##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 115 - Vasudeva's Valour
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 29, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

 atha pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH 
     vAsudevaparAkramavarNanam

janamejaya uvAcha 
bhUya evaM dvijashreShThA yadusiMhasya dhImataH |
karmANyaparimeyANi shrotumichChAmi tattvataH ||2-115-1
shruyante vividhAni sma adbhutAni mahAdyuteH |
asaMkhyeyAni divyAni prakR^itAnyapi sarvashaH ||2-115-2
yAnyahaM vividhAnyasya shrutvA prIye mahAmune |
prabrUyAH sarvashastAta tAni me shR^iNvato.anagha ||2-115-3 

vaishampAyana uvAcha 
bahUnyAshcharyabhUtAni keshavasya mahAtmanaH |
kathitAni mahAbAho nAntaM shakyaM hi karmaNAm ||2-115-4
gantuM hi bharatashreShTha vistareNa samantataH |
AvashyaM hi mayA vAchyaM leshamAtreNa bhArata ||2-115-5
viShNoramitavIryasya prathitodArakarmaNaH |
AnupUrvyA pravakShyAmi shr^iNushvaikamanA nR^ipa ||2-115-6
dvAravatyAM nivasatA yadusiMhena dhImatA |
rAShTrANi nR^ipamukhyAnAM kShobhitAni mahAtmanAm ||2-115-7
yadUnAmantaraprepsurvichakro dAnavo hataH |
puraM prAgjyotiShaM gatvA punastena mahAtmanA ||2-115-8
samudramadhye duShTAtmA narako dAnavo hataH |
vAsavaM cha raNe jitvA pArijAto hR^ito balAt ||2-115-9
varuNashchaiva bhagavAnnirjito lohite hrade |
dantavaktrashcha kArUSho nihato dakShiNApathe ||2-115-10
shishupAlashcha saMpUrNe kilbiShaikashate hataH |
gatvA cha shoNitapuram sha~NkareNAbhirakShitaH ||2-115-11
baleH suto mahAvIryo bANo bAhusahasrabhR^it |
mahAmR^idhe mahArAja jitvA jIvanvisarjitaH ||2-115-12
nirjitaH pAvakashchaiva girimadhye mahAtmanA | 
shAlvashcha vijitaH sa~Nkhye saubhashcha vinipAtitaH ||2-115-13
vikShobhya sAgaraM chaiva pA~nchajanyo vashIkR^itaH |
hayagrIvashcha nihato nR^ipAshchAnye mahAbalAH ||2-115-14
jarAsandhasya nidhane mokShitAH sarvapArthivAH |
rathena jitvA nR^ipatIngAndhAratanayA hR^itA ||2-115-15 
bhraShTarAjyAshcha shokArtAH pANDavAH parirakShitAH |
dAhitaM cha vanaM ghoraM puruhUtasya khANDavam ||2-115-16
gANDIvaM chAgninA dattamarjunAyopapAditam |
dautyaM cha tatkR^itaM ghore vigrahe janamejaya ||2-115-17
anena yadumukhyena yaduvaMsho vivardhitaH |
kuntyAshcha pramukhe proktA pratij~nA pANDavAnprati ||2-115-18
nivR^itte bhArate yuddhe pratidAsyAmi tatsutAn |
mokShitashcha mahAtejA nR^igaH shApAtsudAruNAt ||2-115-19
yavanashcha hataH sa~Nkhye kAla ityabhivishrutaH |
vAnarau cha mahAvIryau maindo dvivida eva cha ||2-115-20
vijitau yudhi durdharShau jAmbavAMshcha parAjitaH |
sAndIpanestathA putrastava chaiva pitA tathA ||2-115-21
gatau vaivasvatavashaM jIvitau tasya tejasA |
sa~NgrAmA bahavaH prAptA ghorA naravarakShayAH ||2-115-22
nihatAshcha nR^ipAH sarve kR^itvA tajjayamadbhutam |
janamejayAsya yuddheShu yathA te varNitA mayA ||2-115-23 

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
 vAsudevamAhAtmye pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH