Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    atha dashAdhikashatatamo.adhyAyaH
    dhanyopAkhyAnam
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 110 - nArada's quest for the extraordinary
vaishampAyana uvAcha
hR^ito yadaiva pradyumnaH shambareNAtmaghAtinA |
mAse.asminneva sAmbastu jAmbavatyAmajAyata ||2-110-1
vaishampAyana said:
(O janamejaya!) In the same month, when shambara, the killer of his own soul, took away pradyumna, a son sAmba, was born to jAmbavatI.
bAlyAtprabhR^iti rAmeNa shastreShu viniyojitaH |
rAmAdanantarashchaiva mAnitaH sarvavR^IShNibhiH ||2-110-2
Trained in the use of various weapons by balarAma right from childhood, he was respected by all the vR^iShNi-s after (bala) rAma.
jAtamAtre tataH kR^iShNaH shubhAM tAmavasat purIm |
nihatAmitrasAmantaH shakrodyAnaM yathAmaraH ||2-110-3
After sAmba was born, kR^iShNa, whose enemies were killed, lived in that auspicious city, like shakra (indra) lived in his garden city (of amarAvati).
yAdavIM cha shriyaM dR^iShTvA svAM shriyaM dveShTi vAsavaH |
janArdanabhayAchchaiva na shAntiM lebhire nR^ipAH ||2-110-4
Seeing the prosperity of yAdava-s, vAsava (indra) did not like his own prosperity. Due to the fear of the one who agitates people (kR^iShNa), the (enemy) kings could not live in peace.
kasyachittvatha kAlasya pure vAraNasAhvaye |
duryodhanasya yaj~ne vai samIyuH sarvapArthivAH ||2-110-5
After some time, all the kings assembled in the city of vAraNa (elephant - hastinapuri) for a sacrifice conducted by duryodhana.
tAM shrutvA mAdhavIM lakshmIM saputraM cha janArdanam |
purIM dvAravatIM chaiva niviShTAM sAgarAntare ||2-110-6
Hearing about the prosperity of the one who agitates people (kR^iShNa), his wealth and his sons and the establishment of the city of dvAravati in the sea,
dUtaistaiH kR^itasandhAnAH pR^ithivyAM sarvapArthivAH |
shriyaM drashTuM hR^iShIkeshamAjagmuH kR^iShNamandiram ||2-110-7
all the kings of the earth made peace with (kR^iShNa) by sending messengers and went to see the prosperity, to the house of the lord of senses (kR^iShNa).
duryodhanamukhAH sarve dhR^itarAShtravashAnugAH |
pANdavapramukhAshchaiva dhR^iShTadyumnAdayo nR^ipAH ||2-110-8
duryodhana and his brothers who follow dhR^itarAShtra and pANDava-s as also kings such as dhR^iShTadyumna,
pANDyAshcholakali~NgeshA bAhlIkA drAviDAH khashAH |
akShauhiNIH prakarShanto dasha chAShTau cha bhUmipAH ||2-110-9
the lords of earth such as pANDya-s, chola-s, kali~Nga kings, bAhlIKa, drAviDa and khasa kings protected by ten and eight akShauhiNi-s (armies)
AjagmuryAdavapurIM govindabhujapAlitAm |
came to the city of yAdava-s (dvAraka) which is protected by the arms of govinda (kR^iShNa).
te parvataM raivatakaM parivAryAvanIshvarAH ||2-110-10
vivishuryojanAkhyAsu svAsu svAsu cha bhUmiShu |
The lords (kings) stayed near the mountain raivataka at their own places along with their followers.
tataH shrImAnhR^iShIkeshaH saha yAdavapu~NgavaiH ||2-110-11
samIpaM mAnavendrANAM niryayau kamalekShaNAH |
Then the auspicious lord of the senses, the one with eyes as beautiful as the lotus, came to meet the indra-s (kings) of men along with leaders of yAdava-s.
sa teShAM naradevAnAM madhyastho madhusUdanaH ||2-110-12
vyarAjata yadushreShThaH sharadIva divAkaraH |
In the middle of those gods of men (kings), the slayer of madhu (kR^iShNa), the best among yAdava-s (kR^iShNa) sparkled like the sun in winter season.
sa tatra samudAchAraM yathAsthAnaM yathAvayaH ||2-110-13
kR^itvA siMhAsane kR^iShNaH kA~nchane niShasAda ha |
kR^iShNa honoured the kings as per the convention, as per the position and as per the age. Then he sat on the golden throne.
rAjAno.api yathAsthAnaM niShedurvividheShvatha ||2-110-14
siMhAsaneShu chitreShu pITheShu cha narAdhipAH |
The rulers of men (kings) also sat on their appropriate places in many different ways on beautiful thrones and decorated seats.
sa yAdavanarendrANAM samAjaH shushubhe tadA ||2-110-15
surANAmasurANAM cha sadasi brahmaNo yathA |
That assembly of yAdava-s and kings sparkled like the assembly of deva-s and asura-s, presided by brahma.
teShAM chitrAH kathAstatra pravR^ittAstatsamAgame |
yadUnAM pArthivAnAM cha keshavasyopashR^iNvataH ||2-110-16
In that assembly, many wondeerful discussions were held among yAdava-s and kings in presence of keshava (kR^iShNa).
etasminnantare vAyurvavau megharavopamaH |
tumulaM durdinaM chAsItsavidyutstanayitnumat ||2-110-17
During this time, the wind blew with the sound of clouds. There was lighting. The sky became covered with clouds, like a bad day.
taddurdinatalaM bhittvA nAradaH pratyadR^ishyata |
saMveShTitajaTAbhAro vINAsaktena bAhunA ||2-110-18
Breaking the cloud cover similar to a bad day, nArada appeared, with twisted locks of hair, carrying vINA in his hand.
sa papAta narendrANAM madhye sAgarasaMnibhaH |
nArado.agnishikhAkAraH shrImA~nChakrasakho muniH ||2-110-19
Sage nArada, auspicious, sparkling like the ocean, blazing like the flames of fire, friend of indra, descended among the kings.
tasminnipatite bhUmau nArade munipu~Ngave |
tadadbhutaM mahAmeghaM vyapAkR^iShyata durdinam ||2-110-20
As the great sage among sages, nArada descended on the earth, the huge clouds and the signs of bad day vanished.
so.avagAhya narendrANAM madhye sAgarasaMnibhaH |
AsanasthaM yadushreShThamuvAcha muniravyayam ||2-110-21
Sage nArada , sparkling like ocean, went among the kings and told the best among yAdava-s (kR^iShNa) who was seated.
AshcharyaM khalu devAnAmekastvaM puruShottamaH |
dhanyashchAsi mahAbAho loke nAnyo.asti kashchana ||2-110-22
(nArada said): You are the most wonderful! You, the best among men, are the prominent among deva-s. O the one with strong arms! You are the most blessed! There is no one else like you in the world.
evamuktaH smitaM kR^itvA pratyuvAcha muniM prabhuH |
Ashcharyashchaiva dhanyashcha dakShiNAbhiH sahetyaham ||2-110-23
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) Hearing this, the lord (kR^iShNa) smiled and replied to the sage: I am the most wonderful and blessed along with tributes.
evamukto munishreShThaH prAha madhye mahIbhR^itAm |
kR^iShNa paryAptavAkyo.asmi gamishyAmi yathAgatam ||2-110-24
Hearing this, the best among sages, nAradA, spoke, among the kings: kR^iShNa! I heard the appropriate words. I am going to the place I came from.
taM prasthitamabhiprekShya pArthivAH prAhurIshvaram |
guhyaM mantramajAnanto vachanaM nAraderitam ||2-110-25
Seeing him going, the kings, who did not understand the secret words spoken by nArada, spoke to the lord (kR^iShNa):
AshcharyamityabhihitaM dhanyo.asIti cha mAdhava |
dakShiNAbhiH sahetyevaM prayukte.api cha nArade ||2-110-26
O mAdhava (kR^iShNa)! nArada said that you are wonderful and blessed. You replied to nArada that you are wonderful and blessed along with tributes.
kimetannAbhijAnImo divyaM mantrapadaM mahat |
yadi shrAvyamidaM kR^iShNa shrotumichChAma tattvataH ||2-110-27
We do not understand the meaning of these great divine secret words. kR^iShNa! We would like to hear the meaning of this, if it can be heard.
tAnuvAcha tataH kR^iShNAH sarvAnpArthivapu~NgavAn |
shrotavyaM nAradastveSha dvijo vaH kathayiShyati ||2-110-28
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) Then kR^iShNa spoke to all the kings: This can be heard. The twice-born (brahmaNa) nArada will tell you.
brUhi nArada tattvArthaM shrotukAmA mahIbhujaH |
yattvayAbhihitaM vAkyaM mayA nu pratibhAShitam ||2-110-29
(kR^iShNa said:) O nArada! Tell about the meaning of these words. The kings would like to hear the meaning of what you said and what I replied.
sa pIThe kA~nchane shubhre sUpaviShTaH svala~NkR^itaH |
prabhAvaM tasya vandyasya pravaktumupachakrame ||2-110-30
nArada sat comfortably on a white seat decorated with gold and began to speak about the splendor of the respected One .
nArada uvAcha
shrUyatAM bho nR^ipashreShThA yAvantaH stha samAgatAH |
asya kR^iShNasya mahato yathA pAramahaM gataH ||2-110-31
nAradA said:
O the best among kings who have assembled here! All of you hear about the limits of the greatness of this kR^iShNa, as I understand.
ahaM kadAchidga~NgAyAstIre triShavaNAtithiH |
charAmyekaH kShapApAye dR^ishyamAne divAkare ||2-110-32
Once upon a time, as a guest of those who bath thrice a day, I was wandering alone, on the shores of ga~NgA when the night ended and the sun rose.
apashyaM girikUTAbhaM kapAladvayadehinam |
kroshamaNDalavistAraM tAvaddviguNamAyatam ||2-110-33
I saw a tortoise, huge and bright as the peak of a mountain, having a body of two shells, as wide as a krosha and twice as much length.
chatushcharaNasushliShtaM klinnaM chaiva sapA~Nkilam |
mama vINAkR^itiM kUrmaM gajacharmachayopamam ||2-110-34
It was having four legs. Its body was wet and covered with dirt. The tortoise was shaped like my vINA. Its shell was hard similar to the skin of an elephant.
so.ahaM taM pANinA spR^iShTvA proktavA~njalachAriNam |
tvamAshcharyasharIro.asi kUrma dhanyo.asi me mataH ||2-110-35
Touching with my hand, I told the animal which moves in water: O tortoise! You have a wonderful body. My opinion is that you are blessed.
yattvamevamabhedyAyAM kapAlAbhyAM samAvR^itaH |
toye charasi niHsha~NkaH ki~nchidanyamachintayan ||2-110-36
You are covered with unbreakable shells. You move in water devoid of any worry, without any other thoughts.
sa mAmuvAchAMbucharaH kUrmo mAnuShavatsvayam |
kimAshcharyaM mayi mune dhanyashchAhaM kathaM vibho || 2-110-37
Then that tortoise which moves in water told me in human words: O sage! What is wonderful in me? O lord! How is it that I am blessed?
ga~NgeyaM nimnagA dhanyA kimAshcharyamataH param |
yatrAhamiva sattvAni charantyayutasho dvija ||2-110-38
This heavenly ga~NgA is blessed. What is more wonderful than this? O twice-born! There are ten thousand beings like me in this (ga~NgA).
so.ahaM kutUhalAviShTo nadIM ga~NgAmupasthitaH |
dhanyAsi tvaM sarichChreShThe nityamAshcharyabhUShitA |2-110-39
Then, becoming curious, I told the river ga~NgA: O the best among rivers! You are blessed! You are eternally wonderful!
yA tvameva mahAdehaiH shvApadairupashobhitA |
hradinI sAgaraM yAsi rakShantI tApasAlayAn ||2-110-40
You sparkle with beings having huge bodies. You have deep pools, you go to the ocean and you protect the residences of sages.
evamuktA tato ga~NgA rUpiNI pratyabhAShata |
nAradaM devagandharvaM shakrasya dayitaM dvijam || 2-110-41
Hearing this, ga~NgA took a body form and replied to nAradAa, who is liked by deva-s and gandharva-s and who is the best friend of shakra (indra):
mA maivaM devagandharva sa~NgrAmakalahapriya |
nAhaM dhanyA dvijashreShTha naivAshcharyopashobhitA ||2-110-42
No, No! O the one liked by dava-s and gandharva-s! O the one who likes battles and quarrels! O the best among sages! Neither I am blessed nor I am decorated with wonder.
tava satye niviShTasya vAkyaM mAM pratibAdhate |
sarvAshcharyakaro loke dhanyashchaivArNAvo dvijaH ||2-110-43
You are fixed in truth. Your words were spoken about me. O twice born! The most wonderful and blessed in the world is the ocean.
yatrAhamiva vistIrNAH shatasho yAnti nimnagAH |
so.ahaM tripathagAvAkyaM shrutvArNavamupasthitaH ||2-110-44
Hundreds of rivers as wide as me go there. Hearing the words of the heavenly river ga~NgA, I told the ocean:
AshcharyaM khalu lokANAM dhanyashchAsi mahArNava |
yena khalvasi yonistvamambhasAM salileshvaraH ||2-110-45
O great ocean! You are the most wonderful and blessed in the world. O the lord of waters! You are the source of all water born animals.
sthAne tvAM vArivAhinyaH sarito lokapAvanAH |
imAH samabhigachChanti patnyo lokanamaskR^itAH ||2-110-46
You are the base of all rivers which purify the whole world. The rivers, your wives, come to you, worshipped by the world.
samudrastvevamuktastu tato mAmavadadvachaH |
svaM jalaughatalaM bhittvA vyutthitaH pavaneritaH ||2-110-47
The ocean who was told thus, whose water body was split and made to rise up by the wind, told me these words:
mA maivaM devagandharva nAsmyAShcharyo dvijarShabha |
vasudheyaM mune dhanyA yannAhamupari sthitaH ||2-110-48
No, No! O the one who is liked by deva-s and gandharva-s! I am not wonderful, O the best among the twice-born! O sage! The earth on which I am based is blessed.
R^ite tu pr^ithivIM loke kimAshcharyamataH param |
so.ahaM sAgaravAkyena kShitiM kShititale sthitaH ||2-110-49
What is most wonderful than the earth in the world? Hearing the words of the ocean, which was based on the earth,
kautUhalasaMAviShTo hyabruvaM jagato gatim |
dharitri dehinAm yone dhanyA khalvasi shobhane ||2-110-50
becoming curious, I spoke to the Earth, the refuge of the world: O earth! O the source of all bodies! O the one who sparkles! You are blessed.
AshcharyaM chApi bhUteShu mahatyA kShmayA yute |
tena khalvasi bhUtAnAM dharaNI manujAraNiH ||2-110-51
You are wonderful among the physical world. You have great patience. You support the beings and you support the humans.
kShamA tvattaH prabhUtA cha karma chAmbaragAminAm |
tato bhUH stutivAkyena sA mayoktena tejitA ||2-110-52
Patience was born from you. All actions of those who go to the higher worlds take place in you. Then the earth, charged by the praising words spoken by me,
vihAya sahajaM dhairyaM pratyakShA mAmabhAShata |
devagandharva mA maiva sa~NgrAmakalahapriya ||2-110-53
became courageous , appeared before me and spoke to me: O the one liked by deva-s and gandharva-s! No, No! O the one who likes battles and quarrels!
nAsmi dhanyA na chAshcharyaM pArakyeyaM dhR^itirmama |
ete dhanyA dvijashreShTha parvatA dhArayanti mAm ||2-110-54
Neither I am blessed, nor I am wonderful. My splendor is due to others. O the best among the twice-born! Blessed are the mountains, which carry me.
AshcharyANi cha dR^iShyante ete lokasya hetavaH |
so.ahaM dharaNivAkyena parvatAnsamupasthitaH ||2-110-55
They, the reason of the worlds, are seen as wonderful as well. Due to the words of earth, I told the mountains:
dhanyA bhavanto dR^ishyante bahvAshcharyAshcha bhUdharAH |
kA~nchanasyAgraratnasya dhAtUnAM cha visheShataH ||2-110-56
O the ones who bear the earth! You are seen as blessed and wonderful. You are the source of gold, jewels and especially the minerals.
tena khalvAkarAH sarve bhavanto bhuvi shAshvatAH |
te mamaitadvachaH shrutvA parvatAstasthuShAM varAH ||2-110-57
You have a large form and you are eternal on the earth. Hearing my words, the best among the best of mountains,
UchurmAM sAntvayuktAni vachAMsi vanashobhitAH |
those who sparkle by the beauty of forests, told me the following comforting words:
brahmarShe na vayaM dhanyA nApyAshcharyANi santi naH |
brahmA prajApatirdhanyaH sarvAshcharyaH sureShvapi ||2-110-58
O brahma sage! We are not blessed. Neither are we wonderful. Brahma, the father of all beings is blessed. He is most wonderful even among the deva-s.
so.ahaM prajApatiM gatvA sarvaprabhavamavyayam |
tasya vAkyasya paryAyaparyAptamiva lakShaye ||2-110-59
Hence I went to the father of all beings, who is most splendorous among all, who is not having any decline, the ultimate destination of this exchanged word.
so.ahaM pitAmahaM devaM lokayoniM chaturmukham |
stotuM pashchAdupagataH praNato.avanatAnanaH ||2-110-60
I began to praise the great grandfather, the lord, the source of the world, the one with four faces, paying obeisance to him, lowering my face.
so.ahaM vAkyasamAptyarthaM shrAvaye padmayonijam |
AshcharyaM bhagavAneko dhanyo.asi jagato guruH ||2-110-61
I recited, seeking the completion of my words (Ashcharya and dhanya), to the one born from the lotus: O lord! You are wonderful. O preceptor of the world! You are blessed.
na ki~NchidanyatpashyAmi bhUtaM yadbhavatA samam |
tvattaH sarvamidaM jAtaM jagatsthAvaraja~Ngamam ||2-110-62
I do not see any other being equal to you. All the fixed and moving beings are born out of you.
sadevadAnavA martyA lokabhUtendriyAtmakAH |
bhavanti sarvadevesha dR^iShTvA sarvamidaM jagat ||2-110-63
The deva-s, demons, men, all beings in the world with senses and all that are seen in the world, are born from you, O the god of all deva-s!
tena khalvasi devAnAM devadevaH sanAtanaH |
teShAmevAsi yatsraShTA lokAnAmAdisaMbhavaH ||2-110-64
Hence you are eternal, the lord of all deva-s. You create all deva-s. You were the first born in the whole worlds.
tato mAM prAha bhagavAnbrahmA lokapitAmahaH |
dhanyAshcharyAshritairvAkyaiH kiM mAM nArada bhAShase ||2-110-65
Then the grandfather of the world, the lord brahma, told me: O nArada! Why are you praising me using the words blessed and wonderful?
AshcharyaM paramaM vedA dhanyA vedAshcha nArada |
ye lokAndhArayanti sma vedAstattvArthadarshinaH ||2-110-66
The most wonderful is veda-s. O nArada! Veda-s are blessed as well. The meanings of the words of the veda-s support the entire world.
R^iksAmayajuShAM satyamatharvaNI cha yanmatam |
tanmayaM viddhi mAM vipra dhR^ito.ahaM tairmayA cha te ||2-110-67
My opinion is that the truth is given in the four parts of the veda-s - R^ik, sAma yajuS and atharva. O vipra! I know that they support me and I support them.
pArameShThyena vAkyena nodito.ahaM svayaMbhuvA |
vedopasthAnikAM chakre matisaMsthAnavistarAt ||2-110-68
Hearing the words of pArameShThi (brahma) and prompted by the words of the one who was born by himself (brahma), I thought about the seat of veda-s, according to the detailed explanations.
so.ahaM svayaMbhUvachanAdvedAnvai samupasthitaH |
avochaM tAMshcha chaturo mantrapravachanAnvitAn ||2-110-69
According to the words of the one who was born by himself, I spoke to the four veda-s along with the words and commentaries:
dhanyA bhavantaH puNyAshcha nityamAshcharyabhUShitAH |
AdhArashchaiva viprANAmevamAha prajApatiH ||2-110-70
You are blessed, fortunate and eternally wonderful. The lord of all beings said that you are the base of all brAhmaNa-s.
svayaMbhuvo.apIha paraM bhavatsu prashnamAgatam |
yuShmatparataraM nAsti shrutyA vA tapasApi vA ||2-110-71
The one who is born by himself has decided that you are the best among all. There is none above you either by shruti or by penance.
pratyUchuste tato vAkyaM vedA mAmabhitaH sthitAH |
AshcharyAshchaiva dhanyAshcha yaj~nAshchAtmaparAyaNAH ||2-110-72
Then the veda-s stood up facing me and replied: The sacrifices performed for the supreme soul are wonderful as well as blessed.
yaj~nArthe cha vayaM sR^iShtA dhAtrA yena sma nArada |
tadasmAkaM paro yaj~no na vayaM svavashe sthitAH ||2-110-73
O nArada! The creator made us for performing sacrifices. Hence sacrifices are superior to us. We are not under our control.
svayambhuvaH parA vedA vedAnAM kratavaH parAH |
tato.ahamabruvaM yaj~nAnbR^ihadvAgbhiH puraskR^itAn ||2-110-74
Veda-s are superior to brahma, the one who is self born. Sacrifices are superior to veda-s. Then I told the sacrifices performed as explained by the words of vedas:
bho yaj~nAH paramaM tejo yuShmAsu khalu lakShyate |
brahmaNAbhihitaM vAkyaM yachcha vedairudIritaM ||2-110-75
O sacrifices! I see the most superior splendor in you according to the words spoken by brahma and as told by the veda-s
Ashcharyamanyalloke.asminbhavadbhyo nAbhigaMyate |
dhanyAH khalu bhavanto ye dvijAtInAM svavaMshajAH ||2-110-76
I do not see anything else in the world more wonderful than you. You are blessed, as you belong to the same race as that of the twice born.
te.api khalvagnayastR^iptiM yuShmAbhiryAnti tarpitAH |
bhAgaishcha tridashAH sarve mantraishchaiva maharShayaH ||2-110-77
The (sacrificial) fires get satisfied because of you, as all the deva-s are satisfied by the portions (offered to them in the sacrifices) and as the great sages are satisfied by the mantras (recited in the sacrifices).
agniShTomAdayo yaj~nA mama vAkyAdanantaram |
pratyUchurmAM tato vAkyam sarve yUpadhvajAH sthitAH ||2-110-78
After I spoke these words, the sacrifices such as agniShToma, all those having the flagstaffs of yUpa-s told me the following words as answer.
Ashcharyashabdo nAsmAsu dhanyashabdo.api vA mune |
AshcharyaM paramaM viShNuH sa hyasmAkaM parA gatiH ||2-110-79
O sage! The word, wonderful, does not suit us. Also the word blessed does not suit us. The most wonderful is viShNu who is our ultimate destination.
yadAjyaM vayamashnImo hutamagniShu pAvanam |
tatsarvaM puNDarIkAksho lokamUrtiH prayachChati ||2-110-80
All that is offered to the fire as sacred and consumed by us is given to us by the world personified, the one having eyes as beautiful as the lotus flower (viShNu).
so.ahaM viShNorgatiM prepsuriha saMpatito bhuvi |
dR^iShTashchAyaM mayA kR^iShNo bhavadbhiriha saMvR^itaH ||2-110-81
I, who was told thus by the sacrifices, came to the earth to see viShNu in person. I saw the most wonderful kR^iShNa, surrounded by all of you.
yanmayAbhihito hyeSha tvamAshcharyaM janArdana |
dhanyashchAsIti bhavatAM madhyastho hyatra pArthivAH ||2-110-82
Here, among you, O kings! I told him: O the one who agitates people (kR^iShNa)! You are wonderful! You are blessed!
pratyukto.ahamanenAdya vAkyasyAsya yaduttaram |
dakShiNAbhiH sahetyevaM paryAptaM vachanaM mama ||2-110-83
Then he replied to my answer, (that he is wonderful and blessed) along with tributes, and thus my words became complete.
yaj~NAnAM hi gatirviShNuH sarveShAM sahadakShiNaH |
dakShiNAbhiH sahetyevaM prashno mama samAptavAn ||2-110-84
The destination of all sacrifices is viShNu with tributes. My question is completely answered by viShNu with tributes.
kUrmeNAbhihitaM pUrvaM pAraMparyAdihAgatam |
sadakShiNo.asminpuruShe tadvAkyaM pratipAditam || 2-110-85
Beginning with the tortoise, it (the question) was transferred here in the end. That word has come to the puruSha (viShNu) with tribute.
yanmAM bhavantaH pR^ichChanti vAkyasyAsya vinirNayam |
tadetatsarvamAkhyAtaM sAdhayAmi yathAgatam ||2-110-86
This is the answer to the question you asked me. I have told you all. I am going to the place I came from.
nArade tu gate svargaM sarve te pR^ithivIbhujaH |
vismiitAH svAni rAShtrANi jagmuH sabalavAhanAH ||2-110-87
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) As nArada went to heaven, all the kings of the earth, struck by wonder, returned to their kingdoms along with their armies.
janArdano.api sahito yadubhiH pAvakopamaiH |
svameva bhavanaM vIro vivesha yadunandanaH ||2-110-88
The one who agitates men (kR^iShNa), comparable to the god of fire, the valiant, the son of yadu, accompanied by the yAdava-s, entered his home.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi dhanyopAkhyAnaM nAma dashAdhikashatatamo.adhyAyaH
Thus this is the one hundred and tenth chapter of viShNuparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, nArada's quest for the extraordinary

    nIlakaNTha commentary

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi TIkAyAM dashAdhikatamo.adhyAyaH ||
##Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca January 24, 2009
Note: Verse 7, line 1: sakR^itandhAnAH is wrong.
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
June 26. 2011