##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 106 - Narada's Message
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca, 
January 20, 2009
Note: 1. the title for this Chapter has to be supplied
   2. Verse 44. It should be ...sUdane, as is typed here. ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

    atha ShaDathikashatatamo.adhyAyaH
 	shambaravadhe nAradavAkyam         

vaishampAyana uvAcha 
shambarastu tataH kruddhaH sUtamAha vishAMpate |
shatrupramukhato vIra rathaM me vAhaya drutam ||2-106-1
yAvadenaM sharairhanmi mama vipriyakArakam |
tato bhartR^ivachaH shrutvA sUtastatpriyakArakaH ||2-106-2
rathaM saMchodayAmAsa chAmIkaravibhUShitam |
taM dR^iShtvA rathamAyAntam pradyumnaH phullalochanaH ||2-106-3
sandadhe chApamAdAya sharaM kanakabhUShitam |
tenAhanatsusa~NkruddhaH kopaya~nshambaraM raNe ||2-106-4
hR^idaye tADitastena devashatruH suviklavaH |
rathashaktiM samAshritya tasthau so.atha vichetanaH ||2-106-5 
sa chetanAM punaH prApya dhanurAdAya shambaraH |
vivyAdha kArShNiM kupitaH saptabhirnishitaiH sharaiH ||2-106-6
tAnaprAptA~nsharAnso.atha saptabhiH saptadhAchChinat |
shambaraM cha jaghAnAtha saptatyA nishitaiH sharaiH ||2-106-7
punaH sharasahasreNa ka~NkabarhiNavAsasA |
ahanachChambaraM krodhAddhArAbhiriva parvatam ||2-106-8
pradisho vidishashchaiva sharadhArAsamAvR^itA |
[sa disho vidishashchaiva sharadhArA samAvR^iNot] || 2-106-9
andhakArIkR^ItaM vyoma dinakartA na dR^ishyate |
tato.andhakAramutsArya vaidyutAstreNa shambaraH ||2-106-10
pradyumnasya rathopasthe sharavarShaM mumocha ha |
tadastrajAlaM pradyumnaH shareNAnataparvaNA ||2-106-11
chichCheda bahudhA rAjandarshayanpANilAghavam |
hate tasminmahAvarShe sharANAM kArShNinA tadA ||2-106-12
drumavarShaM mumochAtha mAyayA kAlashambaraH |
drumavarShochChritaM dR^iShTvA pradyumnaH krodhamUrchChitaH ||2-106-13
AgneyAstraM mumochATha tena vR^ikShAnanAshayat |
bhasmIbhUte vR^ikShavarShe shilAsa~NghAtamutsR^ijat ||2-106-14
pradyumnastaM tu vAyavyaiH protsArayata saMyuge |
tato mAyAM parAM chakre devashatruH pratApavAn ||2-106-15
siMhAnvyAghrAnvarAhAMshcha tarakshUnR^ikShavAnarAn |
vAraNAnvAridaprakhyAnhayAnuShTrAnvishAMpate ||2-106-16
mumocha dhanurAyamya pradyumnasya rathopari |
gandharvAstreNa chichCheda sarvAMstAnkhaNDashastadA ||2-106-17
pradyumnena tu sA mAyA hatA tAM vIkShya shambaraH |
anyAM mAyAM mumochAtha shambaraH krodhamUrchChitaH ||2-106-18
gajendrAnbhinnavadanAnShaShTihAyanayauvanAn |
mahAmAtrottamArUDhAnkalpitAnraNakovidAn ||2-106-19
tAmApatantIM mAyAM tu kArShniH kamalalochanaH |
saiMhIM mAyAM samutsraShTuM chakre buddhiM mahAmanAH ||2-106-20 
sA sR^iShTA siMhamAyA tu raukmiNeyena dhImatA |
mAyA nAgavatI naShTA Adityeneve sharvarI ||2-106-21
nihitAM hastimAyAM tu tAM samIkShya mahAsuraH |
anyAM saMmohinIM mAyAM so.asR^ijaddAnavottamaH ||2-106-22
tAM dR^iShTvA mohinIM nAma mAyAM mayavinirmitAm |
samj~nAstreNa tu pradyumno nAshayAmAsa vIryavAn ||2-106-23
shambarastu tataH kruddho hatayA mAyayA tadA 
saiMhIM mAyAM mahAtejAH so.asR^ijaddAnaveshvaraH ||2-106-24
siMhAnApatato dR^iShTvA raukmiNeyaH pratApavAn |
astraM gAndharvamAdAya sharabhAnasR^ijattadA |
te.aShTApadA balodagrA nakhadaMShTrAyudhA raNe ||2-106-25
siMhAnvidrAvayAmAsurvayurjaladharAniva |
siMhAnvidravato dR^iShTvA mAyayAShTapadena vai ||2-106-26
shambarashchintayAmAsa kathamenaM nihanmi vai | 
aho mUrkhasvabhAvo.ahaM yanmayA na hataH shishuH ||2-106-27
prAptayauvanadehastu kR^itAstrashchApi durmatiH |
tatkathaM nihaniShyAmi shatruM raNashiraHsthitam ||2-106-28
mAyA sA tiShThate tIvrA pannagI nAma bhIShaNA |
dattA me devadevena hareNAsuraghAtinA ||2-106-29
tAM sR^ijAmi mahAmAyAmAshIviShasamAkulAm |
tayA dahyeta duShTAtmA hyeSha mAyAmayo balI ||2-106-30
sA sR^iShTA pannagI mAyA viShajvAlAsamAkulA |
tayA pannagamayyA tu sarathaM sahavAjinam ||2-106-31
sasUtaM sa hi pradyumnaM babandha sharabandhanaiH |
badhyamAnaM tadA dR^iShTvA AtmAnaM vR^iShNivaMshajaH ||2-106-32
mAyAM sa~nchintayAmAsa sauparNIM sarpanAshinIm |
sA chintitA mahAmAyA pradyumnena mahAtmanA ||2-106-33
suparNA vicharanti sma sarpA naShTA mahAviShAH |
bhagnAyAM sarpamAyAyAM prashaMsanti surAsurAH || 2-106-34 
sAdhu vIra mahAbAho rukmiNyAnandavardhana |
yattvayA dharShitA mAyA tena sma paritoShitAH ||2-106-35
hatAyAM sarpamAyAyAM shambarashchintayatpunaH |
asti me kAladaNDAbho mudgaro hemabhUShitaH ||2-106-36
tamapratihataM yuddhe devadAnavamAnavaiH | 
purA yo mama pArvatyA dattaH paramatuShTayA ||1-106-37
gR^ihANa shambaremaM tvaM mudgaraM hemabhUShitam |
mayA sR^iShTaM svadehe vai tapaH paramadushcharam ||2-106-38
mAyAntakaraNaM nAma sarvAsuravinAshanam |
anena dAnavau raudrau balinau kaMarUpiNAu ||2-106-39
shumbhashchaiva nishumbhashcha sagaNau sUditau mayA |
prANasaMshayamApanne tvayA mokShyaH sa shatrave ||2-106-40 
ityuktvA pArvatI devI tatraivAntaradhIyata |
tadahaM mudgaraM shreShThaM mochayiShyAmi shatrave ||2-106-41
tasya vij~nAya chittaM tu devarAjo.abhyabhAShata |
gachCha nArada shIghraM tvaM pradyumnasya rathaM prati ||2-106-42
saMbodhaya mahAbAhuM pUrvajAtiM cha mokShaya |
vaiShNavAstraM prayachChAsmai vadhArthaM shambarasya cha ||2-106-43
abhedyaM kavachaM chAsya prayachChAsurasUdana |
evamukto maghavatA nAradaH prayayau tvaram ||2-106-44
AkAshe.adhiShThito.avochanmakaradhvajaketanam |
kumAraM pashya mAM prAptaM devagandharvanAradam |
preShitaM devarAjena tava saMbodhanAya vai ||2-106-45
smara tvaM pUrvakaM bhAvaM kAmadevo.asi mAnada |
harakopAnalAddagdhastenAna~Nga ihochyate ||2-106-46
tvaM vR^iShNivaMshajAto.asi rukmiNyA garbhasaMbhavaH |
jAto.asi keshavena tvaM pradyumna iti kIrtyase ||2-106-47
AhR^itya shambareNa tvamihAnIto.asi mAnada |
saptarAtre tvasaMpUrNe sUtikAgAramadhyataH ||2-106-48
vadhArthaM shambarasya tvaM hriyamANo hyupekShitaH |
keshavena mahAbAho devakAryArthasiddhaye ||2-106-49
yaiShA mAyAvatI nAma bhAryA vai shambarasya tu |
ratiM tAM viddhi kalyANIM tava bhAryAM purAtanIm ||2-106-50
tava saMrakShaNArthAya shambarasya gR^ihe.avasat |
mAyAM sharIrajAM tasya mohanArthaM durAtmanaH ||2-106-51
rateH saMpAdanArthAya preShayatyanishaM tadA |
evaM pradyumnaM buddhvA vai tatra bhAryA pratiShThitA ||2-106-52
hatvA taM shambaraM vIra vaiShNavAstreNa saMyuge |
gR^ihya mAyAvatIM bhAryAM dvArakAM gantumarhasi ||2-106-53
gR^ihANa vaiShNavaM chAstraM kavachaM cha mahAprabham |
shakreNa tava sa~NgR^ihya preShitaM shatrusUdana ||2-106-54
shR^iNu me hyaparaM vAkyam kriyatAmavisha~NkayA |
asya devaripostAta mudgaro nityamUrjitaH ||2-106-55
pArvatyAM parituShTAyAM dattaH shatrunibarhaNaH |
amoghashchaiva sa~NgrAme devadAnavamAnavaiH ||2-106-56
tadastrapravighAtArthaM devIM tvaM smartumarhasi |
stavyA chaiva namasyA cha mahAdevI raNotsukaiH ||2-106-57
tatra vai kriyatAM yatnaH sa~NgrAme ripuNA saha |
ityuktvA nArado vAkyaM prayayau yatra vAsavaH ||2-106-58

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
shambaravadhe nAradavAkye ShaDadhikashatatamo.adhyAyaH