##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 100 - Krishna enters Assembly Hall
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 14, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
     atha shatatamo.adhyAyaH
   kR^iShNasya sabhApraveshaH

vaishampAyana uvAcha
tataH saMpUjya garuDaM vAsudevo.anumAnya cha |
sakhivachchopagR^ihyainamanujaj~ne gR^ihaM prati ||2-100-1
so.anuj~nAto hi satkR^itya praNamya cha janArdanam |
UrdhvamAchakrame pakShI yatheShTaM gaganecharaH ||2-100-2
sa pakShavAtasa~NkShubdhaM samudraM makarAlayam |
kR^itvA vegena mahatA yayau pURvamahodadhim ||2-100-3
kR^ityakAle upasthAsya ityuktvA garuDe gate |
kR^iShNo dadarsha pitaraM vR^iddhamAnakadundubhim ||2-100-4
ugrasenaM cha rAjAnaM baladevaM cha sAtyakim |
kAshyaM sAndIpaniM chaiva brahmagArgyaM tathaiva cha ||2-100-5
anyAMshcha vR^iddhAnvR^iShNInAM tAMshcha bhojAndhakAMstathA |
ratnapravekairdAshArhAnvIryalabdhaistathArchayat ||2-100-6
hatA brahmadviShaH sarve jayantyandhakavR^iShNayaH |
raNAtpratinivR^itto.ayamakShato madhusUdanaH ||2-100-7 
iti chatvararathyAsu dvAravatyAm supUjitaH |
chAkriko ghoShayAmAsa puruSho mR^iShTakuNDalaH ||2-100-8
tataH sAndIpaniM pUrvamabhigamya janArdanaH |
vavande vR^iShNinR^ipatimAhukaM vinayAnvitaH ||2-100-9
tathA hi paripUrNAkShamAnandAgatachetasam |
vavande saha rAmeNa pitaraM vAsavAnujaH ||2-100-10
upagamya tathA sheShAnsatkR^itya cha yathArhataH |
sarveShAM nAma jagrAha dAshArhANAmadhokShajaH ||2-100-11
tataH sarvANi divyAni sarvaratnamayAni cha |
AsanAgryANi vivishurupendrapramukhAstadA ||2-100-12 
tatastaddhanamakShayyaM ki~NkarairyatsamAhR^itam |
tatsabhAmAnayAmAsuH puruShAH kR^iShNashAsanAt ||2-100-13
tataH sammAnayAmAsa dAshArhAMshcha yadUttamaH |
sarvAndundubhishabdena pUjayiShya~njanArdanaH ||2-100-14
tAmAsanavatIM ramyAM maNividrumatoraNAm |
sabhAM sarvadashArhAste vivishuH kR^iShNashAsanAt ||2-100-15
tataH puruShasiMhairyA yadubhiH sarvato vR^itA |
sarvArthaguNasaMpannA sA sabhA bharatarShabha |
shushubhe.abhyadhikaM shubhrA siMhairgiriguhA yathA ||2-100-16
rAmeNa saha govindaH kA~nchanaM mahadAsanam |
ugrasenaM puraskR^itya bhojavR^iShNipuraskR^itaH ||2-100-17
tatropaviShTAMstAnvIrAnyathAprItiryathAvayaH |
samAbhAshya yadushreShThAnuvAcha puruShottamaH ||2-100-18

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
     sabhApraveshanaM nAma shatatamo.adhyayaH