#Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 108 - Pradyumna sets out with Mayavati for Dvaraka
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 22, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
      athAShTAdhikashatatamo.adhyAyaH
   mAyAvatyA saha pradyumnasya dvArakAgamanam

vaishampyana uvAcha 
samaptamAyo mAyAj~no vikrAntaH samare.avyayaH |
aShTamyAM nihato yuddhe mAyAvI kAlashambaraH ||2-108-1
tamR^ikShavante nagare nihatyAsurasattamam |
gR^ihya mAyAvatIM devImAgachChannagaraM pituH ||2-108-2
yo.antarikShagato bhUtvA mAyAvI shIghravikramaH |
AjagAma purIM ramyAM rakhSitAM tejasA pituH ||2-108-3
so.antarikShAnnipatitaH keshavAntaHpure shishuH |
mAyAvatyA saha tayA rUpavAniva manmathaH ||2-108-4
tasmiMstatrAvapatite mahiShyaH keshavasya yAH |
vismitAshchaiva hR^iShTAshcha bhItAshchaivAbhavaMstataH ||2-108-5
tatastaM kAmasa~NkAshaM kAntayA saha sa~Ngatam |
prekShantyo hR^iShTavadanAH pibantyo nayanotsavam ||2-108-6
taM vinItamukhaM dR^iShTvA sajjamAnaM pade pade |
abhavansnigdhasa~nkalpAH sarvAstAH kR^iShNayoShitaH ||2-108-7
rukmiNI chaiva taM dR^iShTvA shokArtA putragarddhinI |
sapatnIshatasa~NkIrNA sabAShpA vAkyamabravIt || 2-108-8
yAdR^iksvapno mayA dR^iShTo nishAyAM yauvane gate |
kaMsAriNA mamAnIya dattaM sAhArapallavam ||2-108-9
shashirashmipratIkAsham muktAdAmavibhUShitam |
keshavenA~NkamAropya mama kaNThe nyabadhyata ||2-108-10
shyAmA suchArukeshA strI shuklAmbaravibhUShitA |
padmahastA nrIRIkShantI praviShTA mama veshmani ||2-108-11
tathA punarahaM gR^ihya snApitA ruchirAmbunA |
kusheshayamayIM mAlAM strI sa~NgR^ihyAtha pANinA ||2-108-12
mama mUrdhanyupAghrAya dattA svachChA tayA mama |
evaM svapnAnkIrtayantI rukmiNI hR^iShTamAnasA ||2-108-13
sakhIjanavR^itA devI kumAraM vIkShya taM muhuH |
dhanyAyAH khalvayaM putro dIrghAyuH priyadarshanaH ||2-108-14
IdR^ishaH kAmasa~NkAsho yauvane prathame sthitaH |
jIvaputrA tvayA putra kAsau bhAgyasamanvitA ||2-108-15
kimarthaM chAmbudashyAmaH sabhAryastvamihAgataH |
asminvayasi suvyaktaM pradyumno mama putrakaH ||2-108-16
bhavedyadi na nItaH syAtkR^itAntena balIyasA |
vyaktaM kR^iShNakumArastvaM na mithyA mama tarkitam ||2-108-17
vij~nAto.asi mayA chihnairvinA chakraM janArdanaH |
mukhaM nArAyaNasyeva keshAH keshAnta eva cha ||2-108-18
UrU vakSho bhujau tulyau halinaH shvashurasya me |
kastvaM vR^iShNikulaM sarvaM dyotayanvapuShA sthitaH ||2-108-19
aho nArAyaNasyeva divyA te paramA tanuH |
etasminnantere kR^iShNaH sahasA pravivesha ha |
nAradasya vachaH shrutvA shambarasya vadhaM prati ||2-108-20
so.apashyattaM sutaM jyeShThaM siddhaM manmathalakShaNaiH |
snuShAM mAyAvatIm chaiva hR^iShTachetA janArdanaH |
so.abravItsahasA devIM rukmiNIM devatAmiva ||2-108-21

kR^iShNa uvAcha 
ayaM sa devi samprAptaH sutashchApadharastava ||2-108-22
anena shambaraM hatvA mAyAyuddhavishAradam |
hatA mAyAsutAH sarvA yAbhirdevAnabAdhayat ||2-108-23
satI chaya shubhA sAdhvI bhAryA vai tanayasya te |
mAyAvatIti vikhyAtA shambarasya gR^ihoShitA ||2-108-24
mA cha te shambarasyeyaM patnIti bhavatu vyathA |
manmathe tu gate nAshaM gate chAna~NgatAM purA ||2-108-25
kAmapatnI na kAntaiShA shambarasya ratipriyA |
mAyArUpeNa taM daityaM mohayatyasakR^ichChubhA ||2-108-26
na chaiShA tasya kaumAre vashe tiShThati shobhanA |
AtmamAyAmayaM kR^itvA rUpaM shambaramAvishat ||2-108-27
patnyeShA mama putrasya snuShA tava varA~NganA |
lokakAntasyA sAhAyyaM kariShyati manomayam ||2-108-28
praveshayainAM bhavanaM pUjyAM jyeShThAM snuShAM mama |
chiraM pranaShTaM cha sutaM bhajasva punarAgatam ||2-108-29

vaishampAyana uvAcha 
shrutvA tu vachanaM devI kR^iShNenodAhR^itaM tadA |
praharshamatulaM labdhvA rukmiNI vAkyamabravIt ||2-108-30
aho dhanyatarAsmIti vIraputrasamAgamAt |
adya me saphalaH kAmaH pUrNo me.adya manorathaH ||2-108-31
chirapranaShTaputrasya darshanaM priyayA saha |
AgachCha putra bhavanaM sabhAryaH pravivesha cha ||2-108-32
tato.abhivAdya charaNau govindaM mAtaraM cha tAm |
pradyumnaH pUjayAmAsa halinaM cha mahAbalam ||2-108-33
utthApya taM pariShvajya mUrdhnyupAghrAya vIryavAn |
pradyumnaM balinAM shreShThaM keshavaH paravIrahA ||2-108-34
snuShAm chotthApya tAM devIM rukmiNI rukmabhUShaNA |
pariShvajyopasa~NgR^ihya snehAdgadgadabhAShiNI ||2-108-35
sametya bhavanaM patnyA shachIndramaditiryathA |
praveshayAmAsa tadA rukmiNI sutamAgatam ||2-108-36 

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   pradyumnAgamane.aShTAdhikashatatamo.adhyAyaH