaleyA mahArAja dasha putrAshcha vishrutAH |
UruprabhR^Itayo rAjanShaShThaM manvantaraM smR^itam || 1-7-33
atrirvasiShTho bhagavAn kashyapashcha mahAnR^iShiH |
gautamo.atha bharadvAjo vishvAmitrastathaiva cha || 1-7-34
tathaiva putro bhagavAnR^ichIkasya mahAtmanaH |
saptamo jamadagnishcha R^iShayaH sAMprataM divi || 1-7-35
sAdhyA rudrAshcha vishve cha maruto vasavastathA |
AdityAshchAshvinau chaiva devau vaivasvatau smR^itau || 1-7-36
manorvaivasvatasyaite vartante sAMprate.antare |
IkShvAkupramukhAshchaiva dasha putrA mahAtmanaH || 1-7-37
eteShAM kIrtitAnAM tu maharShINAM mahaujasAm |
rAjaputrAshcha pautrAshcha dikShu sarvAsu bhArata || 1-7-38
manvantareShu sarveShu prAgdishaH saptasaptakAH |
sthitA lokavyavasthArthaM lokasaMrakShaNAya cha || 1-7-39
manvantare vyatikrAnte chatvAraH saptakA gaNAH |
kR^itvA karma divaM yAnti brahmalokamanAmayam || 1-7-40
tato.anye tapasA yuktAH sthAnamApUrayantyuta |
atItA vartamAnAshcha krameNaitena bhArata || 1-7-41
etAnyuktAni kauravya saptAtItAni bhArata |
manvantarANi ShaTchApi nibodhAnAgatAni me || 1-7-42 
sAvarNA manavastAta pa~ncha  tAMshcha nibodha me |
eko vaivasvatasteShAM chatvArastu prajApateH || 1-7-43
parameShThisutAstAta merusAvarNatAMgatAH |
dakShasyaite hi dauhitrAH priyAyAstanayA nR^ipa |
mahAntastapasA yuktA merupR^iShThe mahaujasaH || 1-7-44
rucheH prajApateH putro rauchyo nAma manuH smR^itaH |
bhUtyAM chotpAdito devyAM bhautyo nAma rucheH sutaH || 1-7-45
anAgatAshcha saptaite smR^itA divi maharShayaH |
manorantaramAsAdya sAvarNasya ha tA~nChR^iNu || 1-7-46
rAmo vyAsastathAtreyo dIptimAniti vishrutaH |
bhAradvAjastathA drauNIrashvatthAmA mahAdyutiH || 1-7-47
gautamasyAtmajashchaiva sharadvAn gautamaH kR^ipaH |
kaushiko gAlavashchaiva ruruH kAshyapa eva cha || 1-7-48
ete sapta mahAtmAno bhaviShyA munisattamAH |
brahmaNaH sadR^ishAshchaite dhanyAH saptarShayaH smR^itAH || 1-7-49
abhijAtyAcha tapasA mantravyAkaraNaistathA |
brahmalokapratiShThAstu smR^itAH saptarShayo.amalAH || 1-7-50
bhUtabhavyabhavajj~nAnaM buddhvA chaiva tu yaiH svayam |
tapasA vai prasiddhA ye sa~NgatAH pravichintakAH || 1-7-51 
mantravyAkaraNAdyaishcha aishvaryAtsarvashashcha ye |
etAn bhAryAndvijo j~nAtvA naiShThikAni cha nAma cha || 1-7-52
saptaite saptabhishchaiva guNaiH saptarShayaH smR^itAH |
dIrghAyuSho mantrakR^ita IshvarA dIrghachakShuShaH || 1-7-53
buddhyA pratyakShadharmANo gotraprAvartakAstathA |
kR^itAdiShu yugAkhyeShu sarveShveva punaH punaH || 1-7-54
prAvartayanti te varNAnAshramAMshchaiva sarvashaH |
saptarShayo mahAbhAgAHsatyadharmaparAyaNAH || 1-7-55
teShAMchaivAnvayotpannAH jAyantIha punaH punaH |
mantrabrAhmaNakartAro dharme prashithile tathA || 1-7-56
yasmAchcha varadAH sapta parebhyashchAparAH smR^itAH |
tasmAnna kAlo na vayaH pramANamR^iShibhAvane || 1-7-57
eSha saptarShikoddesho vyAkhyAtaste mayA nR^ipa |
sAvarNasya manoH putrAnbhaviShyA~nChR^iNu sattama || 1-7-58
varIyAMshchAvarIyAMshcha saMmato dhR^itimAn vasuH |
chariShNurapyadhR^iShNushcha vAjaH sumatireva cha |
sAvarNasya manoH putrAH bhaviShyA dasha bhArata || 1-7-59
prathame merusAvarNaH pravakShyAmi munI~nChR^iNu |
medhAtithistu paulastyo vasuH kAshyapa eva cha || 1-7-60 
jyotiShmAnbhArgavashchaiva dyutimAna~NgirAstathA |
sAvanashchaiva vAsiShTha Atreyo havyavAhanaH || 1-7-61
paulahaH sapta ityete munayo rohite.antare |
devatAnAM gaNAstatra traya eva narAdhipa || 1-7-62 
dakShaputrasya putrAste rohitasya prajApateH |
manoH putro dhR^iShTaketuH pa~nchahotro nirAkR^itiH || 1-7-63
pR^ithuHshravA bhUridhAmA R^ichIkoShTahato gayaH |
prathamasya tu sAvarNernava putrA mahaujasaH |l 1-7-64
dashame tvatha paryAye dvitIyasyAntare manoH 
haviShmAn paulahashchaiva sukR^itishchaiva bhArgavaH || 1-7-65
apomUrtistathAtreyo vAsiShThashchAShTamaH smR^itaH |
paulastyaH pramitishchaiva nabhogashchaiva kAshyapaH |
a~NgirA nabhasaH satyaH saptaite paramarShayaH || 1-7-66
devatAnAM gaNau dvau tau R^iShimantrAshcha ye smR^itAH |
manoH sutottamaujAshcha nikuSha~njashcha vIryavAn || 1-7-67
shatAnIko nirAmitro vR^iShaseno jayadrathaH |
bhUridyumnaH suvarchAshcha dasha tvete manoH sutAH || 1-7-68
ekAdashe.atha paryAye tR^ItIyasyAntare manoH |
tasya sapta R^iShIMshchApi kIrtyamAnAnnibodha me || 1-7-69
haviShmAnkAshyapashchApi haviShmAnyashcha bhArgavaH |
taruNashcha tathAtreyo vAsiShThastvanaghastathA || 1-7-70
a~NgirAshchodadhiShNyashcha paulastyo nishcharastathA |
pulahashchAgnitejAshcha bhAvyAH sapta maharShayaH || 1-7-71
brahmaNastu sutA devA gaNAsteShAM trayaH smR^itAH |
saMvartakaH susharmA cha devAnIkaH purUDvahaH || 1-7-72
kShemadhanvA dR^iDhAyushcha AdarshaH paNDako manuH |
sAvarNasya tu putrA vai tR^itIyasya nava smR^itAH || 1-7-73
chaturthasya tu sAvarNerR^iShInsapta nibodha me |
dyutirvasiShThaputrashcha AtreyaH sutapAstathA || 1-7-74
a~NgirAstapaso mUrtistapasvI kAshyapastathA |
taposhanashcha paulastyaH paulahashcha tapo raviH || 1-7-75 ||
bhArgavaH saptamasteShAM vij~neyastu tato dhR^itiH |
pa~ncha devagaNAH proktA mAnasA brahmaNashcha te || 1-7-76
devavAyuradUrashcha devashreShTho vidUrathaH |
mitravAnmitradevashcha mitrasenashcha mitrakR^it |
mitrabAhuH suvarchAshcha dvAdashasya manoH sutAH || 1-7-77
trayodashe cha paryAye bhAvye manvantare manoH |
a~NgirAshchaiva dhR^itimAnpaulastyo havyapastu yaH || 1-7-78
paulahastattvadarshI cha bhArgavashcha nirutsukaH |
niShprakaMpastathAtreyo nirmohaH kAshyapastathA || 1-7-79
sutapAshchaiva vAsiShThaH saptaite tu maharShayaH |
traya eva gaNAH proktA devatAnAM svayaMbhuvA || 1-7-80
trayodashasya putrAste vij~neyAstu rucheH sutAH |
chitraseno vichitrashcha nayo dharmabhR^ito dhR^itaH || 1-7-81
sunetraH kShatravR^iddhishcha sutapA nirbhayo dR^iDhaH |
rauchyasyaite manoH putrAH antare tu trayodashe || 1-7-82
chaturdashe.atha paryAye bhautyasyaivAntare manoH |
bhArgavo hyatibAhushcha shuchirA~NgirasastathA || 1-7-83
yuktashchaiva tathAtreyaH shukro vAsiShTha eva cha |
ajitaH paulahashchaiva antyAH saptarShayashcha te || 1-7-84
eteShAM kalya utthAya kIrtanAtsukhamedhate |
yashashchApnoti sumahadAyuShmAMshcha bhavennaraH || 1-7-85
atItAnAgatAnAM  vai maharShINAMsadA naraH |
devatAnAM gaNAH proktAH pa~ncha vai bharatarShabha || 1-7-86
tara~NgabhIrurvaprashcha tarasvAnugra eva cha |
abhimAnI pravINashcha jiShNuH saMkrandanastathA || 1-7-87
tejasvI sabalashchaiva bhautyasyaite manoH sutAH |
bhautyasyaivAdhikAre tu pUrNaM kalpastu pUryate || 1-7-88
ityete nAmato.atItAH manavaH kIrtitA mayA |
tairiyaM pR^IthivI tAta samudrAntA sapattanA || 1-7-89
pUrNaM yugasahasraM tu paripAlyA narAdhipa |
prajAbhishchaiva tapasA saMhArasteShu  nityashaH || 1-7-90

  itishrimahAbhArate khileShu harivaMshaparvAni manvantaravarNanaM
saptamo.adhyAyaH