##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -Vishnu Parva
Chapter 124 - Krishna's battles with Bana army and with Rudra
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 18, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
      atha chaturvishatyadhikashatatamo.adhyAyaH
 bANasainyaH saha kR^iShNasya yuddhaM bAAasainyApayAnaM rudreNa 
saha kR^iShNayuddhAdikIrtanaM cha

vaishampAyana uvAcha
tataste tvaritAH sarve trayastraya ivAgnayaH |
vainateyamathAruhya yudhyamAnA raNe sthitAH ||2-124-1
tataH sarvANyanIkAni bANavarShairavAkiran |
ardayanvainateyasthA nadanto.atibalAdraNe ||2-124-2
chakralA~NgalapAtaishcha bANavarShaishcha pIDitam |
sa~nchukopa mahAnIkaM dAnavAnAM durAsadam ||2-124-3
kakShe.agniriva saMvR^iddhaH shuShkendhanasamIritaH |
kR^iShNabANAgnirudbhUto vivR^iddhiM paramAM gataH ||2-124-4
dAnavAnAM sahasrANi tasminsamaramUrdhani |
yugAntAgnirivArchiShmAndahamAno vyarAjata ||2-124-5
tAM dIpyamAnAM mahatIM nAnApraharaNArditAm |
senAM bANaH samAsAdya vArayanvAkyamabravIt ||2-124-6
lAghavaM samupAgamya kimarthaM bhayaviklavAH |
daityavaMshasamutpannAH palAyadhvaM mahAhavAt ||2-124-7
kavachAsigadAprAsakhaDgacharmaparashvadhAn |
utsR^ijyotsR^ijya gachChanti kiM bhavanto.antarikShagAH ||2-124-8
svajAtiM chaiva bhAvaM cha harasaMsargameva cha |
mAnayadbhirna gantavyameSho hyahamavasthitaH ||2-124-9
evamuchcharitaM vAkyaM shR^iNvantastadachintayan |
apAkrAmanta te sarve dAnavA bhayamohitAH ||2-124-10
pramAthagaNasheShaM tu tadanIkamatiShThata |
bhagnAvasheSaM yuddhAya punashachakre manastadA ||2-124-11
kumbhANDo nAma bANasya sakhAmAtyashcha vIryavAn |
bhagnaM svabalamAlokya idaM vachanamabravIt ||2-124-12
eSha bANaH sthito yuddhe sha~Nkaro.ayaM guhastathA |
kimarthaM balamutsR^ijya bhavanto yAnti mohitAH ||2-124-13
prANAMstyaktvA palAyante sarve dAnavapu~NgavAH |
evaM kumbhANDavAkyaM te shR^iNvanto bhayavihvalAH ||2-124-14
ekAnte bhayavitrastAH sarve yAnti disho dasha |
bhagnaM balaM tato dR^iShTvA kR^iShNenAmitatejasA |
saMraktanayanaH sthANuryuddhAya paryavartata ||2-124-15
bANasaMrakShaNaM kartuM rathamAsthAya suprabham |
devaH kumArashcha tathArathenAgnisamena vai ||2-124-16
nandIshvarasamAyuktaM rathamAsthAya vIryavAn |
saMdaShTauShThapuTo rudraH pradhAvata yato hariH ||2-124-17
pibanniva tadAkAshaM siMhayukto mahAsvanaH |
ratho bhAti ghanonmuktaH paurNamAsyAM yathA shashI ||2-124--18
tato gaNasahasraistu nAnArUpairbhayAvahaiH |
nadadbhirvividhAnnAdAnratho devasya shobhayan ||2-124-19
kechitsiMhamukhAstatra tathA vyAghramukhAH pare |
nAgAshvoShTramukhAstatra pravepuratipIDitAH ||2-124-20
vyAlayaj~nopavItAshcha kechittatra mahAbalAH |
kharoShtragajavaktrAshcha ashvagrIvAshcha saMsthitAH ||2-124-21
ChAgamArjAravaktrAshcha meShavaktrAstathApare |
chIriNaH shikhinashchAnye jaTilordhvashiroruhAH ||2-124-22
lagnAH paripatanti sma sha~NkhadundubhiniHsvanaiH |
kechitsaumyamukhAstatra divyaiH shastrairala~NkR^itAH ||2-124-23
nAnApuShpakR^itApIDA nAnApraharaNAyudhAH |
vAmanA vikaTAshchaiva siMhavyAghraparichChadAH ||2-124-24
rudhirArdrairmahAvaktrairmahAdaMShTrA balipriyAH |
devaM saMparivAryAtha mahAshatrupramardanam ||2-124-25
lIlAyamAnAstiShThanti sa~NgrAmAbhimukhonmukhAH | 
tato divyaM rathaM dR^iShTvA rudrasyAkliShTakarmaNaH ||2-124-26
kR^iShNo garuDamAsthAya yayau rudrAya saMyuge |
vainateyasthamAsyantamAyAntamagraNIM harim ||2-124-27 
vivyAdha kupito bANairnArAchAnAM shatena saH |
sa sharairarditastena hareNAkliShTakarmaNA ||2-124-28
 harirjagrAha kupito hyastraM pArjanyamuttamam |
prachachAla tato bhUmirviShNurudraprapIDitA ||2-124-29
nAgAshchordhvamukhAstatra vichelurabhipIDitAH |
parvatAH patitAstatra jaladhArAbhirAplutAH ||2-124-30 
kechinmumuchire tatra shikharANi samantataH |
dishashcha pradishashchaiva bhUmirAkAshameva cha ||2-124-31
pradIptAnIva dR^ishyante sthANukR^iShNasamAgame |
samantatashcha nirghAtAH patanti dharaNItale ||2-124-32
shivAshchaivAshivAnnAdAnnadante bhImadarshanAH |
vAsavashchAnadanghoraM rudhiraM chApyavarShata ||2-124-33
ulkA cha bANasainyasya puchChenAvR^itya tiShThati |
pravavau mArutashchApi jyotIMShyAkulatAmiyuH ||2-124-34
prabhAhInAstathauShadhyo na charantyantarikShagAH |
etasminnantare brahmA sarvadevagaNairvR^itaH ||2-124-35
tripurAntakamuhyantaM j~nAtvA rudramupAgamat |
gandharvApsarasashchaiva yakShA vidyAdharAstathA ||2-124-36
siddhachAraNasa~NghAshcha pashyanto.atha divi sthitAH |
tataH pArjanyamastraM tatkShiptaM rudrAya viShNunA ||2-124-37
yayau jvalannatha tadA yato rudro rathasthitaH |
tataH shatasahasrANi sharANAM nataparvaNAm ||2-124-38
nipetuH sarvato digbhyo yato hararathasthitaH | 
athAgneyaM mahAraudramastramastravidAM varaH ||2-124-39
mumocha ruShito rudrastadadbhutamivAbhavat |
tato vishIrNadehAste chatvAro.api samantataH ||2-124-40
nAdR^ishyanta sharaishChannA dahyamAnAshcha vahninA |
simhanAdaM tatashchakruH sarva evAsurottamAH ||2-124-41
hato.ayamiti vij~nAya AgneyAstreNa vai tadA |
tatastadvisahitvAjo hyastramastravidAM varaH ||2-124-42
jagrAha vAruNaM so.astraM vAsudevaH pratApavAn |
pratyukte vAsudevena vAruNAstre.atitejasi ||2-124-43
AgneyaM prashamaM yAtamastraM vAruNatejasA |
tasminpratihate tvastre vAsudevena saMyuge ||2-124-44
paishAchaM rAkShasaM raudraM tathaivA~NgirasaM bhavaH |
mumochAstrANi chatvAri yugAntAgninibhAni vai ||2-124-45
vAyavyamatha sAvitraM vAsavaM mohanaM tathA |
astrAnAM vAraNArthAya vAsudevo hyamu~nchata ||2-124-46
astraishchaturbhishchatvAri vArayitvAshu mAdhavaH |
mumocha vaiShNavaM so.astraM vyAditAsyAntakopamam ||2-124-47
vaiShNavAstre prayukte tu sarva evAsurottamAH |
bhUtayakShagaNAshchaiva bANAnIkaM cha sarvashaH ||2-124-48
dishaH sarvA prAdravanta bhayamohena viklavAH |
pramAthagaNabhUyiShThe dIrNe sainye mahAsuraH ||2-124-49
nirjagAma tato bANo yuddhAyAbhimukhastvaran |
bhImapraharaNairghorairdaityaishcha sumahAbalaiH |
vR^ito mAhArathairvIrairvajrIva sursattamaiH ||2-124-50

vaishampAyana uvAcha 
 japaishcha homaishcha tathauShadhIbhi- 
  rmahAtmanaH svastyayanaM prachakruH |
 sa tatra vastrANi shubhAshcha gAvaH
  phalAni puShpANi tathaiva niShkAn ||2-124-51
 baleH suto brAhmaNebhyaH prayachCha-
  nvirAjate tena yathA dhaneshaH |
 sahasrasUryo bahuki~NkiNIkaH 
  parArghyajAmbUnadaratnachitraH ||2-124-52
sahasrachandrAyutatArakashcha 
  ratho mahAnagnirivAvabhAti |
tamAsthito dAnavasa~NgR^ihItaM 
  mahAdhvajaM kArmukadhR^iksa bANaH ||2-124-53
udvartayiShyanyadupu~NgavAnA-
  matIva raudraM sa bibharti rUpam |
sa manyumAnvIrarathaughasa~Nkulo 
  viniryayau tAnprati daityasAgaraH ||2-124-54
vAtapravR^iddhastu tara~Ngasa~Nkulo
  yathArNavA lokavinAshanAya |
bhImAni saMtrAsakarairvapurbhi-
  stAnyagrato bhAnti balAni tasya ||2-124-55
mahArathAnyuchChritakArmukANi 
  saparvatAnIva vanAni rAjan |
viniHsR^itaH sAgaratoyavAsA-
  datyadbhutashchAhavadraShTukAmaH ||2-124-56

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rudrakR^iShNayuddhe chaturviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH