##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 123 - Jvara defeated, gets a Boon
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 17, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
 atha trayoviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
    jvarasya parAjayo varalAbhashcha 

vaishampAyana uvAcha 
mR^itamityabivij~nAya jvaraM shatruniShUdanaH |
kR^iShNo bhujabalAbhyAM tu chikShepAtha mahItale ||2-123-1
muktamAtraH sa bAhubhyAM kR^iShNadehaM vivesha ha |
amuktvA vigrahaM tasya kR^iShNasyApratimaujasaH ||2-123-2
sa hyAviShTastathA tena jvareNApratimaujasA |
kR^iShNaH skhalanniva muhuH kShitau gADhaM vyavartata ||2-123-3
jR^imbhate shvasate chaiva valgate cha punaH punaH |
romA~nchotthitagAtrashcha nidrayA chAbhibhUyate ||2-123-4
tataH sthairyaM samAlambya kR^iShNaH parapura~njayaH |
vikurvati mahAyogI jR^imbhamANaH punaH punaH ||2-123-5
jvarAbhibhUtamAtmAnaM vij~nAya puruShottamaH |
so.asR^ijajjvaramanyaM tu pUrvajvaravinAshanam ||2-123-6
ghoraM vaiShNavamatyugraM sarvaprANibhaya~Nkaram |
saMsR^IShTavAnsa tejasvI taM jvaraM bhImavikramam ||2-123-7
jvaraH kR^iShNavisR^iShTastu gR^ihItvA taM jvaraM balAt |
 kR^IShNAya hR^IShTaH prAyachChattaM jagrAha tato hariH ||2-123-8
tatastaM paramakruddho vAsudevo mahAbalaH |
svagAtrAtsvajvareNaiva niShkAsayata vIryavAn ||2-123-9
Avidhya bhUtale chainaM shatadhA kartumudyataH |
vyaghoShata jvarastatra bhoH paritrAtumarhasi ||2-123-10
AviddhyamAne tasmiMstu kR^ShNenAmitatejasA |
asharIrA tato vANI hyantarikShAdabhAshata ||2-123-11
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho yadUnAM nandivardhana |
mA vadhIrjvaramenaM tu rakShaNIyastvayAnagha ||2-123-12
ityevamukte vachane taM mumocha hariH svayam |
bhUtabhavyabhaviShyasya jagataH paramo guruH ||2-123-13
kR^iShNasya pAdayormUrdhnA sharaNaM so.agamajjvaraH |
evamukto hR^iShIkeshaM jvaro vAkyamathAbravIt ||2-123-14
shR^iNuShva mama govinda vij~nApyaM yadunandana |
yo me manoratho deva taM tvaM kuru mahAbhuja ||2-123-15
ahameko jvarastAta nAnyo loke jvaro bhavet |
tvatprasAdAddhi devesha varamenaM vR^iNomyaham ||2-123-16

deva uvAcha 
evaM bhavatu bhadraM te yathA tvaM jvara kA~NkShase |
varArthinAM varo deyo bhavAMshcha sharaNaM gataH ||2-123-17
eka eva jvaro loke bhavAnastu yathA purA |
yo.ayaM mayA jvaraH sR^iShTo mayyevaiSha pralIyatAm ||2-123-18

vaishampAyana uvAcha 
evamukte tu vachane jvaraM prati mahAyashAH |
kR^iShNaH praharatAM shreShThaH punarvAkyamuvAcha ha ||2-123-19

vAsudeva uvAcha 
shR^iNuShva jvara saMdeshaM yathA loke chariShyasi |
sarvajAtiShu vishrabdhaM yathA sthAvaraja~Ngame ||2-123-20
tridhA vibhajya chAtmAnaM matpriyaM yadi kA~NkShase |
chatuShpAdAnbhajaikena dvitIyena cha sthAvarAn  ||2-123-21
tR^itIyo yashcha te bhAgo mAnuSheShUpapatsya te | 
tridhA bhUtaM vapuH kR^itvA pakShiShu tvaM bhava jvara ||2-123-22
chaturtho yastR^itIyasya bhaviShyati sa te dhruvam |
ekAntarastR^itIyastu sa vai chAturthiko jvaraH ||2-123-23
mAnuSheShvabhibhedena vasa tvaM pravibhajya vai |
jAtiShvathAvasheShAsu nivasa tvaM shR^iNuShva me ||2-123-24 
vR^ikSheShu kITarUpeNa tathA sa~NkochapatrakaH |
pANDupatrashcha vikhyAtaH phaleShvAturyameva cha ||2-123-25
apAM tu nIlikAM vidyAchChikhodbhedena barhiNAm |
padminyAdau himo bhUtvA pR^ithivyAmapi choSharaH ||2-123-26
gairikaH parvateShveva matprasAdAdbhaviShyasi |
goShvapasmArako bhUtvA khorakashcha bhaviShyasi ||2-123-27
evaM tvaM bahurUpeNa bhaviShyasi mahItale |
darshanAtsparshanAchchApi prANinAM vadhameShyasi ||2-123-28
R^ite devamanuShyANAM nAnyastvAm visahiShyati |

vaishampAyana uvAcha
kR^iShNasya vachanaM shrutvA jvaro hR^iShTamanA hyabhUt ||2-123-29
provAcha vachanaM kiMchitpraNamitvA kR^itA~njaliH |

jvara uvAcha 
sarvajAtiprabhutvena kR^ito dhanyo.asmi mAdhava ||2-123-30
bhUyashcha te vachaH kartumichChAmi puruSharShabha |
tadAj~nApaya govinda kiM karomi mahAbhuja ||2-123-31
  ahamasurakulapramAthinA 
	tripurahareNa hareNa nirmitaH |
  raNashirasi vinirjitastvayA 
	prabhurasi deva tavAsmi ki~NkaraH ||2-123-32
	dhanyosmanugR^ihIto.asmi 
		yattvayA matpriyaM kR^itam |
	Aj~nApaya priyaM kiM te 
		chakrAyudha karomyaham ||2-123-33

vaishampAyana uvAcha 
jvarasya vachanaM shrutvA vAsudevo.abravIdvachaH |
abhisaMdhiM shR^iNuShvAdya yattvAM vakShyAmi nishchayAt ||2-123-34

shrIbhagavAnuvAcha
  mahAhave tava mama cha dvayorimaM 
		parAkramaM bhujabalakevalAstrayoH |
  praNamya mAmekamanAH paThettu yaH 
		sa vai bhavejjvara vigatajvaro naraH ||2-123-35
tripAdbhasmapraharaNastrishirA navalochanaH |
sa me prItaH sukhaM dadyAtsarvAmayapatirjvaraH ||2-123-36
  AdyantavantaH kavayaH purANAH 
		sUkShmA bR^ihanto.apyanushAsitAraH |
  sarvA~njvarAnghnantu mamAniruddha-
		pradyumnasa~NkarShaNavAsudevAH ||2-123-37
evamuktastu kR^iShNena jvaraH sAkShAnmahAtmanA |
provAcha yadushArdUlamevametadbhaviShyati ||2-123-38
varaM labdhvA jvaro hR^iShTaH kR^iShNAchcha samayaM punaH | 
praNamya shirasA kR^iShNamapakrAntastato raNAt ||2-123-39

    iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  jvarakR^iShNasaMvAde trayoviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH