##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 102 - Narada praises Krishna
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksra @ yahoo.ca
January 16, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

   atha dvyadhikashatatamo.adhyAyaH
     nAradavAkye kR^iShNastutiH

nArada uvAcha
sAditA mauravAH pAshA nisundanarakau hatau |
kR^itaH kShemyaH punaH panthAH puraM prAgjyotiShaM prati ||2-101-1
shauriNA pR^ithivIpAlAstrAsitAH sparddhino raNe |
dhanuShashcha ninAdena pA~nchajanyasvanena cha ||2-102-2
meghaprakhyai rathAnIkairdAkShiNAtyaiH surakShitam |
rukmiNaM yudhi nirjitya mahAbalaparAkramam |
rukmiNImAjahArAshu keshavo vR^iShNipu~NgavaH ||2-102-3
tataH parjanyaghoSheNa rathenAdityavarchasA |
avApya mahiShIM bhojyAM sha~NkhachakragadAsibhR^it ||2-102-4
jArUthyAmAhvR^itiH krAthaH shishupAlashcha nirjitaH |
vakrashcha saha sainyena shatadhanvAtha nirjitaH ||2-102-5
indradyumno hataH kopAdyavanashcha kasherumAn |
hataH saubhapatiH shrImA~nChAlvashcha dR^iDhadhanvanA ||2-102-6
parvatANAM sahasraM cha chakreNa puruShottamaH |
vikIrya puNDarIkAkSho dyumatsenaM vyapothayat ||2-102-7
mahendrashikhare chaiva nimeShAntarachAriNau |
jaghAna puruShavyAghro rAvaNasyAbhitashcharau ||2-102-8
irAvatyAM mahAbhojAvagnisUryasamau yudhi |
gopatistAlaketushcha nihatau shAr~NgadhanvanA ||2-102-9
akShaprapAtane chaiva Dimbo hamsashcha dAnavau |
ubhau tAvapi kR^IShNena sAnugau vinipAtitau ||2-102-10
dagdhA vArANasI chaiva keshavena mahAtmanA |
sarAShTraH sAnubandhashcha kAshInAmadhipo hataH ||2-102-11
vijitya cha yamaM sa~Nkhye sharaiH sannataparvabhiH |
athaindrasenirAnItaH kR^iShNenAdbhutakarmaNA ||2-102-12
sahitaH sarvayAdobhiH samareShu mahAbalaH |
prApya lohitakUTaM cha kR^iShNena varuNo jitaH ||2-102-13
mahendrabhavane yAto devairgupto mahAtmabhiH |
achintayitvA devendraM pArijAtadrumo hR^itaH ||2-102-14
pANDyaM pauNDraM kali~NgaM cha mAtsyaM chaiva janArdanaH |
jaghAna sahitAnsarvAnva~NgarAjaM tathaiva cha ||2-102-15  
eSha chaikashataM hatvA raNe rAj~nAM mahAtmanAm |
gAndhArImAvahadvIro mahiShIM priyadarshanAm ||2-102-16
tathA gANDIvadhanvAnaM krIDantaM madhusUdanaH |
jigAya bharatashreShThaM kuntyAH pramukhato vibhuH ||2-102-17
droNaM drauNiM kR^ipaM karNaM bhIShmaM chaiva suyodhanam |
chakrAnuyAnaiH prahravaNe jigAya puruShottamaH ||2-102-18
babhroshcha priyamanvichCha~nCha~NkhachakragadAsibhR^it |
sauvIrarAjasya sutAM prasahya hR^itavAnprabhuH ||2-102-19
paryastAM pR^ithivIM kR^itsnAM sAshvAM sarathaku~njarAm |
vaiNudArikR^ite yatnAjjigAya puruShottamaH ||2-102-20
avApya tapaso vIryaM balamojashcha mAdhavaH |
pUrvadehe jahArAyaM balestribhuvanaM hariH ||2-102-21
vajrAshanigadAkhaDgaistrAsayadbhishcha dAnavaiH |
yasya nAdhigato mR^ityuH puraM prAgjyotiShaM prati ||2-102-22
abhibhUtashcha kR^iShNena sagaNaH sumahAbalaH |
baleH putro mahvIryo bANo draviNavattaraH ||2-102-23
pIThaM tathA mahAbAhuH kaMsAmAtyaM janArdanaH |
paiThikaM chAsilomAnaM nijaghAna mahAbalaH ||2-102-24
jR^imbhamairAvaNaM chApi virUpaM cha mahAyashAH |
jaghAna puruShavyAghro daityaM mAnuSharUpiNam ||2-102-25
tathA nAgapatiM toye kAlIyaM cha mahaujasam |
nirjitya puNDarIkAkShaH preShayAmAsa sAgaram ||2-102-26
sa~njIvayAmAsa mR^itaM putraM sAndIpanestathA |
nirjitya puruShavyAghro yamaM vaivasvataM hariH ||2-102-27
evameSha mahAbAhuH shAstA teShAM durAtmanAm |
devAMshcha brAhmanAMshchaiva ye dviShanti sadA nR^ipa ||2-102-28
nihatya narakaM bhaumamAhR^itya maNikuNDale |
devamAturdadau chaiva prItyarthaM vajrapANinaH ||2-102-29
evaM cha devadaityAnAM surANAM cha mahAyashAH |
bhayAbhayakaraH kR^iShNaH sarvalokakaro vibhuH ||2-102-30
saMsthApya dharmAnmartyeShu yaj~nairiShTvA.a.aptadakShiNaiH |
kR^itvA devArthamamitaM svasthAnaM pratipatsyate ||2-102-31  
kR^iShNo bhogavatIM ramyAmR^iShikAntAM mahAyashAH |
dvArakAmAtmasAtkR^itvA samudraM gamayiShyati ||2-102-32
bahuratnasamAkIrNAM chaityayUpashatA~NkitAm |
dvArakAM varuNAvAsaM pravekShyati sakAnanAm ||2-102-33
tAM sUryasadanaprakhyAM mataj~naH shAr~NgadhanvanaH |
visR^iShTAM vAsudevena sAgaraH plAvayiShyati ||2-102-34
surAsuramanuShyeShu nAsInna bhavitA kvachit |
ya imAmAvasetkashchidanyo vai madhusUdanAt ||2-102-35 
evameSha dashArhANAM vidhAya vidhimuttamam |
viShNurnArAyaNaH somaH sUryashcha bhavitA svayam ||2-102-36
aprameyastvachintyashcha yathA kAmacharo vashI |
modatyeSha sadA bhUtairbAlaH krIDanakairiva ||2-102-37
na pramAtuM mahAbAhuH shakyo.ayaM madhusUdanaH |
paraM hyaparametasmAdvishvarUpAnna vidyate ||2-102-38
shruto.ayameva shatashastathA shatasahasrashaH |
anto hi karmaNAmasya dR^iShTapUrvo na kenachit ||2-102-39
evametAni karmANi shishumadhyagatastadA |
kR^itavAnpuNDarIkAkShaH sa~NkarShaNasahAyavAn ||2-102-40
ityuvAcha purA vyAsastapovIryeNa chakShuShA |
mahAyogI mahAbuddhiH sarvapratyakShadarshivAn ||2-102-41

vaishampAyana uvAcha 
iti saMstUya govindaM mahendravachanAnmuniH |
yadubhiH pUjitaH sarvairnAradastridivaM yayau ||2-102-42
tatastadvasu govindo dideshAndhakavR^iShNiShu |
yathArhaM puNDarIkAkSho vidhivanmadhusUdanaH ||2-102-43
yAdavashcha dhanaM prApya vidhivadbhUridakShiNaiH |
yaj~nairiShTvA mahAtmAnau dvArakAmAvasatpurIm ||2-102-44

  iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   nAradavAkyaM nAma dvyadhikashatatamo.adhyAyaH