##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 112 -  Greatness -2- Krishna goes North
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 26, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

   atha dvAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
       kR^iShNasyodIchIgamanam

arjuna uvAcha 
muhUrtena vayam grAmam taM prApya bharatarShabha |
vishrAntavAhanAH sarve nivAsAyopasaMsthitAH ||2-112-1
tato grAmasya madhye.ahaM niviShTaH kurunandana |
samantAdvR^iShNisainyena mahatA parivAritaH ||2-112-2
tataH shakunayo dIptA mR^igAshcha krUrabhAShiNaH |
dIptAyAM dishi vAshanto bhayamAvedayanti me ||2-112-3
sandhyArAgo japAvarNo bhAnumAMshchaiva niShprabhaH | 
papAta mahatI cholkA pR^ithivI chApyakampata ||2-112-4
tAnsamIkShya mahotpAtAndAruNA.NllomaharShaNAn |
yogamAj~nApayaMstatra janasyotsukachetasaH ||2-112-5
yuyudhAnapurogAshcha vR^iShNyandhakamahArathAH |
sarve yuktarathAH sajjAH svayaM chAhaM tathAbhavam ||2-112-6
gate.ardharAtrasamaye brAhmaNo bhayaviklavaH |
upAgamya bhayAdasmAnidaM vachanamabravIt ||2-112-7
kAlo.ayaM samanuprApto brAhmaNyAH prasavasya me |
tathA bhavantastiShThantu na bhavedva~nchanam yathA ||2-112-8
muhUrtAdeva chAshrauShaM kR^ipaNaM ruditasvanam |
tasya viprasya bhavane hriyate.ahriyateti cha ||2-112-9
athAkAshe punarvAchamashrauShaM bAlakasya vai |
U.Nheti hriyamANasya na cha pashyAmi rAkshasam ||2-112-10
tato.asmAbhistadA tAta sharavarShaiH samantataH |
viShTambhitA dishaH sarvA hR^ita eva sa bAlakaH ||2-112-11
brAhmano.a.artasvaraM kR^itvA hR^ite tasminkumArake |
vAchaH sa paruShAstIvrAH shrAvayAmAsa mAM tadA ||2-112-12
vR^iShNayo hatasa~NkalpAstathAham naShTachetanaH |
mAmevaM hi visheSheNa brAhmaNaH pratyabhAShata ||2-112-13
rakShiShyAmIti choktaM te na cha rakShitavAnasi |
shR^iNu vAkyamidaM sheShaM yattvamarhasi durmate ||2-112-14
vR^ithA tvaM spardhase nityaM kR^iShNenAmitabuddhinA |
yadi syAdiha govindo naitadatyAhitaM bhavet ||2-112-15
yathA chaturthaM dharmasya rakShitA labhate phalam |
pApasyApi tathA mUDha bhAgaM prApnotyarakShitA ||2-112-16
rakShiShyAmIti choktaM te na cha shakto.asi rakShitum |
moghaM gANDIvametatte moghaM vIryaM yashashcha te ||2-112-17
aki~nchiduktvA taM vipraM tato.ahaM prasthitastathA |
saha vR^iShNyandhakasutairyatra kR^iShNo mahAdyutiH ||2-112-18
tato dvAravatIM gatvA dR^iShTvA madhunighAtinam |
vrIDitaH shokasaMtapto govindenopalakShitaH ||2-112-19
sa tu mAM vrIDitaM dR^iShTvA vinindankR^iShNasannidhau |
mauDhyaM pashyata me yo.ahaM shraddadhe klIbakatthanam ||2-112-20
na pradyumno nAniruddho na rAmo na cha keshavaH |
yatra shaktAH paritrAtuM ko.anyastadavaneshvaraH ||2-112-21
dhigarjunaM vR^ithAnAdaM dhigAtmashlAghino dhanuH |
daivopasR^iShTo yo maurkhyAdAgachChati cha durmatiH ||2-112-22
evaM shapati viprarShau vidyAmAsthAya vaiShNavIm |
yayau saMyamanIM vIro yatrAste bhagavAnyamaH ||2-112-23
viprApatyamachakShANastata aindrImagAtpurIm |
AgneyIM nairR^itIM saumyAmudIchIM vAruNIM tathA ||2-112-24
rasAtalaM nAkapR^iShThaM dhiShNyAnyanyAnyudAyudhaH |
tato.alabdhvA dvijasutamanistIrNapratishravaH ||2-112-25
agniM vivikShuH kR^iShNena pradyumnena niShedhitaH |
darshaye dvijasUnuM te mAvaj~nAtmAnamAtmanA ||2-112-26
kIrtiM na ete vipulAM sthApayiShyanti mAnavAH |
iti saMbhAshya mAM snehAtsamAshvAsya cha mAdhavaH ||2-112-27
sAntvayitvA tu tam vipramidaM vachanamabravIt |
sugrIvaM chaiva shaibyaM cha meghapuShpabalAhakau ||2-112-28
yojayAshvAniti tadA dArukaM pratyabhAShata |
Aropya brAhmaNaM kR^iShNo hyavaropya cha dArukam ||2-112-29
mAmuvAcha tataH shauriH sArathyaM kriyatAmiti |
tataH samAsthAya rathaM kR^iShNo.ahaM brAhmanaH sa cha |
prayAtAH sma dishaM saumyAmudIchIM kauravarShabha ||2-112-30  

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
    vAsudevamAhAtmye kR^iShNasya udIchIgamane
        dvAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH