Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    athaikonasaptatimo.adhyAyaH
    indrasya pArijAtadAne.asaMmatiH
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 69 - indra unwilling to part with pArijAta tree
vaishampAyana uvAcha
nArado.atha munirgatvA mahendrasadanaM prati |
tAM rAtrimavasattatra dadR^ishe cha mahotsavam ||2-69-1
vaishampAyana said:
(O janamejaya!) Sage nArada, then went to the house of the great indra. He stayed there for the night and saw the great festival.
tatrAdityA mahAtmAno vasavashcha surottamAH |
rAjarShayashcha vidvAMsaH svargatAH karmabhiH shubhaiH ||2-69-2
There, the great souls, Aditya-s, the best of the deva-s, vasu-s, the wise royal sages who reached heaven due to their auspicious deeds,
nAgA yakShAshcha siddhAshcha chAraNAshcha tapodhanAH |
brahmarShayashcha shatasho devarshimanavastathA ||2-69-3
serpents, yakSha-s, siddha-s, chAraNa-s, the ones having wealth of penance, hundreds of brahma sages and deva sages, and manu-s
suparNashcha mahAtmAno marutashcha mahAbalAH |
divaukasAM nikAyAshcha shatasho.anye samAgatAH ||2-69-4
The great soul with golden wings (garuDa), highly powerful marut=s and hundreds of deva-s had arrived.
uparyupari sarveShAM somadevo maheshvaraH |
tasthAvamitavikrAntaH svairgaNaiH parivAritaH ||2-69-5
High above all of them, the great lord (maheshvara, shiva) with uma, having high valiance, stood there, surrounded by his followers.
devarShibhirmunishreShThaiH saMvR^itaH sarvabhAvanaH |
kalpAntarasahasreShu kShayo yeShAM na vidyate ||2-69-6
The lord who works for the welfare of all, was surrounded by the best of the chief deva sages, for whom there is no decline even at the end of the age.
yAnarchayanti satataM devA deveshvaropamAH |
Atmaj~nA nAvalepAndhA ye cha dharmapathi sthitAH ||2-69-7
They are worshipped daily by the deva-s. They are similar to the lord of the deva-s. They have the knowledge of the soul, without having pride, fixed in the path of dharma.
rudrAshcha kAshyapA devamadhyupAsanta bhArata |
skandashcha bhagavAnagnirga~NgAM cha saritAM varA ||2-69-8
O bhArata (janamejaya)! (vaishampAyana said) the rudra-s and kAshyapa-s also worship deva (lord shiva), including skanda, lord agni, ga~NgA, the best among the rivers.
archiShmAMstumburushchaiva bhArishcha vadatAM varaH |
netAro devadevAnAmete hi tapasAnvitAH ||22-69-9
Also those with great penance, leaders among the supreme gods including tumburu, the best among speakers also worship shiva.
etAnanuvidhIyante sarvadevagaNA nR^ipa |
dharmanityAstaponityAH satAM mArgamupAshritAH ||2-69-10
O king (janamejaya)! (vaishampAyana said) All the other deva-s follow the worshippers, always fixed in dharma, penance and follow the path of good men.
ye tvime mAnuShA devAnarchayanti shubhArthinaH |
tAnarchayanti hyamarAstatha rAja~nChubhArthinaH ||2-69-11
These men who worship the deva-s desire good. O king, the deva-s wish good for the men who worship them.
pitR^ikR^ityeShu devAnAM saMnyAsaM ye tvanuShThitAH |
svAdhyAyavantaH kauravya sadA niyamachAriNaH ||2-69-12
They have taken up renunciation of the world to perform the work of ancestors for deva-s. O the one of kuru race! They recite the sacred texts and always live by the rules.
gandharvAdhipatiH shrImAMstatra chitraratho nR^ipa |
saputro vAdayAmAsa devavAdyAni hR^iShTavat ||2-69-13
O king (janamejaya)! (vaishampAyana said) The king of gandharva-s, the splendorous chitraratha, happily played the divine musical instruments, along with his son.
UrNAyushchitrasenashcha hAhA hUhUstathaiva cha |
Dumbarastumbarushchaiva jaguranye cha ShaDguNAn ||2-69-14
UrNAyu, chitrasena, hAhA and hUhU, Dumbara, tumburu and others sang about the six qualities.
urvashI viprachittishcha hemA rambhA cha bhArata |
hemadantA ghR^itAchI cha sahajanyA tathaiva cha ||2-69-15
O bhArata (janamejaya)! (vaisahampAyana said) There, urvashI, viprachitti, hemA, rambhA, hemadantA, ghR^itAchI and sahajanyA were present.
jujoSha bhagavAndevastadupasthAnamAtmavAn |
vR^ittena tuShTaH shakrasya jagAma jagato gatiH ||2-69-16
The lord shiva of great soul, accepted the worship. Happy with the worship offered by shakra (indra), lord shiva, the refuge of the world left.
gate bhUtapatau sarve nR^ipA jagmuryathAgatam |
mahendreNArchitA devAH svAneva nilayAngatAH ||2-69-17
As the lord of the beings (shiva) left, all the kings returned to their places. The deva-s, worshipped by indra returned to their homes.
tataH sarveShu yAteShu sukhAsInaM puraMdaram |
sadasyaiH svaiH sahAsInaM nArado.abhiyayau muniH ||2-69-18
After all had left, the sage nArada met puraMdara (indra) who was comfortably seated with the members of his assembly.
tamindraH pujayAmAsa samutthAya tapodhanam |
didesha kushagarbhaM cha pIThamAtmAsanopamam ||2-69-19
Then indra got up, received and worshipped the sage and gave him a seat of kusha grass, similar to the one he himself had.
nArado.atha mahAtejA mahendramidamabravIt |
nArada with great splendour, spoke as follows, to the great indra.
dUto.ahamamarashreShTha viShNoratulatejasaH ||2-69-20
(nArada said) O the best among the deva-s! I am a messenger of vishNu, having incomparable splendour.
ki~nchitkAryaM puraskR^itya preShito.asmi mahAtmanA |
That great soul (viShNu) has sent me here regarding some matter.
AnartAdArtiharaNaM tasyaivAnaghatejasaH ||2-62-21
prItivAkyAni hR^idyAni prayujya munaye tadA |
(vaishampAyana said: O janamejaya !) In the dance hall (where shiva was worshipped) the one whose splendour does not decline, then spoke the following sweet pleasing words to the sage, capable of removing the distress.
tataH prahR^iShTo bhagavAnabravItpAkashAsanaH ||2-69-22
Then the lord indra, spoke as follows, happily:
kimAha puruShashreShThaH shIghramAchakShva me mune |
chirasya khalu kR^iShNena saMsmR^ito.asmi mahAtmanA ||2-69-23
O sage! Tell me quickly, what did the best among men (kR^iShNa) speak to me. It is quite some time since the great soul kR^iShNa remembered me.
nArada uvacha
mahendrendrAnujaM draShTuM gato.ahaM bhrAtaraM tava |
katha~nchiddvArakAM tatra kAshyapAnAM yashaskaram ||2-69-24
nArada said:
I went to dvArakA to see the younger brother of the great indra, your brother, who is the most famous among the sons of kAshyapa.
taM tu raivatake.adrAkShaM tadAsInamariMdamam |
rukmiNyA sahitaM vIraM stuvantaM vR^iShabhadhvajam ||2-69-25
There I saw the oppressor of enemies, living at raivataka along with rukmiNI, the valiant, praising lord shiva.
pArijAtataroH puShpaM tasya dattaM mayAnagha |
vismApanArthaM devesha patnInAmurutejasaH ||2-69-26
O the one without any sin! I gave the pArijAta flower to him, O the lord of davAa-s, for making the wives of the one with splendour, wonder.
taddR^iShTvA tasya patnyastu vismayaM paramaM yayuH |
bahukAmapradaM puShpaM vR^ikSharAjasamudbhavam ||2-69-27
Seeing the flower, produced by the king of trees, capable of yielding many desires, his wives were struck with great wonder.
guNAstAsAM mayAkhyA tAstasya puShpasya mAnada |
sR^iShTishcha pArijAtasya kashyapena mahAtmanA ||2-69-28
O the one who respects others! I told them about the qualities of the flower and how the pArijAta was created by the great soul, kashyapa,
adityA kashyapo dattaH puNyArthaM cha yathA mama |
puShpadAmnA veShTayitvA kanThe puNyArthamAtmavAn ||2-69-29
how aditi gave kashyapa to me for gaining virtue (for puNyaka vow), by tying the great soul's neck with a flower garland for gaining virtue.
tvaM cha datto yathA shachyA devAshchAnye sureshvara |
niShkrayashcha yathA dattaH kashyapAdyairmaharShibhiH ||2-69-30
O the lord of deva-s, how shachI gave you and other deva0s to me and how even kashyapa and other sages gave me their price.
tachChrutvA tasya patnyekA satyabhAmeti vishrutA |
puNyakAryaM manashchakre dayitA te yavIyasaH ||2-69-31
Hearing this, one among his (kR^iShNa's) wives, known as satyabhAmA, the wife of your younger brother, decided to observe the vow of puNyaka.
tayA chAbhyarthito bhartA deva devyA gaNeshvaraH |
pratijaj~ne sa dharmArthaM yavIyAMstava mAnada ||2-69-32
That goddess (satyabhAmA) requested her husband, the deva (kr^iShNa), the lord of deva-s, and your younger brother, took a pledge, O the one who respects others, for doing his duty.
tato mAmuktavAnvIro viShNurbalavatAM varaH |
yathAvatsuramukhyesha bruvatah shrR^iNu bhAvataH ||2-69-33
Then the valiant viShnu, the best among the powerful, spoke to me. O the chief lord of deva-s! I shall tell you all, please listen with respect.
lAlanIyo yavIyAMstu praNipatyAchyuto.abravIt |
Anayeyam surashreShTha pArijAtaM varadrumam ||2-69-34
The one who does not have any decline (kR^iShNa), your younger brother, who should be given affection, told me, O the best among deva-s, to bring the pArijAta tree.
manoratho.astu saphalo vadhvAste.asurasUdana |
dharmakR^itye visheSheNa vadhvAste surasattama ||2-69-35
O the slayer of asura-s! Let the wish of your brother's wife be fulfilled. O the best among deva-s, this is specially required for a religious function.
ayaM darshitakalyANo loko lokagaNeshvara |
pashyantvamarakalyANaM matprabhAvAchcha mAnavAH ||2-69-36
O the lord of deva-s! Let the world witness an auspicious function. Let men see the good of deva-s by my splendour.
vaishampAyana uvAcha
vAsudevavachaH shrutvA mahendraH kulanandana |
nAradam vadatAM shreShThamidaM vAkyamathAbravIt ||2-69-37
vaishampAyana said:
O the son of kuru (O janamejaya)! Hearing the words of the son of vasudeva (kR^ishNa), the best among speakers spoke the following words to nArada.
bhajAsanaM dvijashreShTha yuktamuktaM tvayA dvija |
sandesham pratidAsyAmi viShNoratulatejasaH ||2-69-38
O the best of brAhmins! Be seated. O Brahmin! What you said is appropriate. I will give a message in reply to viShNu having incomparable splendour.
AsIne nArade shakro labdhAnuj~no.atha nAradAt |
svamAsanaM tato bheje tasyaiva sadR^ishaM prabho ||2-69-39
O lord (janamejaya)! (vaishampAyana said) After nArada was seated, shakra (indra), with the permission of nArada, himself sat on a seat similar to that of nArada.
upaviShTaH surapatirathovAcha tapodhanam |
nirIkShya svabalaM vIryaM harShadaM vR^itranAshanaH ||2-69-40
The king of deva-s, the slayer of vR^itra, after sitting, spoke to the one having a wealth of penance, considering his power and valiance which gives happiness.
shakra uvAcha
maharShe kushalaM pR^iShTvA vaktavyaste janArdanaH |
vachanAnmama dharmaj~na sarvabhUtasukhAvahaH ||2-69-41
shakra said:
O sage! After enquiring about his well being, tell janArdana (kR^iShNa), the one who provides happiness to all beings, O the one fixed in dharma, my words as follows:
madanantaramIshastvaM jagato nAtra saMshayaH |
tvadIyaH pArijAtashcha ratnAnyanyAni chachyuta ||2-49-42
After me, you are the lord of the world. There is no doubt. O the one without any decline! The pArijAta and all other jewels are yours.
tvaM tu bhArAvataraNaM kartuM deva mahIM gataH |
mAnuShyaM sarvavR^ttAnAM sthitaH kAryasya siddhaye ||2-69-43
O lord! You are the one who went to the earth to remove the burden of earth. You are the one who took a human form to achieve the purpose of all.
tvayi tIrNapratij~ne hi punaH prApte triviShTapam |
pUrayiShyAmi vadhvAste iShTAnkAmAnadhokShaja ||2-69-44
After accomplishing your pledge, when you again arrive at heaven, O adhokShaja (viShNu), I shall fulfill the dear wish of your wife.
svargIyAni cha ratnAni na netavyAni keshava |
svalpArthe mAnuShaM lokamiti pUrvakR^itA sthitiH ||2-69-45
O keshava (kR^iShNa)! Do not take away the jewels of heaven for a small purpose to the world of men. This is the status followed since long.
utkramya hi sthitiM daivIM pravartAmi mahAbala |
yadyaham kiM pravakShyanti prajApatigaNAH prabho ||2-69-46
O the one with great power! If I violate the existing code of conduct of deva-s, O lord, what will the group of prajApati-s say?
brahmanA saha putreNa sapautreNa mahAtmanA |
niyamAH sarvakR^ityAnAM sthApitA jagato dhruvAH ||2-69-47
The great soul brahma along with his sons and grandsons made procedures for all things for people in the world with firmness.
prajApatikR^itaM mArgamapAsya vrajato mama |
shrutvA prajApatirdhImA~nchChApamapyutsR^ijetprabhuH ||2-69-48
If I deviate from the route prescribed by prajApati, the lord, the one with intellect, the prajApati, may have pronounced a curse, hearing about this.
asmAbhirbhidyamAnaM hi maryAdAsetubandhanam |
bhetsyantyashaMkitA daityA daityapakShAstathApare ||2-69-49
If we ourselves break our code of conduct, without doubt, the daitya-s and others on their side will definitely break it.
strInimittamito nIte pArijAte drumeshvare |
svargaukaso bhaviShyanti vimanaskAshcha mAnada ||2-69-50
O the one who gives respect to others! If the lord of trees, pArijAta, is taken to the earth due to a woman, the residents of heaven will become unhappy.
upabhogA manuShyANAM vihitA ye svayaMbhuvA |
taistu tuShyatu me bhrAtA saMpashyankAlaparyayam ||2-69-51
Lord brahma himself has specified the things to be enjoyed by men. Let my brother be happy with them, realizing the change of time.
ihApi tAta tridive mama yaH syAtparigrahaH |
tridivastho.api taM kR^iShNaH sarvaM bhoktumihArhati ||2- 69-52
O lord! Whatever I have in this heaven, all that can be used by kR^iShNa when he returns to heaven.
hR^iShTo hyAmiShabhojyAnAmabhimAnAjjanArdanaH |
tato dharmaM samutsR^ijya pApamevAnuvartate ||2-69-53
Consuming the food of meat janArdana has become full of pride. That is why, leaving the righteous path, he follows the sinful path.
strIvashyatA khyApyamAnA kR^iShNasya hi mahAtmanaH |
jagatyayashasA yogaM janayediti me matiH ||2-69-54
If the great soul kR^iShNa becomes controlled by women, my opinion is that he will gain ill fame in the world.
mAnuShyaM mAnuShe prApto yadetanmadhusUdanaH |
kuryAnnirbandhanIyaM yadbhrAtrA jyeShThena nArada ||2-69-55
The slayer of madhu, reaching the human world, O nArada, may even do stubborn things to his elder brother.
svargyaratnavilopena dharShaNA syAnmamAnagha |
j~nAtito dharShaNA chaiva visheSheNaiva garhitA ||2-69-56
O the one without any sin! With the decline of jewels in heaven, I will suffer outrage. The outrage of kinsmen is specially despicable.
dharmamarthaM cha kAmaM cha krameNa madhusUdanaH |
sevatveSha satAM dharmAnstApitAnpadmayoninA ||2-69-57
The slayer of madhu shall proceed with duty (dharma), means (artha) and desire (kAma) in that order as fixed by brahma for maintaining dharma.
mahItalaM pArijAtamarpayiShyAmyahaM yadi |
paulomImAditaH kR^itvA ko nu mAM bahu maMsyate ||2-69-58
If I offer the pArijAta to earth, who, starting with paulomI (shachI) will respect me ?
pArijAtaM mahIpR^iShThe dR^iShTvA pR^iShTvA cha mAnuShAH |
svargArthaM nodgamiShyanti dR^iShTvA svargaphalaM kShitau ||2-69-59
Men, after seeing and hearing about pArijAta on the face of earth and obtaining the results of heaven on earth, will not try to come to heaven (will stop doing good deeds on earth).
pArijAtaguNAnmartyA juShanti yadi nArada |
devatAnAM manushyANAM na visheSho bhaviShyati ||2-69-60
O nArada! If men enjoy the benefits of pArijAta on earth, there will not be any difference between deva-s and men.
tatra yatkriyate karma iha tadbhujyate naraiH |
svargArthaM na yatiShyanti pArijAtaguNAnvitAH ||2-69-61
What men do there (on earth), they receive it here (in heaven). If men enjoy the benefits of pArijAta on earth, they will not try for heaven (will not do good deeds).
sarvaratnavaraH svarge pArijAtastapodhana |
tulyaM devasamairmartyaiH sarvadaiva jagadbhavet ||2-69-62
O the one with the wealth of penance! In heaven, pArijAta is the best of jewels. In the world all men will become similar to deva-s.
yaj~nairmartyA na yakShyanti labdhasvargaphalA bhuvi |
na pUrtAni pradAsyanti tulyatvamamarairgatAH ||2-69-63
Men will not do sacrifices, if they get the benefits of heaven on earth. If they become similar to deva-s, they will not offer what is due.
yaj~nairjapyAhnikaishchaiva nityamApyAyayanti naH |
mAnuShAH svargamichChantaH shraddadhAnAstapodhana ||2-69-64
O the one with wealth of penance! The men with attention, desiring heaven, satisfy us by performing sacrifices and other rituals.
tatsarvaM na kariShyanti pArijAtaguNAnvitAH |
nistejaso bhaviShyAma te gatAstadvihInatAm ||2-69-65
If the men see the benefits of pArijAta, they will not do all these. In the absence of these, we shall lose our splendour.
itaH suvR^iShTya sasyaiste jIvanti puruShA bhuvi |
ApyAyayantaste.apyasmAndAnairyaj~naistathaiva cha ||2-69-66
With the rain and vegetation provided, men live on earth. They satisfy us with sacrifices and other offerings.
na bubhukShA pipAsA vA bAdhate yadi mAnuShAn |
rogo jarA vA mR^ityurvA dharmaj~na ratireva cha ||2-69-67
If hunger and thirst do not affect men, O the one fixed in dharma! if disease, old age death and desire do not affect them,
daurgandhyam vA sughorA vA ItayaH karmasaMbhavAH |
kimudyogam kariShyanti pArijAtaguNAnvitAH ||2-69-68
if odours and the terrible natural disasters due to their actions do not affect them, because of the benefits of pArijAta why should they attempt to come to heaven (do good deeds)?
sarvathA nayanaM tatra pArijAtasya na kShamam |
iti vAchyastvayA vipra viShNurakliShTakarmakR^it ||2-69-69
O Brahmin! Tell viShNu, the one who performs difficult tasks, that by all means it is impossible to take pArijAta to the earth.
yathA yathA cha te bhrAtA tuShyatyetadvichArayan |
tathA tathA tvaya kAryaM kAryaM matprItimichChatA ||2-69-70
As and when my brother thinks about this, he will be happy and you who likes to have my pleasure should do accordingly.
hArAshcha maNayashchaiva chandanAnyagurUNi cha |
vastrANi cha vichitrANi vadhvAstvaM dvArakAM naya ||2-69-71
I shall give garlands, jewels, sandal (sirium myrtifolium), gurUNi and wonderous clothes for the wife of my brother. Please take them to dvArakA.
yogyAni yAni martyAnAM yAvadichChati keshavaH|
na svargaparimoShaM tu kartumarhati sAmpratam ||2-69-72
Let keshava (kr^iShNa) desire the human enjoyments. However he should not steal from heaven.
dadAmi ratnAni yathepsitAnyahaM
bahUni chitrANi vibhUShaNAni cha |
na pArijAtaM cha katha~nchana drumaM
mune padAsyAmi divaukasAM priyam ||2-69-73
I shall give many kinds of jewels and many wonderful ornaments. O sage! I shall never give the pArijAta tree, which is dear to the deva-s.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi pArijAtaharaNe indravAkya ekonasaptatitamo.adhyAyaH
Thus this is th sixty-ninth chapter of viShNuparva, khila of shrImahAbhArata, indra unwilling to part with pArijAta tree

    nIlakaNTha commentary

ekonasaptatitame.adhyAye.asminkR^iShNavAkChR^ivAt |
pArijAtaM na dAsyAmItyAha shakra itIryate || 1 ||
iti shrIharivaMshe viShNuparvaNi tIkAyAmekonasaptatitamo.adhyAyaH ||
## Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca, October 2, 2008
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
May 16, 2010 ##