##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 116 - Story of bANAsura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 30, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
   atha ShoDashadhikashatatamo.adhyAyaH
          bANAsurAkhyAnam

janamejaya uvAcha 
bhUya eva mahAbAhoryadusiMhasya dhImataH |
karmAnyaparimeyANi shrutAni dvijasattama ||2-116-1
tvattaH shrutavatAM shreShTha vAsudevasya dhImataH |
yattvayA kathitaM pUrvaM bANaM prati mahAsuram ||2-116-2
tadahaM shrotumichChAmi vistareNa tapodhana |
kathaM cha devadevasya putratvamasuro gataH ||2-116-3
yo.abhiguptaH svayaM brahma~nCha~NkareNa mahAtmanA |
sahavAsaM gatenaiva sagaNena guhena tu ||2-116-4
balerbalavataH putro jyeShTho bhrAtR^ishatasya yaH |
vR^ito bAhusahasreNa divyAstrashatadhAriNA ||2-116-5
asa~Nkhyaishcha mahAkAyairmahAbalashatairvR^itaH |
vAsudevena sa kathaM bANaH sa~Nkhye parAjitaH ||2-116-6
saMrabdhashchaiva yuddhArthI jIvanmuktaH kathaM cha saH |

vaishampAyana uvAcha 
shR^iNuShvAvahito rAjankR^iShNasyAmitatejasaH ||2-116-7
manuShyaloke bANena yathAbhUdvigraho mahAn |
vAsudevena yatrAsau rudraskandasahAyavAn ||2-116-8
baliputro raNashlAghI jitvA jIvanvisarjitaH |
tathA chAsya varo dattaH sha~NkareNa mahAtmanA ||2-116-9
nityaM sAMnidhyatAM chaiva gANapatyaM tathAkShayam |
yathA bANasya tadyuddhaM jIvanmukto yathA cha saH ||2-116-10
yathA cha devadevasya putratvaM so.asuro gataH |
yadarthaM cha mahadyuddhaM tatsarvamakhilam shR^iNu ||2-116-11
dR^iShTvA tataH kumArasya krIDatashcha mahAtmanaH |
baliputro mahAvIryo vismayaM paramaM gataH ||2-116-12
tasyA buddhiH samutpannA tapashchartuM suduShkaram |
rudrasyArAdhanArthAya devasya syAM yathA sutaH ||2-116-13
tato.aglapayadAtmAnaM tapasA shlAghate cha saH |
devashcha paramaM toShaM jagAma cha sahomayA ||2-116-14
nIlakaNThaH parAM prItiM gatvA chAsuramabravIt |
varaM varaya bhadraM te yatte manasi vartate ||2-116-15
atha bANo.abravIdvAkyaM devadevaM maheshvaram |
devyAH putratvamichChAmi tvayA dattaM trilochana ||2-116-16
sha~Nkarastu tathetyuktvA rudrANImidamabravIt |
kanIyAnkArtikeyasya putro.ayaM pratigR^ihyatAm ||2-116-17
yatrotthito mahAsenaH so.agnijo rudhire pure |
tatroddeshe puraM chAsya bhaviShyati na saMshayaH ||2-116-18
nAmnA tachChoNitapuraM bhaviShyati purottamam |
mayAbhiguptaM shrImantaM na kashchitprasahiShyati ||2-116-19
tataH sa nivasanbANaH pure shoNitasAhvaye |
rAjyaM prashAsate nityaM kShobhayansarvadevatAH ||2-116-20
avatIrya madotsikto bANo bAhusahasravAn |
achintayandevagaNAnyuddhamAkA~NkShate sadA ||2-116-21
dhvajaM chAsya dadau prItaH kumAro hyagnitejasam |
vAhanaM chaiva bANasya mayUraM dIptatejasam ||2-116-22
na devA na cha gandharvA na yakShA nApi pannagAH |
tasya yuddhe vyatiShThanta devadevasya tejasA ||2-116--23
tryambakeNAbhiguptashcha darpotsikto mahAsuraH |
bhUyo mR^igayate yuddhaM shUlinaM so.abhyagachChata ||2-116-24
sa rudramabhigamyAtha praNipatyAbhivAdya cha |
balisUnuridaM vAkyaM paprachCha vR^iShabhadhvajam ||2-116-25
asakR^innirjitA devAH sasAdhyAH samarudgaNAH |
mayA madabalotsekAtsasainyena tavAshrayAt ||2-116-26
imaM deshaM samAgamya vasanti sma pure sukham | 
te parAjayasaMtrastA nirAshA matparAjaye ||2-116-27
nAkapR^iShThamupAgamya nivasanti yathAsukham |
so.ahaM nirAsho yuddhasya jIvitaM nAdya kAmaye ||2-116-28
ayuddhyato vR^ithA hyeShAM bAhUnAM dhAraNaM mama |
tadbrUhi mama yuddhasya kachchidAgamanaM bhavet ||2-116-29
na me yuddhaM vinA deva ratirasti prasIda me |
tataH prahasya bhagavAnabravIdR^iShabhadhvajaH ||2-116-30
bhavitA bANa yuddhaM vai tathA tachChR^iNu dAnava | 
dhvajasyAsya yadA bha~Ngastava tAta bhaviShyati |
svasthAne sthApitasyAtha tadA yuddhaM bhaviShyati ||2-116-31 
ityevamuktaH prahasanbANastu bahusho mudA |
prasannavadano bhUtvA pAdayoH patito.abravIt |
diShTyA bAhusahasrasya na vR^ithA dhAraNaM mama ||2-116-32
diShTyA sahasrAkShamahaM vijetA punarAhave |
AnandenAshrupUrNAbhyAM netrAbhyAmarimardanaH |
pa~nchA~njalishatairdevaM pUjayanpatito bhuvi ||2-116-33 

Ishvara uvAcha 
uttiShThottiShTha bAhUnAmAtmanaH sakulasya tu |
sadR^ishaM prApsyase vIra yuddhamapratimaM mahat ||2-116-34

vaishampAyana uvAcha 
evamuktastato bANastryambakena mahAtmanA |
harSheNAtyuchChritam shIghraM natvA sa vR^iShabhadhvajam ||2-116-35
shitikaNThavisR^iShTastu bANaH parapura~njayaH |
yayau svabhavanaM tatra yatra dhvajagR^ihaM mahat ||2-116-36
tatropaviShTaH prahasankuMbhANDamidamabravIt |
priyamAvedayiShyAmi bhavato yanmanogatam ||2-116-37
ityevamuktaH prahasanbANamaprAtimaM raNe |
provAcha rAja~NkiM vaitadvaktukAmo.asi matpriyam || 2-116-38
vismayotphullanayanaH praharShAdiva bhAShase |
tvattaH shrotumihechChAmi varaM kiM labdhavAnasi ||2-116-39
shitikaNThaprasAdena skandagopAyanena cha |
kachchittrailokyarAjyaM te vyAdiShTaM shUlapANinA ||2-116-40
asya chakrabhayatrastA nivasanti jalAshaye |
kachchichChAr~NgagadApAneH sthitasya paramAhave ||2-116-41
kachchidindrastava bhayAtpAtAlamupayAsyati |
kachchidviShNuparitrAsaM vimokShyanti diteH sutAH ||2-116-42
pAtAlavAsamutsR^ijya kachchittava balAshrayAt |
vibudhAvAsaniratA bhaviShyanti mahAsurAH ||2-116-43
balirviShNuparAkrAnto baddhastava pitA nR^ipa |
salilaughAdviniShkramya kachchidrAjyamavApsyati ||2-116-44
divyamAlyAmbaradharaM divyasraggandhalepanam |
kachchidvairochaniM tAta drakShyAmaH pitaraM tava ||2-116-45
kachchittribhiH kramaiH pUrvaM hR^itA.NllokAnimAnprabho |
punaH pratyAnayiShyAmo jitvA sarvAndivaukasaH ||2-116-46
snigdhagambhIranirghoShaM sha~Nkhasvanapurojavam |
kachchinnArAyaNaM devaM jeShyAmaH samiti~njayam ||2-116-47
kachchidvR^iShadhvajastAta prasAdasumukhastava |
yathA te hR^idayotkampaH sAshrubinduH pravartate ||2-116-48
kachchidIshvaratoSheNa kArtikeyamatena cha |
prAptavAnasi sarveShAmasmAkaM rAjyasampadam ||2-116-49
iti kumbhANDavachanaishchoditaH so.asurottamaH |
bANo vANImasaMsaktAM provAcha vadatAM varaH ||2-116-50

bANa uvAcha 
chirAtprabhR^iti kumbhANDa na yuddhaM prApyate mayA |
tato mayA mudA pR^iShTaH shitikaNThaH pratApavAn ||2-116-51
yuddhAbhilAShaH sumahAndeva sa~njAyate mama |
abhiprApsyAmyahaM yuddhaM manasastuShTivardhanam ||2-116-52
tato.ahaM devadevena hareNAmitraghAtinA |
prahasya suchiraM kAlamukto.asmi vachanaM priyam |
prApsyase sumahadyuddhaM tvaM bANApratimaM mahat ||2-116-53
mayUradhvajabha~Ngaste bhaviShyati yadAsura |
tadA tvaM prApsyase yuddhaM sumahadditinandana ||2-116-54
tato.ahaM paramaprIto bhagavantaM vR^iShadhvajam |
praNamya shirasA devaM tavAntikamupAgataH ||2-116-55
ityevamuktaH kumbhANDaH provAcha nR^ipatiM tadA | 
aho na shobhanaM rAjanyadevaM bhAShase vachaH ||2-116-56
evaM kathayatostatra tayoranyonyamuchChritaH |
dhvajaH papAta vegena shakrAshanisamAhataH ||2-116-57
taM tathA patitaM dR^iShTvA so.asuro dhvajamuttamam |
praharShamatulaM lebhe mene chAhavamAgatam ||2-116-58
tatashchakampe vasudhA shakrAshanisamAhatA |
nanAdAntarhito bhUmau vR^iShadaMsho jagarja cha ||2-116-59
devAnAmapi yo devaH so.apyavarShata vAsavaH |
shoNitaM shoNitapure sarvataH paramaM tataH ||2-116-60
sUryaM bhittvA maholkA cha papAta dharaNItale |
svapakShe choditaH sUryo bharaNIM samapIDayat ||2-116-61
chaityavR^ikSheShu sahasA dhArAH shatasahasrashaH | 
shoNitasya sravanghorA nipetustArakA bhR^isham ||2-116-62
rAhuragrasadAdityamaparvaNi vishAMpate |
lokakShayakare kAle nighAtashchApatanmahAn ||2-116-63
dakShiNAM dishamAsthAya dhUmaketuH sthito.abhavat |
anishaM chApyavichChinnA vavurvAtAH sudAruNAH ||2-116-64
shvetalohitaparyantaH kR^iShNagrIvastaDiddyutiH |
trivarNaparigho bhAnuH sandhyArAgamathAvR^iNot ||2-116-65
vakrama~NgArakashchakre kR^ittikAsu bhaya~NkaraH |
bANasya janmanakShatraM bhartsayanniva sarvashaH ||2-116-66
anekashAkhashchaityashcha nipapAta mahItale |
architaH sarvakanyAbhirdAnavAnAM mahAtmanAm ||2-116-67
evaM vividharUpANi nimittAni nishAmayan |
bANo balamadonmatto nishchayaM nAdhigachChati ||2-116-68
vichetAstvabhavatprAj~naH kuMbhANDastattvadarshivAn |
bANasya sachivastatra kIrtayanbahu kilbiSham ||2-116-69
utpAtA hyatra dR^ishyante kathayanto na shobhanam |
tava rAjyavinAshAya bhaviShyanti na saMshayaH ||2-116-70
vayaM chAnye cha sachivA bhR^ityA te cha tavAnugAH | 
kShayaM yAsyanti na chirAtsarve pArthivadurnayAt ||2-116-71
yathA shakradhvajataroH svadarpAtpatanaM bhavet |
balamAkA~NkShato mohAttathA bANasya nardataH ||2-116-72
devadevaprasAdAttu trailokyavijayaM gataH |
utsekAddR^ishyate nAsho yuddhAkA~NkShI nanarda ha ||2-116-73
bANaH prItamanAstvevaM papau pAnamanuttamam |
daityadAnavanArIbhiH sArdhamuttamavikramaH ||2-116-74
kuMbhANDashchintayAviShTo rAjaveshmAbhyayAttadA |
achintayachcha tattvArthaM taistairutpAatadarshanaiH ||2-116-75
rAjA pramAdI durbiddhirjitakAshI mahAsuraH |
yuddhamevAbhilaShate na doShAnmanyate madAt ||2-116-76
mahotpAtabhayaM chaiva na tanmithyA bhaviShyati |
apIdAnIM bhavenmithyA sarvamutpAtadarshanam ||2-116-77
iha tvAste trinayanaH kArtikeyashcha vIryavAn |
tenotpanno.api doSho naH kachchidgachChetparAbhavam ||2-116-78
utpannadoShaprabhavaH kShayo.ayaM bhavitA mahAn |
doShANAM na bhavennAsha iti me dhIyate matiH ||2-116-79
niyato doSha evAyaM bhaviShyati na saMshayaH |
daurAtmyAnnR^ipaterasya doShabhUtA hi dAnavAH ||2-116-80
devadAnavasa~NghAnAM yaH kartA bhuvanaprabhuH |
bhagavAnkArtikeyashcha kR^itavA.Nllohite pure ||2-116-81
prANaiH priyataro nityaM bhaviShyati guhaH sadA |
tadvishiShTashcha bANo.api shivasya satataM priyaH ||2-116-82
darpotsekAttu nAshAya varaM yAchitavAnbhavam |
yuddhahetoH sa lubdhastu sarvathA na bhaviShyati ||2-116-83
yadi viShNupurogAnAmindrAdInAM divaukasAm |
bhavitrI hyabhavatprAptirbhavahastAtkR^itaM bhavet ||2-116-84  
etayoshcha hi ko yuddhaM kumArabhavayoriha |
shakto dAtuM samAgamya bANasAhAyyakA~NkShiNoH ||2-116-85
na cha devavacho mithyA bhaviShyati kadAchana |
bhaviShyati mahadyuddhaM sarvadaityavinAshanam ||2-116-86
sa evaM chintayAviShTaH kuMbhANDastattvadarshivAn |
svastipraNihitAM buddhiM chakAra sa mahAsuraH ||2-116-87 
ye hi devairviruddhyante puNyakarmabhirAhave |
yathA balirniyamitastathA te yAnti sa~NkShayam ||2-116-88

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   bANayuddhe ShoDashAdhikashatatamo.adhyAyaH