Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    atha navanavatitamo.adhyAyaH
    kR^iShNasya dvArakApraveshaH
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 99 - kR^iShNa enters dvAraka
vaishampAyana uvAcha
evamAlokayAnaH sa dvArakAM vR^iShabhekShaNaH |
apashyatsvagR^ihaM kR^iShNaH prAsAdashatashobhitam ||2-99-1
vaishampAyana said:
(O janamejaya!) The one with the eyes of bull, kR^iShNa, who was looking at dvAraka, saw his residence, shining with hundreds of buildings,
maNistambhasahasrANAmayutairvivR^itaM shataiH |
toraNairjvalanaprakhyairmaNividrumarAjataiH ||2-99-2
along with hundreds, thousands and ten thousands of pillars studded with jewels and decorated by blazing arches and wonderful trees.
tatra tatra prabhAsadbhishchitrakA~nchanavedikaiH |
prAsAdastatra sumahAnkR^iShNopasthAniko.abhavat ||2-99-3
The buildings shone everywhere with colourful golden stages. There is a great building, the residence of kR^iShNa.
sphATikastambhavivR^ito vistIrNaH sarvakA~nchanaH |
padmAkulajalopetA raktasaugandhikotpalAH ||2-99-4
The vast golden building is covered with glass pillars. There are ponds of water full of lotus flowers and red fragrant lotus flowers.
maNihemanibhAshchitrA ratnasopAnabhUShitAH |
mattabarhiNajuShTAshcha kokilaishcha sadAmadaiH ||2-99-5
The buildings are covered with jewels and gold, having staircases decorated with jewels. There are excited peacocks and cuckoos which are always enjoying.
babhUvuH paramopetA vApyashcha vikachotpalAH |
vishvakarmakR^itaH shailaH prAkArastasya veshmanaH ||2-99-6
There are many ponds with fully blossomed lotus flowers. The mountain made by vishvakarma is the fort for that residence.
vyaktakiShkushatotsedhaH parikhApariveShTitaH |
tadgR^ihaM vR^iShNisimhasya nirmitaM vishvakarmanA ||2-99-7
That building, definitely one hundred arms length tall (kiShku = forearm) and surrounded by moat, is made for the lion of vR^iShNi-s by vishvakarma.
mahendrasadR^ishaM veshma samaMtAdardhayojanam |
The building, similar to the house of the great indra, is half a yojana wide.
tatrasthaM pANDuraM shaurirmUrdhni tiShThangarutmataH ||2-99-8
prItaH sha~NkhamupAdhmAsIddviShatAM romaharShaNam |
The one born in the race of shUra (kR^iShNa) reached there, mounted on garuDa and blew his white conch, highly terrifying to the enemies.
tasya sha~Nkhasya shabdena sAgarashchukShubhe bhR^isham |
rarAsa cha nabhaH kR^itsnaM tachchitramabhavattadA ||2-99-9
With the sound of that conch, the ocean waves rose. The sky resounded with the fearful sound.
pA~nchajanyasya nirghoShaM saMshrutya kukurAndhakAH |
vishokAH samapadyanta garuDasya cha darshanAt ||2-99-10
Hearing the great sound of pA~nchajanya and seeing garuDa, the kukura-s and andhaka-s became devoid of sorrows.
sha~khachakragadApANiM garuDasyopari sthitam |
dR^iShTvA jahR^iShire paurA bhAskaropamatejasam ||2-99-11
Seeing kR^iShNa with the conch, chakra and mace in his hands and mounted on garuDa, with the splendor comparable to sun, the residents of the city were overjoyed.
tatastUryapraNAdashcha bherINAM cha mahAsvanAH |
jaj~nire simhanAdAshcha sarveShAM puravAsinAm ||2-99-12
The trumpets blared and the kettledrums sounded loud . All the residents shouted loudly like lions.
tataste sarvadAshArhAH sarve cha kukurAndhakAH |
prIyamANAH samAjagmurAlokya madhusUdanam ||2-99-13
Then all the dAshArha-s, kukura-s and andhaka-s, happy to see the slayer of madhu (kR^iShNa) assembled.
vAsudevaM puraskR^itya sha~NkhatUryaravaiH saha |
ugraseno yayau rAjA vasudevaniveshanam ||2-99-14
Keeping the son of vasudeva (kR^iShNa) in front, accompanied by the sounds of conch and trumpet, king ugrasena arrived at the house of vasudeva.
AnandinI paryacharatsveShu veshmasu devakI |
rohiNI cha yashodA cha Ahukasya cha yAH striyaH ||2-99-15
devakI attended to them happily in the house as also rohiNI, yashodA as well as the women of Ahuka.
tataH kR^iShNaH suparNena svaM niveshanamabhyagAt |
chachAra cha yathoddeshamIshvarAnucharo hariH ||2-99-16
Then kR^iShNa went to his house, mounted on suparNa (garuDa). Hari (kR^iShNa) travelled as he intended, accompanied by deva-s.
avatIrya gR^ihadvAri kR^iShNastu yadunandanaH |
yathArhaM pUjayAmAsa yAdavAnyAdavarShabhaH ||2-99-17
At the entrance of the house, the son of yAdava-s, kR^iShNa alighted. The bull of yAdava-s (kR^iShNa) worshipped the yAdava-s as they deserved.
rAmAhukagadAkrUrapradyumnAdibhirarchitaH |
pravivesha gR^ihaM shaurirAdAya maNiparvatam ||2-99-18
Honoured by balarAma, Ahuka, pradyumna and others, the one born in the race of shUra (kR^iShNa) entered his residence, taking the jewel mountain.
taM cha shakrasya dayitaM pArijAtaM mahAdrumam |
praveshayAmAsa gR^ihaM pradyumno rukmiNIsutaH ||2-99-19
pradyumna, the son of rukmiNI, brought the great tree, pArijAta, liked by the wife of shakra to kR^iShNa's house.
te.anyonyaM dadR^ishurvIrA dehabandhAnamAnuShAn |
pArijAtaprabhAveNa tato mumudire janAH ||2-99-20
Due to the splendor of pArijAta, the people saw the body relations of the superior valiants and they became happy.
taiH stUyamAno govindaH prahR^iShTairyAdavarShabhaiH |
pravivesha gR^ihaM shrImAnvihitaM vishvakarmaNA ||2-99-21
govinda (kR^ishNa) praised by the great bulls of yAdava race, entered the house, made by vishvakarma.
tato.antaHpuramadhye taM sashR^i~NgamaNiparvatam |
nyaveshayadameyAtmA vR^iShNibhiH sahito.achyutaH ||2-99-22
The one who does not suffer any fall (kR^ iShNa) installed the mountain with jewels at the center of the inner quarters along with vR^iShNi-s.
taM cha divyaM drumashreShThaM pArijAtamamitrajit |
archyamarchitamavyagramiShTe deshe nyaveshayat ||2-99-23
The conqueror of enemies after worshipping the best of the trees, installed the divine tree pArijAta, at a place he liked.
anuj~nApya tato j~nAtInkeshavaH paravIrahA |
tAH striyaH pUjayAmAsa saMhR^itA narakeNa yAH ||2-99-24
After getting the permission of kinsmen, keshava (kR^iShNa), the conqueror of enemies, honoured the women, (previously) taken away by naraka,
vastrairAbharaNairdivyairdAsIbhirdhanasa~nchayaiH |
with divine ornaments, clothes, maids and lots of wealth.
hAraishchandrAMshusaMkAshairmaNibhishcha mahAprabhaiH ||2-99-25
pUrvamabhyarchitAshchaiva vasudevena tAH striyaH |
vasudevA also honoured those women before, with garlands bright like moonlight and shining jewels.
devakyA saha rohiNyA revatyA chAhukena cha ||2-99-26
devakI, rohiNI, revatI and Ahuka also honoured the women.
satyabhAmottamA strINAM saubhAgyenAbhavattadA |
kuTUmbasyeshvarI tvAsIdrukmiNI bhIShmakAtmajA ||2-99-27
satyabhAmA, the best among women , became the carrier of good fortune. rukmiNI, the daughter of bhIShMaka, became the goddess of the family.
tAsAM yathArhaharmyANi prAsAdashikharANi cha |
Adidesha gRihAnkR^iShNaH pAribarhAMshcha puShkalAn ||2-99-28
kR^iShNa provided houses and many gifts along with beautiful buildings and mountain peaks.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi dvArakApraveshaM nAma navanavatitamo.adhyAyaH
Thus this is the ninetyninth chapter of viShNuparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, kR^iShNa enters dvAraka.

    nIlakaNTha commentary

Iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi TIkAyAM navanavatitamO.adhyAyaH ||
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca January 13, 2009
Note- Verse 36: rohiNyA seems correct
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
April 10, 2011 ##