##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 114 - Krishna Divulges Divine Secret
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 28, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

  atha chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH 
           gUDhodghATanam

arjuna uvAcha 
tataH kR^iShNo bhojayitvA shatAni subahUni cha |
viprANAmR^iShikalpAnAM kR^itakR^ityo.abhavattadA ||2-114-1
tataH saha mayA bhuktvA vR^iShNibhojaishcha sarvashaH |
vichitrAshcha kathA divyAH kathayAmAsa bhArata ||2-114-2
tataH kathAnte tatrAhamabhigamya janArdanam |
apR^ichChaM tadyathAvR^ittaM kR^iShNaM yaddR^iShTavAnaham ||2-114-3
kathaM samudraH stabdhodaH kR^itastu kamalekShaNa | 
parvatAnAM cha vivaraM kR^itaM tatkathamachyuta ||2-114-4
tamastachcha kathaM ghoraM ghanaM chakreNa pATitam |
tachcha yatparamaM tejaH praviShTo.asi kathaM cha tat ||2-114-5
kimarthaM tena te bAlAstadA chApahR^itAH prabho |
yachcha te dIrghamadhvAnaM sa~NkShiptaM tatkathaM punaH ||2-114-6
kathaM chAlpena kAlena kR^itaM tattadgatAgatam |
etatsarvaM yathAvR^ittamAchakShva mama keshava ||2-114-7

vAsudeva uvAcha 
yaddarshanArthaM te bAlA hR^itAstena mahAtmanA |
viprArthameShyate kR^iShNo nAgachChedanyatheti ha ||2-114-8
brahmatejomayaM divyaM mahadyaddR^iShTavAnasi |
ahaM sa bharatashreShTha mattejastatsanAtanam ||2-114-9
prakR^itiH sA mama parA vyaktAvyaktA sanAtanI |
yAM pravishya bhavantIha muktA yogaviduttamaH ||2-114-10
sa sA~NkhyAnAM gatiH pArtha yoginAM cha tapasvinAm |
tatpadaM paramaM brahma sarvaM vibhajate jagat ||2-114-11
mAmeva taddhanaM tejo j~nAtumarhasi bhArata |
samudraH stabdhatoyo.ahamahaM stambhayitA jalam 2-114-12
ahaM te parvatAH sapta ye dR^iShTA vividhAstvayA |
pa~NkabhUtaM hi timiraM dR^iShTavAnasi yaddhi tat ||2-114-13
ahaM tamo ghanIbhUtamahameva cha pATakaH |
ahaM cha kAlo bhUtAnAM dharmashchAhaM sanAtanaH ||2-114-14
chandrAdityau mahAshailAH saritashcha sarAMsi cha |
chatasrashcha dishaH sarvA mamaivAtmA chaturvidhaH ||2-114-15
chAturvarNyaM matprasUtaM chAturAshramyameva cha |
chAturviddhyasya kartAhamiti buddhyasva bhArata ||2-114-16

arjuna uvAcha 
bhagavansarvabhUtesha vettumichChAmi te prabho |
pR^ichChAmi tvAM prapanno.ahaM namaste puruShottama ||2-114-17

vAsudeva uvAcha 
brahma cha brAhmaNAshchaiva tapaH satyaM cha bhArata |
ugraM bR^ihattamaM chaiva mattastadviddhi pANDava ||2-114-18
priyaste.ahaM mahAbAho priyo me.asi dhana~njaya |
tena te kathayiShyAmi nAnyathA vaktumutsahe |
ahaM yajUMShi sAmAni R^ichashchAtharvaNAni cha ||2-114-19
R^iShayo devatA yaj~nA mattejo bharatarShabha |
pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam ||2-114-20
chandrAdityAvahorAtraM pakShA mAsAstathArtavaH |
muhUrtAshcha kalAshchaiva kShaNAH saMvatsarAstathA ||2-114-21
mantrAshcha vividhAH pArtha yAni shAstrANi kAnichit |
vidyAshcha veditavyaM cha mattaH prAdurbhavanti hi ||2-114-22
manmayaM viddhi kaunteya kShayaM sR^iShTiM cha bhArata |
sachchAsachcha mamaivAtmA sadasachchaiva yatparam ||2-114-23

arjuna uvAcha 
evamukto.asmi kR^iShNena prIyamANena vai tadA |
tathaiva cha mano nityamabhavanme janArdana ||2-114-24
etachChrutaM cha dR^iShTaM cha mAhAtmyaM keshavasya me |
yanmAM pR^ichChasi rAjendra bhUyAMshchAto janArdanaH ||2-114-25

vaishampAyna uvAcha 
etachChrutvA kurushreShTho dharmarAjo yudhiShThiraH |
pUjayAmAsa dharmAtmA govindaM puruShottamam ||2-114-26
vismitashchAbhavadrAjA saha sarvaiH sahodaraiH |
rAjabhishcha samAsInairye tatrAsansamAgatAH ||2-114-27

  iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshe viShNuparvaNi
    vAsudevamAhAtmye kR^iShNArjunabhAShaNe
       chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH