Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM

sheShadharmaprakaraNam - 3

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

bhUdAnaprashaMsanam

evaM prabodhitastena bhAgIratyAtmajena vai l
dharmaputro mahAprAj~no yAdavendramabhAShata ll 3-1

yudhiShThira uvAcha

devadevAravindAkSha mAyAtIta jagadpate l
tvadbhaktiH shAshvatI me.astu tayA mokSho bhaveddhruvam ll 3-2
rAjyabhraShTA vayaM sarve tvadpAdakamalaM gatAH l
pAhyasmAn puNDarIkAkSha dharmashAstropadeshataH ll 3-3
tvAm dharme satyamityAhuH sarvashAstravishAradAH l 
prANabhUtaM manuShyANAM jantUnAmapi sarvashaH ll 3-4
tvameva bandhushcha gurustvameva 
tvameva vidyA draviNaM tvameva l
tvameva mAtA cha pitA tvameva 
tvameva sAkShAnmama jIvitaM cha  ll 3-5
balAni sarvANi turaMgamAdyA
nAgA rathAH shAstrabhR^itaH suhR^ichacha l
sarve cha rAShTrA giri durgamAshcha
kR^ipAsti chetsanti tathaiva nAtha  ll 3-6
tvadAj~nAM kiM nu la~Nghyeyamahamavyaya muktida l
kimarthaM puNDarIkAkSha kaTAkShairapi nekShase ll 3-7
rakShA mAM devadevesha dharmeNa jagadIshvara l
shrIkAmo yo hi yogIndra yaddatvA vindhate shriyaM l
prApnoti vipulAnkAmAn rakSha rakSha mahAmate ll 3-8
tvayA nAviditaM kiMchittriShu lokeShu suvrata l
sarvAndharmAnmamAchakShva kR^ipA mayi tavAsti chet ll 3-9 
suvratAni cha sarvANi tIrthAni cha visheShataH l
dharmAdharmANi sarvANi kShetrANi phalavanti cha l
dharmAnanyAnmamAchakShva devadeva namo.astu te ll 3-10
ityuktvA yoginAM nAthaM kR^iShNaM kamalalochanam l
dharmaputro mahAprAj~nastUShNImAste satAM priyaH ll 3-11
tasya chittaM samAj~nAya R^iShINAmagrajanmanAm l
provAcha vachanaM dhImAn dharmashravaNamichChatAm ll 3-12

shrIbhagavAnuvAcha 

sAdhu sAdhu mahAprAj~na matiste vimalojjvalA l
yasmAddharme sadA bhaktirvartate tava suvrata ll 3-13
dharme shrute sadA bhaktyA manujairmanujeshvara l
prApayante sadA sAdhU~nChrotR^Invai dharmatatparAn ll 3-14
shR^iNu pANDava vakShyAmi dAnAnAmuttamaM varam l
bhUmidAnaM varaM j~neyam bhuktimuktiphalapradam ll 3-15
bhUmidAnAttu sarvANi saMbhavanti na saMshyaH l
tasmAdbhUmiprado rAjansarvadaH prochyate budhaiH ll 3-16
bhUmiM sarvaguNopetAM yo dadyAtsasyashAlinIm l
na tasya lokAH kShIyante yAvadAchandratArakam ll 3-17
agniShTomAdibhiryaj~nairiShTvApi bahudakShiNaiH l
na tatphalamavApnoti bhUmidAnAdyadashnute ll 3-18
tapasvino.atha yajvAnaH satyavanto bahushrutAH l
gurudevaratAshchaiva nAtikrAmanti bhUmidam ll 3-19
divi devAH prashaMsanti siddhAshcha paramarShayaH l
bhUmidAnaM prashaMsanti tasmAdbhUmiprado varaH ll 3-20
atraivodAharantImamitihAsaM purAtanaM l
shrotR^INAM sarvapApaghnamAyurArogyavardhanam  ll 3-21
purA kR^itayuge rAjan brAhmaNo yogabhUShaNaH l
sarvavedArthatattvaj~naH sadA dAntashcha shIlavAn ll 3-22
adhyAtmavidyAnirato nirdhano brahmavittamaH l
niShkiMchanatvAtsubhR^ishaM bAdyate chAnishaM sutaiH l
tathApi manyuM na prApa shUnyajanmAntarapradaH ll 3-23
kadAchidbaishvadevAnte baliM datvA gR^iha~NgaNe l 
AyAntaM taM dvijaM prAha kalyANI tatpriyA satI  ll 3-24 
ete tavAtmajA nAtha kShuditAH patitA bhuvi l
luThanti bhR^ishaduHkhArtA rudanto rodayanti mAm ll 3-25
tvaM nirIkShayase naitA~njaTharAgni prapIDitAn l
ashaktA rakShaNe chaiShAM kiM karomi cha tadvada ll 3-26
pAnIyameva pItvAhaM varteyaM shAkameva vA l
tvadbhuktasheShaM bhu~njanti hyete vai tava sUnavaH ll 3-27
putragrAhasamAyuktAM patidhikkArasha~NkinIm l
dAridryavAridhau magnAM dhi~N mAM nirghR^iNavallabhAm ll 3-28
anyA gr^ihiNyastiShThanti niShkakaNtyo dhanAnvitAH l
vartante godhanaishchAnyA dhAnyaimArhiShikaiH parAH l
dIrghash^Ri~NgairnaDudbhiH shakaTairdAsibhiH parAH ll 3-29
dAsaiH parikaraiH kShetrairbandhubhiH sahitAH pare l
mAdR^ishyo naiva dR^ishyante tvAdR^ishA gR^ihamedhinaH ll 
AtmajA iva dR^ishyante kutrachinna cha duHkhitAH ll 3-30 
evamuktvA tadA chaNDI jaTharaM pratyatADayat l
prakIrya kabariM chaNDI hyupalena shiro.ahanat ll 3-31
AkroshantIM rudantIM  tAmAtmajaiH pariveShTitAm l
AshvAsya dhImAnviprendra idaM vachanamabravIt ll 3-32
kimarthaM kopasaMyuktA bhadre rodiShi kopane  l
na hyasaMchitapuNyAnAmekaM shokaM hi shobhane ll 3-33
satpAtre ye prayachChanti svalpAmapi vasuMdharAm l
te nekShante hyalakShmIM cha duHkhAM narakayAtanAm ll 3-34
tasmAtkiM shochase mUDhe yatkR^itaM tatprabhujyate l
tvayA mayA cha yatkiMchinna dattaM pUrvajanmani ll 3-35
mAsamAtram kShamasva tvaM putrAnsaMrakSha shobhane l
AhariShye shriyaM gehe tapasA sAdhu ramyatAm  ll 3-36
AshvAsya dhImAnviprendrastapase kR^itanishchayaH l
shlokamekaM jagau sAraM satyavAkpriyadarshanaH ll 3-37
dAridryAya namsatubhyaM siddho.ahaM tvadprasAdataH l
ahaM tu sarvAnpashyAmi mAM cha ko.api na pashyati ll 3-38
ityuktvA so.api viprendro jagAma tapase vanam l
tatra chAgniM pratiShTApya chachAra tapa uttamam ll 3-39
grIShme panchAgnimadhyastho vAyubhakSho jitendriyaH l
niruddhya hR^idaye vAyumAtmAkAshaM samAgataH ll
bAhyastAnviShayAnkiMchinna viveda sa yogavit ll 3-40
sh~NkhachakragadApANiM khaDgashAr~NgadharaM shubham l
kaustubhena virAjantaM shrIvatsa~Ngita vakShasam ll 3-41
pItAmbaradharaM devaM vanamAlAvirAjitam l
kAlameghanibhaM devaM vidyuchch~nchalalochanam ll 3-42
dhyAyanstuvannamasyaMshcha manasA kR^itanishchayaH l
madbhakto bhAratashreShTa tasminnAste tapovane ll 3-43
suraistu tattapoddhvignai rambhAmenAdibhiH kR^itam l
tapovighnaM kurushreShTa yadyattanna cha veda saH ll 3-44
pakShAmAtraM gate tasminbrahmanADIsamudbhavaH l
dadAha pAvako lokAnsamtrastAH sasurAsurAH ll 3-45
tato devapatirbhIto brAhmaNodyogash~NkayA l
brahmalokaM yayau devairdikpAlaiH saha dharmaja ll 3-46
tuShTAva devaM lokAnAmIshvaraM prapitAmaham l
natvA pUrvamapUrvarthe natvA pUrvamariMdama || 3-47

deva uvAchA

namo visvAya devAya IsvarAya kapardine l
shaMbhave brahmaNe tubhyaM mAyine viShNurUpiNe ll 3-48
devAya devarUpAya vedAntAya namo namaH l
sarvaj~nAya svarUpAya purANAya namo namaH ll 3-49
yamAya yamarUpAya dharmarUpAya te namaH l
mR^ityave shatrurUpAya namaste jalamUrtaye ll 3-50
namaH pa~NkajanetrAya hiraNyapataye namaH l
sarvopaniShadarthAya vedAnAM pataye namaH ll 3-51
R^itUnAM pataye tubhyaM vratAnAM pataye namaH  l
hiraNyaretase tubhyaM vedarAshe namo.astu te ll 3-52
ArtAnAM duHkhanAshAya devAnaM prapitAmaha l
karoShi yatnaM devesha bhUyo bhUyo namo.astu te ll 3-53

brahmovAcha

aho hi bhagavAnviShNurantaryAmI jagadguruH l
mahAviShNuH prasannAtmA karmaNAM phaladAyakaH ll 3-54
tamR^ite puNDarIkAkShaM sargasthityantakAriNam l
karmanAM phaladAtA hi kaH samartho mahItale ll 3-55
tameva sharaNaM gatvA te sarve sarvatomukham l
prArthayAmo vayaM devA iti chintAparo.abhavat ll 3-56
tAsmiMshchintAkule pArtha praviShTo bhagavAn hariH l
chodayAmAsa tadvR^ittaM phalam tasmai nyavedayet ll 3-57
tato harShAkulo brahmA kR^ipayA muravairiNaH l
pratyuvAcha cha tAndevA~nshatakratupurogamAn ll 3-58
mA baiShirdevarAja tvaM stotreNa paritoShitaH l
dadAtu bhagavAnviShNuryadyachchetasi vartate ll 3-60

indra uvAcha

tapasA yogabhUShasya saMtaptaM hi jagattrayam l
tasya chittagataM kAmaM j~nAtva cheShTaM dadasva ha ll 3-61
vaishaMpAyana uvAcha
tatheti brahmA sarvAtmA daivaiH sArdhamariMdama l
taM deshamagamadvidvAnvaraM datum mahAtmane ll 3-62
tapashcharantaM viprendraM saMprekShya cha pitAmahaH l
pidhAya brahmanAdIM tAmidaM vachanamabravIt ll 3-63
yogabhUShaNa madvAkyaM tapasA toShitaH shR^iNu l
varaM varaya bhadraM te brahmANaM viddhi mAmiha ll 3-64
nivR^ittayogo viprendro vismayotphullalochanaH l
baddhA~njalirnamaskR^itya vachanaM chedamabravIt ll 3-65
aishvaryaM dehi me brahmAndAridryAdbhR^ishaduHkhitaH l
aShTaishvaryaM dadasva tvamanyApekShA yathA na me ll 3-66

brahmovAcha

tathAstu brAhmaNashreShTa maddattAM dravyasaMpadam l
brAhmaNebhyo dadasva tvaM bhUyo vR^iddhimavApsyasi ll 3-67
ityuktvAnantardadhe devo daivaH sArdhe pitAmahaH l
svapuraM prAptavAnrAjanbrAhmaNashcha gR^ihaM gataH ll 3-68

November 20, 2008