##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 103 - Narration of the Vrishni Race
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 17, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
    atha tryadhikashatatamo.adhyAyaH
       vriShNivamshavarNanam

janamejaya uvacha 
bahUnAM strIsahasrANAmaShTau bhAryAH prakIrtitAH |
tAsAmapatyAnyaShTAnAM bhagavAnprabravItu me ||2-103-1

vaishampAyana uvAcha
aShTau mahiShyaH putriNya iti prAdhAnyataH smR^itAH |
sarvA vIraprajAshchaiva tAsvapatyAni me shR^iNu ||2-103-2
rukmiNI satyabhAmA cha devI nAgnajitI tathA |
sudattA cha tathA shaibyA lakShmaNA chAruhAsinI ||2-103-3
mitravindA cha kAlindI jAmbavatyatha pauravI |
subhImA cha tathA mAdrI rukmiNItanayA~nChR^iNu ||2-103-4
pradyumnaH prathamaM jaj~ne shambarAntakaraH shubhaH |
dvitIyashchArudeShNashcha vR^iShNisiMho mahArathaH ||2-103-5
chArubhadrashchArugarbhaH sudeShNo druma eva cha |
suSheNashchArudeShNAshcha chAruvindashcha vIryavAn ||2-103-6
chArubAhuH kanIyAMshcha kanyA chArumatI tathA |
jaj~nire satyabhAmAyAM bhAnurbhImarathastathA ||2-103-7
rohito dIptimAMshchaiva tAmrajAkSho jalAntakaH |
bhAnurbhImalikA chaiva tAmraparNI jalandhamA ||2-103-8
chatasro jaj~nire teShAM svasAro garuDadhvajAt |
jAmbavatyAH suto jaj~ne sAmbaH samitishobhanaH ||2-103-9
mitravAnmitravindashcha mitravatyapi chA~NganA |
mitrabAhuH sunIthashcha nAgnajityAH prajAH shR^iNu ||2-103-10
bhadrakAro bhadravindaH kanyA bhadravatI tathA | 
sudattAyAM tu shaiShyAyAM sa~NgrAmajidajAyata ||2-103-11
satyajitsenajichchaiva tathA shUraH sapatnajit |
subhImAyAH suto mAdryA vR^ikAshvo vR^ikanirvR^itiH ||1-103-12
kumAro vR^ikadIptishcha lakShmaNAyAH prajAH shR^iNu 
gAtravAngAtraguptashcha gAtravindashcha vIryavAn ||2-102-13
jaj~nire gAtravatyA cha bhaginyAnujayA saha |
ashrutashcha suto jaj~ne kAlindyAH shrutasaMmitaH ||2-103-14
ashrutaM shrutasenAyai pradadau madhusUdanaH |
taM pradAya hR^iShIkeshastAm bhAryAM mudito.abravIt ||2-103-15
eSha vAmubhayorastu dAyAdaH shAshvatIH samAH |
bR^ihatyAM tu gadasyAhuH shaiShyAyAma~NgadaM sutam ||2-103-16
utpannaM kumudaM chaiva shvetaM shvetA tathAMganA |
agAvahaH sumitrashcha shuchishchitrarathastathA ||2-103-17
chitrasenaH sudevAyAshchitrA chitravatI tathA |
vanastambashcha jaj~nAte sutaH stambavanashcha ha ||2-103-18
nivAsanA vanastambaH kanyA stambavatI tathA |
upasannashcha sha~Nkushcha vajrAMshuH kShipra eva cha ||2-103-19
kaushikyAm shrutasomAyAM yaudhiShThiryAM yudhiShThiraH |
kApAlI garuDashchaiva jaj~nAte chitrayodhinau ||2-103-20
evamAdIni putrANAM sahasrANi nibodha me |
dashAyutaM samAkhyAtA vAsudevasya te sutAH ||2-103-21
ayutAni tathA chAShTau shUrA raNavishAradAH |
janArdanasya prasavaH kIrtito.ayaM tathA mayA ||2-103-22
pradyumnasya suto jaj~ne vaidarbhyAM rAjasattama |
aniruddho raNe ruddho jaj~ne sa mR^igaketanaH ||2-103-23
revatyAM baladevasya jaj~nAte nishaTholmukau |
bhrAtarau devasa~NkAshAvubhau puruShasattamau ||2-103-24
sutanushcha sutArA cha shaurerAstAM parigrahaH |
pauNDrakaH kapilashchaiva vasudevasya tau sutau ||2-103-25
tArAyAM kapilo jaj~ne pauNDrashcha sutanoH sutaH |
tayornR^Ipo.abhavatpauNDraH kapilashcha vanaM yayau ||2-103-26
turyAM samabhavadvIro vasudevAnmahAbalaH |
jarA nAma niShAdAnAM prabhuH sarvadhanuShmatAm ||2-103-27 
kAshyAM supArshvaM tanayaM lebhe sAmbAttarasvinam |
sAnurjaj~ne.aniruddhasya vajraH sAnorajAyata ||2-103-28
vajrAjjaj~ne pratirathaH suchArustasya chAtmajaH |
anamitrAchChinirjaj~ne kaniShThAdvR^iShNinandanAt ||2-103-29
shinestu satyavAgjaj~ne satyakashcha mahArathaH |
satyakasyAtmajaH shUro yuyudhAnastvajAyata ||2-103-30
asa~Ngo yuyudhAnasya maNistasyAbhavatsutaH |
maNeryugandharaH putra iti vaMshaH samApyate ||2-103-31

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  vR^iShNivaMshAnukIrtane tryadhikashatatamo.adhyAyaH