##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 10 - Description of the Rainy Season
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, March 26, 2008## 
 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------- 
atha dashamo.adhyAyaH
prAvR^iDvarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 

tau tu vR^indAvanaM prAptau vasudevasutAvubhau | 
cheraturvatsayUthAni chArayantau surUpiNau ||2-10-1
pUrNastu gharmasamayastayostatra vane sukham |
krIDatoH saha gopAlairyamunAM chAvagAhatoH ||2-10-2
tataH prAvR^iDanuprAptA manasaH kAmadIpinI |
pravavarShurmahAmeghAH shakrachApA~NkitodarAH ||2-10-3
babhUvAdarshanaH sUryo bhUmishchAdarshanA tR^iNaiH |
patatA meghavAtena navatoyAnukarShiNA ||2-10-4
saMmArjitatalA bhUmiryauvanastheva lakShyate ||2-10-5
na vavarShAvasiktAni shakragopakulAni cha |
naShTadAvAgnidhUmAni vanAni prachakAshire ||2-10-6
nR^ityavyApArakAlashcha mayUrANAM kalApinAm |
madaraktAH pravR^ittAshcha kekAH paTuravAstathA ||2-10-7
navaprAvR^iShi kAntANAM ShaTpadAhAradAyinAm |
yauvanasthakadambAnAM navAbhrairbhrAjate vapuH ||2-10-8
hAsitaM kuTajairvR^ikShaiH kadambairvAsitaM vanam |
nAshitaM jaladairuShNaM toShitA vasudhA jalaiH |
saMtaptA bhAskarakarairabhitaptA davAgnibhiH ||2-10-9
jalairbalAhakotsR^iShTairuchChvasantIva parvatAH |
mahAvAtasamudbhUtaM mahAmeghagaNArpitam | 
mahI mahArAja puraistulyamApadyate nabhaH ||2-10-10 
kvachitkadambahAsADhyaM shilIndhrAbharaNaM kvachit |
saMpradIptamivAbhAti phullanIpadrumaM vanam ||2-10-11
aindreNa payasA siktaM mArutena cha vistR^itam |
pArthivaM gandhamAghrAya lokaH kShubhitamAnasaH ||2-10-12
dR^iptasAra~NganAdena darduravyAhatena cha |
navaishcha shikhivikruShTairavakIrNA vasundharA ||2-10-13
bhramattUrNamahAvartA varShaprAptamahArayAH |
harantyastIrajAnvR^ikShAnvistAraM yAMti nimnagAH ||2-10-14
santatAsAraniryatnAH klinnayatnottarachChadAH |
na tyajanti nagAgrANi shrAntA iva patatriNaH ||2-10-15 
toyagambhIralambeShu sravatsu cha nadatsu cha |
udareShu navAbhrANAM majjatIva divAkaraH ||2-10-16
mahIruhairutpatitaiH  salilotpIDasa~NkulA |
anviShyamArgA vasudhA bhAti shAdvalamAlinI ||2-10-17
vajreNevAvarugNAnAM nagAnAM nagashAlinAm |
srotobhiH parikR^ittAni patanti shikharANyadhaH ||2-10-18
patatA meghavarSheNa yathA nimnAnusAriNA |
palvalotkIrNamuktena pUryante vanarAjayaH ||2-10-19
hastochChritamukhA vanyA meghanAdAnusAriNaH |
bhrAntAtivR^iShTyA mAta~NgA gAM gatA iva toyadAH ||2-10-20
prAvR^iTpravR^ittiM saMdR^ishya dR^iShTvA chAmbudharAnghanAn |
rauhiNeyo mithaH kAle kR^iShNaM vachanamabravIt ||2-10-21
pashya kR^iShNa ghanAnkR^iShNAnbalAkojjvalabhUShaNAn |
gagane tava gAtrasya varNachorAnsamuchChritAn ||2-10-22
tava nidrAkaraH kAlastava gAtropamaM nabhaH |
tvamivAj~nAtavasatiM chandro vasati vArShikIm ||2-10-23 					
etannIlAmbudashyAmaM nIlotpaladalaprabham |
saMprApte durdine kAle durdinaM bhAti vai nabhaH ||2-10-24
pashya kR^iShNa jalodagraiH kR^iShNairudgrathitairghanaiH |
govardhano yathA ramyo bhAti govardhano giriH ||2-10-25
patitenAmbhasA hyete samantAnmadadarpitAH |
bhrAjante kR^iShNasAra~NgAH kAnaneShu mudAnvitAH ||2-10-26
eAanyambuprahR^iShTAni haritAni mR^idUni cha |
tR^iNAni shatapatrAkSha patrairgUhanti medinIm ||2-10-27
kSharajjalAnAM shailAnAM vanAnAM jaladAgame |
sasasyANAM cha sImAnAM na lakShmIrvyatirichyate ||2-10-28
shIghravAtasamudbhUtAH proShitautsukyakAriNaH |
dAmodaroddAmaravAH prAgalbhyaM yAnti toydAH ||2-10-29
hare haryashvachApena trivarNena trivikrama |
vibANajyena rachitaM tavedaM madhyamaM padam ||2-10-30
nabhasyeSha nabhashchakShurna bhAtyeva charannabhaH |
meShaiH shItAtapakaro virashmiriva rashmivAn ||2-10-31
dyAvApR^ithivyoH saMsargaH satataM vitataiH kR^itaH |
avyavachChinnadhAraughaiH samudraughasamairghanaiH ||2-10-32
nIpArjunakadambAnAM pR^ithivyAM chAtivR^iShTibhiH |
gandhaiH kolAhalA vAnti vAtA madanadIpanAH ||2-10-33
saMpravR^ittamahAvarShaM lambamAnamahAMbudam |
bhAtyagAdhamaparyantaM sasAgaramivAmbaram ||2-10-34.
dhArAnirmalanArAchaM vidyutkavachavarmiNam |
shakrachApAyudhadharaM yuddhasajjamivAMbaram ||2-10-35 
shailAnAM cha vanAnAM cha drumANAM cha varAnanam |
pratichChannAni bhAsante shikharANi ghanairghanaiH ||2-10-36
gajAnIkairivAkIrNaM salilodgAribhirghanaiH |
varNasArUpyatAM yAti gaganaM sAgarasya cha ||2-10-37
samudroddhUtajanitA lolashADvalakampinaH |
shItAH sapR^iShatoddAmAH karkashA vAnti mArutAH ||2-10-38
nishAsu suptachandrAsu muktatoyAsu toyadaiH |
magnasUryasya nabhaso na vibhAnti disho dasha ||2-10-39
chetanaM puShkaraM koshaiH kShudhAdhmAtaiH samantataH |
na ghR^iNInAM na ramyANAm vivekaM yaMti kR^iShTayah |2-10-40
gharmadoShaparityaktaM meghatoyavibhUShitam |
pashya vR^indAvanaM kR^iShNa vanaM chaitrarathaM yathA ||2-10-41
evaM  prAvR^iDguNAnsarvA~nChrImAnkR^iShnasya pUrvajaH |
kathayanneva balavAnvrajameva jagAma ha ||2-10-42
anyonyaM ramamANau tu kR^iShNasa~NkarShaNAvubhau |  
tatkAlaj~nAtibhiH sArddhaM cheratustadvanaM mahat ||2-10-43 

   
   iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi prAvR^iDvarNane
dashamo.adhyAyaH