##Harivamsha Maha Puranam - Part 2-Vishnu Parva
Chapter 101- Krishna's valour lauded
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 15, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
    athaikottarashatatAmo.adhyAyaH 
    kR^iShNaparAkramavarNanam

shrIkR^iShNa uvAcha 
bhavatAM puNyakIrtInAM tapobalasamAdibhiH |
apadhyAnAchcha pApAtmA bhaumaH sa narako hataH ||2-101-1
mokShitaM bandhanAdguptaM kanyAntaHpuramuttamam |
maNiparvatamutpATya shikharaM chaitadAhR^itam ||2-101-2
ayaM dhanaughaH sumahAnki~NkarairAhR^to mama |
IshA bhavnto dravyasya tAnuktvA virarAma ha ||2-101-3
tachChrutvA vAsudevasya bhojavR^iShNyandhakA vachaH |
jahasurhR^iShTaromANaH pUjayanto janArdanam ||2-101-4
UchushchainaM nR^ivIrAste kR^itA~njalipuTAstataH | 
naitatchchitraM mahAbAho tvayi devakinandane ||2-101-5
yatkR^itvA duShkaraM karma devairapi durAsadam |
lAlayeH svajanAnbhogai ratnaishcha svayamarjitaiH ||2-101-6
tataH sarvadashArhANAmAhukasya cha yAH striyaH |
prIyamANAH samAjagmurvAsudevadidR^ikShayA || 2-101-7      
devakI saptamA devyo rohiNI cha shubhAnanA |
dadR^ishuH kR^iShNamAsInaM rAmaM chaiva mahAbhujam ||2-101-8
tau tu pUrvamatikramya rohiNImabhivAdya cha |
abhivAdayatAM devIM devakIM rAmakeshavau ||2-101-9
sA tAbhyAmR^iShabhAkShAbhyAM putrAbhyAM shushubhe.ambikA |
aditirdevamAteva mitreNa varuNena cha ||2-101-10
tataH prAptA narAgryau tu tasyAH sA duhitA tadA |
ekAnaMsheti yAmAhurnarA vai kAmarUpiNIm ||2-101-11
tathA kShaNamuhUrtAbhyAM yathA jaj~ne sureshvaraH |
yatkR^ite sagaNaM kaMsaM jaghAna puruShottamaH ||2-101-12
sA kanyA vavR^idhe tatra vR^iShNisadmani pUjitA |
putravatpAlyamAnA vai vAsudevAj~nayA tadA ||2-101-13
ekAnaMsheti yAmAhurutpannAM mAnavA bhuvi |
yogakanyAM durAdharShAM rakShArthaM keshavasya ha ||2-101-14
yAM vai sarve sumanasaH pUjayanti sma yAdavAH |
devavaddivyapuruShaH kR^iShNaH saMrakShito yathA ||2-101-15
tAM cha tatropasa~Ngamya priyAmiva sakhIM svasAm |
dakShiNena karAgreNa parijagrAha mAdhavaH ||2-101-16
tathaiva rAmo.atibalaH saMpariShvajya bhAvinIm |
mUrdhnyupAghrAya savyena pratijagrAha pANinA ||2-101-17
dadR^ishustAH striyo madhye bhaginIM rAmakR^iShNayoH |
rukmapadmavyagrakarAM striyaM padmAlayAmiva ||2-101-18
tathAkShatamahAvR^iShTyA puShpaishcha vividhaiH shubhaiH |
avakIrya cha lAjaistAH striyo jagmuryathAlayam ||2-101-19
tataste yAdavAH sarve pUjayanto janArdanam | 
upopavivishuH prItAH prashaMsanto.adhbhutaM kR^itam ||2-101-20
pUjyamAno mahAbAhuH paurANAM rativardhanaH |
virarAja mahAkIrtirdevairiva sa taiH saha ||2-101-21
samAsIneShu sarveShu yAdaveShu janArdanam |
niyogAttridashendrasya nArado.abhyAgamatsabhAm ||2-101-22
so.atha saMpUjitaH pUjyaH shUraistairyadupu~NgavaiH |
karaM saMspR^Ishya sa harervivesha paramAsane ||2-101-23
sukhopaviShTastAnvR^iShNInupaviShTAnuvAcha ha |
saMprAptaM shakravachanAjjAnIdhvaM mAM nararShabhAH ||2-101-24
shR^iNudhvaM rAjashArdUlAH kR^iShNasyAsya parAkramam |
yAni karmANi kR^itavAnbAlyAtprabhR^iti keshavaH ||2-101-25
ugrasenasutaH kaMsaH sarvAnnirmathya yAdavAn |
rAjyaM jagrAha durbuddhirbaddhvA pitaramAhukam ||2-101-26
samAshritya jarAsaMdhaM shvashuram kulapAMsanaH |
bhojavR^iShNyandhakAnsarvAnavamanyata durmatiH ||2-101-27
j~nAtikAryaM chikIrShustu vasudevaH pratApavAn |
ugrasenasya rakShArthaM svaputraM paryarakShata ||2-101-28
sa gopaiH saha dharmAtmA mathuropavane sthitaH |
atyadbhutAni karmANi kR^itavAnmadhusUdanaH ||2-101-29
pratyakShaM shUrasenAnAM shrayate mahadadbhutam |
uttAnena shayAnena shakaTAntarachAriNA ||2-101-30
rAkShasI nihatA raudrA shakunIveShadhAriNI |
pUtanA nAma ghorA sA mahAkAyA mahAbalA ||2-101-31
viShadigdhaM stanaM raudraM prayachChantI janArdane |
dadR^ishurnihatAM tAM te rAkShasIM vanagocharAH ||2-101-32
punarjAto.ayamityAhuruktastasmAdadhokShajaH |
atyadbhutamidaM chAsIdyachChishuH puruShottamaH || 2-101-33
pAdA~NguShThena shakaTaM krIDamAno vyaloDayat |
dAmnA cholUkhale baddho viprakurvankumArakam ||2-101-34
babha~njArjunavR^ikShau dvau khyAto dAmodarastadA |
kAliyashcha mahAnAgo durAdharSho mahAbalaH ||2-101-35
krIDatA vAsudevena nirjito yamunAhrade |
akrUrasya samakShaM cha yannAgabhavane vibhuH ||2-101-36
pUjyamAnaM tadA nAgairdivyaM vapuradhArayat |
shItavAtArditA gAshcha dR^iShTvA kR^iShNena dhImatA ||2-101-37
dhR^ito govardhanaH shailaH saptarAtraM mahAtmanaH |
shishunA vAsudevena gavAM trANArthamichChatAm ||2-101-38 
tathokShaduShTo.atibalo mahAkAyo narANtakR^it |
gopatirvAsudevena hato.ariShTo mahAsuraH ||2-101-39
dhenukaH sa mahAkAyo dAnavaH sumahAbalaH |
nihato vAsudevena gavAM trANAya durmatiH ||2-101-40
sunAmAnamamitraghnaH sarvasainyapuraskR^itam |
vR^ikairvidrAvayAmAsa gR^ihItaM samupasthitam ||2-101-41
rauhiNeyena sa~Ngamya vane vicharatA punaH |
gopaveShadhareNaiva kaMsasya bhayamAhitam ||2-101-42
tathA vrajagataH shaurirdR^iShTvA yuddhabalaM hayam |
pragrahaM bhojarAjasya jaghAna puruShottamaH ||2-101-43
pralambashcha mahAbAho rauhiNeyena dhImatA |
dAnavo muShTinaikena kaMsAmAtyo nipAtitaH ||2-101-44
etau hi vasudevasya putrau surasutopamau |
vavR^idhAte mahAvIryau brahmagArgyeNa saMskR^itau ||2-101-45 
janmaprabhR^iti chApyetau gArgyeNa paramarShiNA |
yAthAtathyena vij~nApya samskAraM pratipAditau ||2-101-46
yadA tvimau narashreShThau sthitau yauvanasaMmukhe |
siMhashAvAvivodIrNau mattau haimavatau yathA ||2-101-47
tato manAMsi gopInAM haramANau mahAbalau |
AstAM goShThavarau vIrau devaputropamadyutI ||2-101-48 
etau jaye vA yuddhe vA krIDAsu vividhAsu cha |
nandagopasya gopAlA na shekuH prasamIkShitum ||2-101-49
vyUDhoraskau mahAbAhU shAlaskandhAvivodgatau |
shrutvAsau vyathitaH kaMso mantribhiH sahito.abhavat ||2-101-50
nAshakachcha yadA kaMso grahItuM balakeshavau |
nijagrAha tataH krodhAdvasudevaM sabAndhavam ||2-101-51
sahograsenena tadA choravadgADhabandhanam |
kAlaM mahAntamasuvatkR^ichChramAnakadundubhiH ||2-101-52
kaMsastu pitaraM baddhvA shUrasenA~nshashAsa ha |
jarAsaMdhaM samAshritya tathaivAhvR^itibhIShmakau ||2-101-53
kasyachittvatha kAlasya mathurAyA mahotsavam |
pinAkinaM samudddishya chakre kaMso narAdhipaH ||2-101-54
tatra mallAH samAjagmurnAnAdeshyA vishAMpate |
nartanA gAyanAshchaiva kushalA nR^ityakarmasu ||2-101-55
tataH kaMso mahAtejA ra~NgavATaM mahAdhanam |
kushalaiH kArayAmAsa shilpibhiH sAdhuniShThitaiH ||2-101-56
tatra ma~nchasahasrANi paurajAnapadairjanaiH |
samAkIrNAni dR^ishyante jyotIMShi gagane yathA ||2-101-57
bhojarAjaH shriyA juShTaM ra~NgavATaM mahardhimat |
Aruroha tataH kaMso vimAnaM sukR^itI yathA ||2-101-58
ra~NgavATe gajaM mattaM prabhUtAyudhakalpitam |
shUrairadhiShThitaH kaMsaH sthApayAmAsa vIryavAn ||2-101-59
yadA hi sa mahAtejA rAmakR^iShNau samAgatau |
shushrAva puruShavyAghrau sUryAchandramasAviva ||2-101-60
tadAprabhR^iti yatno.abhUdrakShAM prati narAdhipa |
na cha shishye sukhaM rAtrau rAmakR^iShnNau vichintayan ||2-101-61
shrutvA tu rAmaH kR^iShNashcha taM samAjamanuttamam |
ubhau vivishaturvIrau shArdUlau govrajaM yathA ||2-101-62
tataH praveshe saMruddhau rakShibhiH puruSharShabhau |
havtA kuvalayApIDaM sasAdinamarindamau | 
avamR^idya durAdharShau ra~NgaM vivishatustadA ||2-101-63
chANUrAndhrau viniShpiShya keshavena balena cha |
augraseniH suduShTAtmA sAnujo vinipAtitaH ||2-101-64
yatkR^itaM yadusiMhena devairapi suduShkaram |
karma tatkeshavAdanyaH kartumarhati kaH pumAn ||2-101-65
yadi nAdhigataM pUrvaiH prahlAdabalishambaraiH |
tadidaM prApitaM vittaM shauriNA bhavatAM kR^ite ||2-101-66
etena murumAkramya daityaM pa~nchajanaM tathA |
niShkramya shailasa~NghAtAnnisundaH sagaNo hataH ||2-101-67
narakashcha hato bhaumaH kuNDale chAhR^ite shubhe |
prAptaM cha divi deveShu keshavena mahadyashaH ||2-101-68 
vItashokabhayAbAdhAH kriShNabAhubalAshrayAH |
yajadhvaM vividhairyaj~nairyAdavA vItamatsarAH ||2-101-69 
devAnAM sumahatkAryaM kR^itaM kR^iShNena dhImatA |
priyamAvedayAmyeSha bhavatAM bhadramastu vaH ||2-101-70
yadiShTaM vo yadushreShThAH kartAsmi tadatandritaH |
bhavatAmasmi yUyaM cha mama yuShmAsvahaM sthitaH ||2-101-71
iti saMbodhayankR^iShnamabravItpAkashAsanaH |
sa mAM praikShItsurashreShThaH prItastuShTAstathA vayam ||2-101-72
yatra dhIH shrIH sthitA tatra yatra shrIstatra sannatiH |
sannatirdhIstathA shrIshcha nityaM kR^iShNe mahAtmani ||2-101-73

  itishrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShnuparvaNi
    nAradavAkyaM nAmaikottarashatatamo.adhyAyaH