##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 111 - Arjuna's narration of Greatness of Vasudeva - 1
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 25, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
 athaikAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
      vAsudevamAhAtmyam

janamejaya uvAcha
bhUya eva mahAbAho kR^iShNAsya jagatAM pateH |
mAhAtmyaM shrotumichChAmi paramaM dvijasattama ||2-111-1
na hi me tR^iptirastIha shR^iNvatastasya dhImataH |
karmaNAmanusandhAnaM purANasya mahAtmanaH ||2-111-2

vaishampAyana uvAcha 
nAntaH shakyaH prabhAvasya vaktuM varShashatairapi |
govindasya mahArAja shrUyatAmidamadbhutaM ||2-111-3
sharatalpe shayAnena bhISmeNa parichoditaH |
gANDIvadhanvA bIbhatsurmAhAtmyaM keshavasya yat ||2-111-4
rAj~nAM madhye mahArAja jyeShThaM bhrAtaramabravIt |
yudhiShThiraM jitAmitramiti tachChR^iNu kaurava ||2-111-5

arjuna uvAcha
purAhaM dvArakAM yAtaH saMbandhInavalokakaH |
nyavasaM pUjitastatra bhojavR^iShNyandhakottamaiH ||2-111-6
tataH kadAchiddharmAtmA dIkShito madhusUdanaH |
ekAhena mahAbAhuH shAstradR^iShTena karmaNA || 2-111-7
tato dIkShitamAsInamabhigamya dvijottamaH |
kR^iShNaM vij~nApayAmAsa trAhi trAhIti chAbravIt ||2-111-8

brAhmaNa uvAcha 
rakShAdhikAro bhavataH paritrAyasva mAM vibho |
chaturthAMshaM hi dharmasya rakShitA labhate phalam ||2-111-9

vAsudeva uvAcha 
na bhetavyaM dvijashreShTha rakShAmi tvAM kuto bhayam |
brUhi tattvena bhadraM te yadyapi syAtsuduShkaram ||2-111-10

brAhmaNa uvAcha 
jAto jAto mahAbAho putro me hriyate.anagha |
trayo hR^itAshchaturthaM tvaM kR^iShNa rakShitumarhasi ||2-111-11
brAhmanyAH sUtikAlo.adya tatra rakShA vidhIyatAm |
yathA dhriyedapatyaM me tathA kuru janArdana ||2-111-12

arjuna uvAcha
tato mAmAha govindo dIkSito.ahaM kratAviti |
rakShA cha brAhmaNe kAryA sarvAvasthAgatairapi ||2-111-13
shrutvAhamevaM kR^iShNasya vacho.avochaM narAdhipa |
mAM niyojaya govinda rakShiShye.ahaM dvijaM bhayAt ||2-111-14
ityuktaH sa smitaM kR^itvA mAmuvAcha janArdanaH |
rakShasItyevamuktastu vrIDito.asmi narAdhipa ||2-111-15
tato mAM vrIDitaM matvA punarAha janArdanaH |
gamyatAM kauravashreShTha shakyate yadi rakShitum ||2-111-16
tvatpurogAshcha rakShantu vR^iShNyandhakamahArathAH |
R^ite rAmaM mahAbAhuM pradyumnaM cha mahAbalam ||2-111-17
tato.ahaM vR^iShNisainyena mahatA parivAritaH |
tamagrato dvijaM kR^itvA prayAtaH saha senayA ||2-111-18

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vAsudevamAhAtmye ekAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH