##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 117- Parvati blesses Usha with a Boon 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 31, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

  atha saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH
   pArvatyAH sakAshAt uShAyA varalAbhaH 

vaishampAyana uvAcha 
krIdAvihAropagataH kadAchidabhavadbhavaH |
devyA saha nadItIre ramye shrImati sa prabhuH ||2-117-1
shatAni tatrApsarasAM chikrIDushcha samaMtataH |
sarvartukavane ramye gandharvapatayastathA ||2-117-2
kusumaiH pArijAtasya puShpaiH santAnakasya cha |
gandhoddAmamivAkAshaM nadItIraM tu sarvashaH ||2-117--3
veNuvINAmR^ida~Ngaishcha paNavaishcha sahasrashaH |
vAdyamAnaiH sa shushrAva gItamapsarasAM tadA ||2-117-4
sUtamAgadhakalpaishchAstuvannapsarasAM gaNAH |
devadevaM suvapuShaM sragviNaM raktavAsasam ||2-117-5
shrImaheshaM devadevamarchayanti manoramam |
tatastu devyA rUpeNa chitralekhA varApsarAH ||2-117-6
bhavaM prasAdayAmAsa devI cha prAhasattadA |
prasAdayantImIshAnaM prahasantyapsarogaNAH ||2-117-7
bhavasya pArShadA divyA nAnArUpA mahaujasaH |
devyA hyanuj~nayA sarve krIDante tatra tatra ha ||2-117-8
atha te pArShadAstatra rahasye suvipashchitaH |
mahAdevasya rUpeNa tachchihnaM rUpamAsthitAH ||2-117-9
tato devyAH surUpeNa lIlayA vadanena cha |
devI prahAsaM mumuche tAshchaivApsarasastadA |
tataH kilakilAshabdaH prAdurbhUtaH samaMtataH ||2-117-10
praharShamatulaM lebhe bhavaH prItamanAstadA |
bANasya duhitA kanyA tatroShA nAma bhAminI ||2-117-11
devaM saMkrIDitaM dR^iShTvA devyA saha nadIgatam |
dIpyamAnaM mahAdevaM dvAdashAdityatejasam ||2-117-12
nAnArUpaM vapuH kR^itvA devyAH priyachikIrShayA |
uShA manorathaM chakre pArvatyAH saMnidhau tathA ||2-117-13
dhanyA hi bhartR^isahitA ramatyevaM samAgatAH |
manasA tvatha saMkalpamuShayA bhAShitaM tathA ||2-117-14
vij~nAya tadabhiprAyamuShAyAH parvatAtmajA |
prAha devI tato vAkyamuShAM harShayatI shanaiH ||2-117-15
uShe tvaM shIghramapyevaM bhartrA saha ramiShyasi |
yathA devo mayA sArdhaM sha~NkaraH shatrunAshanaH ||2-117-16 
evamukte tadA devyA vAkye chintAvilekShaNA |
uShA bhAvaM tadA chakre bhartrA raMsye kadA saha ||2-117-17
tadA haimavatI vAkyaM saMprahasyedamabravIt |
uShe shR^iNuShva vAkyaM me yadA saMyogameShyasi ||2-117-18
vaishAkhe mAsi harmyasthAM dvAdashyAM tvaM dinakShaye |
ramayiShyati yaH svapne sa te bhartA bhaviShyati ||2-117-19
evamuktA daityasutA kanyAgaNasamAvR^itA |
apAkrAmata harSheNa ramamANA yathAsukham ||2-117-20
tataH sakhIbhirhAsyantI harSheNotphullalochanA |
tAlikAsaMnipAtaishcha hyanyonyamabhyavartata ||2-117-21
kinnaryo yakShakanyAshcha nAnAdaiteyakanyakAH |
apsarogaNakanyAshcha uShAyAH sakhitAM gatAH ||2-117-22
uktA cha tatra tAbhishcha bhartA tava varAnane |
bhaviShyatyachireNaiva devyA vachanakalpitaH ||2-117-23
na hi devyA vacho mithyA bhaviShyati kadAchana |
rUpAbhijanasaMpannaH patiste kalpitastayA || 2-117-24
uShA sakhInAM tadvAkyaM pratipUjya yathAvidhi |
yattanmanorathaM devyA bhAvayantI vyavasthitA ||2-117-25
tataH krIDAvihAraM tamanubhUya sahomayA |
gate.ahani tataH sarvA nAryastAH paramAdbhutAH ||2-117-26
yayuH svAnAlayAnsarvA devI chAdarshanaM gatA |
kAshchidashvaistathA yAnairgajairanyAstathA rathaiH ||2-117-27 
puraM pravivishurhR^iShTAH kAshchidAkAshamAsthitAH |
tataH prabhR^iti sA devI kAmamohaM gatA vibho ||2-117-28
devyAstu vachanaM smR^itvA saMsmarantI patiM tadA |
nidrAM na bhajate rAtrau na divA bhojanaM tathA ||2--117-29
smarantI patibhAvaM sA vilalApa nR^ipAtmajA |
nindantI shashinaM nAke sevatI na cha chandanam ||2-117-30
sA bAlA mohitA rAjankAmena paripIDitA |
upacharyanti tAM sakhyo vijvarAmapi sajvarAm ||2-117-31
tapyate hR^idayaM tasyAlepitaM chandanena cha |
kapole pANDimA chihnaM netre jalasamanvite ||2-117-32
jR^imbhaNaM cha tathA svApo dehe tasyA vyavardhata |
padminIkandachUrNAni shItalAni muhurmuhuH ||2-117-33
kShipanti sakhyo hR^idaye pIDite manmathAgninA |
vyajanAni prakurvanti pR^ichChanti cha punaH punaH ||2-117-34
kA vyathA kiM sharIraM te kimidaM tava bhAminI |
kiM tubhyaM rochate devi tadAkhyAhi varAnane ||2-1117-35
kasmAdidaM samutpannaM duHkhasAdhyaM manorame |
tvanmanonugataM vAkyaM vadantyetAstu sArikAH ||2-117-36
shukA nIlatamAH subhru paThanti hi pumAniva |
prahlAdajananaM vAkyaM kimarthaM nAdya bhAshase ||2-117-37
tava tAto mahAvIro devAnAmapi durjayaH |
tasyAgre tiShThate ko.api na bhUmau varavarNini ||2-117-38
baleH putro mahAvIro bANo hi duratikramaH |
jitvAmarAvatIkaM cha nagaraM shoNitAhvayam |
yatra saMtiShThate devaH shUlahasto maheshvaraH || 2-117-39
putro.ayamiti jAnIhi girijAM yo.abravIddharaH |
bANaM prati mahAdevastava tAtamuShe shR^iNu ||2-117-40
kA vyatheti mukhe chedaM nAsAgraM cha virAjate |
nIhArabindavaH padme rAjante sharadAgame ||2-117-41
saMpUrNachandrapratimaM mukhaM chandro yathA ghane |
na shobhate tu vichChAyaM kimarthaM kAraNaM vada ||2-117-42
shvAsANmu~nchasi bAle tvaM na ratiM yAsi bhAvataH |
gR^ihANa bhojanaM divyaM yatte manasi vartate ||2-117-43
tAmbUlaM rochate pUrvaM tatkimarthaM na gR^ihyate |
miShTAni yAni vastUni durlabhAnItarairjanaiH ||2-117-44
gR^ihANa devi uttiShTha vada pIDAM sharIrajAm |
iti kolAhalaM shrutvA uShA veshmasamudbhavam ||2-117-45
dAsIbhiH kIrtitaM tatra mAturagre pR^ithakpR^ithak |
rAjaputrI yadA devI samAyAtA gR^ihe satI ||2-117-46
jalakrIDAvihArAchcha mUkeva parilakShyate |
ato dAsIjanA devi vadAmastvAM vayaM janAH ||2-117-47
ko mohaH kimidaM maunaM kaH svApo mlAnatA katham |
vichArya bhiShajo devi dishyantAM kaShTashAntaye ||2-117-48
shirIShapuShpasadR^ishaM yachCharIraM sukomalam |
tatkathaM sahate devi vyAdhibhAraM varAnane ||2-117-49
iti shrutvA tadA devI satvarA haMsagAminI |
prApya deshamuShA yatra kimidaM kaShTalakShaNam ||2-117-50
pallavAkR^itihastena komalaM tatkaraM tadA |
spR^iShTvA~NgulIranAyAsaM sphoTayAmAsa bhAminI ||2-117-51
kimasti tava kalyAni kA vyathA tava vartate |
ete vaidyAH samAgatya pR^ichChanti bhavatIM hi tat ||2-117-52 

vaidyA UchuH
jalakrIDAM gatA tatra rAjaputrI sakhIgaNaiH |
pArvatyAH krIDitaM tatra jAnImaH shramasaMbhavam ||2-117-53
shramAdglAniH samutpannA jR^imbhaNe cha punaH punaH |
svApashcha jAyate tena mA bhayaM kartumarhasi ||2-117-54

devyuvAcha 
hR^idaye nihitaM vaidyAshchandanaM himasaMyutam |
amAtyAH kimidaM shIghraM kimidaM budbudAyate ||2-117-55
atidAho mahAnsvedaH pipAsA na bubhukShate |
pralApa eva kiM tasyAM shAstrato brUta nishchitam ||2-117-56

vaidyA UchuH 
krIDAvihAre militAH strIjanA devasaMnidhau |
rUpeNApratimA devI rAjaputrI cha bhAvinI ||2-117-57
dR^iShTipAtaH kR^itastAbhistena putryAM vyathAbhavat |
rakShAmantraistathA pItaiH sarShapaistAM kumArikAm ||2-117-58
pAnIyairabhiShekeNa parA shAntirbhaviShyati |
ityuktvA bhiShajaH sarve nivR^ittA nR^ipaveshmataH ||2-117-59
sUchayantaH punaH sarve kAmAbhiprAyajAM vyathAm |
mAtR^ipR^iShTA varArohA chirakAlamuvAcha sA ||2-117-60
lajjAvatI mahAbhAgA mAtaraM rudatIM bhR^sham |
mAtarna rochate nityaM bhAShaNaM na cha bhojanam ||2-117-61
na chApyutsavakaM mAtaH sadAhaM hR^idayaM shR^iNu |
ityuktvA virarAmAtha hyuShA nArI varAnanA ||2-117-62
sarvAbhiH strIbhirArabdhamanyonyaM mukhavIkShaNam |
lajjAnukAri nArINAM yauvane hi bhavediti ||2-117-63
iyaM cha rAjakanyA hi bhartR^iyogyA kimuchyate |
pituH prasAdAnmAtushcha prApnuyAtsadR^ishaM varam ||2-117-64 

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
bANayuddhe uShAviraho nAma saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH