##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 121 - Krishna goes to Shonitapuram
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 15, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
    atha ekaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
 shrutahR^itAniruddhapAshabandhanasya kR^iShNasya
            shoNitapuragamanam

vaishampAyana uvAcha 
tato.aniruddhasya gR^ihe ruruduH sarvayoShitaH |
priyaM nAthamapashyantyaH kurarya iva sa~NghashaH ||2-121-1
aho dhikkimidaM nAtha nAthe kR^iShNe vyavasthite |
anAthA iva saMtrastA rudimo bhayapIDitAH ||2-121-2
yasyendrapramukhA devAH sAdityAH samarudgaNAH |
bAhuchChAyAmupAshritya vasanti divi devatAH ||2-121-3
tasyotpannamidaM loke bhayadasya mahAbhayam |
tasyAniruddhaH pautrastu vIrAH kenApi no hR^itaH ||2-121-4
aho nAsti bhayaM nUnaM tasya loke sudurmateH |
vAsudevasya yaH krodhamutpAdayati duHsaham ||2-121-5 
vyAditAsyasya yo mR^ityordaMShTrAgre parivartate |
sa vAsudevaM samare mohAdabhyudiyAdripuH ||2-121-6
idamevaMvidhaM kR^itvA vipriyaM yadupu~Ngave |
kathaM jIvanvimuchyeta sAkShAdapi shachIpatiH ||2-121-7
hR^itanAthAH sma shochyAH sma vayaM nAthaM vinA kR^itAH |
viprayogeNa nAthasya kR^itAntavashagAH kR^itAH ||2-121-8
ityevaM tA vadantyashcha rudantyashcha punaH punaH |
netrajaM vAri mumuchurashivaM paramA~NganAH ||2-121-9
tAsAM bAShpAmbupUrNAni nayanAni chakAshire |
salilenAplutAnIva pa~NkajAni jalAgame ||2-121-10
tAsAM marAlapakShmANi rAjayanti shubhAni cha |
rudhireNAplutAnIva nayanAni chakAshire ||2-121-11
tAsAM harmyatalasthANAM pUrNa AsInmahAsvanaH | 
kurarINAmivAkAshe rudatInAM sahasrashaH ||2-121-12
te shrutvA ninadaM ghoramapUrvaM bhayamAgatam |
utpetuH sahasA svebhyo gR^ihebhyaH puruSharShabhAH ||2-121-13   
kasmAdeSho.aniruddhasya shrUyate sumahAsvanaH |
gR^ihe kR^iShNAbhiguptAnAM kuto no bhayamAgatam ||2-121-14
ityevamUchuste.anyonyaM snehaviklavagadgadAH |
adharShitA yathA siMhA guhAbhya iva niHsR^itAH ||2-121-15
sannAhabherI kR^iShNasya AhatA mahatI tadA |
yasyAH shabdena te sarve samAgamya cha dhiShThitAH ||2-121-16
kimetaditi te.anyonyaM samapR^ichChanta yAdavAH |
anyonyasya hi te sarve yathAvR^ittamavedayan ||2-121-17
tataste bAShpapUrNAkShAH krodhasaMraktalochanAH |
niHshvasanto vyatiShThanta yAdavA yuddhadurmadAH ||2-121-18
tUShNIMbhUteShu sarveShu vipR^ithurvAkyamabravIt |
kR^iShNaM praharatAM shreShThaM niHshvasantaM muhurmuhuH ||2-121-19
kimidaM chintayAviShTaH puruShendra bhavAniha |
tava bAhubalaprANAH svAsthitAH sarvayAdavAH ||2-121-20
bhavantamAshritAH kR^iShNa saMvibhaktAshcha sarvashaH |
tathaiva balavA~nshakrastvayyAveshya jayAjayau ||2-121-21
 sukhaM svapiti niHsha~NkaH kathaM tvaM chintayAnvitaH |
shokasAgaramakShobhyaM sarve te j~nAtayo gatAH ||2-121-22
tAnmajjamAnAnekastvaM samuddhara mahAbhuja |
kimevaM chintayAviShTo na ki~nchidapi bhAshase ||2-121-23
chintAM kartuM vR^ithA deva na tvamarhasi mAdhavA | 
ityevamuktaH kRiShNastu niHshvasya suchiraM bahu ||2-121-24
prAha vAkyaM sa vAkyaj~no bR^ihaspatiriva svayam |   

shrIkR^iShNa uVAcha 
vipR^itho chintayAviShTo hyetatkAryamachintayam ||2-121-25
vichintayaMstvahaM chAsya kAryasya na labhe gatim |
tathAhaM bhavatApyukto nottaraM vidadhe kvachit ||2-121-26
dAshArhagaNamadhye.ahaM vadAmyarthavatIM giram |
shR^NudhvaM yAdavAH sarve yathA chintAnvito hyaham ||2-121-27
aniruddhe hR^ite vIre pR^ithivyAM sarvapArthivAH |
ashaktA iti maMsyante sarvAnasmAnsvabAndhavAn ||2-121-28
Ahukashchaiva no rAjA hR^itaH shAlvena vai purA |
pratyAnItaH sa chAsmAbhiryuddhaM kR^itvA sudAruNam ||2-121-29
pradyumnashchApi no bAlaH shambareNa hR^ito hyabhUt |
sa taM nihatya samare prApto rukmiNinandanaH ||2-121-30
idaM tu sumahatkaShTaM prAdyumniH kva pravAsitaH |
naivaMvidhamahaM doShaM na smare manujarShabhAH ||2-121-31
bhasmanA guNThitaH pAdo yena me mUrdhni pAtitaH |
tasyAhaM sAnubandhasya hariShye jIvitaM raNe ||2-121-32
ityevamukte kR^iShNena sAtyakirvAkyamabravIt |
chArAH kR^iShNa praNIyantAmaniruddhasya mArgaNe |
saparvatavanoddeshAM mArgantu vasudhAmimAm ||2-121-33
AhukaM prAha kR^iShNastu smitaM kR^itvA vachastadA |
AbhyantarAshcha bAhyAshcha vyAdishyantAm charA nR^ipa ||2-121-34 

vaishampAyana uvAcha 
keshavasya vachaH shrutvA Ahukastvarito.abravIt |
anveShaNe.aniruddhasya sa chArAndiShTavAMstadA ||2-121-35
tatashchArAstu vyAdiShTAH pArthivena yashasvinA |
hayA rathAshcha vyAdiShTAH pArthivena mahAtmanA |
abhyantaraM cha mArgadhvaM bAhyatashcha samantataH ||2-121-36
veNumantaM latAviShTaM tathA raivatakaM girim |
R^ikShavantaM giriM chaiva mArgadhvaM tvaritA hayaiH ||2-121-37
ekaikaM tatra chodyAnaM mArgadhvaM kAnanAni cha |
yAtavyaM chApi niHsha~NkamudyAnAni samantataH ||2-121-38
hayAnAM cha sahasrANi rathAnAM chApyanekashaH |
Aruhya tvaritAH sarve mArgadhvaM yadunandanam ||2-121-39
senApatiranAdhR^iShTIridaM vachanamabravIt |
kR^iShNamakliShTakarmANamachyutaM bhItabhItavat ||2-121-40
shR^iNu kR^iShNa vacho mahyaM rochate yadi te prabho |
chirAtprabhR^iti me vaktuM bhavantaM jAyate matiH ||2-121-41
asilomA pulomA cha nisundanarakau hatau |
saubhaH shAlvashcha nihatau maindo dvivida eva cha || 2-121-42
hayagrIvashcha sumahAnsAnubandhastvayA hataH |
tAdR^ishe vigrahe vR^itte devahetoH sudAruNe ||2-121-43
sarvANyetAni karmANi niHsheShANi raNe raNe |
kR^itavAnasi govinda pArShNigrAhashcha nAsti te ||2-121-44
idaM karma tvayA kR^iShNa sAnubandhaM mahatkR^itam |
pArijAtasya haraNe yatkRitaM karma duShkaram ||2-121-45
tatra shakrastvayA kR^iShNa airAvatashirogataH |
nirjito bAhuvIryeNa tvayA yuddhavishAradaH ||2-121-46
tena vairaM tvayA sArdhaM kartavyaM nAtra saMshayaH |
vairAnubandhashcha mahAMstena kAryastvayA saha ||2-121-47
tatrAniruddhaharaNaM kR^itaM maghavatA svayam |
na hyanyasya bhavechChaktirvairaniryAtanaM prati ||2-121-48
ityevamukte vachane kR^iShNo nAga iva shvasan |
uvAcha vachanaM dhImAnanAdhR^iShTiM mahAbalam ||2-121-49
senAnIstAta mA maivaM na devAH kShudrakarmiNaH |
nAkR^itaj~nA na cha klIbA nAvaliptA na bAlishAH ||2-121-50
devatArthaM cha me yatno mahAndAnavasa~NkShaye |
teShAM priyArthaM cha raNe hanmi dR^iptAnmahAbalAn ||2-121-51
tatparastanmanAshchAsmi tadbhaktastatpriye rataH |
kathaM pApaM kariShyanti vij~nAyaivaMvidhaM hi mAm ||2-121-52
akShudrAH satyavantashcha nityaM bhaktAnukampinaH |
tebhyo na vidyate pApaM bAlishatvAtprabhAShase ||2-121-53
kadAchidiha puMshchalyA aniruddho hR^ito bhavet |
deveShu samahendreShu naitatkarma vidhIyate ||2-121-54

vaishampAyana uvAcha 
evaM chintayamAnasya kR^iShNasyAdbhutakarmaNaH |
kR^iShNasya vachanaM shrutvA tato.akrUro.abravIdvachaH ||2-121-55
madhuraM shlakShNayA vAchA arthavAkyavishAradaH |
yachChakrasya prabho kAryaM tadasmAkaM vinishchitam ||2-121-56
asmAkaM chApi yatkAryaM taddhi kAryaM shachIpateH | 
saMrakShyAshcha vayaM devairasmAbhishchApi devatAH |
devatArthaM vayaM chApi mAnuShatvamupAgatAH ||2-121-57
evamakrUravachanaishchodito madhusUdanaH | 
snigdhagambhIrayA vAchA punaH kR^iShNo.abhyabhAShata ||2-121-58
nAyaM devairna gandharvairna yakShairna cha rAkShasaiH |
pradyumnaputro.apahR^itaH puMshchalyA nu mahAyashaH ||2-121-59
mAyAvidagdhAH puMshchalyo daityadAnavayoShitaH |
tAbhirhR^ito na saMdeho nAnyato vidyate bhayam ||2-121-60

vaishampAyana uvAcha 
ityevamukte vachane kR^iShNena tu mahAtmanA |
athAvagamya tattvena yadbhUtaM yadumaNDale ||2-121-61
[udatiShThanmahAnAdastadA kR^iShNaM prashaMsayan] |
harShayansa tu sarveShAM sUtamAgadhabandinAm |
madhuraH shrUyate ghoSho yAdavasya niveshane ||2-121-62
te chArAH sarvataH sarve sabhAdvAramupAgatAH |
shanairgadgadayA vAchA idaM vachanamabruvan ||2-121-63
udyAnAni guhAH shailAH sabhA nadyaH sarAMsi cha |
ekaikaM shatasho rAjanmArgitaM na cha dR^ishyate ||2-121-64
anye kR^iShNaM charA rAjannupAgamya tadAbruvan |
sarve no viditA deshAH prAdyumnirna cha dR^ishyate ||2-121-65
yadanyatsaMvidhAtavyaM vidhAnaM yadunandana |
tadAj~nApaya naH kShipramaniruddhasya mArgaNe ||2-121-66
tataste dInamanasaH sarve bAShpAkulekShaNAH |
anyonyamabhyabhAShanta kimataH kAryamuttamam ||2-121-67
saMdaShTauShThapuTAH kechitkechidbAShpAkulekShaNAH |
kechidbhrukuTimAsthAya chintayantyarthasiddhaye ||2-121-68
evaM chintayatAM teShAM bahvarthamabhibhAShitam |
aniruddhaH kutashcheti saMbhramaH sumahAnabhUt ||2-121-69
anyonyamabhivIkShante yAdavA jAtamanyavaH |
tAM nishAM vimanaskAste gamayeyuH katha~nchana |
aniruddho hR^itashcheti punaH punarariMdama ||2-121-70
evaM cha bruvatAM teShAM prabhAtA rajanI tadA |
tatastUryaninAdaishcha sha~NkhAnAM cha mahAsvanaiH |
prabodhanaM mahAbAhoH kR^iShNasyAkriyatAlaye ||2-121-71
tataH prabhAte vimale prAdurbhUte divAkare |
pravivesha sabhAmeko nAradaH prahasanniva ||2-121-72
dR^iShTvA tu yAdavAnsarvAnkR^iShNena saha sa~NgatAn |
tataH sa jayashabdena mAdhavaM pratyapUjayat ||2-121-73
[ugrasenAdayaste cha tamR^iShiM pratyapUjayan] |
athAbhyutthAya vimanAH kR^iShnaH samitidurjayaH |
madhuparkaM cha gAM chaiva nAradAya dadau prabhuH ||2-121-74
sopavishyAsane shubhre sarvAstaraNasaMvR^ite |
sukhAsIno yathAnyAyamuvAchedaM vacho.arthavat ||2-121-75

nArada uvAcha 
kimevaM chintayAviShTA niHsa~NgA gatamAnasAH |
utsAhahInAH sarve vai klIbA iva samAsate ||2-121-76
ityevamukte vachane nAradena mahAtmanA |
vAsudevo.abravIdvAkyaM shrUyatAM bhagavannidam ||2-121-77
aniruddho hR^ito brahmankenApi nishi suvrata |
yasyArthe sarva evAsma chintayAviShTachetasaH ||2-121-78
eSha te yadi vR^ittAntaH shruto dR^iShTo.api vA mune |
bhagavankathyatAM sAdhu priyametanmamAnagha ||2-121-79
ityevamukte vachane keshavena mahAtmanA |
prahasyaitadvachaH prAha shrUyatAM madhusUdana ||2-121-80
nivR^ittaM sumahadyuddhaM devAsurasamaM mahat | 
aniruddhasya chaikasya bANasyApi mahAmR^dhe ||2-121-81
uShA nAma sutA tasya bANasyApratimaujasaH |
tasyArthe chitralekhA vai jahArAshu tamapsarAH ||2-121-82
ubhayorapi tatrAsInmahAyuddhaM sudAruNam |
prAdyumnibANayoH sa~Nkhye balivAsavayoriva ||2-121-83
asmAbhishchApi tadyuddhaM dR^iShTaM sumahadadbhutam |
aniruddho bhayAttena saMyugeShvanivartinA ||2-121-84
bANena mAyAmAsthAya baddho nAgairmahAbalaH |
vyAdiShTastu vadhastasya bANena garuDadhvaja ||2-121-85
taM nivAritavANmantrI kumbhANDo nAma tasya ha |
kumArasyAniruddhasya tenAsaktena saMyuge ||2-121-86
bANena mAyAmAsthAya sarpairniyamanaM kR^itam |
uttiShThatu bhavA~nChIghraM yashase vijayAya cha ||2-121-87
nAyaM saMrakShituM kAlaH prANAMstAta jayaiShiNAm |
prANaiH kiMchidgatairvIro dhairyamAlambya tiShThati ||2-121-88

vaishampAyana uvAcha
ityevamukte vachane vAsudevaH pratApavAn |
prAyAtrikAnvai saMbhArAnAj~nApayata vIryavAn ||2-121-89
tatashchandanapUrNaishcha lAjaishchaiva samantataH |
niryayau sa mahAbAhuH kIryamANo janArdanaH || 2-121-90

nArada uvAcha 
smaraNaM vainateyasya kartumarhasi mAdhava |
na hyanyena tadadhvAnaM shakyaM gantuM mahAbhuja ||2-121-91
AkarNaya tamadhvAnaM gantavyamatidurjayam |
ekAdasha sahasrANi yojanAnAM janArdana ||2-121-92
taditaH shoNitapuraM prAdyumniryatra sAmpratam |
manojavo mahAvIryo vainateyaH pratApavAn ||2-121-93
samAhvayasva govinda sa hi tvAM tatra neShyati |
ekena sumuhUrtena bANaM saMdarShayiShyati || 2-121-94

vaishampAyana uvAcha 
tasya tadvachanaM shrutvA sasmAra garuDam tadA |
sa kR^iShNapArshvamAgamya prA~njalirgaruDaH sthitaH ||2-121-95
praNamyAtha vachaH prAha vainateyo mahAbalaH |
vAsudevaM mahAtmAnaM shlakShNaM madhurayA girA ||2-121-96

garuDa uvAcha 
padmanAbha mahAbAho kimarthaM saMsmR^ito hyaham |
kR^ityaM te yadihAtrAsti shrotumichChAmi tattvataH ||2-121-97
kasya pakShaparikShepairnAshayAmi purIM prabho |
prabhAvAttava govinda ko na vidyAdbalaM mama ||2-121-98
gadAvegaM cha te vIra chakrAgniM cha mahAbhuja | 
nAvabudhyati mUDhAtmA ko darpAnnAshameShyati ||1-121-99
halaM siMhamukhaM kasya vanamAlI niyokShyati |
kasya dehastu nirbhinno medinIM yAsyati prabho ||2-121-100
kasya sha~NkharavaiH prANAnmohayiShyasi mAdhava |
ko.ayaM saparivAro.adya yAsyate yamasAdanam ||2-121-101
evamukte tu vachane vainateyena dhImatA |
vAsudevo vachaH prAha shR^iNu tvaM vadatAM vara ||2-121-102
baleH putreNa bANena prAdyumniraparAjitaH |
uShAyAH kAraNe baddho nagare shoNitAhvaye |
aniruddhastu kAmArto baddho nAgairviSholbaNaiH ||2-121-103
tasya mokShArthamAhUto mayA tvaM patageshvara |
tavavegasamo nAsti pakShiNAM pravaro bhavAn |
ashakyaM cha tadadhvAnaM gantumanyena kAshyapa ||2-121-104
tatra prApaya mAM shIghraM yatra prAdyumnirAvasat |
vaidarbhI te snuShA vIra rudatI putragR^iddhinI |2-121-105
tvatprasAdAdbhavatyeShA putreNa saha bhAminI |
amR^itaM tu hR^itaM pUrvaM tvayA pannaganAshana ||2-121-106
mayA saha samAgamya tasminkAle mahAbhuja |
abhavanme dhvajashchaiva tvadbhaktAH sarvavR^iShNayaH |
sakhitvaM mAnayasvAdya bhaktiM cha patageshvara ||2-121-107
tava vegasamo nAsti pakShiNo na cha te samAH |
suparNa sukR^itena tvAM shape pannaganAshana ||2-121-108
dAsIbhAvaM gatA mAtA mokShitaikAkinA purA |
pakShavikShepamAshritya hatA yodhAstvayA purA ||2-121-109
bhavAnsuragaNAnsarvAnpR^iShThamAropya vikramAt |
gachCha me hyagamAndeshAnvijayashcha tavAshrayAt ||2-121-110
gurutvAnmerutulyastvaM laghutvAtpavanopamaH |
bhUte bhavye bhaviShye cha na te tulyo.asti vikrame ||2-121-111
satyasandha mahAbhAga vainateya mahAdyute |
aniruddhe kShaNenAdya sAhAyyamupakalpyatAm ||2-121-112

garuda uvAcha 
atyadbhutamidaM vAkyaM tava kr^iShNa mahAbhuja |
tvatprasAdAchcha vijayaH sarvatraiva mahAbuja ||2-121-113
dhanyo.asmyanugR^ihIto.asmi saMstavAnmadhusUdana |
stotavyastvaM mayA kR^iShNa stauShi mAM tvaM mahAbhuja ||2-121-114
vedAdhyakShaH surAdhyakShaH sarvakAmaprado bhavAn |
amoghadarshanastvaM hi varArtInAM varapradaH ||2-121-115
chaturbhujashchaturmUrtishchAturhotrapravartakaH |
chAturAshramyahotA cha chaturnetA mahAkaviH ||2-121-116
dhanurdharashchakradharo bhavA~nCha~Nkhadharo mahAn |
bhavAnpUrveShu deheShu khyAto bhUmidharaH prabho ||2-121-117 
lA~NgalI musalI chakrI devakItanayo bhavAn |
chANUramathanashchaiva gopriyaH kaMsahA bhavAn ||2-121-118
govardhanadharashchaiva mallArirmallabhAvanaH | 
mallapriyo mahAmallo mahApuruSha ityapi ||2-121-119
viprapriyo viprahito vipraj~no viprabhAvanaH |
brahmaNyashcha vareNyashcha bhavAndAmodaraH smR^itaH |
pralambamathanashchaiva keshihA dAnavAntakaH ||2-121-120
asilomnashcha hantA cha tathA rAvaNanAshanaH |
vibhIShaNasya bhagavAnrAjyado vAlinAshanaH ||2-121-121
sugrIvarAjyadAtA tvaM balirAjyApahArakaH |
ratnahartA mahAratnaM samudrodarasaMbhavaH ||2-121-122
varuNashcha bhavAnkhyAto bhavAMshcha saridudbhavaH |
bhavAnkhaDgadharo dhanvI dhanurdharavaro mahAn ||2-121-123
dAshArha iti vikhyAto mahAdhanvA dhanuHpriyaH |
govinda iti vikhyata udadhistvaM cha suvrata ||2-121-124
AkAshashcha tapashchaiva samudramathano bhavAn |
bhavAnsvargo bahuphalo bhavAnsvargacharo mahAn ||2-121-125
tvameva cha mahAmegho bIjaniShpattireva cha |     
trailokyamathanastvaM cha krodhalobhamanorathaH ||2-121-126
bhavAnkAmapradashchaiva kAmaH sarvadhanurdharaH |
saMvarto vartanashchaiva pralayo nilayo mahAn ||2-121-127
hiraNyagarbhI rUpaj~no rUpavAnmadhusUdanaH |
IshastvaM cha mahAdeva asa~NkhyeyaguNAnvitaH ||2-121-128
stotumichChasi mAM deva stotavyastvaM yadUttama |
chakShuShA ye tvayA ghorAH prANino hi nirIkShitAH ||2-121-129
hatAste yamadaNDena tirya~NnirayagAminaH |
ye tvayA paramaprItyA prANino vai nirIkShitAH ||2-121-130
iha cha pretya te sarve sarvathA svargagAminaH |
eSha te.ahaM mahAbAho vashagaH shAsane sthitaH ||2-121-131
jayasthAnaM tataH kR^itvA garuDaH prAha keshavam |
ayamasmi sthito vIra Aruhasva mahAbala ||2-121-132
tataH kaNThe pariShvajya mAdhavo garuDaM tataH |
sakhe shatruvinAshAya argho.ayaM pratigR^ihyatAm ||2-121-133
dattvArghaM parayA prItyA sha~NkhachakragadAsibhR^it |
Aruroha mahAbAhuH suparNaM puruShottamaH ||2-121-134
kR^iShNasya pArshvamAgamya harShAdevAsthito.abhavat |
kR^iShNakeshaH pravalayo viShNuH kR^iShNashcha varNataH ||2-121-135
chaturdaMShtrashchaturbAhushchaturvedaShaDa~Ngavit |
shrIvatsA~Nko.aravindAkSha UrdhvaromA mR^idutvachaH ||2-121-136
samA~NguliH samanakho raktA~NgulinakhAntaraH | 
snigdhagambhIranirghoSho vR^ittabAhurmahAbhujaH ||2-121-137
AjAnubAhustAmrAsyaH siMhavispaShTavikramaH |
sahasramiva sUryANAM dIpyamAnaH prakAshate ||2-121-138
yaH prabhurbhAti vishvAtmA bhUtAnAM bhAvano vibhuH |
yasyAShTAguNamaishvaryaM dadau prItaH prajApatiH |
prajApatInAM sAdhyAnAM tridashAnAm cha shAshvataH ||2-121-139
stUyamAnaH stavairdivyaiH sUtamAgadhabandibhiH |
R^iShibhishcha mahAbhAgairvedavedA~NgapAragaiH ||2-121-140
saMvidhAnamathAj~nApya dvArakAyAM mahAbalaH |
gamanAya matiM chakre vAsudevaH pratApavAn ||2-121-141
Asthito garuDaM devastasya chAnu halAyudhaH |
pR^iShThato.anu balasyApi pradyumnaH shatrukarShaNaH ||2-121-142
jaya bANaM mahAbAho ye chAsyAnugatA raNe |
na hi te pramukhe sthAtuM kashchichChakto mahAmR^idhe ||2-121-143
prasAde te dhruvA lakShmIrvijayashcha parAkrame |
vijeShyasi raNe shatruM daityendraM sahasainikam ||2-121-144
siddhachAraNasa~NghAnAM maharShINAM cha sarvashaH |
shR^iNvanvAcho.antarikShe vai prayayau keshavo raNe ||2-121-145

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
 kR^iShNaprayANe ekavimshatyadhikashatatamo.adhyAyaH