Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 32

kAverimAhAtmyam

vaishaMpAyana uvAcha 

shrutvaitatpuNyamAkhyAnaM prasannavadano nR^ipaH  |
kR^iShNaM bhaktapriyaM natvA pAhi pAhIti chAbravIt ||  32-1

yudhiShThira uvAcha 

sha~NkhatIrthamiti khyAtaM kAveryA dakShiNe taTe |
kR^iShNena sUchitaM deva tasyotpattiM vadasva me || 32-2
kAveryAH puNyanadyAstu sthAnaM yatpuNyavardhanam |
yasmindeshe R^iShigaNAH devatAH satataM sthitAH || 32-3
puNyAshramasamAyuktamubhayosthIrayorapi |
prakhyAtaM pApahaM sthAnaM tAta me saMprakIrtaya || 32-4
brahmakShatriyavaishyAnAM shUdrANAM chaiva yoShitAm |
muktipradeti vikhyAtA kAveriM tAM prakIrtaya || 32-5

bhIShma uvAcha 

brahmaNA hi purA gItaM nAradAya mahAtmane |
tenedaM mama dharmAtmankAruNyAdgaditaM khalu || 32-6
bhUpradakShiNakAle tu mayA vai sevitA purA |
sarvapApaharA devI kAverI kalinAshinI || 32-7
tvadarthaM saMpravikShyAmi hyanubhUtaM mayA shrutam |
tR^iptyarthaM tava vakShyAmi shR^iNu nAnyamanAH prabho || 32-8
kAveryA dakShiNe pArshve shrInivAsasya pR^iShThataH |
sha~NkhatIrthamiti khyAtaM tIrthAnAmuttamaM param || 32-9
purA sudhAMshudharmAtmA chachAra tapa uttamam |
madhukaiTabhahanturvai prasAdAtkAntimAptavAn || 32-10

yudhiShThira uvAcha 

kimarthaM tapyate tena tAraNAmadhipena vai |
tasmai varaM kathaM dattaM viShNunA sarvajiShNunA || 32-11
devavrata mahAbhAga kathyatAM me kutUhalam |
asthi chenmayi kAruNyaM tava devavrata prabho || 32-12

bhIShma uvAcha 

purA bR^ihaspaterbhAryAM shItAMshuH saumyarUpavAn |
apahR^itya chiraM kAlaM tayA sArdhaM mumoda ha || 32-13
vij~nAya charitaM tvetadbhAryAyAH shashinaH prabho |
mA meti prArthayitvA taM pashchAchchainaM shashApa ha || 32-14
kShayI bhava durAchAraH sarvalokeShu nindita |
iti shaptvAH kShamasveti devaiH sa prArthito vibhuH  |
suralokaM visR^ijjyaiva prapede brahmaNaH sabhAm || 32-15
tadAprabhR^iti dharmAtmA visR^ijya cha varAnanAm |
asminkShetre tapashchake bR^ihaspatibhayArditaH || 32-16
varShANAmayutaM rAjaMshchachAra tapa uttamam |
shApAshcha tapasA chaiva kR^ishA~Ngo bhAti chandramAH |
avashiShTakalAmAtro devAnAmagrabhuktadA || 32-17
vAgIshaM tuShTuvurdevAH kShmyatAM kShamyatAM prabho |
vR^iddhiM dadasva bhUyastvamasmAkaM hitakAmyayA || 32-18

bhIShma uvAcha 

tathAkaroddevagururdevAnAM hitakAmyayA |
tapasA kR^ipayA chaiva bhUyo vR^iddhimavAptavAn || 32-19
tasminkAle jagannAthamastauShItkamalApatim |
sraShTAraM sarvalokAnAM yogidhyeyamariMdamam || 32-20

chandramA uvAcha 

namaste lokanAthAya namaste dharmarUpiNe |
namaste kamalAkAnta praNatArtipraNAshana || 32-21
AdyantashUnyaM deveshaM sR^iShTisthityantakAriNam |
vedamUrti sahasrAkShaM naumi sarvAtmakaM harim |
jagadrUpamudArA~NgaM pItAmbaradharaM harim |
kaustubhena virAjantaM sarvagaM taM namAmyaham || 32-22
pApaghnaM sarvabhaktAnAM divyamAlAvibhUShitam |
nIlajImUtasaMkAshaM taM nato.asmi ramApatiM || 32-23
AkAshamadhyagaM devamanatamaparAjitam |
vAsudevaM prapanno.asmi sarvapApakShayo.astu me |
namaskAraprabhAvena nashyatvadyAmayaH prabho || 32-24
stUyamAnaM sadA devairvedaishcha brahmavAdibhiH |
nato.asmi taM hariM sUkShmaM nAshaM yAtu cha me jarA || 32-25
antaryAmi~njagatsAkShinbhaktavatsala sarvaga |
matkalmaShANi sarvANi yAntu nAshaM nato.asmi te || 32-26
iti stuto jagannAthaH sarvasiddhiniShevitaH |
Ayayau garuDArUDho yatrAste rohiNIpatiH || 32-27
dhyAyantaM sarvagaM devaM hR^idi sha~NkhAdibhUShitam |
dR^iShTvA sarvagato viShNurvidhumAha savismayaH || 32-28
varaM varaya bhadraM te nishAkara sudhAkara |
stotreNa tapasA chaiva tuShTo.ahaM nitarAM prabho || 32-29
ityukto devadevena sudhAMshustaM praNamya cha |
yayAche shrIpatiM devaM varANAmuttamaM varam || 32-30
pAhi pAhi jagannAtha kAntiM me vardhayasva ha |
saubhAgyamaNDalaM dehi guroH shApaM nivArayaH || 32-31
ityukto vai jagannAthaH sha~NkhapUtena vAriNA |
abhiShichya varaM tasmai dadau sarvagataH prabhuH || 32-33
tamAha sharvarInAthaM namantaM saumyavarchasam |
paripUrNAH kalAH sarvA hrAsavR^iddhyA bhavantu te || 32-34
shR^iNu saumya mahAbhAga tvayA yatsevitaM sthalam |
sha~NkhatIrthamiti khyAtiM gamiShyati na saMshayaH || 32-35
tvayA cha yatkR^itaM stotraM paThatAM shR^iNvatAmapi |
sarvapApAni nashyantu rogANi balavanti cha || 32-36
shrasminvai majjanAttirthe sarvasaMpadbhaviShyati |
asnAyinAM manuShyANAM dAridryaM bhavti dhruvam || 32-37
evamuktvA jagannAthaH shItAMshuM dharmanandana |
adUre tasya purataH shrInivAsasthalaM gataH || 32-38
sthitvA tatra muhUrtaM tu pUjito devatAgaNaiH |
svadhAma prayayau shrImAnnAradAdyairabhiShTutaH || 32-39
nishAkaro.api dharmAtmA munibhiH paripUjitaH |
tasmAddeshAdyayau svargaM prapede cha svakaM padam || 32-40 
sarve R^iShigaNA vidvanstavaM chakrurakalmaShAH |
yaj~nairyaj~napatiM kechijj~nAnayogavichakShaNAH |
ArAdya taM chiraM kAlaM tatpadaM te prapedire || 32-41
paulastyanidhanaM kR^itvA rAmachandra pratApavAn |
atra snAtvA kapigaNaiH punItaH svapuraM yayau || 32-42
purAH hi bhArgavo rAmo rAjavaMshyAnnihatya cha |
snAtvAtraiva chiraM kAlaM prapede paramaM padam || 32-43
sutrAmA devarAjashcha ahalyAM kAmamohitaH |
gatvA tu tatphalaM prApya strIchihnaM gautamAtkhalu || 32-44
taddoShaparihArArthaM snAtvA chAbdatrayaM prabho |
atraiva prAptavAnrUpaM sarvatejomayaM shubham || 32-45
shrInivAsamidaM kShetraM sha~NkhatIrthAtpuraH sthitaM |
snAtAnAM sarvapApaghnaM bhuktimuktiphalapradam || 32-46
kAverimajjanaM puNyaM durlabhaM hyakR^itAtmanAm |
purA saMchitapuNyAnAmaprayatnena labhyate || 32-47
purA lokahitArthAya brahmaNA nirmitA tviyam |
tasmAtsthAtavyamatraiva nityashaH pApabhIrubhiH || 32-48
karomi majjanaM devyAM kAveryAM yo vadetsudhIH |
vadate tasya pApaugho nAshakAlo mameti cha || 32-49
AkalpajanmabhiH pApaM saMchitaM yannaraiH prabho |
tatsravaM bhasmasAnmAghe kAverimajjanAtbhavet || 32-50  
tejomayeShu lokeShu bhuktvA bhogAnanekashaH |
paschAnmokShamavApnoti kAveryAM snAti yo naraH || 32-51
kAverI tu mahApuNyA smR^itA pApapraNAshinI |
saMsevyA sarvadA vipraiH saMsArachChedalipsubhiH || 32-52
pApakShayakaraM snAnaM sR^iShTikartA pitAmahaH |
dvayaM lokahitArthAya nirmame nipuNaH kShitau || 32-53
dakShiNasyAM dishi vibhuH kAverI kalinAshinIm |
ga~NgAmuttaradigbhAge nashyanthIM pApinAmagham |
sR^iShTvA mudaM yayau shrImAMstasyAM snAtvA tu no bhayam || 32-54
viShNupAdodbhavA devI kAverI pApanAshinI |
majjatAM sarvapApAni Chinatyeva na saMshayaH || 32-55
chandrasUryagrahe chaiva saMkrAntAvayane tathA |
siddhayoge puNyadine chandrAdityamarudganAH || 32-56
gandharvA lokapAlAshcha yakShavidyAdharA nR^ipa |
brAhmI mAhesvarI lakShmI shachI menAditirditiH || 32-57
ghR^itAchI menakA rambhA hyurvashI cha tilottamA |
anyAshchApsarasAM saMghAH kAveryAH snAnatatparAH |
mAghe chaitAstu tithiShu snAtvA yAnti surAlayam || 32-58
bhasmAni yatra dR^ishyante kAveryA pArshvayorapi |
surANAM tu makhasnAnaM viddhi tatraiva bhArata || 32-59
tapaH kurvanti munayo hyadyApi manujeshvara |
shAntA jitAriShaDvargA hyaddR^iShTA pApakarmabhiH || 32-60
snAtavyaM yatnato rAjankAveryAM dharmamichChatA |
snAtAnAM tu shubho loko bhaviShyati na saMshayaH || 32-61
tasmAttvamapi rAjendra kAverI snAnamAchara |
vA~nchitArthapradA devI kAverI pApanAshinI || 32-62

vaishaMpAyana uvAcha 

yA idaM puNyamAkhyAnaM nAradena prabhAShitaM |
shrutvA pApavinirmukto brahmalokaM sa gachChati |  32-63


March 11, 2009