Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    atha trisaptatitamo.adhyAyaH
    indrakR^iShNayoryuddhaM viShNorutkarShashcha
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 73 - battle between indra and kR^iShNa
vaishampAyana uvAcha
atha viShNurmahAtejA muhUrtAbhyudite ravau |
mR^igayAvyapadeshena yayau raivatakaM girim ||2-73-1
vaishampAyana said:
viShNu (kR^iShNa) of high splendour, some time after the sun rise, went to the mountain of raivataka, with the pretention of hunting.
Aropyaikarathe devaH sAtyakiM narapu~Ngavam |
pradyumnamanugachCheti proktvA kurukulodvaha ||2-73-2
O the one who flourishes the race of kuru (janamejaya!) (vaishampAyana continued) The deva (kR^iShNa) mounted on a single chariot and told sAtyaki, the best among men, and pradyumna to follow him.
raivataM cha giriM devo gatvA dArukamabravIt |
madIyaM rathamenaM tvaM grahAyehaiva dAruka ||2-73-3
Going to the mountain of raivataka, the deva (kR^iShNa) told dAruka: O dAruka! Hold my chariot here.
pratipAlaya mAM saumya dinArddhaM vArayanharIn |
rathenaiva praveShTAhaM dvArakAM sUtasattama ||2-73-4
O gentle one! Stop the horses and wait for me for half a day. O the best among charioteers! I shall proceed to dvAraka, mounting on the chariot.
iti sandishya bhagavAnAruroha jayodyataH |
tArkShyaM sasAtyako dhImAnaprameyaparAkramaH ||2-73-5
Instructing him (dAruka) in this manner, the lord (kR^iShNa) of high intellect with immeasurable valiancy, aiming for victory, mounted on tArkShya (garuDa), along with sAtyaki.
pR^ithagrathena kauravya pradyumnaH shatrusUdanaH |
AkAshagAminA rAjanpR^iShThataH kR^iShNamanvayAt ||2-73-6
O the one of kuru race (janamejaya!) (vaishampAyana continued), pradyumna, the slayer of enemies, mounted on another chariot, O king, followed kR^iShNa, going through the sky.
nimeShAntaramAtreNa nandanaM kAnanaM hariH |
devodyAnaM yayau dhImAnpArijAtajihIrShayA ||2-73-7
Within the interval of a moment, hari (kR^iShNa) of high intellect reached the forest of nandana, the garden of the deva-s, with the intention of taking the pArijAta away.
dadarsha tatra bhagavAndevayodhAndurAsadAn |
nAnAyudhadharAnvIrAnnandanasthAnadhokShajaH ||2-73-8
There, at nandana, viShNu (kR^iShNa), the lord, saw the deva fighters, difficult to conquer, holding various kinds of weapons.
teShAM saMpashyatAmeva pArijAtaM mahAbalaH |
utpATyAropayAmAsa pArijAtaM satAM gatiH ||2-73-9
As they were guarding the pArijAta tree, kR^iShNa of high power, the refuge of good people, pulled out the pArijAta tree and placed it (on garuDa).
garuDaM pakShirAjAnamayatnenaiva bhArata |
upasthito vigrahavAnpArijAtaH sa keshavam ||2-73-10
O the one of bharata race! Without any effort, the pArijAta tree was placed on the king of birds (garuDa), in the bodily form, near to keshava (kR^iShNa).
sAntvito vAsudevena pArjAtashcha bhArata |
uktashcha vR^ikSha mA bhaistvaM keshavena mahAtmanA ||2-73-11
O the one of bharata race! vAsudeva consoled the pArijAta tree. keshava (kR^iShNa) of great soul said: O tree! Do not fear!
taM prasthitaM taruM dR^IShTvA pArijAtamadhokShajaH |
amarAvatIM purIM shreShThAM tatashchakre pradakShiNAm ||2-73-12
Seeing that the pArijAta tree was secure with him, viShNu circumambulated the best city, amarAvatI.
te tu nandanagoptAraH pArijAto drumottamaH |
hriyatIti mahendrAya gatvA nR^ipa shashaMsire ||2-73-13
O king! (vaisahampAyana continued) The guards of nandana went and told the great indra that the best of trees, pArijAta, is being taken away.
athairAvatamAruhya niryayau pAkashAsanaH |
jayantena rathasthena pR^iShThato.anugataH prabhuH ||2-73-14
Immediately, the king of deva-s, indra, mounted on airAvata, went there. The lord (indra) was followed by jayanta, mounted on a chariot.
pUrvamabhyAgataM dvAraM keshavaM shatrunAshanam |
dR^iShTvovAcha pravR^ittaM bhoH kimidaM madhusUdana ||2-73-15
Indra, saw keshava (kR^iShNa), the destroyer of enemies, who reached the eastern entrance of the city and said: O the slayer of madhu (kR^iShNa)! What are you doing?
praNamya garuDastho.atha keshavaH shakramabravIt |
vadhvAste puNyakAryAya nIyate.ayam varadrumaH ||2-73-16
keshava (kR^iShNa), mounted on garuDa, bowed to shakra (indra) and said: I am taking away this best tree for an auspicious ritual of the wives (of your brother).
tamuvAcha tataH shakro mA maivaM puShkarekShaNa |
ayodhayitvA na tarurnayitavyastvayAchyuta ||2-73-17
shakra (indra) told him: O the one with the eyes as beautiful as lotus! This is not possible. O the one without any fall! Without fighting, you can not take the tree away.
praharasva mahAbAho prathamaM mayi keshava |
pratij~nA saphalA te.astu muktvA kaumodakIM mayi ||2-73-18
O keshava (kR^iShNa)! Strike me first, by releasing the mace, kaumodaki on me and make your pledge true.
tataH kR^iShNaH sharaistIkShNairdevarAjagajottamam |
bibhedAshanisa~NkAshaiH prahasanniva bhArata ||2-73-19
O the one of bharata race (janamejaya !) (vaishampAyana continued) Then kR^iShNa, smiling, split the best elephant of the king of deva-s with sharp arrows.
vivyAdha garuDaM vajrI divyaiH sharavaraistathA |
bANAMshchichCheda sahasA keshavasya tarasvinaH ||2-73-20
Then the wielder of vajra split garuDa with the best divine arrows. He also broke the arrows of keshava (kR^iShNa), having power.
yAnyAnmumocha devendrastAMstAMshchichCheda mAdhavaH |
mAdhavena prayuktAMshcha chichCheda balavR^itrahA ||2-73-21
mAdhava (kR^iShNa) cut the arrows shot by indra of the gods then and there. The slayer of bala and vR^itra split the arrows shot by mAdhava (kR^iShNa).
mahendrasya cha shabdena dhanuShaH kurunandana |
shAr~Ngasya cha ninAdena mumuhuH svargavAsinaH ||2-73-22
O the son of kuru (janamejaya!) (vaishampAyana continued) The residents of heaven were stunned by the sound of the bow of mahendra and the sound of shAr~Nga (bow of kR^iShNa).
tayorvartati sa~NgrAme garuDastho mahAbalaH |
pArijAtaM jayanto.atha hartumabhyudyato balI ||2-73-23
As indra and kR^iShNa were fighting each other, powerful jayanta, having great power, tried to take away the pArijAta, kept on garuDa.
pradyumnamatha kaMsaghno vArayeti tadAbravIt |
tatastaM vArayAmAsa raukmiNeyaH pratApavAn ||2-73-24
The slayer of kaMsa (kR^iShNa) told pradyumna to prevent it. Immediately, the splendorous son of rukmiNI (pradyumna) prevented jayanta.
jayanto jayatAM shreShTho raukmiNeyamatheShubhiH |
sarvagAtreShu vihasannAjaghAna rathe sthitaH ||2-73-25
jayanta, the best among the victorious, mounted on a chariot, smiling, shot arrows on all limbs of the son of rukmiNI (pradyumna).
rathastha eva rathinaM kAmastu kamalekShaNaH |
aindrimabhyardayAmAsa bANairAshIviShopamaiH ||2-73-26
The god of desire, with eyes as beautiful as lotus, (pradyumna) mounted on a chariot, shot arrows with snake poison at the son of indra (jayanta), mounted on a chariot.
sa sannipAtastumulo babhUva kurunandana |
jayantasya cha vIrasya raukmiNeyasya chobhayoH ||2-73-27
O the son of kuru (janamejaya)! (vaishampAyana continued), the fight between jayanta and the valiant son of rukmiNI (pradyumna) became tumultuous.
kR^itapratikR^itaM yuddhe chakratustau mahAbalau |
mahendropendratanayau jagatyastrabhR^itAM varau ||2-73-28
The powerful sons of the great indra and upendra (kR^iShNa), best among the expert archers of the world, opposed each other's actions in the battle (fought against each other).
devAshcha munayashchaiva dadR^ishUrvismayAnvitAH |
taM saMgrAmaM mahAghoraM siddhAshchaiva sachAranAH ||2-73-29
That highly terrible battle was witnessed with wonder by deva-s, sages, siddha-s and chAraNa-s.
tatastu pravaro nAma devadUto mahAbalaH |
pArijAtaM punarhartumiyeSha kurunandana ||2-73-30
Then, O the son of kuru (janamejaya!) (vaishampAyana continued), a messenger of deva-s, named pravara, having great power tried to take away pArijAta again.
sakhA sa devarAjasya mahAstravidarindamaH |
avadhyo varadAnena brahmaNaH kurunandana ||2-73-31
He (pravara) was a friend of the king of deva-s, a great expert of archery, oppressor of enemies, who can not be killed due to a boon from brahma.
brAhmaNastapasA siddho jambudvIpAddivaM gataH |
svashaktyA nR^ipa saMyAtaH sakhitvaM balaghAtinA ||2-73-32
He is a Brahmin, accomplished with penance, one who went to heaven from the island of jambu. O king (janamejaya)! (vaishampAyana said), he became a friend of the slayer of bala (indra) with his own power.
tamApatantaM saMprekShya kR^iShNaH sAtyakimabravIt |
atrastha eva pravaraM sharairvAraya sAtyake ||2-73-33
Seeing him approaching, kR^iShNa told sAtyaki: O sAtyaki, stop pravara from here with arrows.
na tvatra nirdayam bANA moktavyAH sAtyake tvayA |
asya brAhmaNachApalyaM soDhavyaM khalu sarvathA ||2-73-34
O sAtyaki, do not show any kindness. Do not miss any arrows on him. By all means, we shall pardon his fickleness as a Brahmin.
tataH ShaShTyA ratheShUNAM garuDasthaM dvijastadA |
AjaghAna mahAbAho sAtyakiM pravaro bhR^isham ||2-73-35
Immediately, the Brahmin (pravara) shot sixty arrows at garuDa. pravara shot arrows at the powerful sAtyaki.
shinernaptA dhanustasya kshipataH sAyakAnnR^ipa |
chichCheda puruShavyAghro vachanaM chedamabravIt ||3-73-36
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) The grandson of shini, the tiger among men, sAtyaki, cut off pravara's bow, which was showering arrows and said the following words:
brAhmaNo nAbhihantavyastiShTha tiShTha svavartmani |
avadhyA yAdavAnAM hi svAparAdhe.api hi dvijAH ||2-73-37
(sAtyaki said) A Brahmin can not be killed. Please stop your action. A Brahmin can not be killed by yAdava-s, even if he commits an offence.
pravarastu prahasyainamuvAcha kurunandana |
alaM kShAntyA nR^iNAM shUra yuddhya sarvAtmanA raNe ||2-73-38
O the son of kurus (janamejaya)! (vaishampAyana continued:) pravara laughed and said: O the valiant among men! Your forbearance is enough. Fight the battle with all your soul.
jAmadagnyasya rAmasya shiShyo.ahamapi yAdava |
nAmataH pravaro nAma sakhA shakrasya dhImataH ||2-73-39
O yAdava (sAtyaki)! I am the disciple of rAma, the son of jamadagni, by the name pravara, friend of shakra (indra) with high intellect.
na devA yoddhumichChanti manyanto madhusUdanam |
AnR^iNyaM sauhR^idasyAhamadhigantAsmi mAdhava ||2-73-40
deva-s do not wish to fight the slayer of madhu (kR^iShNa). O mAdhava (kR^iShNa)! Today I shall fulfill the obligation of my friendship (with indra).
tatastayostadA raudraH saMgrAmo vavR^idhe nR^ipa |
astrairdivyairnaravyAghra shaineyadvijamukhyayoH ||2-73-41
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) Afterwards, the intensity of war between the son of sini and the best among brahmins increased, O the tiger among men, with divine arrows.
dyaushchachAla tadA rAjanhyachalAshcha sahasrashaH |
tasminvartati saMgrAme teShAmatimahAtmanAm ||2-73-42
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) Then as the battle between those great souls continued, the sky and thousands of mountains shook.
nAtishiShye raNe kArShNiraindrimastrabhR^itAM varam |
aindriH kArShNiM mahAtmAnaM mAyinaM shUrasattamam ||2-73-43
The son of kR^iShNa (pradyumna) did not overcome the son of indra (jayanta), who was the best among archers, in the battle. The son of indra (jayanta) did not overcome the son of kR^iShNa, the great soul, master of illusion and the best among valiants.
hanta gR^ihNa pratIchCheti tAvubhau yodhasattamau |
yuyudhAte narashreShTha parasparajayaiShiNau ||2-73-44
Both of them, the best among fighters said, "you take this", "release that" etc and fought the battle, O the best among men (vaishampAyana continued), keen to win against each other.
atha shAr~NgAyudhasutaM shachIputraH pratApavAn |
vibhAShyAbhyahanadrAjandivyenAstreNa satvaraH ||2-73-45
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) Then the splendorous son of shachI (jayanta), quickly shot a divine arrow at the son (pradyumna) of the one whose weapon is shAr~Nga (kR^iShNa).
so.astraM tadabhidIpyantamApatantaM shitaiH sharaiH |
tastaMbhe bANajAlena tadadbhutamivAbhavat ||2-73-46
That blazing arrow was backed by a row of sharp arrows, by a group of arrows. That became a wonder.
tatastaddIpyamAnaM tu papAta raNamUrddhani |
raukmiNeyasya kauravya ghoraM dAnavamardanam ||2-73-47
That blazing arrow arrived at the head of the battle. O the son of kuru (janamejaya)! (vaishampAyana said), This became terrible for the son of rukmiNI, oppressor of daitya-s.
tenAstreNa ratho dagdhaH pradumnasya mahAtmanaH |
nAdahattatsughoraM taM raukmiNeyaM narAdhipa ||2-73-48
With that arrow, the chariot of the great soul, pradyumna burned. O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued), That terrible arrow did not burn the son of rukmiNI.
dahatyagniM na khalvagniruddhato.api vishAMpate |
dagdhAnrathAnmahAbAhU raukmuNeyaH prachakrame ||2-73-49
O the lord of earth! Burning fire does not burn fire. The son of rukmiNI, having powerful arms, jumped out of the burning chariot.
atha nArAyaNasuto viratho rathinAM varaH |
sthito dhanuShmAnAkAshe jayantamidamabravIt ||2-73-50
Then the son of nArAyaNa (kR^iShNa), the best among chariot fighters, without any chariot, stood in the sky, holding the bow and told jayanta as follows:
mahendraputra divyaM tvaM yadastraM muktavAnasi |
nAhamIdR^isharUpANAM shakyo hantuM shatairapi ||2-73-51
(pradyumna said:) O the son of indra! I can not be killed even with a hundred of such divine arrows, similar to the one released by you.
prayatnaM kuru shikShANAM yatnaM me.adya pradarshaya |
nAsti me.atishayam kartA saMgrAme.amaranandana ||2--73-52
Attempt and try to show your fighting skill gained by training on me. O the son of deva, you will not be able to overcome me in the battle.
AsInme sAdhvasaM dR^iShTvA rathasthaM tvAM dhR^itAyudham |
bibhemi tava nedAnIM yuddhe dR^iShTabalo.abalam ||2-73-53
I was terrified by seeing you mounted on a chariot and holding weapons. Having seen your power, I am not afraid of you, who are of less power.
manasA smaryAtAM saiSha pArijAtastvayA taruH |
shakyaM na khalu hastAbhyAM spraShTavyo yastvayA hyasau ||2-73-54
You can remember the pArijAta tree in your mind. You will not be able to even touch the tree with your hand.
ratho mAyAmayo dagdhastvaya yo hyastratejasA |
IdR^ishAnAM sahasrANi sraShTuM shakto.asmi mAyayA ||2-73-55
With illusion, I am capable of creating a thousand chariots, similar to the illusionary one you burned with the power of your arrow.
evamukto jayantashcha mumochAstraM mahAbalaH |
tapasopachitaM tena svayamevAtitejasA ||2-73-56
(vaishampAyana continued: O janamejaya !) jayanta of great power, who was told this, released an arrow. He, who himself is splendourous, gained that \ best arrow with penance.
tatpradyumno mahAdevaM sharajAlairavArayat |
chatvAryastrANi divyAni mumuche chAparANi saH ||2-73-57
pradyumna, the great deva, stopped it with a group of arrows. Then, he (jayanta) released another four divine arrows.
dikShu sarvAsu rurudhUstAnyastrANyatha bhArata |
raukmiNeyaM mahAtmAnamantarikShe cha pa~nchamam ||2-73-58
O the one of bharata race! (vaishampAyana continued) These (four) arrows blocked the son of rukmiNI, with great soul, from all (four) directions and a fifth arrow blocked him from the sky.
maholkAsadR^ishAnbANAnastrANyamarasattamaH |
mumocha yAni ghorANi pradyumnaM prati sarvataH ||2-73-59
The best among deva-s (pravara) blocked all directions with these arrows. He also released terrible arrows at pradyumna.
tAni sarvANi bAnaughaiH kArShNirastrANyavArayat |
jayantaM chAparairbANairvivyAdha nishitaistadA ||2-73-60
The son of kR^iShNa (pradyumna) stopped all the arrows with a group of arrows. Then jayanta shot sharp arrows.
tato nAdaH samutsR^iShTo hyamaraiH puNyakarmabhiH |
dR^iShTvA sthairyaM cha shaighryaM cha pradyumnasya mahAtmanaH ||2-73-61
Then, seeing the firmness and speed of pradyumna of great soul, the deva-s who perform good deeds shouted together (appreciating him).
pravarasyApi bANena shitena shinipu~NgavaH |
chichChedeShvAsanaM vIro hastAvApaM cha bhArata ||2-73-62
O the son of bharata! (vaishampAyana continued) The valiant, best among the sons of shini (sAtyaki) cut off the bow and hand glove of pravara with an arrow.
tato.anyatsa tu jagrAha mahattaddhanuruttamam |
mahendradattaM pravaro mahAshanisamasvanam ||2-73-63
Then pravara took up another bow, huge and best among bows, given by the great indra, which produces a sound like a great thunder.
sa tena vIro mahatA dhanuShA viprasattamaH |
sharANmumocha vividhAnarkarashminibhAMstadA ||2-73-64
With that great bow, the valiant, the best among Brahmins, released many arrows, blazing like the sun rays.
chakarta cha dhanushchitraM shaineyasyAmitaujasaH |
vivyAdha sarvagAtreShu bANairapi sa sAtyakim ||2-73-65
The one with great splendour (pravara) broke the wonderful bow of the son of shini (sAtyaki) and also shot arrows over sAtyaki's entire body.
dhanurAdAya shaineyastato.anyatkurunandana |
dR^iDhaM bhArasahaM dhImAnvivyAdha pravaraM raNe ||2-73-66
O the son of kuru (janamejaya)! (vaishampAyana continued) The son of shini took up another bow, firm and capable of bearing load. The one with intellect (sAtyaki) shot arrows at pravara in the battle.
uchchakartaturanyonyavarmaNI tau shitaiH sharaiH |
gAtrebhyashchaiva mAMsAni marmabhidbhiH sharodyamaiH ||2-73-67
They shot sharp arrows against each other and cut off each other's jacket. They also shot arrows at each other's body cutting flesh and tearing weak spots.
athAShTadhArabANena punariShvAsanaM dvidhA |
chichCheda pravaro vIrastribhishchainamatADayat ||2-73-68
Then pravara again broke the bow of (sAtyaki) in two pieces with an arrow having eight tips. Valiant pravara shot another three arrows at sAtyaki.
anyadiShvAsanaM taM tu grahItumanasaM dvijaH |
gadayA tADayAmAsa kShepyayA laghuhastavAn ||2-73-69
The Brahmin (pravara), having a quick hand, struck sAtyaki who was thinking of taking another bow, by throwing a mace at him.
so.asiM charma cha jagrAha sAtyakiH prahasanniva |
na jagrAha dhanurdhImAngadayAbhihato bhR^isham |
sAtyaki, having high intellect, who was struck with the mace, did not take up the bow. He laughed and took up a sword and shield quickly.
tataH sharashatAnyeva mumocha pravarastadA ||2-73-70
Immediately pravara released another hundred arrows at sAtyaki.
vihastamiva vij~nAya sAtyakiM yadunandanam |
pradyumno.asya dadau khaDgaM nirmalAkAshasannibham ||2-73-71
Realising that sAtyaki's hands are empty, the son of yadu, pradyumna, gave him a sword, as bright as the clear sky.
tasya chichCheda bhallena nistrimshaM pravarastatadA |
tsarudeshe.apAtayachcha pravaraH prahasanniva ||2-73-72
Immediately, pravara cut the sword in two by shooting the arrow (bhalla). pravara, laughing, cut the sword at its handle.
vyadhamachcha tathA charma shitairbANairajihmagaiH |
AjaghAna cha shaktyainaM hR^idi vipro nanAda cha ||2-73-73
pravara broke the shield also with sharp arrows flying fast. The Brahmin (pravara) struck sAtyaki on his chest with the spear shakti and shouted loudly.
taM viklavamiva j~nAtvA pArijAtajihIrShayA |
tArkShyAbhyAshe rathenaiva sa tasthau pravarastadA ||2-73-74
Realising that sAtyaki is distressed, pravara went, riding his chariot near tArkShya (garuDa) to take away the pArijAta.
taM pakShapuTavegena chikShepa garuDastathA |
gavyUtimekAM sarathaH sa papAta mumoha cha ||2-73-75
Then garuDa threw him away along with his chariot by the fast beating of his wings to a distance of one gavyUti (= 4000 daNDas or 2 krosha). pravara fell down and became unconscious.
taM jayanto nipatyAtha patitaM brAhmaNaM nR^ipa |
samAshvAsya rathaM shIghraM samAropitavAMstadA ||2-73-76
Then O king (janamejaya)! vaishampAyana continued), jayanta reached there and consoled the brahmin (pravara) who had fallen down and helped him to quickly mount the chariot.
shaineyamapi muhyantaM patantaM cha muhurmuhuH |
AshvAsayAnaH pradyumnaH pitR^ivyaM pariShasvaje ||2-73-77
The son of shini (sAtyaki) also started falling down again and again, becoming unconscious. pradyumna consoling his paternal uncle embraced him.
taM hi pasparsha hastena savyena madhusUdanaH |
virujaH sparshamAtreNa sAtyakiH samapadyata ||2-73-78
The slayer of madhu (viShNu - kR^iShNa) caressed him (sAtyaki) with his left hand. Just by the touch of his hand, all pains of sAtyaki vanished.
pradyumno dakShiNe pArshve vAme tu shinipu~NgavaH |
tasthatuH pArijAtasya yuddhashauNDatarAvubhau ||2-73-79
pradyumna stood on the right side and the best among the sons of shini (sAtyaki) stood on the left side, near pArijAta, ready for battle.
jayantaH pravarshchaiva rathenaikena bhArata |
sampatantau mahendreNa prahasyoktau mahAtmanA ||2-73-80
O the one of bharata race (janamejaya)! (vaishampAyana continued) As jayanta and pravara approached quickly in one chariot, the great indra, of great soul said laughing:
nAsannamabhigantavyaM garuDasya katha~nchana |
balavAneSha patatAM rAjA cha vinatAsutaH ||2-73-81
(indra said) Never go anywhere near garuDa. This king of birds, the son of vinatA is powerful.
dakShiNe chaiva savye cha pArshve mama dhR^itAyudhau |
ubhau sthitau yuddhyamAnaM mAmeva hi prapashyatam ||2-73-82
You stand on my left and right sides, holding weapons. Both of you stand, looking at me who is fighting.
evamuktau sthitau vIrau tataH shakrasya pArshvayoH |
dadR^ishAte yudddhyamAnau devarAjajanArdanau ||2-73-83
(vaishampAyana said: O janamejaya!) They, who were told in this manner, stood on either side of shakra and watched the king of deva-s, indra and janArdana (kR^iShNa) who were fighting.
athendro garuDaM bANairmahAshanisamasvanaiH |
vivyAdha sarvagAtreShu mahAstrapravaraistathA ||2-73-84
Then indra shot arrows, having the sound of great thunder at garuDa which split him all over his body. He also shot other best great arrows.
sa tAnbANAnagaNayanvainateyaH pratApavAn |
sasArAbhimukho vIraH shakranAgamarindamaH ||2-73-85
Without minding those arrows, the splendorous, valiant son of vinatA, the oppressor of enemies went straight, facing at the elephant (airAvata) of indra.
ubhau tau sahasA rAjanbalinau gajapakShiNau |
prayuddhau vIryasaMpannau mahAprANau durAsadau ||2-73-86
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) Suddenly both the elephant (airAvata) and the bird (garuDa), both of them powerful, fought against each other, having great soul, who were difficult to overcome.
radanaiH pannagaripuM kareNa shirasA tadA |
airAvato gajapatirAjaghAna nadaMstathA ||2-73-87
airAvata, the king of elephants, trumpeting loudly, struck garuDa forcefully with his tusk, trunk and head.
tathA nakhA~NkushaistIkShNairvainateyo balotkaTaH |
tathA pakShanipAtaishcha shakranAgaM jaghAna ha ||2-73-88
Then the son of vinatA, having immense power, tore the elephant of shakra (airAvata) with his sharp nails and struck him by flapping him with his wings.
muhUrtaM sumahAnAsItsaMpAto gajapakShiNoH |
vismApanIyo jagataH prekShitR^INAM bhayAvahaH ||2-73-89
The great battle between the elephant (airAvata) and the bird (garuDa), wonderful for the world and terrible for the spectators, lasted for a while.
mUrdhnyathairAvataM tArkShyastADayAmAsa bhArata |
nakhA~NkushakarAlena charaNena mahAbalaH ||2-73-90
O the one of bharata race (janamejaya)! (vaishampAyana continued), garuDa of great power, struck airAvata on his head with his feet having sharp nails.
.
saMprahArAbhisaMtapto nipapAta triviShTapAt |
pAriyatre girishreShThe dvIpe.asmi~njanamejaya ||2-73-91
O janamejaya (vaishampAyana said), beaten by garuDa, airAvata became distressed and fell down from the heaven on the best of the mountains, pAriyAtra, on the island (of jambhu - see nIlakaNTha).
patantamapi taM shakro na mumocha mahAbalaH |
kAruNyAdatha sauhArdAtpUrvAbhyupagamAdapi || 2-73-92
shakra (indra) of great power did not leave him (airAvata) even after falling, due to kindness, friendship and early association.
kR^iShno.apyanvagamachchainaM pR^iShThataH prabhavAvyayaH |
pArijAtavatA dhImAngaruDena mahAbalaH ||2-73-93
kR^iShNa, the lord, who is imperishable, with high intellect, most powerful, followed him (indra) there, mounted on garuDa, who carried the pArijAta tree on him.
sa tasthau parvatashreShThe pAriyAtre tu vR^itrahA |
airAvate samAshvaste sa~NgrAmo vavR^idhe punaH ||2-73-94
The slayer of vR^itra (indra) stood on pAriyAtra, the best of mountains. As airAvata recovered, the battle started again.
sharairAshIvishaprakhyai ratnayuktaiH sutejitaiH |
anyonyaM kurushArdUla shakrakeshavayormahAn ||2-73-95
O the tiger among kurus (janamejaya)! (vaishampAyana continued), with powerful shooting of sharp arrows with the poison of snakes, decorated with jewels, between the great shakra (indra) and keshava (kR^iShna).
tato vajrAyudho vajramashaniM cha punaH punaH |
mumocha garuDe rAjannairAvataripau nR^ipa ||2-73-96
Then O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued), the one with vajra as weapon (indra), released thunderbolts of vajra, again and again on garuDa, the enemy of airAvata.
vajrAshaninipAtAMstAnsehe shakrasya pakShirAT |
avadhyo balinAM shreShTho nisargeNa tato balAt ||2-73-97
The best among the powerful, king of birds (garuDa), who can not be killed, suffered the thunderbolts of vajra, with his nature and power.
mumocha pakShamekaikaM mAnayannashaniM sadA |
vajraM cha devarAj~no.atha bhrAtuH kashyapasaMbhavaH ||2-73-98
The son of kashyapa, released one feather each, respecting the thunderbolts of vajra of the king of deva-s, who is his brother.
AkramyamANastArkShyeNa nyamajjannR^ipate giriH |
vivesha dharanIM rAja~nchChIryamANaH samantataH ||2-73-99
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) As tArkShya (garuDa) arrived and attacked, the mountain was sunk. O king! The mountain collapsed all around and sunk in the earth.
chukUja bahumAnena kR^iShNasya sa tu parvataH |
taM chAdrAkShIttataH kR^iShNaH ki~nchichCheShamadhokShajaH ||2-73-100
The mountain cried aloud with the high load of kR^iShNa. Then kR^iShNa looked at him and saw that some portion of the mountain was still left on the earth.
taM muktvA garuDenAtha tasthau devo vihAyasi |
pradyumnaM cha tadovAcha sarvakR^illokabhAvanaH ||2-73-101
Then kR^iShNa left garuDa and stood in the sky. Then the all producing kR^iShNa, who promotes the welfare of the world of men, told pradyumna:
ito dvAravatIM gatvA rathamAnaya mA chiram |
sadArukaM mahAbAho mattejobalamAshritaH ||2-73-102
O the one with great arms! O the one who has the power of my splendour! Go to the city of doors (dvAraka) and bring my chariot along with dAruka without any delay.
vaktavyo balabhadrashcha rAjA cha kukurAdhipaH |
shvo jitvendraM tvAgamiShye dvArakAmiti mAnada ||2-73-103
O the one who respects others! Inform balabhadra (balarAma) as well as king ugrasena of the kukurA race that tomorrow I shall reach the city of dvAraka, conquering indra.
tathetyuktvA tu dharmAtmA pradyumnaH pitaraM vibhuH |
gatvA yathoktamuktvA cha yAdavendrabalAvubhau ||2-73-104
Saying, let it be, to his father, the lord, pradyumna, with the righteous soul , went to dvArakA and said as he was told to both the king of yaDAva-s ( ugrasena) and bala(rAma).
nADikAntaramAtreNa punastaM deshamAyayau |
dArukeNa samAyukte rathamAsthAya bhArata ||2-73-105
Within a short interval of time, O the one of bharata race (janamejaya), \ (vaishampAyana said) pradyumna returned to that place, mounted on the chariot, yoked by dAruka.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi pArijAtaharaNe kR^iShNendrayuddhe trisaptatitamo.adhyAyaH
Thus this is the seventythird chapter of viShNuparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, in the taking away of pArijAta, battle between indra and kR^iShNa.

    nIlakaNTha commentary

atha trisaptatitame.adhyAye.asminnindrakR^iShNayoH |
yuddhaM tu varNyate tatra viShNorutkarSha uchyate ||
 • 2-73-1 atha viShNu mR^igayAvyapadeshena mR^igayAchChalena ||
 • 2-73-3 grahAya gR^ihItvA ||
 • 2-73-4 pratipAlya pratIkShasva | harIn ashvAn pravekShyAmi ||
 • 2-73-9 pArijAtaM saMpashyatAM pashyatastAnanAddR^ityetyarthaH | pArijAtaM aropayAmAseti pR^ithaganvayAnna paunaruktyam |
 • 2-73-13 hriyati hriyate ||
 • 2-73-15 indrapuryA eva ||
 • 2-73-23 vartati vartamAne ||
 • 2-73-28 kR^itapratikR^itaM anyonyaM shastrAstraparihAram ||
 • 2-73-34 brAhmaNachApalyam brAhmaNatvAtchchApalyamityarthaH ||
 • 2-73-36 shinernaptA sAtyakiH ||
 • 2-73-40 manyanto mAnayanta |
 • 2-73-43 kArShNirnAtishiShye ityanukR^iShyate ||
 • 2-73-44 hanteti saMbodhanam | gR^ihNa gR^ihANa | pratIchCha dehi | prahAramiti sheSha||
 • 2-73-46 dIpyantaM dIpyamAnaM puMstvaM ArSham | sharairupetaM bANajAlam |
 • 2-73-47 raukmiNeyasyApi ghoraM duHsahaM kimutAnyasya |
 • 2-73-48 tenapatitenApi ||
 • 2-73-53 tava tvattaH yuddhe dR^iShTaM riporbalaM yena saH || abalaM alpabalam ||
 • 2-73-54 khalu yasmAt ||
 • 2-73-57 sa jayanta | aparANi tato.apyadhikAni |
 • 2-73-58 pa~nchamaM pashchAtprayuktam |
 • 2-73-62 hastAvApaM hastatrANaM cha ||
 • 2-73-67 mAMsAnyuchchakartatuH ||
 • 2-73-68 athAShTadhAretyatrAstravarabANeneti pAThe astrAdapi varo yo bANastena |
 • 2-73-69 taM sAtyakim |
 • 2-73-71 vihastamiveti vikalahastamiva |
 • 2-73-72 tsarudeshe muShTideshe sharashate nAshite khaDge riktahastamityarthaH |
 • 2-73-78 virujaH pIDAhInaH ||
 • 2-73-85 shakranAgaM airAvataM prati ||
 • 2-73-86 prayuddhau prakarSheNa yuddhayamAnau ||
 • 2-73-87 radanaiH dantaiH | kareNa shuNDAdaNDena ||
 • 2-73-91 asmin jambuprahite dvIpe ||
 • 2-73-92 pUrvAbhyupagamAt ||
 • 2-73-97 nisargeNa svabhAvena tapobalAchcha |
 • 2-73-105 nADikA ghaTikA ||
Iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi TIkAyAM trisaptatitamo.adhyAyaH
## Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca, November 10, 2008
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
July 15, 2010 ##