##Harivamsha Maha Puranam - Vishnu Parva - 
Chapter 11 - Description of Yamuna
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 2, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha ekAdasho.adhyAyaH
yamunAvarNanam

 vaishaMpAyana uvAcha 

 kadAchittu tadA kR^iShNo vinA sa~NkarShaNena vai |
 chachAra tadvanaM ramyaM kAmarUpI varAnanaH ||2-11-1
 kAkapakShadharaH shrImA~nChyAmaH padmadalekShaNaH |
 shrIvatsenorasA yuktaH shashA~Nka iva lakShmaNA ||2-11-2
 sA~NgadenAgrahastena pa~NkajodbhinnavakShasA |
 sukumArAbhitAmreNa krAntavikrAntagAminA ||2-11-3
 pIte prItikare nR^INAM padmaki~njalkasaprabhe |
 sUkShme vasAno vasane sasaMdhya iva toyadaH ||2-11-4
 vatsavyApArayuktAbhyAM vyaghrAbhyAM gaNDarajjubhiH |
 bhujAbhyAM sAdhuvR^ittAbhyAM pUjitAbhyAM divaukasaiH ||2-11-5
 sadR^ishaM puNDarIkasya gandhena kamalasya cha |
 rarAja chAsya tadbAlye ruchirauShThapuTaM mukham ||2-11-6
 shikhAbhistasya muktAbhI rarAja mukhapa~Nkajam |
 vR^itam ShaTpadapa~NktIbhiryathA syAtpadmamaNDalam ||2-11-7
 tasyArjunakadambADhyA nIpakandalamAlinI |
 rarAja mAlA shirasi nakShatrANAM yatha divi ||2-11-8
 sa tayA mAlayA vIraH shushubhe kaNThasaktayA |
 meghamAlAmbudashyAmo nabhasya iva mUrtimAn ||2-11-9
 ekenAmalapatreNa kaNThasUtrAvalambinA |
 rarAja barhipatrena mandamArutakampinA ||2-11-10
 kvachidgAya~NkvachitkrIDaMshcha~nchUryaMshcha kvachitkvachit |
 parNavAdyaM shrutisukham vAdayaMshcha kvachidvane ||2-11-11
 gopaveNuM sumadhuraM kAMAttamapi vAdayan |
 prahlAdanArtham cha gavAM kvachidvanagato yuvA ||2-11-12
 gokule.ambudharashyAmashchachAra dyutimAnprabhuH |
 reme cha tatra ramyAsu chitrAsu vanarAjiShu ||2-11-13
 mayUraravaghuShTasu madanoddIpanIShu cha |
 meghanAdaprativyUhairnAditAsu samantataH ||2-11-14
 shADvalachChannamArgAsu shilIndhrAbharaNAsu cha |
 kandalAmalapatrAsu sravantIShu navaM jalam ||2-11-15
 kesarANAM navairgandhairmadaniHshvasitopamaiH |
 abhIkShNaM niHshvasantIShu kAminIShviva nityashaH ||2-11-16
 sevyamAno navairvAtairdrumasa~NghAtaniHsR^itaiH |
 tAsu kR^iShNo mudaM lebhe saumyAsu vanarAjiShu ||2-11-17
 sa kadAchidvane tasmi~NgobhiH saha paribhraman |
 dadarsha vipulodagraM shAkhinaM shAkhinAM varam ||2-11-18
 sthitaM dharaNyAM meghAbhaM nibiDaM dalasa~nchayaiH |
 gaganArdhochChritAkAraM parvatAbhogadhAriNam ||2-11-19
 nIlachitrA~NgavarNaishcha sevitaM bahubhiH khagaiH |
 phalaiH pravAlaishcha ghanaiH sendrachApaghanopamam ||2-11-20
 bhavanAkAraviTapaM latApuShpasumaNDitam |
 vishAlamUlAvanataM pavanAmbhodadhAriNam ||2-11-21
 AdhipatyamivAnyeShAM tasya deshasya shAkhinAm |
 kurvANaM shubhakarmANaM nirAvarShamanAtapam ||2-11-22
 nyagrodhaM parvatAgrAbhaM bhANDIraM nAma nAmataH |
 dR^iShTvA tatra matiM chakre nivAsAya tataH prabhuH ||2-11-23
 sa tatra vayasA tulyairvatsapAlaiH sahAnagha |
 reme vai vAsaraM kR^iShNaH purA svargagato yathA ||2-11-24
 taM krIDamAnaM gopAlAH kR^iShNaM bhANDIravAsinam |
 ramayanti sma bahavo vanyaiH krIDanakaistadA ||2-11-25
 anye sma parigAyanti gopA muditamAnasAH |
 gopAlAH kR^iShNamevAnye gAyanti sma ratipriyAH ||2-11-26
 teShAM sa gAyatAmeva vAdayAmAsa vIryavAn |
 parNavAdyAntare veNuM tumbIvINAM cha tatra ha ||2-11-27
 kadAchichchArayanneva gAH sa govR^iShabhekShaNaH |
 jagAma yamunAtIraM latAla~NkR^itapAdapam ||2-11-28
 tara~NgApA~NgakuTilaM vArisparshamukhAnilAm |
 tAM cha padmotpalavatIM dadarsha yamunAM nadIm ||2-11-29
 sutIrthAM svAdusalilAM hradinIM vegagAminIm |
 toyavAtodyatairvegairavanAmitapAdapAm ||2-11-30
 haMsakAraNDavoghudShTAm sArasaishcha vinAditAm |
 anarghamithunaishchaiva sevitAM mithunecharaiH ||2-11-31 **
 jalajaiH prANibhiH kIrNAM jalajairbhUShitAM gunaiH |
 jalajaiH kusumaishchitrAM jalajairharitodakAm ||2-11-32
 prasR^itasrotacharaNAM pulinashroNimaNDalAm |
 AvartanAbhigambhIrAM padmaromAbhira~njitAm ||2-11-33
 taTachChedodarAM kAntAM tritara~NgavalIdharAm |
 phenaprahR^iShTavadanAM prasannAM haMsahAsinIm ||2-11-34
 ruchirotpalaraktoShThIM natabhrUM jalajekShanAm |
 hradadIrghalalATAntAM kAntAM  shaivalamUrdhajAm ||2-11-35
 chakravAkastanataTIM tIrapArshvAyatAnanAm |
 dIrghasrotAyatabhujAmAbhogashravaNAyatAm ||2-11-36
 kAraNDavAkuNDalinIM shrImatpa~NkajalochanAm |
 taTajAbharaNopetAM mInanirmalamekhalAm ||2-11-37
 vAriplavaplavakShaumAM sArasArAvanUpurAm |
 kAshachAmIkaraM vAso vasAnAM haMsalakShaNAm ||2-11-38
 bhImanakrAnuliptA~NgIM kUrmalakShaNabhUShitAm |
 nipAnashvApadApIDAM  nR^ibhiH pInapayodharAm ||2-11-39
 shvApadochChiShTasalilAmAshramasthAnasa~NkulAm |
 tAM samudrasya mahiShImIkShamANaH samantataH ||2-11-40
 chachAra ruchiraM kR^iShNo yamunAmupasobhayan |
 tAM charansa nadIM shreShThAM dadarsha hradamuttamam ||2-11-41
 dIrghaM yojanavistAraM dustaraM tridashairapi |
 gambhIramakShobhyajalaM niShkampamiva sAgaram ||2-11-42
 toyajaiH shvApadaistyaktaM shUnyam toyacharaiH khagaiH |
 agAdhenAmbhasA pUrNaM meghapUrNamivAmbaram ||2-11-43
 duHkhopasarpyaM tIreShu sasarpairvipulairbilaiH |
 viShAraNibhavasyAgnerdhUmena pariveShTitam ||2-11-44
 abhogyaM tatpashUnAM hi apeyaM cha jalArthinAm |
 upabhogaiH parityaktaM suraistriShavaNArthibhiH ||2-11-45
 AkAshAdapyasaMchAryaM khagairAkAshagocharaiH |
 tR^iNeShvapi patatsvapsu jvalantamiva tejasA ||2-11-46
 samantAdyojanaM sAgraM devairapi durAsadam |
 viShAnalena ghoreNa jvAlAprajvalitadrumam ||2-11-47
 vrajasyottaratastasya kroshamAtre nirAmaye |
 taM dR^iShTvA chintayAmAsa kR^iShNO vai vipulaM hradam ||2-11-48
 agAdhaM dyotamAnaM cha kasyAyaM mahato hradaH |
 asminsa kAliyo nAma kAlA~njanachayopamaH ||2-11-49
 uragAdhipatiH sAkShAddhrade vasati dAruNaH |
 utsR^ijya sAgarAvAsaM yo mayA viditaH purA ||2-11-50
 bhayAtpatagarAjasya suparNasyoragAshinaH |
 teneyaM dUShitA sarvA yamunA sAgara~NgamA ||2-11-51 
 bhayAttasyoragapaternAyaM desho niShevyate |
 tadidaM dAruNAkAramaraNyaM rUDhashAdvalam ||2-11-52
 sAvarohadrumaM ghoraM kIrNaM nAnAlatAdrumaiH |
 raKshitaM sarparAjasya sachivairAptakAribhiH ||2-11-53
 vanaM nirviShayAkAram viShAnnamiva duHspR^isham |
 tairAptakAribhirnityaM sarvataH parirakShitam ||2-1-54 
 shaivAlanalinaishchApi vR^ikShaiH kShudralatAkulaiH |  
 kartavyamArgau bhrAjete hradasyAsya taTAvubhau ||2-11-55
 tadasya sarparAjasya kartavyo nigraho mayA |
 yatheyaM saridambhodA bhavecChivajalAshayA ||2-11-56
 vrajopabhogyA cha yathA nAge cha damite mayA |
 sarvatra sukhasa~nchArA sarvatIrthasukhAshrayA ||2-11-57 
 etadarthaM cha vAso.ayaM vraje.asmin gopajanma cha |
 amIShAmutpathasthAnAM nigrahArthaM durAtmanAm ||2-11-58
 enaM kadambamAruhya tadeva shishulIlayA |
 vinipatya hrade ghore damayiShyAmi kAliyam ||2-11-59
 evaM kR^ite bAhuvIryaM loke khyAtiM gamiShyati ||2-11-60
 
   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
          yamunAvarNanaM nAma ekAdasho.adhyAyaH