##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 125 - Fighting stops between Rudra and Krishna 
                and Hymn to Harihara 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca 
March 2, 2009 ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
  atha pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH 
   brahmavAkyAtkR^iShNabANayoryuddhanivR^ittiH
    pitAmahajij~nAsayA mArkaNDeyakartR^ikaM
   hariharamAhAtmyakIrtanam stavakathanaM cha 

vaishampAyana uvAcha 
andhakArIkR^ite loke pradIpte tryambake tathA |
na nandI nApi cha ratho na rudraH pratyadR^ishyata ||2-125-1
dviguNaM dIptadehastu roSheNa cha bAlena cha |
tripurAntakaro bANaM jagrAha cha chaturmukhaH ||2-125-2
saMdadhatkArmukaM chaiva kSheptukAmastrilochanaH |
vij~nAto vAsudevena chittaj~nena mahAtmana ||2-125-3
jR^imbhaNaM nAma so.apyastraM jagrAha puruShottamaH |
haraM saMjR^imbhayAmAsa kShiprakArI mahAbalaH |
sasharaH sadhanushchaiva harastenAshu jR^imbhitaH ||2-125-4
samj~nAM na lebhe bhagavAnvijetAsurarakShasAm |
sasharaM sadhanuShkaM cha dR^iShTvAtmAnaM vijR^imbhitam ||2-125-5
balonmatto.atha bANo.asau sharvaM chodayate.asakR^it |
tato nanAda bhUtAtmA snigdhagambhIrayA girA ||2-125-6
pradhmApayAmAsa tadA kR^iShNaH sha~NkhaM mahAbalaH |
pA~nchajanyasya ghoSheNA shAr~NgavisphUrjitena cha ||2-125-7
devaM vijR^imbhitaM dR^iShTvA sarvabhUtAni tatrasuH |
etasminnantare tatra rudrasya pArShadA raNe ||2-125-8
mAyAyuddhaM samAshritya pradyumnaM paryavArayan | 
sarvAMstu nidrAvashagAnkR^itvA makaraketumAn ||2-125-9
dAnavAnnAshayattatra sharajAlena vIryavAn | 
pramAthagaNabhUyiShThAMstatra tatra mahAbalAn ||2-125-10
tatastu jR^inbhamANasya devasyAkliShTakarmaNaH |
jvAlA prAdurabhUdvaktrAddahantIva disho dasha ||2-125-11
tatastu dharaNI devI pIDyamAnA mahAtmabhiH |
brahmANaM vishvadhAtAraM vepamAnAbhyupAgamat ||2-125-12

pR^ithivyvAcha 
devadeva mahAbAho pIDyAmi paramaujasA |
kR^iShNarudrabharAkrAntA bhaviShyaikArNavA punaH ||2-125-13
aviShahyamimaM bhAraM chintayasva pitAmaha |
laghvIbhUtA yathA deva dhArayeyaM charAcharam ||2-125-14
tatastu kAshyapIM devIM pratyuvAcha pitAmahaH |
muhUrtaM dhArayAtmAnamAshu laghvI bhaviShyasi ||2-125-15

vaishampAyana uvAcha 
dR^iShTvA tu bhagavAnbrahmA rudraM vachanamabravIt |
sR^iShTo mahAsuravadhaH kiM bhUyaH parirakShyase ||2-125-16
na cha yuddhaM mahAbAho tava kR^iShNena rochate |
na cha budhyasi kR^iShNaM tvamAtmAnaM tu dvidhA kR^itam ||2-125-17
tataH sharIrayogAddhi bhagavAnavyayaH prabhuH |
pravishya pashyate kR^itsnAMstrI.NllokAnsacharAcharAn ||2-125-18
pravishya yogaM yogAtmA varAMstAnanuchintayan |
dvAravatyAM yaduktaM cha tadanusmR^itya sarvashaH |
jagAda nottaraM kiMchinnivR^itto.asau bhavattadA ||2-125-19
AtmAnaM kR^iShNayonisthaM pashyata hyekayonijam |
tato niHsR^itya rudrastu nyastavAdo.abhavanmR^idhe ||2-125-20
brahmANaM chAbravIdrudro na yotsye bhagavanniti |
kR^iShNena saha sa~NgrAme laghvI bhavatu medinI ||2-125-21
tataH kR^iShNo.atha rudrashcha pariShvajya parasparam |
parAM prItimupAgamya sa~NgrAmAdapajagmatuH ||2-125-22
na cha tau pashyate kechidyoginau yogamAgatau |
eko brahma tathA kR^itvA pashya.NllokAnpitAmahaH ||2-125-23
uvAchaitatsamuddishya mArkaNDeyaM sanAradam |
pArshvasthaM paripaprachCha j~nAtvA vai dIrghadarshinam ||2-125-24

pitAmaha uvAcha 
mandarasya gireH pArshve nalinyAM bhavakeshavau |
rAtrau svapnAntare brahmanmayA dR^iShTau harAchyutau ||2-125-25
haraM cha harirUpeNa hariM cha hararUpiNam |
sha~NkhachakragadApANiM pItAmbaradharaM haram ||2-125-26
trishUlapaTTishadharaM vyAghracharmadharaM harim |
garuDasthaM chApi haraM hariM cha vR^iShabhadhvajam ||2-125-27
vismayo me mahAnbrahmandR^iShTvA tatparamAdbhutam |
etadAchakShva bhagavanyAthAtathyena suvrata ||2-125-28

mArkaNDeya uvAcha 
shivAya viShNurUpAya viShNave shivarUpiNe |
yathAntaraM na pashyAmi tena tau dishataH shivam ||2-125-29
anAdimadhyanidhanametadakSharamavyayam |
tadeva te pravakShyAmi rUpaM hariharAtmakam ||2-125-30
yo viShNuH sa tu vai rudro yo rudraH sa pitAmahaH |
ekA mUrtistrayo devA rudraviShNupitAmahAH ||2-125-31
varadA lokakartAro lokanAthAH svayaMbhuvaH |
ardhanArIshvarAste tu vrataM tIvraM samAsthitAH ||2-125-32
yathA jal        e jalaM kShiptaM jalameva tu tadbhavet |
rudraM viShNuH praviShTastu tathA rudramayo bhavet ||2-125-33
agnimagniH praviShTastu agnireva yathA bhavet |
tathA viShNuM praviShTastu rudro viShNumayo bhavet ||2-125-34
rudramagnimayaM vidyAdviShNuH somAtmakaH smR^itaH |
agnIShomAtmakaM chaiva jagatsthAvaraja~Ngamam ||2-125-35
kartArau chApahartArau sthAvarasya charasya tu |
jagataH shubhakartArau prabhaviShNU maheshvarau ||2-125-36
kartR^ikAraNakartArau kartR^ikAraNakArakau |
bhUtabhavyabhavau devau nArAyaNamaheshvarau ||2-125-37
[jagataH pAlakAvetAvetau sR^iShTikarau smR^itau] |
ete chaiva pravarShanti bhAnti vAnti sR^ijanti cha |
etatparataraM guhyaM kathitaM te pitAmaha ||2-125-38
yashchainaM paThate nityaM yashchainaM shR^iNuyAnnaraH |
prApnoti paramaM sthAnaM viShNurudraprasAdajam ||2-125-39
devau hariharau stoShye brahmanA saha sa~Ngatau |
etau cha paramau devau jagataH prabhavApyayau ||2-125-40
rudrasya paramo viShNurviShNoshcha paramaH shivaH |
eka eva dvidhA bhUto loke charati nityashaH ||2-125-41
na vinA sha~NkaraM viShNurna vinA keshavaM shivaH | 
tasmAdekatvamAyAtau rudropendrau tu tau purA |
	namo rudrAya kR^iShNAya namaH saMhatachAriNe ||2-125-42
namaH ShaDardhanetrAya sadvinetrAya vai namaH |
namaH pi~NgalanetrAya padmanetrAya vai namaH ||2-125-43
namaH kumAragurave pradyumnagurave namaH |
namo dharaNIdharAya ga~NgAdharAya vai namaH ||2-125-44
namo mayUrapichChAya namaH keyUradhAriNe |
namaH kapAlamAlAya vanamAlAya vai namaH ||2-125-45
namastrishUlahastAya chakrahastAya vai namaH |
namaH kanakadaNDAya namaste brahmadaNDine ||2-125-46
namashcharmanivAsAya namaste pItavAsase |
namo.astu lakShmIpataye umAyAH pataye namaH ||2-125-47
namaH khaTvA~NgadhArAya namo musaladhAriNe |
namo bhasmA~NgarAgAya namaH kR^iShNA~NgadhAriNe ||2-125-48
namaH shmashAnavAsAya namaH sAgaravAsine |
namo vR^iShabhavAhAya namo garuDavAhine ||2-125-49
namastvanekarUpAya bahurUpAya vai namaH |
namaH pralayakartre cha namastrailokyadhAriNe ||2-125-50
namo.astu saumyarUpAya namo bhairavarUpiNe |
virUpAkShAya devAya namaH saumyekShaNAya cha ||2-125-51
dakShayaj~navinAshAya balerniyamanAya cha |
namaH parvatavAsAya namaH sAgaravAsine ||2-125-52
namaH suraripughnAya tripuraghnAya vai namaH |
namo.astu narakaghnAya namaH kAmA~NganAshine ||2-125-53
namastvandhakanAshAya namaH kaiTabhanAshine |
namaH sahasrahastAya namo.asa~NkhyeyabAhave ||2-125-54
namaH sahasrashIrShAya bahushIrShAya vai namaH |
dAmodarAya devAya mu~njamekhaline namaH ||2-125-55
namaste bhagavanviShNo namaste bhagava~nChiva |
namaste bhagavandeva namaste devapUjita ||2-125-56
namaste sAmabhirgIta namaste yajubhiH saha |
namaste surashatrughna namaste surapUjita |
namaste karmiNAM karma namo.amitaparAkrama |
hR^iShIkesha namaste.astu svarNakesha namo.astu te ||2-125-57
imam stavaM yo rudrasya viShNoshchaiva mahAtmanaH |
sametya R^iShibhiH sarvaiH stutau stauti maharShibhiH ||2-125-58
vyAsena vedaviduShA nAradena cha dhImatA |
bhAradvAjena gargeNa vishvAmitreNa vai tathA ||2-125-59
agastyena pulastyena dhaumyena cha mahAtmanA |
ya idaM paThate nityaM stotraM hariharAtmakam ||2-125-60 
arogA balavAMshchaiva jAyate nAtra saMshayaH |
shriyaM cha labhate nityaM na cha svargAnnivartate ||2-125-61
aputro labhate putram kanyA vindati satpatim |
gurviNI shR^iNute yA tu varaM putraM prasUyate ||2-125-62
rAkShasAshcha pishAchAshcha vighnAni cha vinAyakaH |
bhayaM tatra na kurvanti yatrAyaM paThyate stavaH ||2-125-63

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi         
 hariharAtmakastavo nAma pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH