Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    atha trichatvAriMsho.adhyAyaH
    jarAsaMdhaparAbhavaH
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 43 - Jarasandha Defeated
vaishampAyana uvAcha
tau nagAdAplutau dR^iShTvA vasudevasutAvbhau |
kShubdhaM naravarAnIkaM sarvaM saMmUDhavAhanam ||2-43-1
(Note 1)
vaishampAyana said:
Seeing vasudeva's two sons (kR^iShNa and balarAma) jumping out of the mountain, all the armies of the kings became agitated and the vehicles (along with drivers) trembled with fear.
bAhupraharanau tau tu cheratustatra yAdavau |
makarAviva saMrabdhau samudrakShobhaNAvubhau ||2-43-2
(Note 2)
The yAdava-s, (kR^iShNa and balarAma) moved there with only their arms as weapons. The two looked like two crocodiles agitating the ocean.
tAbhyAM mR^idhe praviShTAbhyAM yAdavAbhyAM matistvabhUt |
AyudhAnAM purANAnAmAdAnakR^italakShaNA ||2-43-3
(Note 3)
Those yAdava-s who entered the battlefield and started fighting, had a desire to use their ancient weapons.
tato.ambaratalAdbhUyaH patanti sma mahAtmanoH |
madhye rAjasahasrasya samaraM pratikA~NkShiNoH ||2-43-4
(Note 4)
Then divine weapons appeared in the sky and fell down for the great souls who were eager to fight with the thousands of kings who surrounded them.
yAni vai mAthure yuddhe prAptAnyAhavashobhinoH |
tAnyambarAtpatanti sma divyAnyAhavasaMplave ||2-43-5
For those (two brothers) who excel in battle, divine weapons, received by them earlier in the battle at mathura, fell from the sky.
lelihAnAni divyAni dIptAgnisadR^ishAni vai |
nikShipya yAni tatraiva tAni prAptau sma yAdavau ||2-43-6
( Note 5 )
The weapons were divine and bright, looking like blazing fire. The weapons were the same as those left by the yAdava-s there.
kravyAdairanuyAtAni mUrtimanti bR^ihanti cha |
tR^iShitAnyAhave bhoktuM nR^ipamAMsAni sarvashaH ||2-43-7
(Note 6)
The weapons, greatly personified, were followed by raw flesh etc. The weapons were keen to relish the flesh of all the kings in the battle.
divyasragdAmadhArINi trAsayanti cha khecharAn |
prabhayA bhAsamAnAni daMshitAni disho dasha ||2-43-8
(Note 7)
The weapons capable of trembling even the aerial beings, were decorated with divine flower garlands. The weapons dazzled all ten directions sparkling with their brightness.
halaM sAMvartakaM nAma saunandaM musalaM tathA |
chakram sudarshanaM nAma gadAM kaumodakIM tathA ||2-43-9
(Notes 8, 8a)
The plough (halam) named saMvartaka, the club (musalam) named saunandaM, the discus named sudarshanaM and the mace (gada), kaumodaki -
chatvAryetAni tejAMsi viShNupraharaNAni vai |
tAbhyAM samavatIrNAni yAdavAbhyAM mahAmR^idhe ||2-43-10
(Note 9)
All these four splendorous weapons of viShNu arrived for (assisting) the yAdava-s in the great battle.
jagrAha prathamaM rAmo lalAmapratimaM raNe |
sarpantamiva sarpendraM divyamAlAkulaM halam ||2-43-11
(Note 10)
With his right hand, rAma (balarAma) picked up the plough looking like a flagstaff, adorned with divine garlands coiling like the king of snakes around it, for the battle.
savyena sAtvatAM shreShTho jagrAha musalottamam |
saunandaM nAma balavAnnirAnandakaraM dviShAm ||2-43-12
(Note 11)
Then, with his left hand, the powerful, the great among sAtvata (balarAma), picked up the best club (musalam) named saunandaM, which causes distress to the enemies.
darshanIyaM cha lokeShu chakramAdityavarchasam |
nAmnA sudarshanaM nAma prIto jagrAha keshavaH ||2-43-13
keshava (kR^iShNa) was pleased to pick up the discus named sudarshanaM, fascinating to be seen in the worlds, splendorous as the sun.
darshanIyam cha lokeShu dhanurjaladaniHsvanam |
nAmnA shAr~Ngamiti khyAtaM prIto jagrAha vIryavAn ||2-43-14
(Note 12)
The valiant (kR^iShNa) was pleased to pick up the bow named shAr~NgaM, famous and fascinating to be seen in the worlds, capable of producing a sound of the thunder of rain clouds.
devairnigaditArthasya gadA tasyApare kare |
niShaktA kumudAkShasya nAmnA kaumodakIti sA ||2-43-15
(Note 13)
With his other hand, kumudAkSha (kR^iShNa whose eyes are beautiful as kumuda, water lily), to whom the gods assigned their work, picked up the mace named kaumodakI.
tau sapraharaNau vIrau sAkShAdviShNutanUpamau |
samare rAmagovindau ripUMstAnpratyayuddhyatAm ||2-43-16
(Note 14)
The two valiant heroes, rAma (balarAma) and govinda (kR^iShNa), appearing as powerful as viShNu himself, started fighting with their enemies.
Ayudhapragrahau vIrau tAvanyonyamayAvubhau |
pUrvajAnujasaMj~nau tu rAmagovindalakShanau ||2-43-17
(Note 15)
The two fully armed heroes were equal to each other. They, rAma (balarAma) and govinda (kR^iShNa), were elder and younger brothers.
samare.apratirUpau tau viShNureko dvidhA kR^itaH |
dviShatsu pratikurvANau parAkrAntau yatheshvarau ||2-43-18
(Note 16)
Those two (brothers) who had no equal in battle, who were viShNu in two forms, similar to gods, roamed freely in the battle field, attacking their enemies.
halamudyamya rAmastu sarpendramiva kopanam |
chachAra samare vIro dviShatAmantakopamaH ||2-43-19
(Note 17)
Angry and valiant rAma, picking up the plough (halam), equal to the king of snakes roamed in the battle field, similar to the god of death to the enemies.
vikarShanrathavR^indAni kShatriyANAM mahAtmanAm |
chakAra roShaM saphalaM nAgeShu cha hayeShu cha ||2-43-20
(Note 18)
Pulling the chariots of the kShatriya kings with great souls, he showed his anger among the elephants and horses.
ku~njarA.NllA~NgalotkShiptAnmusalAkShepatAditAn |
ramo.abhirAmaH samare nirmamantha yathAchalAn ||2-43-21
(Note 19)
rAma (balarAma) governed the battle like a mountain, attacking the elephants by pulling them with his plough (lA~Ngala) and beating with his club (musalam).
te vadhyamAnA rAmeNa samare kShatriyarShabhAH |
jarAsaMdhAntikaM bhItA virathAH pratijagmire ||2-43-22
(Note 20)
The leaders of the kShatrya-s (kings) frightened and terrified to death by rAma in the battle, deprived of their chariots, approached jarAsaMdha.
tAnuvAcha jarAsaMdhaH kShatradharme vyavasthitaH |
dhigetAM kShatravR^ittiM vaH samare kAtarAtmanAm ||2-43-23
(Note 21)
jarAsaMdha, fixed in the duty of kShatriya-s, told them: Getting afraid to fight the battle is a shame to you, followers of kShatradharma.
parAkrAntasya samare virathasya palAyataH |
bhrUNahatyAmivAsahyAM pravadanti manIShiNaH ||2-43-24
(Note 22)
The wise men say that those who run away from the battle field, losing their chariots are equal to the killers of embryos.
pattino bhuvi chaikasya gopasyAlpabalIyasaH |
bhItAH kiM vinivartadhvaM dhigetAM kShatravR^ittitAm ||2-43-25
(Note 23)
Why are you running away from fight, afraid of one single gopa standing on his feet on the ground, who has little strength? Shame on such acts of kShatrya-s.
kShipraM samabhivartantAM mama vAkyena noditAH |
yAvadetau raNe gopau preShayAmi yamakShyam ||2-43-26
(Notes 24a, 24 b)
Listen to my words and return quickly to the battle field. I shall proceed to send these gopa-s to the land of death in the battle.
tataste kShatriyAH sarve jarAsaMdhena noditAH |
kShipantaH sharajAlAni hR^iShTA yoddhumupasthitAH ||2-43-27
(Note 25)
(vaishampAyana said) Then all those kShatriya-s (kings), inspired by jarAsaMdha, ready to fight, started showering arrows, happily.
te hayaiH kA~nchanApIDai rathaishchendusamaprabhaiH |
nagaishchAmbhodasa~NkAshairmahAmAtrapraNOditaiH ||2-43-28
(Note 26)
The horses were decorated with gold, chariots sparkled like moon, elephants thundered like rain clouds, prompted by the mahouts.
satanutrANanistriMshAH sAyudhAbharaNAmbarAH |
svAropitadhanuShmantaH satUNIrAH sasAyakAH ||2-43-29
(Note 27)
The soldiers were with swords, wearing jackets, holding weapons, wearing ornaments and clothes, bows ready to shoot arrows, carrying quivers.
sachChatrotsedhinaH sarve chAruchAmaravIjitAH |
raNAvanigatA rejuH syandanasthA mahIkShitaH ||2-43-30
(Note 28)
The kings were having parasols over their heads. They were fanned with plumes. The kings on the chariots, sparkled in the battle.
tau yuddhara~NgApatitau vidhAvantau mahAbhujau |
vasudevasutau vIrau yuyutsU pratyadR^ishyatAm ||2-43-31
The valiant sons of vasudeva, with strong arms, entering the battle field were seen as keen for fighting.
tadyuddhamabhavattatra tayosteShAM tu saMyuge |
sAyakotsargabahulaM gadAnirghAtadAruNam ||2-43-32
Then there was a terrible battle between them ( balarAma and kR^iShNa and the kings) with many arrows shot and many strikes of maces.
tataH sharasahasrANi pratIchChantau raNeShiNau |
tasthaturyodhamukhyau tAvabhivR^iShTau yathAchalau ||2-43-33
Then those experts in battle, provoked to fight, were showered with tens of thousands of arrows. They withstood (the arrows) like a mountain battered with rain.
gadAbishchaiva gurvIbhiH kShepaNIyaishcha mudgaraiH |
ardyamAnau maheShvAsau yAdavau na chakaMpatuH ||2 43-34
Even though they were struck with heavy maces, sling shots and hammers, the yAdava-s, the great bowmen, were not affected.
tataH kR^iShNo.ambudAkAraH sha~NkhachakragadAdharaH |
vyavardhata mahAtejA vAtayukta ivAnalaH ||2-43-35
Then kR^iShNa, having the form of a rain cloud, holding the conch, discus and mace, increased his splendour, like fire augmented by wind.
sa chakreNArkatulyena dIpyamAnena tejasA |
chichCheda samare vIro nR^igajAshvamahArathAn ||2-43-36
With the discus, equal to sun, sparkling with splendour, the valiant (kR^iShNa) cut down men, elephants, horses and chariots in the battle.
gadAnipAtavihatA lA~Ngalena cha karShitAH |
na shekuste raNe sthAtuM pArthivA naShTachetasaH ||2-43-37
Struck by the mace and dragged by the plough, the kings, losing their mind, were unable to sustain the battle.
chakakShuranikR^ittAni vichitrANi mahIkShitAm |
rathayUthAni bhagnAni na shekushchalituM raNe ||2-43-38
As their chariots of many varieties were broken, struck by the sharp edge of the discus, the kings of the land were unable to move in the battle.
musalAkShepabhagnAshcha ku~njarAH ShaShTihAyanAH |
ghanA iva ghanApAye bhagnadantA vichukrushuH ||2-43-39
Elephants aged sixty years, crushed by the blow of the club, with their tusks broken, roared like rain clouds in autumn season.
chakrAnalajvAlahatAH sAdinaH sapadAtayaH |
petuH parAsavastatra yathA vajrahatAstathA ||2-43-40
The infantry and the cavalry, struck by the discus, were killed then and there by the flames of the fire of discus, as though they were stricken by thunderbolt.
chakralA~NgalanirdagdhaM tatsainyaM vidalIkR^itam |
yugAntopahataprakhyaM sarvaM patitamAbabhau ||2-43-41
The army, scattered and killed by the discus and plough appeared as if it was destroyed by the flood at the end of the era.
AkrIDabhUmiM divyAnAmAyudhAnAM vapuShmatAm |
vaiShNavAnAM nR^ipAste tu draShTUmapyabalIyasaH ||2-43-42
The powerful kings were unable to perceive the playground (battle field) of the divine vaiShNava weapons, in their bodily form.
kechidrathAH saMmR^iditAH kechinnihatapArthivAH |
bhagnaikachakrAstvapare vikIrNA dharaNItale ||2-43-43
Some chariots were broken, kings of some other chariots were killed, one wheel of some others were broken and some others were shattered on the ground.
tasminvishasane ghore chakralA~NgalasaMplave |
dAruNAni pravR^ittAni rakShAMsyautpAtikAni cha ||2-43-44
As the terrible destruction by the discus and plough continued in a pathetic way, nocturnal demons appeared in the battle field. Terrible portents were also seen.
ArtAnAM kUjamAnAnAM pATitAnAM cha veNUvat |
anto na shakyate.anveShTuM nR^inAgarathavAjinAm ||2-43-45
There was no end to be seen of those who were crying with pain, men, elephants, chariots and horses being split like like bamboo.
sA pAtitanarendrANAM rudhirArdrA raNakShitiH |
yoSheva chandanArdrA~NgI bhairavA pratibhAti vai ||2-43-46
The battlefield, soaked by the blood of the kings who were killed, sparkled terribly like a woman whose limbs were smeared with red sandalwood paste.
narakeshAsthimajjAntraiH shAtitAnAM cha dantinAm |
rudhiraughaplavastatra chAdayAmAsa medinIm ||2-43-47
The earth was covered by the blood, hair, bones, bone marrow and the bowels of men and elephants (killed in the battle).
tasminmahAbhIShaNake naravAhanasa~NkShaye |
shivAnAmashivaiH shabdairnAdite ghoradarshane ||2-43-48
That great and complete destruction of men, animals and chariots was terrible. The scene, resounding with the inauspicious howling of jackals, was terrible.
ArtastanitasaMnAde rudhirAmbuhradAkule |
antakAkrIDasadR^ishe nAgadehaiH samAvR^ite ||2-43-49
The battle field was filled with the sound of men crying with pain and the pools of blood. The field was covered with the bodies of elephants, impending death, crying.
apAstairbAhubhiryodhaisturagaishacha vidAritaiH |
ka~Nkaishcha balagR^idhraishcha nAditaiH pratinAdite ||2-43-50
The battle field was filled with the cries of soldiers with cut arms and split horses, and the sounds of herons, crows and vultures and their echoes.
nipAte pR^ithivIshAnAM mR^ityusAdhAraNe raNe |
kR^iShNaH shatruvadhaM kartuM chachArAntakadarshanaH ||2-43-51
kR^iShNa, appearing like the god of death, roamed in the battle field to kill the enemies, as the battle for the destruction and death of kings was progressing.
yugAntArkaprabhaM chakraM kAlIM chaivAyasIM gadAm |
gR^ihya sainyAvanigato babhAShe keshavo nR^ipAn ||2-43-52
Holding the discus sparkling like the sun at the end of the era and the mace like the sword of kAlI, keshava (kR^iShNa), entered among the armies and spoke to the kings.
kiM na yuddhyata vai shUrA hastyashvarathasaMyutAH |
kimidaM gamyate shUrAH kR^itAstrA dR^iDahnishchayAH |
(kR^iShNa said): O valiants, mounted on elephants, horses and chariots! Why are you not fighting? O valiants! Experts of arrows! Men of firm determination! Why are you leaving the battle field like this?
ahaM sapUrvajaH sa~Nkhye padAtiH pramukhe sthiraH || 2-43-53
Myself and my elder brother, are standing on our feet on the battle field, fixed.
adR^iShTadoSheNa raNe bhavanto yena pAlitAH |
sa idAnIM jarAsaMdhaH kimarthaM nAbhivartate ||2-43-54
Why is that jarAsaMdha, who protects you on the battle field, without looking at any defects, not fighting with us directly?
evamukte tu nR^ipatirdarado nAma vIryavAn |
rAmaM halAgrograbhujaM pratyayAtsainyamadhyagam ||2-43-55
(vaishampAyana said:) When kR^iShNa said this, the valiant king named darada fought with (bala)rAma who was standing in the middle of the army, holding the plough in his hand.
babhAShe sa tu tAmrAkShamukShANamiva sevanI |
ehyehi rAma yuddhyasva mayA sArdhamariMdama ||2-43-56
He spoke to rAma having red eyes, like a farmer speaks to a bull: Come, come, rAma, the destroyer of enemies, fight with me.
tadyuddhamabhavattAbhyAM rAmasya daradasya cha |
mR^idhe lokavariShThAbhyAM ku~njarAbhyAmivaujasA ||2-43-57
Then there was a battle between rAma and darada, like a fight between two huge elephants in the world.
yojayitvA tataH skandhe rAmo daradamAhave |
halena balinAM sheShTho musalenAvapothayat ||2-43-58
In the fight, holding the plough on darada's neck, powerful rAma pulled darada and forcefully struck him with his mace.
svakAyagatamUrdhA vai musalenAvapothitaH |
papAta darado bhUmau dAritArdha ivAchalaH ||2-43-59
His head went inside his body as he was struck with the mace. Darada fell on earth like a mountain split in two parts.
rAmeNa nihate tasmindarade rAjasattame |
After the best of kings darada was killed by (bala)rAma
jarAaMdhasya rAj~nastu rAmeNAsItsamAgamaH ||2-43-60
mahendrasyeva vR^itreNa dAruNo lomaharShaNaH |
(Note 29)
king jarAsaMdha fought with balarAma. It was terrible and exciting, like the fight indra had with vR^itra.
gade gR^ihItvA vikrAntAvanyonyamabhidhAvataH ||2-43-61
kampayantau bhuvaM vIrau tAvudyatamahAgadau |
( Note 30 )
Picking up maces, they attacked each other. Fighting with their maces, those valiant fighters shook the earth.
dadR^ishAte mahAtmAnau girI sashikharAviva ||2-43-62
vyupAramanta yuddhAni prekShya tau puruSharShabhau |
saMrabdhAviva dhAvantau gadAyuddheShu vishrutau ||2-43-63
(Note 31)
Those great souls appeared like mountains decorated with peaks. Those seeing the two great men fighting, forgot the battle. They, famous in mace-fight, attacked each other angrily.
tAvubhau paramAchAryau loke khyAtau mahAbalau |
mattAviva mahAnAgAvanyonyaM samadhAvatAm ||2-43-64
(Note 32)
Both supreme teachers were famous in the world as having great power. They fought against each other like elephants in rut.
tato devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShyaH |
yakShAH sApsarasashchaiva samAjagmuH sahasrashaH ||2-43-65
(Note 33)
Then deva-s along with gandharva-s, siddha-s, great sages, yakSha-s and celestial women assembled in thousands (to watch the fight).
taddevayakShagandharvamaharShibhirala~NkR^itam |
shushubhe.abhyadhikaM rAjannabho jyotirgaNairiva ||2-43-66
(Note 34)
(vaishampAyana said:) O king janamejaya)! Then the sky, decorated with the assembly of deva-s, yakSha-s, gandharva-s and the sages, appeared shining as though sparkling with stars.
abhidudrAva rAmaM tu jarAsaMdho narAdhipaH |
savyaM maNDalamAshritya baladevastu dakShiNam ||2-43-67
(Note 35)
King jarAsaMdha ran towards balarAma and attacked him turning from the left side. In the same way, balarAma attacked from the right side.
tAvanyonyaM prajahrAte gadAyuddhavishAradau |
dantAbhyAmiva mAta~Ngau nAdayantau disho dasha ||2-43-68
(Note 36)
Then the two experts in mace-fight struck against each other, like two elephants fighting with their tusks, the sound filling all the ten directions.
gadAnipAto rAmasya shushruve.ashaniniHsvanaH |
jarAsaMdhasya cha raNe parvatasyeva dIryataH ||2-43-69
(Note 37)
balarAma's mace strike was heard like the sound of thunder. jarAsamdha's mace strike was heard as though splitting a mountain.
na sma kaMpayate rAmaM JarAsaMdhakarachyutA |
gadA gadAbhR^itAM shreShThaM vindhyaM girimivAnilaH ||2-43-70
(Note 38)
The mace thrown by jarAsaMdha was unable to move balarAma, best among mace fighters, like the wind is unable to shake the mountain, vindhya.
rAmasya tu gadAvegaM rAjA sa magadheshvaraH |
sehe dhairyeNa mahatA shikShayA cha vyapothayat ||2-43-71
(Note 39)
The king, the lord of magadha (jarAsaMdha) was able to withstand the speed of the mace of balarAma due to his valiancy and training.
tato.antarikShe vAgAsItsusvarA lokasAkShiNI |
(Note 40)
Then the voice of the witness of the world, was heard in the sky:
na tvayA rAma vadhyo.ayamalaM khedena mAnada ||2-43-72
(Note 41)
O rAma (balarAma)! O One who respect others! (jarAsaMdha) is not to be killed by you. You need not lament.
vihito.asya mayA mR^ityustasmAtsAdhu vyupArama |
achireNaiva kAlena prANAMstyakshyati mAgadhaH ||2-43-73
(Note 42)
I have foreseen his death. Hence control yourself. In a short time, the lord of magadha (jarAsaMdha) will lose his life.
jarAsaMdhastu tachChrutvA vimanAH samapadyata |
na prAharattatastasmai punareva halAyudhaH |
(Note 43)
Hearing this, jarAsaMdha became disappointed as if he lost his mind. balarAma, having plough as his weapon, did not strike jarAsaMdha again.
tau vyupAramatAM yuddhAdvR^iShNayaste cha pArthivAH ||2-43-74
(Note 44)
Both stopped fighting. The vR^iShNi-s and the kings also stopped fighting.
dIrghakAle mahArAja nijaghnuritaretaram |
(Note 45)
(vaishampAyana said:) O great king (janamejaya!) (In this way, the terrible battle that resulted in ) killing each other for a long time came to an end.
parAjite tvapakrAnte jarAsaMdhe mahIpatau |
(Note 46)
When king jarAsaMdha was defeated, he left the battlefield.
viviktamabhavatsainyaM parAvR^ittamahAratham ||2-43-75
As the great chariot fighters left the battle field along with the armies, it became deserted.
te nR^ipAshchoditairnAgaiH syandanaisturagaistathA |
dudruvurbhItamanaso vyAghrAghrAta mR^igA iva ||2-43-76
The elephants, chariots and the horses, prompted by the kings ran away (from the battle field) with a terrified mind like deer chased by tiger.
tannarendraiH parityaktaM bhagnadarpairmahArathaiH |
ghoraM kravyAdabahulaM raudramAyodhanaM babhau ||2-43-77
As the great chariot fighters, with their pride destroyed and the kings left the battle field, it became terrible with meat eating animals and birds.
dravatsu rathamukhyeShu chedirAjo mahAdyutiH |
smR^itvA yAdavasaMbandhaM kR^iShNamevAnvavartata ||2-43-78
As the great chariot fighters were running away, the king of chedi with great splendour, followed kR^iShNa, remembering his relation with yAdava-s.
vR^itaH kArUShasainyena chedisainyena chAnagha |
saMbandhakAmo govindamidamAha sa chedirAT ||2-43-79
(vaishampAyana said:) O One who has no sin (janamejaya)! Surrounded by the armies of kArUSha and chedi, the king of chedi, desiring to establish a relation, spoke to govinda (kR^iShNa).
ahaM pitR^iShvasurbhartA tava yAdavanandana |
sabalastvAmupAvR^ittastvaM hi me dayitaH prabho ||2-43-80
(The king of chedi said:) O son of yAdava (kR^iShNa)! I am the husband of your father's sister. O Lord! I like you. I have come to you along with my army.
uktashchaiSha mayA rAjA jarAsaMdho.alpachetanaH |
kR^iShNAdvirama durbuddhe vigrahAdraNakarmaNi ||2-43-81
I told the king jarAsaMdha, having less intellect: O one with bad intellect! Stop your fight with kR^iShNa.
tadeSho.adya mayA tyakto mama vAkyasya dUShakaH |
bhagno yuddhe jarAsaMdhastvayA dravati sAnugaH ||2-43-82
He was abandoned by me, who rejected my words. Defeated in the battle, jarAsaMdha is running away along with his followers.
nirvairo naiSha saMyAti svapuraM pR^ithivIpatiH |
tvayyeva bhUyo.apyaparaM darshayiShyati kilbiSham ||2-43-83
The lord of earth (jarAsaMdha) is returning to his city not without enmity. It is certain that he will again commit another crime towards you.
tadimAM saMtyajAshu tvaM mahIM hatanarAkulAm |
kravyAdagaNasa~NkIrNAM sevitavyAmamAnuShaiH ||2-43-84
Now you should leave this place full of dead men, meat eating animals and birds and served by non-human beings.
karavIrapuraM kR^iShNa gachChAmaH sabalAnugAH |
shR^igAlaM vAsudevaM vai drakShyAmastatra pArthivam ||2-43-85
kR^iShNa! Let us go to the city of karavIra, along with my army. There we can see the king shR^igAla, vAsudeva.
imau rathavarodagrau yavayoH kAritau mayA |
yojitau shIghraturagaiH sva~NgachakrAkShakUbarau ||2-43-86
I have made these best chariots yoked with fast moving horses, strong axle and carriage for you.
shIghramAruha bhadraM te baladevasahAyavAn |
tvarAmaH karavIrasthaM draShTuM taM vasudhAdhipam ||2-43-87
Quickly mount the chariots along with baladeva (balarAma). Let there be good to you. Let us be eager to see the king of karavIra.
vaishampAyana uvAcha
pitR^iShvasupatervAkyaM shrutvA chedipatestadA |
vAkyaM hR^iShTamanAH kR^iShNo jagAda jagato guruH ||2-43-88
vaoshampAyana said:
(O janamejaya!) Then, kR^iShNa, the preceptor of the universe, happy to hear the words of the king of chedi, the husband of his father's sister, said:
aho yuddhAbhisaMtaptau deshakAlochitau tvayA |
bAndhavapratirUpeNa saMsiktau vachanAmbunA ||2-43-89
(kR^iShNa said:) Oh! You, as a relative, have treated us, distressed by the battle, with the cool shower of your words suitable to the place and time.
deshakAlavishiShTasya hitasya madhurasya cha |
vAkyasya durlabhA loke vaktArashchedisattama ||2-43-90
O the best of chedi-s! One who speaks dear sweet words, suitable to the place and time is rare to get in this world.
chedinAtha sanAthau svaH saMvR^ittau tava darshanAt |
nAvayoH ki~nchidaprApyaM yayostvaM bandhurIdR^ishaH ||2-43-91
O The lord of ched-s! Seeing you today, we have become enriched with a leader. Now there is nothing impossible for us, with you as a relative.
jarAsaMdhasya nidhanaM ye chAnye tatsamA nR^ipAH |
paryAptau tvatsanAthau svaH kartuM chedikulodvaha ||2-43-92
O The one who flourish the race of chedi-s! We, led by you, are capable of killing jarasaMdha and the other kings.
yadUnAM prathamo bandhustvaM hi sarvamahIkShitAm |
ataHprabhR^iti saMgrAmAndrakShyase chedisattama ||2-43-93
Among all kings, you are the first relative of yAdava-s. O the best of chedi-s! You will also see many battles in future.
chAkraM mausalamityevaM saMgrAmaM raNavR^ittayaH |
kathayiShyanti loke.asminye dhariShyanti pArthivAH ||2-43-94
The kings, engaged in battle, who live in this world will speak about this battle as the battle with discus and club.
rAj~nAM parAjayaM yuddhe gomante.achalasattame |
shravaNAddhAraNAdvApi svargalokaM vrajanti hi ||2-43-95
Those who hear or even understand about the defeat of kings in the battle on gomanta, the best of mountains, will attain the world of heaven.
tadgachChAma mahArAja karavIraM purottamam |
tvayoddiShTena mArgeNa chedirAja shivAya vai ||2-43-96
O great king! Let us go to the best of cities, karavIra, along the route told by you, O the king of chedi-s, for our benefit.
te syandanagatAH sarve pavanotpAtibhirhayaiH |
bhejire dIrghamadhvAnaM mUrtimanta ivAgnayaH ||2-43-97
(vaishaMpAyana said:) (O janamejaya!) All of them mounted on chariots yoked with horses moving fast like wind. They, splendorous, like fire in the body form, proceeded on the long route.
te trirAtroShitAH prAptAH karavIraM purottamam |
shivAya cha shive deshe niviShTAstridashopamAH ||2-43-98
Halting for three nights on the way, they reached the best city of karavIra. Those, similar to deva-s, stayed in an auspicious place for their good.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi karavIrapurAbhigamane trichatvAriMsho.adhyAyaH
Thus this is the fortythird chapter of viShNuparva of harivaMsha, khila of shrimahAbhArata, jarAsaMdha defeated.

(Note 1:)
This shloka is almost the same as the following sloka with nagarAnnissR^itau for tau nagAdAplutau, nR^i for nara and trasta for sarvam
nagarAnnissR^itau dR^iShTvA vasudevasutAvubhau |
kShubhitaM nR^ivarAnIkaM trastasaMmUDhavAhanam ||2-35-54
vasudeva's two sons (kR^iShNa and balarAma) were seen coming out of the city. The army of the kings became agitated and vehicles (along with drivers) trembled with fear.
(Note 2:)
This shloka is the same as the following shloka with rathasthau daMshitau chaiva for bAhupraharanau tau tu
rathasthau daMshitau chaiva cheratustatra yAdavau |
makarAviva saMrabdhau samudrakShobhaNAvubhau ||2-35-55
The yAdava-s, (kR^iShNa and balarAma) fully armed, moved in chariots. The two looked like two crocodiles agitating the ocean.
(Note 3:)
The second line of this shloka is the same as the second line of the following shloka with tayoH prayudhyatoH sa~Nkhye matirAsInmahAtmanoH for tAbhyAM mR^idhe praviShTAbhyAM yAdavAbhyAM matistvabhUt
tayoH prayudhyatoH sa~Nkhye matirAsInmahAtmanoH |
AyudhAnAM purANAnAmAdAnakR^italakShaNA ||2-35-56
The great souls about to fight the battle, had a desire to use their ancient weapons.
(Note 4:)
The first line of this shloka, tato.ambaratalAdbhUyaH patanti sma mahAtmanoH is similar to the first line of the following shloka
tataH khAnnipatanti sma divyAnyAhavasaMplave | (2-35-57 (1)
Then divine weapons fell down from the sky in the battle field.
(Note 5:)
The first line of this shloka, lelihAnAni divyAni dIptAgnisadR^ishAni vai | is similar to the second line of the following shloka
lelihAnAni dIptAni mahAnti sudR^iDhAni cha ||2-35-57
The weapons were ready to use, bright, best and strong.
(Note 6:)
This shloka is the same as the following shloka with vai bhR^isham for sarvasha
kravyAdairanuyAtAni mUrtimanti bR^ihanti cha |
tR^iShitAnyAhave bhoktuM nR^ipamAMsAni vai bhR^isham ||2-35-58
The weapons, greatly personified, were followed by raw flesh etc. The weapons were keen to relish the flesh of kings in the battle.
(Note 7:)
This shloka is the same as the following shloka with patamAnAni chAmbarAt for daMshitAni disho dasha
divyasragdhAmadhArINi trAsayanti cha khecharAn |
prabhayA bhAsamAnAni patamAnAni chAmbarAt ||2-35-59
The weapons capable of trembling even the aerial beings, were decorated with divine flower garlands. They fell from the sky sparkling with their brightness.
(Note 8:)
This shloka is the same as the following shloka with dhanuShAM pravaraM shAr~NgaM for chakram sudarshanaM nAma
halam saMvartakaM nAma saunandaM musalaM tathA |
dhanuShAM pravaraM shAr~NgaM gadA kaumodakI tathA ||2-35-60
The plough (halam) named saMvartaka, the club (musalam) named saunandaM, the great bow shAr~NgaM and the mace (gada), kaumodaki.
(Note 8a:)
After the shloka 2-43-9, The harivaMsha, critically edited by P.L.Vaidya, Volume II, page 112, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1971 gives the following lines (T1, G 2,3,5, M1,2,4 ins.)
sha~NkhaM chakraM cha shatrughnaM sahasrAMshusamaprabham
khaDgaM cha kheTakaM chaiva tUNI chAkShayasAyakau
The conch , discus and the sword , splendorous as the sun with thousand rays, capable of killing the enemies and kheTakaM, the quiver with everlasting supply of arrows.
The malayalam translation of the line starting with khaDgaM is given on page 474, Vol 6, Bhashabharatam, kou~N~NallUr ku~n~nikkuTTan tampurAn, DC Books, Kottayam (2007).
(Note 9:)
This shloka is the same as the following shloka with
chatvAryetAni tejAMsi viShNupraharaNAni cha |
tAbhyAM samavatIrNAni yAdavAbhyAM mahAmR^idhe ||2-35-61
All these four splendorous weapons of viShNu arrived for (assisting) the yAdava-s in the great battle.
(Note 10:)
This shloka is the same as the following shloka with mR^idhe for raNe
jagrAha prathamaM rAmo lalAmapratimaM halam |
sarpantamiva sarpendraM divyamAlAkulaM mR^idhe ||2-35-62
With his right hand, rAma (balarAma) picked up the plough looking like a flagstaff, adorned with divine garlands coiling like the king of snakes around it, for the battle.
(Note 11:)
This shloka is the same as the following shloka with saunandaM cha tataH shrImAn for saunandaM nAma balavAn
saunandaM cha tataH shrImAnnirAnandakaraM dviShAm |
savyena sAtvatAM shreShTho jagrAha musalottamam ||2-35-63
Then, with his left hand, the great among sAtvata (balarAma), picked up the best club (musalam) saunandaM, which causes distress to the enemies.
(Note 12:)
This shloka is the same as the following shloka with kR^iShNo for prIto
darshanIyaM cha lokeShu dhanurjaladaniHsvanam |
nAmnA shAr~Ngamiti khyAtaM kR^iShNo jagrAha vIryavAn ||2-35-64
The valiant kR^iShNa, picked up the bow named shAr~NgaM, famous and fascinating to be seen in the worlds, capable of producing a sound of the thunder of rain clouds.
(Note 13:)
This shloka is the same as the following shloka
devairnigaditArthasya gadA tasyApare kare |
nikShiptA kumudAkShasya nAmnA kaumodakIti sA ||2-35-65
With his other hand, kumudAkSha (kR^iShNa), to whom the gods assigned their work , picked up the mace named kaumodakI.
(Note 14:)
This shloka is the same as the following shloka
tau sapraharaNau vIrau sAkShAdviShNutanUpamau |
samare rAmagovindau ripUMstAnpratyayuddhyatAm ||2-35-66
The two valiant heroes, rAma (balarAma) and govinda (kR^iShNa), appearing as powerful as viShNu himself, started fighting with their enemies.
(Note 15:)
This shloka is the same as the following shloka
sAyudhapragrahau vIrau tAvanyonyAshrayAvubhau |
pUrvajAnujasaMj~nau tau rAmagovindalakShaNau ||2-35-67
The two fully armed heroes were equal to each other. They, rAma (balarAma) and govinda (kR^iShNa), were elder and younger brothers.
(Note 16:)
The second line of this shloka is the same as the first line of following shloka
dviShatsu pratikurvANau parAkrAntau yatheshvarau |
vicheraturyathA devau vasudevasutAvubhau ||2-35-68
The two sons of vasudeva, similar to gods, roamed freely in the battle field, attacking their enemies.
(Note 17:)
This shloka is the same as the following shloka with kopitaH for kopanam and vidviShAmantako yathA for dviShatAmantakopamaH
halamudyamya rAmastu sarpendramiva kopitaH |
chachAra samare vIro vidviShAmantako yathA ||2-35-69
Angry and valiant rAma, picking up the plough (halam), equal to the king of snakes roamed in the battle field, like the god of death to the enemies.
(Note 18:)
This shloka is the same as the following shloka
vikarShanrathavR^iMdAni kShatriyANAM mahAtmanAm |
chakAra roShaM saphalaM nAgeShu cha hayeShu cha ||2-35-70
Pulling the chariots of the kShatriya kings with great souls, he showed his anger among the elephants and horses.
(Note 19:)
This shloka is the same as the following shloka with virAjan for abhirAmaH
kunjarA.NllAMgalakShiptAnmusalAkShepatADitAn |
rAmo virAjansamare nirmamantha yathAchalAn ||2-35-71
rAma (balarAma) governed the battle like a mountain, attacking the elephants by pulling them with his plough (halam) and beating with his club (musalam)
(Note 20:)
This shloka is the same as the following shloka with puMgavAH for R^iShabha and samarAt for virathAH
te vadhyamAnA rAmeNa rane kShatriyapuMgavAH |
jarAsanMdhAntikaM bhItAH samarAtpratijagmire ||2-35-72
The leaders of the kShatrya-s (kings) terrified to death by rAma in the battle, approached jarAsaMdha with fear.
(Note 21:)
This shloka is the same as the following shloka
tAnuvAcha jarAsaMdhaH kShatradharme vyavasthitaH |
dhigetAM kShatravR^ittiM vaH samare kAtarAtmanAm ||2-35-73
jarAsaMdha, fixed in the duty of kShatriya-s, told them: Getting afraid to fight the battle is a shame to you, followers of kShatradharma.
(Note 22:)
This shloka is the same as the following shloka with vR^itta for krAnta
parAvR^ittasya samare virathasya palAyataH |
bhrUNahatyAmivAsahyAM pravadanti manIShiNaH ||2-35-74
The wise men say that those who run away from the battle field, losing their chariots are equal to the killers of embryos.
(Note 23:)
The second line of this shloka is the same as the following
bhItAH kasmAnnivartadhvaM dhigetAM kShatravR^ittitAm | ( 2-35-75 (1)
This is a shame to those, who follow kShatriya duty. Why are you running away from fight, getting afraid?
(Note 24a:)
The first line of this shloka is the same as the following with sarve nivartadhvaM for samabhivartantAM
kShipraM sarve nivartadhvaM mama vAkyena choditAH ||2-35-75(2)
Listen to my words and return quickly to the battle field.
(Note 24b:)
The second line of this shloka is the same as the following
yAvadetau raNe gopau preShayAmi yamakShayam ||2-35-76
I shall proceed to send these gopa-s to the land of death in the battle.
(Note 25:)
This shloka is the same as the following shloka with sR^ijantaH for kShipantaH
tataste kShatriyAH sarve jarAsaMdhena noditAH |
sR^ijantaH sharajAlAni hR^iShTA yoddhuM vyavasthitAH ||2-35-77
( vaishampAyana said:) Then all those kShatriya-s (kings), inspired by jarAsaMdha, ready to fight, started showering arrows, happily.
(Note 26:)
This shloka is the same as the following shloka with AMbudanAdibhiH for kendusamaprabhaiH , nAdai for nagai and prachoditaiH for praNOditaiH
te hayaiH kA~nchanApIDai rathaishchAMbudanAdibhiH |
nAdaishchAmbudasaM~NkAshairmahAmAtra prachoditaiH ||2-35-78
The horses were decorated with gold, chariots roared in the battle like rain clouds, elephants thundered like rain clouds, prompted by the mahouts.
(Note 27:)
This shloka is the same as the following shloka with sapatAkAyudhadhvajAH for sAyudhAbharaNAmbarAH and satomarAH for sasAyakAH
satanutrAH sanistriMshAH sapatAkAyudhadhvajAH |
svAropitadhanuShmantaH satUNIrAH satomarAH ||2-35-79
The soldiers were with swords, wearing jackets, holding flags and weapons, bows ready to shoot arrows, quivers and lances.
(Note 28:)
This shloka is the same as the following shloka with sAdinashchaiva for sedhinaH sarve and rane te.adhigatA for raNAvanigatA
sachChatrAH sAdinashchaiva chAruchAmaravIjitAH |
rane te.adhigatA rejuH syandanasthA mahIkShitaH ||2-35-80
The kings were having parasols over their heads. They were fanned with plumes. The kings on the chariots, sparkled in the battle.
(Note 29:)
These lines are the same as the following shloka with nR^ipate for rAj~nastu and roma for loma
jarAsaMdhasya nR^ipate rAmeNAsItsamAgamaH |
mahendrasyeva vR^itreNa dAruNo romaharShaNaH ||2-36-6
king jarAsaMdha fought with balarAma. It was terrible and exciting, like the fight indra had with vR^itra.
(Note 30:)
These lines are the same as the following shloka with gadAvubhau for mahAgadau
gade gR^ihItvA vikrAntAvanyonyamabhidhAvatAt |
kaMpayantau bhuvaM vIrau tAvudyatagadAvubhau ||2-36-13
Picking up maces, they attacked each other. Fighting with their maces, those two valiant fighters shook the earth.
(Note 31:)
These lines are the same as the following shloka with pashyatAM tau mahAbhujau for prekShya tau puruSharShabhau
dadarshAte mahAtmAnau girI sashikharAviva |
vyupAramanta yuddhAni pashyatAM tau mahAbhujau |
saMrabdhAvabhidhAvantau gadAyuddheShu vishrutau ||2-36-14
Those great souls appeared like mountains decorated with peaks. Those seeing them with great arms forgot the battle. They, famous in mace-fight, attacked each other angrily.
(Note 32:)
This shloka is the same as the following shloka with ayuddhyatAm for samadhAvatAm
ubhau tau paramAchAryau loke khyAtau mahAbalau |
mattAviva gajau yuddhe tAvanyonyamayuddhyatAm ||2-36-15
Both supreme teachers were famous in the world as having great power. They fought against each other like intoxicated elephants.
(Note 33:)
This shloka is almost the same as the following shloka with samantatashcha for yakShAH
tato devAH sagandharvAH siddhAshcha samaharShayaH |
samantatashchApsarasaH samAjagmuH sahasrashaH ||2-36-16
Then deva-s along with gandharva-s, siddha-s, great sages and celestial women assembled in thousands (to watch the fight).
(Note 34:)
This shloka is almost the same as the following shloka with divaM for nabho
taddevayakShagandharvamaharShibhirala~NkR^itam |
shushubhe.abhyadhikaM rAjandivaM jyotigaNairiva ||2-36-17
(vaishampAyana said:) O king (janamejaya)! Then the sky, decorated with the assembly of deva-s, yakSha-s, gandharva-s and the sages, appeared shining as though with sparkling stars.
(Note 35:)
This shloka is almost the same as the following shloka with mahAbalaH for narAdhipaH
abhidudrAva rAmaM tu jarAsaMdho mahAbalaH |
savyaM maNDalamAshritya baladevastu dakShiNam ||2-36-18
Powerful jarAsaMdha ran towards balarAma and attacked him turning from the left side. In the same way, balarAma attacked from the right side.
(Note 36:)
This shloka is almost the same as the following shloka with praharantau for prajahrAte
praharantau tato.anyonyaM gadAyuddhavishAradau |
dantAbhyAmiva mAta~Ngau nAdayantau disho dasha ||2-36-19
Then the two experts in mace-fight struck against each other, like two elephants fighting with their tusks, the sound filling all the ten directions.
(Note 37:)
This shloka is the same as the following shloka
gadAnipAto rAmasya shushruve.ashaniniHsvanaH |
jarAsaMdhasya charaNe parvatasyeva dIryataH ||2-36-20
balarAma's mace strike was heard like the sound of thunder. jarAsamdha's mace strike was heard as though splitting a mountain.
(Note 38:)
This shloka is the same as the following shloka
na sma kaMpayate rAmaM jarAsaMdhakarachyutA |
gadA gadAbhR^itAM shreShThaM vindhyaM girimivAnilaH ||2-36-21
The mace thrown by jarAsaMdha was unable to move balarAma, best among mace fighters, like the wind is unable to shake the mountain, vindhya.
(Note 39:)
This shloka is almost the same as the following shloka with vIrasya for rAja sa
rAmasya tu gadAvegaM vIryAtsa magadheshvaraH |
sehe dhairyeNa mahatA shikShayA cha vyapohayat ||2-36-22
The valiant lord of magadha (jarAsaMdha) was able to withstand the speed of the mace of balarAma due to his valiancy and training.
(Note 40:)
This line is the same as the following line
tato.antarikShe vAgAsitsusvarA lokasAkShiNI | 2-36-28(1)
the voice of the witness of the world, was heard in the sky,
(Note 41:)
This line is almost the same as the following line with mAgadhe for mAnada
na tvayA rAma vadhyo.ayamalaM khedena mAgadhe | 2-36-29 (1)
O rAma (balarAma)! mAgadha (jarAsaMdha) is not to be killed by you. You need not lament.
(Note 42:)
This shloka is almost the same as the following shloka with vidito for vihito
vidito.asya mayA mR^ityustasmAtsAdhu vyupArama |
achireNaiva kAlena prANAMstyakShyati mAgadhaH ||2-36-29
I have foreseen his death. Hence control yourself. In a short time, the lord of magadha (jarAsaMdha) will lose his life.
(Note 43:)
This shloka is almost the same as the following shloka with prajahre for prAharat
jarAsaMdhastu tachChrutvA vimanAH samapadyata |
na prajahre tatastasmai punareva halAyudhaH ||2-36-30
Hearing this, jarAsaMdha became disappointed as if he lost his mind. balarAma, having club as his weapon, did not strike jarAsaMdha again.
(Note 44:)
This line is the same as the following line
tau vyupAramatAM yuddham vR^iShNayaste cha pArthivAH | 2-36-31 (1)
Both stopped fighting. The vR^iShNI-s and the kings also stopped fighting.
(Note 45:)
This line is almost the same as the following line with nighnatAm for nijaghnur
dIrghakAlam mahArAja nighnatAmitaretaram | 2-36-32(1)
(vaishampAyana said:) O great king (janamejaya)! (In this way, the terrible battle that resulted in) killing each other for a long time came to an end.
(Note 46:)
This line is the same as the following line
parAjite tvapakrAnte jarAsaMdhe mahIpatau ||2-36-32
When jarAsaMdha was defeated, he left the battlefield.

    nIlakaNTha commentary

atha trichatvAriMshe.asminmAgadhasya parAjayaH |
karavIrapure proktaH shrigAlasya vadho.adbhutaH || 1 ||
 • 2-43-1 tau nagAt iti ||
 • 2-43-4 patanti sma AyudhAnIti sheShaH ||
 • 2-43-6 yAni tatraiva mathurAyAM nikShipya yAto tAni prApatau labdhavantau ||
 • 2-43-8 sragdAM mAlArUpANi dAmAni rajjuvisheShAH ||
 • 2-43-10 tAbhyAM tayorarthe ||
 • 2-43-11 lalAmapratimaM dhvajatulyam | "lalAmaM lA~nchane dhvaje" iti medinI ||
 • 2-43-13 varchasamiti mamAsAntAt tach ||
 • 2-43-16 viShNutanUH brahmA tattulyo kartumanyathAkartuM shaktavityarthaH ||
 • 2-43-18 apratirUpau atulyau ||
 • 2-43-24 parAkrAntasya shatruNA vashIkaraNasya ||
 • 2-43-25 pattinaH padAteH ||
 • 2-43-33 pratichchantau gR^ihItantau ||
 • 2-43-38 chakrakShurashchakradhArA ||
 • 2-43-53 sapUrvajaH sabhrAtR^ikaH ||
 • 2-43-56 sevanI karShakaH | "sevanaM sIvanopAstyorhale rAmasya karShaNe" iti medinI | matto vR^iSha karShakasyeva tadvachanamagaNyantamityarthaH ||
 • 2-43-62 dadR^ishAte dR^ishyate ||
 • 2-43-75 viviktaM shUnyam ||
 • 2-43-78 chedirAjo damaghoShaH ||
 • 2-43-83 kilbiShamapakAram ||
 • 2-43-86 rathavareShvapi udagrau ShreShTatamau ||
 • 2-43=94 dariShyanti jIviShyanti ||
iti shrIharivaMshe TIkAyAM trichatvAriMsho.adhyAyaH ||
## itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca, August 20, 2008
Remarks : (1) verses 13 - 72 are missing in Chitrashala text provided. These have been supplied here from Gita Press edition
(2) verses 7 to 27 here are 99% same as verses 58 to 77 of Chapter 2-35; as also several other passages.
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
January 31, 2010##