#Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 107 - Shambara eliminated
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran-ksr @ yahoo.ca,
January 21, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
   atha saptAdhikashatatamo.adhyAyaH 
        shambaravadhaH

vaishampAyana uvAcha
shambarastu tataH kruddho mudgaraM taM samAdade |
mudgare gR^ihyamANe tu dvAdashArkAH samutthitAH ||2-107-1
parvatAshchalitAH sarve tathaiva vasudhAtalam |
unmArgAH sAgarA yAtAH sa~NkShubdhAshchapi devatAH ||2-107-2
gR^idhrachakrAkulaM vyoma ulkApAto babhUva ha |
vavarSha rudhiraM devaH paruShaM pavano vavau ||2-107-3
evaM dR^iShTvA mahotpAtAnpradyumnaH sa tvarAnvitaH |
avatIrya rathAdvIraH kR^itA~njalipuTaH sthitaH ||2-107-4
devIM sasmAra manasA pArvatIM sha~NkarapriyAm |
praNamya shirasA devIM stotum samupachakrame ||2-107-5

pradyumna uvAcha 
OM namaH kAtyAyanyai girIshAyai namo namaH |
namastrailokyamAyAyai kAtyAyanyai namo namH ||2-107-6
namaH shatruvinAshinyai namo gauryai shivapriye |
namasye shumbhamathanIM nishumbhamathanImapi ||2-107-7
kAlarAtri namastubhyaM kaumAryai cha namo namaH |
kAntAravAsinIM devIM namasyAmi kR^itA~njaliH ||2-107-8
vindhyavAsinIM durgaghnAM raNadurgAM raNapriyAm |
namasyAmi mahAdevIM jayAM cha vijayAM tathA ||2-107-9
aparAjitAM namasye.ahamajitAM shatrunAshinIm |
ghaNTAhastAM namasyAmi ghaNTAmAlAkulAM tathA || 2-107-10
trishUlinIM namasyAmi mahiShAsuraghAtinIm |
siMhAnanAM namasyAmi siMhapravaraketanAm ||2-107-11
ekAnaMshAM namasyAmi gAyatrIm yaj~nasatkR^itAm |
sAvitrIM chApi viprANAM namasye.ahaM kR^itA~njaliH ||2-107-12
rakSha mAM devi satataM sa~NgrAme vijayaM kuru |
iti kAmavachastuShTA durgA saMprItamAnasA ||2-107-13
uvAcha vachanaM devI suprItenAntarAtmanA |
pashya pashya mahAbAho rukmiNyAnandavardhana ||2-107-14
varaM varaya vatsa tvamamoghaM darshanaM mama |
devyAsu vachanam shrutvA romA~nchodgatamAnasaH ||2-107-15
praNamya shirasA devIM vij~naptumupachakrame |
yadi tvaM devi tuShTAsi dIyatAM me yadIpsitam ||2-107-16
varaM cha varade yAche sarvAmitreShu me jayaH |
yastvayA mudgaro dattaH shambarasyAtmasaMbhavaH ||2-107-17
eSha me gAtramAsAdya mAlA padmavatI bhavet |
tathAstviti cha sApyuktvA tatraivAntaradhIyata ||2-107-18
pradyumnastu mahAtejAstuShTo rathamathAruhat |
mudgaraM taM gR^ihItvA cha shambaraH krodhamUrchChitaH ||2-107-19
bhrAmayitvA sa chikShepa pradyumnorasi vIryavAn |
sa gatvA madanAbhyAshaM mAlA bhUtvA tu pauShkarI ||2-107-20
pradyumnasya cha kaNThe tu samAsaktA vyarAjata |
nakShatrANAM tu mAlAyAM yathA parivR^ito vidhuH ||2-107-21
tato devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShayaH |
sAdhu sAdhviti vAchochuH pUjayankeshavAtmajam ||2-107-22
mudgaraM puShpabhUtaM tu dR^iShTvA pradyumnasaMnidhau |
vaiShNavaM paramAstraM tu nAradena yathAhR^itam ||2-107-23
saMdadhe chApamAnamya idaM vachanamabravIt |
yadyahaM rukmiNIputraH keshavasyAtmajo hyaham ||2-107-24
tena satyena bANena jahi tvaM shambaraM raNe |
ityuktvA chApamAkR^iShya sandhAya cha mahAmanAH ||2-107-25
chikShepa shambarasyAtha daha.NllokatrayaM yathA |
sa kShipto vR^iShNisiMhena sharaH kravyAdamohanaH ||2-107-26
hR^idyaM shambarasyAtha bhittvA dharaNimAgataH |
na chAsya mAMsaM na snAyurnAsthi na tva~Nna shoNitam ||2-107-27 
sarvaM tadbhasmasAdbhUtaM vaiShNavAstrasya tejasA |
hate daitye mahAkAye dAnave shambare.adhame ||2-107-28
jahR^iShurdevagandharvA nanR^itushchApsarogaNAH |
urvashI menakA rambhA viprachittistilottamA ||2-107-29
na nR^iturhR^iShTamanaso jagatsthAvaraja~Ngamam |
devarAjastu suprItaH sarvadevagaNaiH saha |
pradyumnaM puShpavarSheNa tamabhyarchya prahR^iShTavat || 2-107-30
	atha samarahate tu daityarAje 
		madhumathanasya sutena vaiShNavAstraiH |
	vigataripubhayAH surAshcha jagmu-
		rmakaravibhUShaNaketanaM stuvantaH ||2-107-31
	sa cha samaraparishramam vahanvai 
		nagaramukhaM pravivesha raukmiNeyaH |
	priyatama iva kAntayA prahR^iShTa-
		stvaritapadaM ratidarshanaM chakAra ||2-107-32

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   shambaravadhe saptAdhikashatatamo.adhyAyaH