Nilakanta (nIlakanTha) Commentary on Harivamsa (harivaMsha)

kailAsayAtra

chapters 73 to 90, bhaviShya parva, harivaMsham

73 kR^iShNaM prati rukmiNyAH putraprArthanAkathanam

kimarthamiti |
atha dhanyopAkhyAnamArabhya bANayuddhe rudrajayAntaM viShNorutkarSho varNitaH | prAdurbhAveShu cha tasyaiva nirguNaM saguNaM cha svarUpaM vyAkhyAya tadguNakathanaparaM bhArataM cha shravaNaphalashrutipradarshanAntaM samApitaM | tatra bANayuddhe cha hariharayorbheda uktaH | sa cha mamAtmA bhadrasena itivat aupachArika iti bhavetkasyachit atyantAbhede shAstR^ishAsyabhAvAsaMbhavaM manvAnasya mandamatermatiH tAmapaninIShuH kailAsayAtrAditripuravadhAntaM granthamArabhate | tayoH sarvatra pratyekaM sarvottamatvena kIrtyamAnayoH kAyavyUhe yogina iva dehabhede.apyaikAtmyaM siddhyati | natu dehabhedAdvyaktibhedaH sarvottamadvayAyogAt iti | tatrAnushAsanike parvaNi kR^iShNaH shaMkarArAdhanArthaM kailAsaM gata iti saMkShepeNoktaM tadvistareNa bubhutsuramuM vadati
kimarthaM bhagavAn viShNurityAdinA |
devAnAM brahmAdInAM devo.api janaiH ardyate gamyate pralayakAle yAchate iShTasiddhyarte sthitikAla iti janArdano.api sankathamanyaM pUjayituM gataH kathaM cha tadanyasya shaMkaratvam | pUrNAnandarUpasvarUpo.api
kathamalpasukhalipsayAnyaM prati gata ityarthaH || 1 || 2 || 3 ||
evaM pUjyapUjakabhAvenAvagatayoH kathamekAtmatvamityAha | devAviti || 4 || eka AtmA svarUpaM yayostAdR^ishAvapi kAryabhedAdbhinnasharIrau siddhau iva bhasete ityetadapi kathamityarthaH || 5 ||
paraspareti | agnAvagniriva jale jalamiva chAnyonyasminnaikyaM gatAvityuktaM tadapi kathaM kimartham || 6 ||
aikyaM gatau dR^iShTvA R^iShayaH kimacheShTanta | tatkathaM tayostattvaM vyAkhyAtavanta ityarthaH || 7 ||

gataH shivaM abhedeneti sheShaH |
sAkShAtkR^itavAn hariM pratyagAtmatveneti sheShaH || 8 ||
nagaM kailAsam || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||
nanvayaM yogivadeka eveshvaro.anekadevatAtmA chet kiM
hariharAdvaitapratipAdanenetyAsha~NkyAha - dhyeyamiti |
puNyAtmanAM dhyeyaM alochanIyamidaM hariharayoraikyaM vedArthatvena nishchitaM yataH anekairAraNyaiH AraNyakaiH upaniShadbhiH saMyuktaM tAtparyavattayA samAhitaM |
nityaM brAhmaNasyAvashyakaM nityaM anavarataM sevante chintayanti |
ayamarthaH - bIjAnkuaravanmithaH kAryakAraNabhAvaM gatayorhariharayoH paryAyeNa jIveshabhAvamApAdayitumidamuchyate | tathAhi - yadA jIvaH shiva Ishvaro viShNuryadA viparItaM vA tadA IsvaraM jIvo jale jalamivAgnAvagniriva vilIyata iti sarvavedAntasiddhAntaH | tatra keShuchitpurANeShvAdyaH pakSha upAdIyate keShuchit dvitIyaH | sarvathApi jIveshayorabhedaH sarvasya shastrasyArthaH | devatAntarANi tu samaShTijIvasyAvayavabhutAnIti akR^itsnaH kR^itsnenaH parabrahMaNAtyantamaikyamashnuvata iti khile granthe.asmin sarvapurANArthasaMgraha iti prAk shivo jIvo viShNurIsha ityuktam | idAniM viShnurjIvaH shiva Ishvara iti pratipAdyate | tena sarveShaM purANAnAM mitho viruddhArthatve.api tattvavato na virodhagandho.apIti pratipAditamupotghAte.apIti shivam || 14 || 15 || 16 ||
shAsati shAsti | bhauvAdityamArSham || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||
rAjavidyA brahmavidyA tadvatAm madhye puraskR^itam || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 ||
Atmana eva dvitIyaM svarUpaM putra ityatra shrutiM paThati - patirjAyAmiti || 31 ||
putravantaM dR^iShTveti sheShaH | putrvAn indrapadamapi jayatItyartha || 32 ||
narake pAtayatIti sheShaH |
yasmAdvidyAyuktam || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 ||
vetraiH ArUDhAH mahAvR^ikShAH yasyAM tAM || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM trisaptatitamo.adhyAyaH || 73 ||

74 shrIkR^iShNasya kailAsagamanavichAraH

prabhAtAyAmiti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||
devavatsuprabham || 6 ||
mahyaM mama pituH sakhe || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 ||
bhImena bhImadvAra || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 ||
bhUtabhAvanabhAvanaM viyadAdikAraNasyAvyaktasyApi kAraNam |
"tasmAdavyaktamutpannaM triguNaM dvijasattama" iti avyaktasyApi sAkShitvasmaraNAt || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM chatuHsaptatitamo.adhyAyaH ||

75 dvAravatIrakShaNe yadavAnprati shrIkR^iShNasyavachanam

sAtyake iti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||
kAmapAlasya balarAmasya || 6 || 7 ||
pAshinaM varuNam || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||
kimidaM vAkyam || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 ||
he vedamantramUrte nItiH nItipradarshakaH || 19 || 20 ||
nigrahAvagrahe krameNa svasya anyena rodhe svena vAnyasya rodhe siddhe sati daNDyeShu durbaleShu nayasamatAyAM sAmAnyaM sAmaiva || 21 ||
balavatsu dAnaM trayANAmapyagochare aviShaye shatrau bhedaH prayoktavya || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH || 75 ||

76 shrIkR^iShNasya badarikAshramagamanam

tataH samiti || 1 || 2 || 3 || 4 ||
dAnavIgarbhakR^intanaH yaddarshanamAtrAddAnavAnAM garbhA nashyantItyarthaH || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||
pakSheNa pakShavAtena parvatAn kShobhayAmAsetyanuShajyate || 11 || 12 || 13 ||
parAgata "sA kAShTA sA parA gati" iti shrutyuktaparagatisvarUpaH | dairghyamArSham || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 ||
yatra badarikAshrame || 21 || 22 || 23 ||
etat shAsanam etAM shAstrAj~nAM shakrena kR^itAM nirguNamapi brAhmaNaM hatvA brahmahatyAvrataM charedityevaM ichChanpAlayitumapi sheShaH || 24 ||
25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM Shatsaptatitamo.adhyAyaH || 76 ||

77 shrIkR^iShNa badarikAshrame AtithyasvIkAraH

tata iti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||
jalavichAriNaH jalavAsaparAH jalamAtrAhArA vA || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM saptasaptatitamo.adhyAyaH || 77 ||

78 shrIkR^iShNasya samAdhiH kolAhalashcha

tata iti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi nIlakaNThakR^ite bhAratabhAvadIpe TIkAyAM aShTasaptatitamo.adhyAyaH || 78 ||

79 pishAchAgamanam

teShAmanviti || 1 ||
mAMsasya piTakaM ma~njUShAmiva parasya sharIramityarthaH || 2 ||
lambamAnaM cha mahAprAnta cha tat shUlaM cha tatra protAni shirodharANi yAbhyAM tau | nR^imuNDamAlAsaMyuktashUladhAriNAvityarthaH || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 ||
shreyaH shreyase |
vinaShTendriyagocharAH itastato bhramamANAnAmindriyaNAM vashagA ityarthaH || 21 || 22 || 23 || 24 ||
prAkR^tabuddhayaH dehAtmavAdinaH || 25 || 26 ||
pIDanaM kartum || 27 || 28 || 29 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM ekonAshItitamo.adhyAyaH || 79 ||

80 ghaNTAkarNakR^itA viShNustavaprArthanA tasya samAdhilAbhashcha

tata iti | dIpikAdhariNau tadAnIM rAtre satvAt || 1 || 2 ||
antarIkR^itya keshavam apyakeshavIkR^itya || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 ||
he martyeti saMbodhanam | antarIkR^itatvAdeva || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 ||
anucharaH || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 ||
tenaiva dUShitena viShNunA hetubhUtena tasya dveShAdeva me matiH samAkulA jAtetyarthaH || 42 || 43 ||
devamunirmArkaNDeyaH || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 ||
kechit yAjnikAH bahutvena indrAdirUpeNa ekAtmanAH aikyena upAsakAH | vayaM tu pratyagabhedena draShTumichChAma ityarthaH || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 ||
indriyArtheShu shabdAdiShu prasaktAnIti sheShaH || 68 || 69 || 70 || 71 ||
sarvagaM paramAtmagataM mama manaH kartR^i | viShayAntare viShayaH shabdAdiH antaraH bhedaH te ubhe karmaNi na rakShatAM viShayapravaNaM bhedabuddhiharaM cha mano mA bhUdityarthaH || 72 ||
anyathA doShamAha - mana iti | viparyaye viShayAdiprAvaNye || 73 || 74 || 75 ||
nA~NganIti sArddhaH || 76 ||
pragrahaH shuddhyarthamAgrahaH || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 ||
mAMsapaH mAMsabhakShakaH | pibatiratra bhakShaNArtha || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAmashItitamo.adhyAyaH || 80 ||

81 ghaNTAkarNasya viShNusakShAtkAralAbhaH

tata iti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||
Atmani hR^idayapa~Nkaje || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAmekAshItitamo.adhyAyaH || 81 ||

82 ghaNTAkarNakR^ito viShNustavaH

pishitAsheti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||
janitraM janayitAram || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 ||
pitR^ikriyAM pitrR^itarpaNaM rudhireNeti sheShaH || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 ||
phaNAvAkramyeti sheShaH | "phaNA dvayo" ityamaraH | puMsi dvivachanamidam || 24 || 25 ||
godharaM shailam || 26 ||
stanamadhye hR^idaye || 27 || 28 || 29 || 30 ||
dAmAni puShpamAlAH | mAlyakR^ite mAlAkArAya || 31 || 32 ||
gajaM kuvalayApIDaM viShANaM dantam || 33 || 34 ||
yAdavanAmadheyaM natu yAdavaM drumilajatvAt || 35 ||
putraM naShTamiti sheShaH || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 ||
keshavetyantaM pathan || 43 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM dvyashItitamo.adhyAyaH || 82 ||

83 ghaNTAkarNasya mukti

|| 1 || 2 || 3 || gR^ihANeti | yogyaM "yadannaH puruSho bhavati tadannAstasya devatA" iti shruterityAshayaH || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||
karaNam antaHkaraNam || 14 || 15 || 16 ||
padmAkShaH saMnimeShadR^iShTiH pishAchAnAM prAk tadabhAvAt || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM tryashItitamo.adhyAyaH || 83 ||

84 shrIkR^iShNatapovarNam

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM chaturashItitamo.adhyAyaH || 84 ||

85 shrIkR^iShNasamIpe indrAdidevAnAmAgamanam

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM pa~nchashItitamo.adhyAyaH || 85 ||

86 shrIkR^iShNasamIpe shivAgamanam

tasyAgra iti || 1 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM ShaDshItitamo.adhyAyaH || 86 ||

87 shrIviShNukR^itA shivastutiH

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || shitikaNThAya shitirviShameva kR^iShNavarNatvAt kaNThe yasya tasmai | ata eva nIlakaNThAya | shochiShe dIptimate || 13 || 14 ||
kUpAya kUpavAsine || 15 ||
tuNDAya mukhAya sarvabhakShakAyetyrthaH | tuShTyAya tuShTimate | tuTituTAya hiMsrAya || 16 ||
hiprAya hInoti prApayati cheti hipraH | rechakaH pUrakashcha tadubhayarUpAya ||17 ||
aghaNTAya ghaNTAya ghaNTAvate ghaTighaTAya ghaTayatAM sraShTR^INAmapi sraShTre || 18 ||
purAya kShetrarUpAya | aShTau pR^ithivyAdIni svarUpANi yasya tasmai aShTasvarUpiNe || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||
harikeshAya harayo rashmayaH indriyANi vA keshA iva svarUpAntargatA bahribhUtAshcha yasyeti harikeshaH | yaM parameshvarasya sitakR^iShNakeshau rAmakR^iShNAvityuktaH kR^iShNAvatAraH kesho yasyAvatAriNo maheshvarasyeti vA harikeshastasmai | abhiShuhastAya arjunasArathaye | bhIrubhIrushvAsau harashva tasmai bhIrubhIruharAya atibhItAyAtisaMhatre ityarthaH || 25 || 26 || 27 ||
ajamathanAya brahmashirorhatre || 28 || 29 ||
bhadreti pAThe.api madyameva bhadram || 30 ||
kharAya karkashAya || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM saptashItitamo.adhyAyaH || 87 ||

88 shrIshivakR^tA viShNustutiH

tata iti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 ||
dhAtoH "viShlR^i vyAptau" ityasya vyAptyarthatvadarshanAt || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM shivakR^itA viShNustutirnAmAShTAshItitamo.adhyAyaH || 88 ||

89 mahAdevena kR^iShNasvarUpavarNanam

ityuktveti || 1 || etaditya~NgulyA kR^iShNaM darshayati | tapaH tapaHphalam || 2 ||
satatamAnasaiH avichChinnachittavR^ittibhiH || 3 ||
phalam ekAgryam || 4 || 5 ||
trayIgatiH karmakANDaprApyaH || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 ||
saMsArasya vibhavaH nAnArUpeNa bhavanaM yasyAH sAkAshAt sA mUlavidyA tAM trisharIriNaM brahmAditrayadeham || 12 || 13 ||
dhyAtveti | svasya saguNabrahmabhAvaM jAnIteti keshavasya nirguNabrahmabhAvanaM cha sUchayati | upAsyaH chintanIyaH | upAsya upagatya prApyaH || 14 || 15 || 16 ||
nirasan nirastavantaH || 17 || 18 || 19 || 20 ||
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM navAshItitamo.adhyAyaH || 89 ||

90 punarapi shivakR^tA viShNustutiH

tataH sa iti || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||
ghR^iNaH ghR^iNayo rashmayastadvAn sUryaH | ghR^iNiriti pAThaH svachChaH || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||
brahmabrahmAtmane vedayaj~nasvarUpAya || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 ||
kR^iShNAya nAmataH kR^iShNAya varNataH || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 ||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM navatitamo.adhyAyaH || 90 ||

bANayuddhe yaduktaM hariharAdvaitaM tadeva kailAsayAtrAyAM hareH shivArAdhakatvena shivasya viShNustAvakatvena cha dR^iDhIkR^itam | tena shAstR^ishAsyayorjIveshayoravikR^itabrahmabhAvaH | kR^itsnasya shAstrasyArtha uktaH |

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
January 10, 2009