##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 109 - Invocation by Baladeva
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 23, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

  atha navAdhikashatatamo.adhyAyaH 
        baladevAhnikam

vaishampAyana uvAcha 
atrAshcharyAtmakam stotramAhnikaM jayatAM vara |
pradyumne dvArakAM prApte hatvA taM kAlashambaram ||2-109-1
baladevena rakShArthaM proktamAhnikamuchyate |
yajjaptvA tu nR^ipashreShTha sAyaM pUtAtmatAM vrajet ||2-109-2
kIrtitaM baladevena viShNunA chaiva kIrtitam |
dharmakAmaishcha munibhirR^iShibhishchApi kIrtitam ||2-109-3
karhichidrukmiNIputro halinA saMyuto gR^ihe |
upaviShTaH praNamyAtha tamuvAcha kR^itA~njaliH ||2-109-4

pradyumna uvAcha 
kR^iShNAnuja mahAbhAga rohiNItanaya prabho |
ki~nchitstotraM mama brUhi yajjaptvA nirbhayo.abhavam ||2-109-5

baladeva uvAcha 
surAsuragururbrahmA pAtu mAM jagataH patiH |
atho~NkAravaShaTkArau sAvitrI vidhayastrayaH ||2-109-6
R^icho yajUMShi sAmAni ChandAmsyAtharvaNAni cha |
chatvArastvakhilA vedAH sarahasyAH savistarAH ||2-109-7
purANamitihAsAshchAkhilAnyupakhilAni cha |
a~NgAnyupA~NgAni tathA vyAkhyAtAni cha pAntu mAm ||2-109-8
pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam |
indriyANi mano buddhistathA sattvaM rajastamaH ||2-109-9
vyAnodAnau samAnashcha prANo.apAnashcha pa~nchamaH |
vAyavaH sapta chaivAnye yeShvAyattamidaM jagat ||2-109-10
marIchira~NgirAtrishcha pulastyaH pulahaH kratuH |
bhR^igurvasiShTho bhagavAnpAntu te mAM maharShayaH ||2-109-11
kashyapAdyAshcha munayashchaturdasha disho dasha |
naranArAyaNau devau sagaNau pAntu mAM sadA ||2-109-12
rudrAshchaikAdasha proktA AdityA dvAdashaiva tu |
aShTau cha vasavo devA ashvinau dvau prakIrtitau ||2-109-13
hrIH shrIrlakShmIH svadhA puShTirmedhA tuShTiH smR^itirdhR^itiH |
aditirditirdanushchaiva siMhikA daityamAtaraH ||2-109-14
himavAnhemakUTashcha niShadhaH shvetaparvataH |
R^iShabhaH pAriyAtrashcha vindhyo vaiDUryaparvataH ||2-109-15
sahyodayashcha malayo merumandaradardurAH |
krau~nchakailAsamainAkAH pAntu mAM dharaNIdharAH ||2-109-16
sheShashcha vAsukishchaiva vishAlAkShashcha takShakaH |
elApatraH shuklavarNaH kambalAshvatarAvubhau ||2-109-17
hastibhadraH piTarakaH karkoTakadhana~njayau |
tathA pUraNakashchaiva nAgashcha karavIrakaH ||2-109-18
sumanAsyo dadhimukhastathA shR^i~NgArapiNDakaH |
maNinAgashcha bhagavAMstriShu lokeShu vishrutaH ||2-109-19
nAgarADadhikarNashcha tathA hAridrako.aparaH |
ete chAnye cha bahavo ye chAnye nAnukIrtitAH ||2-109-20 
bhUdharAH satyadharmANaH pAntu mAM bhujageshvarAH |
samudrAH pAntu chatvAro ga~NgA cha saritAM varA ||2-109-21
sarasvatI chandrabhAgA shatadrurdevikA shivA |
dvArAvatI vipAshA cha sharayUryamunA tathA ||2-109-22
kalmAshI cha rathoShmA cha bAhudA cha hiraNyadA |
plakShA chekShumatI chaiva sravantI cha bR^ihadrathA ||2-109-23
khyAtA charmaNvatI chaiva puNyA chaiva vadhUsarA |
etAshchAnyAshcha sarito yAshchAnyA nAnukIrtitAH ||2-109-24
uttarApathagAminyaH salilaiH snapayantu mAm |
veNI godAvarI sItA kAverI kau~NkaNAvatI ||2-109-25
kR^iShNA veNA muktimatI tamasA puShpavAhinI |
tAmraparNI jyotirathA utphalodumbarAvatI ||2-109-26
nadI vaitaraNI puNyA vidarbhA narmadA shubhA |
vitastA bhImarathyA cha ailA chaiva mahAnadI ||2-109-27
kAlindI gomatI puNyA nadaH shoNashcha vishrutaH |
etAshchanyAshcha vai nadyo yAshchAnyA na tu kIrtitAH ||2-109-28
dakShiNApathavAhinyaH salilaiH snapayantu mAm |
kShiprA charmaNvatI puNyA mahI shubhravatI tathA ||2-109-29
sindhurvetravatI chaiva bhojAntA vanamAlikA |
pUrvabhadrA parAbhadrA UrmilA cha paradrumA ||2-109-30 
khyAtA vetravatI chaiva chApadAsIti vishrutA |
prasthAvatI kuNDanadI nadI puNyA sarasvatI ||2-109-31
chitraghnI chendumAlA cha tathA madhumatI nadI |
umA gurunadI chaiva tApI cha vimalodakA ||2-109-32
vimalA vimalodA cha mattaga~NgA payasvinI |
etAshchAnyAshcha vai nadyo yAshchAnyA nAnukIrtitAH ||2-109-33
tA mAM samabhiShi~nchantu pashchimAmAshritA disham |
bhAgIrathI puNyajalA prAchyAM dishi samAshritA ||2-109-34
sA tu dahatu me pApaM kIrtitA shambhunA dhR^itA |
prabhAsaM cha prayAgaM cha naimiShaM puShkarANi cha ||2-109-35
ga~NgAtIrthaM kurukShetraM shrIkaNThaM gautamAshramam |
rAmahradaM vinashanaM rAmatIrthaM tathaiva cha ||2-109-36
ga~NgAdvAraM kanakhalaM somo vai yatra chotthitaH |
kapAlamochanaM tIrthaM jambUmArgaM cha vishrutam ||2-3-109-37
suvarNabindu vikhyAtaM tathA kanakapi~Ngalam |
dashAshvamedhikaM chaiva puNyAshramavibhUShitam ||2-109-38
badarI chaiva vikhyAtA naranArAyaNAshramaH |
vikhyAtaM phalgutIrthaM cha tIrthaM chandravaTaM tathA ||2-109-39
kokAmukhaM puNyatamaM gangAsAgarameva cha |
magadheShu tapodashcha ga~Ngodbhedashcha vishrutaH ||2-109-40
tIrthAnyetAni puNyAni sevitAni maharShibhiH |
[sUkaraM yogamArgaM cha shvetadvIpaM tathaiva cha ||2-109-41
brahmatIrthaM rAmatIrthaM vAjimedhashatopamam |   
dhArAsaMpAtasaMyuktA ga~NgA kilbiShanAshinI ||2-109-42
ga~NgA vaikuNThakedAraM sUkarodbhedanaM param |
taM shApamochanaM tIrthaM punantvetAni kilbiShAt] ||2-109-43
mAM plAvayantu salilaiH kIrtitAkIrtitAni vai |
dharmArthakAmaviShayo yashaHprAptiH shamo damaH |
varuNesho.atha dhanado yamo niyama eva cha ||2-109-44
kAlo nayaH saMnatishcha krodho mohaH kShamA dhR^itiH |
vidyuto.abhrANyathauShadhyaH pramAdonmAdavigrahAH ||2-109-45
yakShAH pishAchA gandharvAH kinnarAH siddhachAraNAH |
nakta~ncharAH khechariNo daMShTriNaH priyavigrahAH ||2-109-46
lambodarAshcha balinaH pi~NgAkShA vishvarUpiNaH |
marutaH saha parjanyAH kalAtruTilavAH kShaNAH ||2-109-47
nakShatrANi grahAshchaiva R^itavaH shishirAdayaH |
mAsAhorAtrayashchaiva sUryAchandramasau tathA ||2-109-48
Amodashcha pramodashcha praharShaH shoka eva cha | 
rajastamastapaH satyaM shuddhirbuddhirdhR^itiH shrutiH ||2-109-49
rudrANI bhadrakAlI cha bhadrA jyeShThA tu vAruNI |
bhAsI cha kAlikA chaiva shANDilI cheti vishrutAH ||2-109-50
AryA kuhUH sinIvAlI bhImA chitrarathI ratiH |
ekAnaMshA cha kUShmANDI devI kAtyAyanI cha yA ||2-109-51
lohityA janamAtA cha devakanyAstu yAH smR^itAH |
gonandA devapatnI cha mAM rakShantu sabAndhavam ||2-109-52
nAnAbharaNaveshAshcha nAnArUpA~NkitAnanAH |
nAnAdeshavichAriNyo nAnAshastropashobhitAH ||2-109-53
medomajjApriyAshchaiva madyamAmsavasApriyAH |
mArjAradvIpivaktrAshcha gajasiMhanibhAnanAH ||2-109-54
ka~NkavAyasagR^idhrANAM krau~nchatulyAnanAstathA |
vyAlayaj~nopavItAshcha charmaprAvaraNAstathA ||2-109-55
kShatajokShitavaktrAshcha kharabherIsamasvanAH |
matsarAH krodhanAshchaiva prAsAdA ruchirAlayAH ||2-109-56
mattonmattapramattAshcha praharantyashcha dhiShThitAH |
pi~NgAkShAH pi~NgakeshAshcha tato.anyA lUnamUrdhajAH ||2-109-57
UrdhvakeshyaH kR^iShNakeshyaH shvetakeshyastathA varAH |
nAgAyutabalAshchaiva vAyuvegAstathAparAH ||2-109-58
ekahastA ekapAdA ekAkShAH pi~NgalA matAH |
bahuputrAlpaputrAshcha dviputrAH putramaNDikAH ||2-109-59
mukhamaNDI biDAlI cha pUtanA gandhapUtanA |
shItavAtoShNavetAlI revatI gR^ihasaMj~nitAH ||2-109-60
priyahAsyAH priyakrodhAH priyavAsAH priyaMvadAH |
sukhapradAshchAsukhadAH sadA dvijajanapriyAH || 2-109-61
nakta~ncharAH sukhodarkAH sadA parvaNi dAruNAH |
mAtaro mAtR^ivatputraM rakShantu mama nityashaH ||2-109-62
pitAmahamukhodbhUtA raudrA rudrA~NgasaMbhavAH |
kumArasvedajAshchaiva jvarA vai vaiShNavAdayaH ||2-109-63
mahAbhImA mahAvIryA darpodbhUtA mahAbalAH |
krodhanAkrodhanAH krUrAH suravigrahakAriNaH ||2-109-64   
nakta~ncharAH kesariNo daMShTriNaH priyavigrahAH |
lambodarA jaghaninaH pi~NgAkShA vishvarUpiNaH ||2-109-65
shaktyR^iShTishUlaparighaprAsacharmAsipANayaH |
pinAkavajramusalabrahmadaNDAyudhapriyAH ||2-109-66
daNDinaH kuNDinaH shUrA jaTAmukuTadhAriNaH |
vedavedA~NgakushalA nityayaj~nopavItinaH ||2-109-67
vyAlApIDAH kuNDalino vIrAH keyUradhAriNaH |
nAnAvasanasaMvItAshchitramAlyAnulepanAH ||2-109-68
gajAshvoShtrarkShamArjArasiMhavyAghranibhAnanAH |
varAholUkagomAyumR^igAkhumahiShAnanAH ||2-109-69
vAmanA vikaTAH kubjAH karAlA lUnamUrdhajAH |
sahasrashatashashchAnye sahasrajaTadhAriNaH ||2-109-70
shvetAH kailAsasan~NkAshAH kechiddinakaraprabhAH |
kechijjaladavarNAbhA nIlA~njanachayopamAH ||2-109-71
ekapAdA dvipAdAshcha tathA dvishiraso.apare |
nirmAMsAH sthUlaja~NghAshcha vyAditAsyA bhaya~NkarAH ||2-109-72
vApItaDAgakUpeShu samudreShu saritsu cha |
shmashAnashailavR^ikSheShu shUnyAgAranivAsinaH || 2-109-73
ete grahAshcha satataM rakShantu mama sarvataH |
mahAgaNapatirnandI mahAkAlo mahAbalaH |   
mAheshvaro vaiShNavashcha jvarau lokabhayAvahau ||2-109-74 
grAmaNIshchaiva gopAlo bhR^i~NgarITirgaNeshvaraH |
devashcha vAmadevashcha ghaNTAkarNaH karaMdhamaH ||2-109-75 
shvetamodaH kapAlI cha jambhakaH shatrutApanaH |
majjanonmajjanau chobhau saMtApanavilApanau ||2-109-76
nijaghAso ghasashchaiva sthUNAkarNaH prashoShaNaH | 
ulkAmAlI dhamadhamo jvAlAmAlI pradarshanaH ||2-109-77
sa~NghaTTanaH sa~NkuTanaH kAShThabhUtaH shiva~NkaraH |
kUShmANDaH kumbhamUrdhA cha rochano vaikR^ito grahaH ||2-109-78
aniketaH surArighnaH shivashchAshiva eva cha |
kShemakaH pishitAshI cha surArirharilochanaH ||2-109-79
bhImako grAhakashchaiva tathaivAgramayo grahaH |
upagraho.aryakashchaiva tathA skandagraho.aparaH ||2-109-80
chapalo.asamavetAlastAsamaH sumahAkapiH |
hR^idayodvartanashchaiDaH kuNDAshI ka~NkaNapriyaH ||2-109-81
harishmashrurgarutmanto manomArutaraMhasaH |
pArvatyA roShasaMbhUtAH sahasrANi shatAni cha || 2-109-82
shaktimanto dhR^itimanto brahmanyAH satyasa~NgarAH |
sarvakAmApahantAro dviShatAM cha mR^idhe mR^idhe ||2-109-83
rAtrAvahani durgeShu kIrtitAH sakalairguNaiH |
teShAM ganAnAM patayaH sagaNAH pAntu mAM sadA ||2-109-84
nAradaH parvatashchaiva gandharvApsarasAM gaNAH |
pitaraH kAraNaM kAryamAdhayo vyAdhayastathA ||2-109-85
agastyo gAlavo gArgyaH shaktidhaumyaH parAsharaH |
kR^iShNAtreyashcha bhagavAnasito devalo balaH ||2-109-86
bR^ihaspatirutathyashcha mArkaNDeyaH shrutashravAH |
dvaipAyano vidarbhashcha jaiminirmATharaH kaThaH ||2-109-87
vishvAmitro vasiShThashcha lomashashcha mahAmuniH |
utta~Nkashchaiva raimyashcha paulomashcha dvitastritaH ||2-109-88
R^iShirvai kAlavR^ikShIyo munimedhAtithistathA |
sArasvato yavakrItiH kushiko gautamastathA ||2-109-89
saMvarta R^ishyashR^i~Ngashcha svastyAtreyo vibhANDakaH |
R^ichIko jamadagnishcha tathorvastapasAM nidhiH ||2-109-90
bharadhvAjaH sthUlashirAH kashyapaH pulahaH kratuH |
bR^ihadagnirharishmashrurvijayaH kaNva eva cha ||2-109-91
vaitaNDI dIrghatApashcha vedagArtho.aMshumA~nchChivaH | 
aShTAvakro dadhIchishcha shvetaketustathaiva cha ||2-109-92
uddAlakaH kShIrapANiH shR^i~NgI gauramukhastathA |
agniveshyaH shamIkashcha pramuchurmumuchustathA ||2-109-93
ete chAnye cha R^iShayaH bahavaH shaMsitavratAH |
munayaH shaMsitAtmAno ye chAnye nAnukIrtitAH ||2-109-94
kratavaH shAdhinaH shAntAH shAntiM kurvantu me sadA |
trayo.agnayastrayo vedAstraividyAH kaustubho maNiH ||2-109-95
uchchaiHshravA hayaH shrImAnvaidyo dhanvantarirhariH |
amR^itaM gauH suparNashcha dadhigaurAshcha sarShapAH ||2-109-96
shuklAH sumanasaH kanyAH shvetachChatraM yavAkShatAH |
dUrvA hiraNyaM gandhAshcha vAlavyajanameva cha ||2-109--97
tathApratihatam chakraM mahokShashchandanaM viSham |
shveto vR^iShaHkarI mattaH siMho vyAghro hayo giriH ||2-109-98
pR^ithivI choddhR^itA lAjA brAhmanA madhu pAyasaM |
svastiko vardhamAnashcha nandyAvartaH priya~NgavaH |
shrIphalaM gomayaM matsyo dundubhiH paTahasvanaH ||2-109-99
R^iShipatnyashcha kanyAshcha shrImadbhadrAsanaM dhanuH |
rochanA ruchakashchaiva nadInAM sa~Ngamodakam ||2-109-100
suparNAH shatapatrAshcha chakorA jIvajIvakAH |
nandImukho mayUrashcha baddhamuktAmaNidhvajAH ||2-109-101
AyudhAni prashastAni kAryasiddhikarANi cha |
puNyaM vai vigatakleshaM shrImadvai ma~NgalAnvitam ||2-109-102
rAmeNodAhR^itaM pUrvamAyuH shrIjayakA~NkShiNA |
ya idaM shrAvayedvidvAMstathaiva shR^iNuyAnnaraH ||2-109-103
ma~NgalAShTashataM snAto japanparvaNi parvaNi |
vadhabandhaparikleshaM vyAdhishokaparAbhavam ||2-109-104
na cha prApnoti vaikalyaM paratreha cha sharmadam |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM pavitraM vedasaMmitam ||2-109-105
shrImatsvargyaM sadA puNyamapatyajananaM shivam |
shubhaM kShemakaraM nR^INAM medhAjananamuttamam ||2-109-106
sarvarogaprashamanaM svakIrtikulavardhanam |
shraddadhAno dayopeto yaH paThedAtmavAnnaraH |
sarvapApavishuddhAtmA labhate cha shubhAM gatim ||2-109-107 

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   baladevAhnikaM nAma navAdhikashatatamo.adhyAyaH