Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    atha ShadviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
    kArtikeyApayAnaM bANabAhuchChedanaM bANasya harAdvaralAbhAdikIrtanaM cha
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 126 - kArtikeya beaten back, bANa's hands cut off and bANaa blessed with boons from shiva
janamejaya uvAcha
apayAte tato deve kR^iShNe chaiva mahAtmani |
punashchAsItkathaM yuddhaM pareShAM lomaharShaNam ||2-126-1
janamejaya said:
(O vaishampAyana!) After the lord (shiva) left the battle field, how did a battle, highly exciting for others, take place again with the great soul kR^iShNa?
vaishampAyana uvAcha
kuMbhANDasaMgR^ihIte tu rathe tiShThanguhastatdA |
abhidudrAva kR^iShNaM cha balaM pradyumnameva cha ||2-126-2
vaishampAyana continued:
(O janamejaya!) Then guha (kArtikeya), mounted on a chariot driven by kumbhANDa, ran and confronted kR^iShNa, bala(rAma) as well as pradyumna.
tataH sharashatairugraistAnvivyAdha raNe guhaH |
amarSharoShasa~NkruddhaH kumAraH pravaro nadan ||2-126-3
Then guha (kArtikeya) shot hundreds of terrible arrows in the battle. kumAra (kArtikeya) became highly angry. The most excellent one (kumAra) roared in a loud voice.
sharasaMvR^itagAtrAste trayastraya ivAgnayaH |
shoNitaughaplutairgAtraiH prAyudhyanta guhaM tataH ||2-126-4
Then, those three (kR^iShNa, balarAma and pardyumna), with blood flowing from their bodies covered by arrows, fought like three fires with guha (kArtikeya).
tataste yuddhamArgaj~nAstrayastribhiranuttamaiH |
vAyavyAgneyapArjanyairbibhidurdIptatejasaH ||2-126-5
Then, the three experts (kR^iShNa, balarAma and pardyumna) of the methods of war, blazing with splendor, shot three best arrows, vAyavya (belong to the deity of wind), Agneya (belonging to the deity of fire) and pArjanya (belonging to the deity of rain).
[tAnastrAntribhirevAstrairvinivArya sa pAvakiH] |
shailavAruNasAvitraistAnsa vivyAdha kopavAn |
The one who is born from fire (guha, kArtikeya), becoming angry, by shooting three arrows, shaila, vAruNa (belonging to the deity of ocean) and sAvitra (belonging to the deity of sun), blocked the three arrows.
tasya dIptasharaughasya dIptachApadharasya cha ||2-126-6
sharaughAnastramAyAbhirgrasanti sma mahAtmanaH |
The great souls (kR^iShNa, balarAma and pardyumna), using the illusion of arrows, removed the blazing group of arrows shot by the one (guha, kArtikeya) blazing with a bow.
yadA tadA guhaH kruddhaH prajvalanniva tejasA ||2-126-7
astraM brahmashiro nAma kAlakalpAM durAsadam |
saMdaShTauShThapuTaH sa~Nkhye jagR^ihe pAvakiH prabhuH ||2-126-8
At this time, then guha (kArtikeya), the lord born from fire, angry and blazing with splendor, bit his lips in the battle field and took up an arrow named brahmashira, difficult to defeat like the god of death.
prayukte brahmashirasi sahasrAMshusamaprabhe |
ugre paramadurdharShe lokakShayakare tathA ||2-126-9
As guha (kArtikeya) shot the arrow brahmashira, equal in splendor with a thousand suns, terrible, most difficult to overcome, capable of causing the decline of the world,
hAhAbhUteShu sarveShu pradhAvatsu samantataH |
[astratejaHpramUDhe tu viShaNNe jagati prabhuH] |
as all the beings ran here and there, lamenting hA, hA, confounded by the splendor of that weapon, all were affected in the world.
keshavaH keshimathanashchakraM jagrAha vIryavAn ||2-126-10
Then the valiant keshava (kR^iShNa), the oppressor of keshi took up his chakra.
sarveShAmastravIryANAM vAraNaM ghAtanaM tathA |
chakramapratichakrasya loke khyAtaM mahAtmanaH ||2-126-11
The chakra of the one (kR^iShNa) who removes the splendor of all arrows as well as destroys them, the chakra of the great soul (kR^iShNa) which does not have any counter weapon, is famous in the world.
astraM brahmashirastena niShprabhaM kR^itamojasA |
ghanairivAtapApAye saviturmaNDalaM yathA ||2-126-12
The chakra made the weapon brahmashira, brightless and made it lose its splendor, like the rain clouds make the sun lose its splendor in the rainy season.
tato niShprabhatAM yAte naShTavIrye mahaujasi |
tasminbrahmashirasyastre krodhasaMraktalochanaH ||2-126-13
guhaH prajajvAla raNe haviShevAgnirulbaNaH |
As the weapon brahmashira lost its brightness and lost its great splendor, guha (kArtikeya) blazed in the battle, with his eyes becoming red, like the fire blazes by the oblations,
shatrughnIM jvalitAM divyAM shaktiM jagrAha kA~nchanIm ||2-126-14
[amoghAM dayitAM ghorAM sarvalokabhayAvahAm] |
and took up the blazing divine golden spear shakti, which destroys the enemies, which is priceless, terrible and fearful to the entire world.
tAM pradIptAM maholkAbhAM yugAntAgnisamaprabhAm ||2-126-15
ghaNTAmAlAkulAM divyAM chikShepa ruShito guhaH |
guha (kArtikeya), becoming angry, threw the blazing divine spear, burning like a great meteor having brightness equal to the fire at the end of the era, decorated by garlands of bells.
nanAda balavachchApi nAdaM shatrubhaya~Nkaram ||2-126-16
sA cha kShiptA tadA tena brahmaNyena mahAtmanA |
That spear thrown by the great soul, brahmaNya, guha, shouting powerfully and loudly, terrifying the enemies,
jR^imbhamANeva gagane saMpradIptamukhI tadA ||2-126-17
adhAvata mahAshaktiH kR^iShNasya vadhakA~NkShiNI |
that great spear, immediately flew, swelling in the sky, with a blazing face desiring to kill kR^iShNa.
bhR^ishaM viShaNNaH shakro.api sarvAmaragaNairvR^itaH ||2-126-18
shaktiM prajvalitAM dR^iShTvA dagdhaH kR^iShNeti chAbravIt |
shakra (indra), surrounded by all groups of deva-s, was highly distressed seeing the blazing spear. He also said that kR^iShNa is burned.
tAM samIpamanuprAptAM mahAshaktiM mahAmR^idhe |
hu~NkAreNaiva nirbhartsya pAtayAmAsa bhUtale ||2-126-19
When the great spear approached near him in the great battle, kR^iShNa, abusing it with a loud sound of hu~NkAra, felled it on the face of earth.
patitAyAM mahAshaktyAM sAdhu sAdhviti sarvashaH |
siMhanAdaM tatashchakruH sarve devAH savAsavAH ||2-126-20
When the great spear was felled on earth, vAsava (indra) and all the other deva-s roared loudly like lions shouting, well done, well done!
tato deveShu nardatsu vAsudevaH pratApavAn |
punashchakraM sa jagrAha daityAntakaraNaM raNe ||2-126-21
While all the deva-s were raring aloud, the splendorous son of vasudeva (kR^iShNa) again took up his chakra, the destroyer of demons in battle.
vyAvidhyamAne chakre tu kR^iShNenApratimaujasA |
kumArarakShaNArthAya bibhratI sutanuM tadA ||2-126-22
digvAsA devavachanAtpraviShTA tatra koTavI |
As kR^iShNa of incomparable splendor was whirling the chakra, goddess koTavI, taking up a beautiful body, went there naked, to protect kumara (guha, kArtikeya ) as per the words of deva (shiva).
lambamAnA mahAbhAgA bhAgo devyAstathAShTAmaH |
chitrA kanakashaktistu sA cha nagnA sthitAntare ||2-126-23
The tall and highly illustrious goddess, born from the eighth part of goddess pArvatI, also known as chitrA and kanakashakti, stood naked between kR^iShNa and kumara (guha).
athAntarAtkumArasya devIM dR^iShTvA mahAbhujaH |
parA~Nmukhastato vAkyamuvAcha madhusUdanaH ||2-126-24
Seeing the goddess between him and kumara (guha), the one with great arms (kR^iShNa), the slayer of madhu (kR^iShNa), lowering his head, said these words:
shrIbhagavAnuvAcha
apagachChApagachCha tvaM dhiktvAmiti vacho.abravIt |
kimevaM kuruShe vighnaM nishchitasya vadhaM prati ||2-126-25
The auspicious lord (kR^iShNa) said:
Go away! Go away! Shame! Saying these words, kR^iShNa asked: Why are you creating this obstacle in the killing of one, whose death is decided?
vaishampAyana uvAcha
shrutvaivaM vachanaM tasya koTAvI tu tadA vibhoH |
naiva vAsaH samAdhatte kumAraparirakShaNAt ||2-126-26
vaishampAyana said:
O lord (O janamejaya)! Hearing the words said by kR^iShNa, the goddess koTavI, did not wear any dress, for protecting kumara (guha).
shrIbhagavAnuvAcha
apavAhya guhaM shIghramapayAhi raNAjirAt |
svasti hyevaM bhavedadya yotsyato yotsyatA mayA ||2-126-27
The auspicious lord (kR^iShNa) said:
Take guha quickly and leave the battle field. This will be good for him who is fighting with me.
tAM cha dR^iShTvA sthitAM devo hariH sa~NgrAmamUrdhani |
sa~njahAra tatashchakraM bhagavAnvAsavAnujaH ||2-126-28
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) Seeing the goddess standing in the battle field, lord hari, the younger brother of vAsava (indra) immediately restrained the chakra.
evaM kR^ite tu kR^iShNena devadevena dhImatA |
apavAhya guhaM devI harasAnnidhyamAgatA ||2-126-29
When the lord of gods, kR^iShNa, the one with intellect did thus, the goddess reached near hara (shiva) along with guha (kumara).
etasminnantare chaiva vartamAne mahAbhaye |
kumAre rakShite devyA bANastaM deshamAyayau || 2-126-30
During this time , when there was a great fear all over, as kumara was protected by goddess (koTavI), bANa arrived at that place.
apayAntaM guhaM dR^IShTvA muktaM kR^iShNena saMyugAt |
bANashchintayate tatra svayaM yotsyAmi mAdhavam ||2-126-31
Seeing guha (kuamara), released by kR^iShNa, leaving the battle, bANa thought: I will fight alone with mAdhava (kR^iShNa).
vaishampAyana uvAcha
bhUtayakShagaNAshchaiva bANAnIkaM cha sarvashaH |
dishaM pradudruvuH sarve bhayamohitalochanAH ||2-126-32
vaishampAyana said:
All the groups of beings, yakSha-s and also all the army of bANa, ran away in all directions, with their eyes confused by fear.
pramAthagaNabhUyiShThe sainye dIrNe mahAsuraH |
nirjagAma tato bANo yuddhAyAbhimukhastvaran ||2-126-33
When his army full of tormenting groups was scattered, the great asura, bANa, quickly started for battling face to face.
bhImapraharaNairghorairdaityendraiH sumahArathaiH |
mahAbalairmahAvIrairvajrIva surasattamaiH ||2-126-34
bANa was accompanied by highly powerful valiant fighters holding huge weapons, terrible indra-s of demons, great chariot fighters, like the wielder of vajra (indra) accompanied by the best of deva-s.
    purohitAH shatruvadhaM vadanta-
        stathaiva chAnye shrutashIlavR^iddhAH |
    japaishcha mantraishcha tathauShadhIbhi-
        rmahAtmanaH svastyayanaM prachakruH ||2-126-35
The priests as well as the well heard (learnt) elders, blessed him wishing the destruction of enemies. The great souls wished him successful venture saying prayers, chanting as well as offering herbs.
tatastUryapraNAdaishcha bherINAM tu mahAsvanaiH |
siMhanAdaishcha daityAnAM bAnAH kR^ShNamabhidravat ||2-126-36
Then accompanied by the loud sounds of musical instruments and kettle drums and the lion roars of the demons, bANa, confronted kR^iShNa in the battlefield.
dR^iShTvA bANaM tu niryAtaM yuddhAyaiva vyavasthitam |
Aruhya garuDaM kR^iShNo bANAyAbhimukho yayau ||2-126-37
Seeing that bANa has arrived, prepared for battle, kR^iShNa went facing bANa, mounting on garuDa.
AyAntamatha taM dR^iShTvA yadUnAmR^iShabhaM raNe |
vainateyamathArUDhaM kR^iShNamapratimaujasam ||2-126-38
Seeing that kR^iShNa, the bull among yAdava-s, with immeasurable splendor, has come to the battle field, mounting on the son of vinatA (garuDa).
atha bANastu taM dR^iShTvA pramukhe pratyupasthitam |
uvAcha vachanaM kruddho vAsudevaM tarasvinam ||2-126-39
Angry bANa, looking at kR^iShNa, the son of vasudeva, standing facing him, said:
bANa uvAcha
tiShTha tiShTha na me.adya tvaM jIvanpratigamiShyasi |
dvArakAM dvArakAsthAMshcha suhR^ido drakShyase na cha ||2-126-40
bANa said:
Halt! Halt! Today, you will not return alive from the battle field to dvAraka. Neither you will see your friends in dvAraka.
suvarNavarNAnvR^ikShAgrAnadya drakShyasi mAdhava |
mayAbhibhUtaH samare mumUrShuH kAlanoditaH ||2-126-41
O mAdhava! Today, defeated by me in the battle field, prompted by time, expecting death, you will see golden colour tree tops.
adya bAhusahasreNa kathamaShTabhujo raNe |
mayA saha samAgamya yotsyase garuDadhvaja ||2-126-42
O the one having garuDa on your flag! Today, will you having eight arms be able to fight with me, having one thousand arms, in the battle?
adya tvaM vai mayA yuddhe nirjitaH sahabAndhavaH |
dvArakAM shoNitapure nihataH saMsmariShyasi ||2-126-43
Today, in the city of blood (shoNita), you, defeated and slain by me in the battle along with your relatives, will remember the city of dvAraka.
nAnApraharaNopetaM nAnA~NgadavibhUShitam |
adya bAhusahasraM me koTIbhUtaM nishAmaya ||2-126-44
Today you shall see my thousand arms as ten million, holding varieties of weapons and decorated by many bracelets.
garjatastasya vAkyaughA jalaughA iva sindhutaH |
nishcharanti mahAghorA vAtoddhutA ivormayaH ||2-126-45
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) His words, his roar like the water fall of river sindhu emerged like the waves of ocean, propelled by terrible winds.
roShaparyAkule chaiva netre tasya babhUvatuH |
jagaddidhakShanniva khe mahAsUrya ivoditaH || 2-126-46
His eyes became agitated by anger like the great sun rising in the sky for burning the world.
tachChrutvA nAradastasya bANasyAtyUrjitaM vachaH |
jahAsa sumahAhAsaM bhindanniva nabhastalam ||2-126-47
Hearing the highly energetic words of bANa, nArada laughed loudly as if to split the sky.
yogapaTTamupAshritya tasthau yuddhadidR^ikShayA |
kautUhalotphulladR^ishaH kurvanparyaTate muniH ||2-126-48
Depending on the ties of yoga, the great sage, with his eyes wide open with curiosity, circled in the sky to see the battle.
kR^iShNa uvAcha
bANa kiM garjase mohAchChUrANAM nAsti garjitam |
ehyehi yudhyasva raNe kiM vR^ithA garjitena te ||2-126-49
kR^iShNa said:
O bANa! Why are you shouting loudly! Shouting is not for the valiants. Come! Come! Let us fight the battle. Why do you shout in vain?
yadi yuddhAni vachanaiH siddhyeyurditinandana |
bhavAneva jaye nityaM bahvabaddhaM prajalpati ||2-126-50
O the son of demon (bali)! If battles can be won with words, you will always win. You are muttering lots of nonsense.
ehyehi jaya mAM bANa jito vA vasudhAtale |
chirAyAvA~Nmukho dInaH patitaH sheShyase.asuraiH ||2-126-51
O bANa! Come! come! Win over me! Otherwise, fall on the face of earth, lowering your face, being condemned by the demons.
ityevamuktvA bANaM tu marmabhedibhirAshugaiH |
nirbibheda tadA kR^iShNastamamoghairmahAsharaiH ||2-126-52
(vaishampAyana said: O janamejaya!) Speaking thus to bANa, kR^iShNa split his soft spots by shooting invaluable great arrows.
vinirbhinnastu kR^iShNena mArgaNairmarmabhedibhiH |
smayanbANastataH kR^iShNaM sharavarShairavAkirat ||2-126-53
jvaladbhiriva saMyuktaM tasminyuddhe sudAruNe |
bANa, who was split at the soft spots by kR^iShNa, laughed and shot showers of groups of blazing arrows at kR^iShNa in the terrible battle.
tataH parighanistriMshairgadAtomarashaktibhiH ||2-126-54
musalaiH paTTIshaishchaiva chChAdayAmAsa keshavam |
Then he covered keshava (kR^iShNa) with iron bludgeons (parighas), tridents, maces, lances (tomara), clubs (musala) and also three pointed spears (paTTisha).
sa tu bAhusahasreNa garvito daityasattamaH ||2-126-55
yodhayAmAsa samare dvibAhumatha lIlayA |
Then proud bANa, the best among demons, fought the battle with his thousand arms with kR^iShNa having two arms, as if he was playing.
lAghavAttasya kR^iShNasya balisUnU ruShAnvitaH ||2-126-56
The son of bali (bANa) became angry by the light handedness of kR^iShNa.
tato.astraM paramaM divyaM tapasA nirmitaM mahat |
yadapratihataM yuddhaM sarvAmitravinAshanam ||2-126-57
bANa took up the highly divine arrow, made by great penance, unequalled in battle, capable of destroying all enemies in battle.
brahmaNA vihitaM divyaM tanmumocha diteH sutaH |
The son of diti (bANa) released the divine arrow made by brahma.
tasminmukte dishaH sarvAstamaH pihitamaNDalAH ||2-126-58
prAdurAsansahasrANi sughorANi cha sarvashaH |
As bANa released the arrow, all the directions became blind with darkness and thousands of terrible omens emerged all over.
tamasA saMvR^ite loke na praj~nAyata ki~nchana ||2-126-59
sAdhu sAdhviti bANaM tu pUjayanti sma dAnavAH |
The world was covered by darkness. Nothing was seen anywhere. All the demons praised bANa saying well done! Well done!
hA hA dhigiti devAnAM shrUyate vAgudIritA ||2-126-60
The cries of deva-s, "hA hA, shame", could be heard.
tato.astrabalavegena sArchiShmatyaH sudAruNAH |
ghorarUpA mahAghorA nipeturbANavR^iShTayaH ||2-126-61
Then with power and speed, the terrible and highly terrible arrows shot by bANa showered all over.
naiva vAtAH pravAyanti na meghAH sa~ncharanti cha |
astre visR^iShTe bANena dahyamAne cha keshave ||2-126-62
The wind ceased to blow and the clouds stopped moving as bANa shot arrows to burn keshava (kR^iShNa).
tato.astraM sumahAvegaM jagrAha madhusUdanaH |
pArjanyaM nAma bhagavAnkAlAntakanibhaM raNe ||2-126-63
Then the slayer of madhu , lord kR^iShNa, took up an arrow with high speed, named pArjanya, having the splendor of the destroyer of the god of death, in the battle.
tato vitimire loke sharAgniH prashamaM gataH |
dAnavA moghasa~NkalpAH sarve.abhUvaMstadA bhR^isham ||2-126-64
Then darkness disappeared from the world and the fire of the arrow (shot by bANa) was quenched. All the demons lost their hopes.
dAnavAstraM prashAntaM tu parjanyAstre.abhimantrite |
tato devagaNAH sarve nadanti cha hasanti cha ||2-126-65
The arrow of the demon was destroyed when the arrow parjanya was invoked. Then all the groups of deva-s shouted and laughed.
hate shastre mahArAja daiteyaH krodhamUrchChitaH |
bhUyaH sa ChAdayAmAsa keshavaM garuDe sthitam ||2-126-66
O great king! (janamejaya! viashampAyana continued) As his arrow was destroyed, the demon (bANa), confused with anger again covered keshava (kR^iShNa), mounted on garuDa.
musalaiH paTTishaishchaiva chChAdayAmAsa keshavam |
bANa covered keshava (kR^iShNa) with clubs (musala) and paTTisha (three pointed spears).
tasya tAM tarasA sarvAM bANavR^iShTiM samudyatAm ||2-126-67
prahasanvArayAmAsa keshavaH shatrusUdanaH |
keshava (kR^iShNa), the slayer of enemies, blocked all the arrows showered by bANa, laughing.
keshavasya tu bANena vartamAne mahAhave ||2-126-68
tasya shAr~NgavinirmuktaiH sharairashanisaMnibhaiH |
As the great battle of keshava (kR^iShNa) with bANa was proceeding, with the arrows, powerful as thunder, released from the bow shAr~Nga,
tilashastadrathaM chakre sAshvadhvajapatAkinam ||2-126-69
kR^iShNa powdered the chariot of bANa along with horse, flagstaff and the flag, like seeds of Sesamum (Sesamum indicum).
chichCheda kavachaM kAyAnmukuTaM cha mahAprabham |
kArmukam cha mahAtejA hastachApaM cha keshavaH ||2-126-70
keshava (kR^iShNa) with high splendor split his armour as well as the bright crown, bow and the hand gloves.
vivyAdha chainamurasi nArAchena smayanniva |
sa marmAbhihataH sa~Nkhye pramumohAlpachetanaH ||2-126-71
Laughing, kR^iShNa shot iron arrows at his chest. Struck at the soft spot, bANa became confused and lost his consciousness in the battle.
taM dR^iShTvA mUrchChitaM bANaM prahAraparipIDitam |
prAsAdavarashR^i~Ngastho nArado munipu~NgavaH ||2-126-72
Seeing bANa, highly oppressed, becoming unconscious, nArada, the chief among sages, standing on the tower of the building,
utthAyApashyata tadA kakShyAsphoTanatatparaH |
vAdayAno nakhAMshchaiva diShTyA diShTyeti chAbravIt ||2-126-73
got up beating his armpits with his hands (due to excitement) and looked. Rubbing his nails, he said: Good fortune! Good fortune!
aho me suphalaM janma jIvitaM cha sujIvitam |
dR^iShTaM me yadidaM chitraM dAmodaraparAkramam ||2-126-74
nArada said:
O! My life is fruitful. My life is good. I am able to see the great valiance of dAmodara (kR^iShNa).
jaya bANaM mahAbAho daiteyaM devakilbiSham |
yadarthamavatIrNo.asi tatkarma saphalIkuru ||2-126-75
O the one with great arms! Win over the demon bANa, the offender of deva-s. Fulfill the task for doing which you are born.
evaM stutvA tadA devaM bANaiH khaM dyotaya~nChitaiH |
itastataH saMpatadbhirnArado vyacharadraNe ||2-126-76
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) Thus, praising the lord, nArada wandered in the sky sparkling with sharp arrows, falling here and there, in the battle.
[keshavasya tu bANena vartamAne mahAbhaye] |
prayudhyetAM dhvajau tatra tAvanyonyamabhidrutau |
yuddhaM tvabhUdvAhanayorubhayordevadaityayoH ||2-126-78
In the great battle between keshava (kR^iShNa) and bANa, the flagstaffs also fought against each other. There was a battle between the carriers of the two, the deva (kR^iShNa) and the demon (bANa).
garuDasya cha sa~NgrAmo mayUrasya cha dhImatA |
garuDa had a battle with the peacock (mayUra) with intellect.
pakShatuNDaprahAraistu charaNAsyanakhaistathA ||2-126-78
anyonyaM jaghnatuH kruddhau mayUragaruDAvubhau |
Beating with the wings and striking with the beak and scratching with the toes of the feet, garuDa and the peacock fought against each other, angrily.
vainateyastataH kruddho mayUre dIptatejasam ||2-126-79
jagrAha shirasi kShipraM tuNDenAbhipataMstadA |
The son of vinatA, becoming angry, caught the splendorous peacock and struck on its head with his beak forcefully.
utkShipya chaiva pakShAbhyAM nijaghAna mahAbalaH ||2-126-80
The powerful garuDa lifted the peacock up with his wings and struck him.
padbhyAM pArshvAbhighAtAbhyAM kR^itvA ghAtAnyanekashaH |
AkR^iShya chainaM tarasA vikR^iShya cha mahAbalaH ||2-126-81
Striking several times with his sides and feet, the highly powerful garuDa pulled and dragged the peacock,
niHsaMj~naM pAtayAmAsa gaganAdiva bhAskaram |
and making it unconscious, felled it from the sky like the sun falling from the sky.
mayUre patite tasminpapAtAtibalo bhuvi ||2-126-82
bANaH samarasaMvignashchintayankAryamAtmanaH |
As the peacock fell down from the sky, the powerful bANa fell on earth. He, distressed in the war, thought about his concern.
mayAtibalamattena na kR^itaM suhR^idAM vachaH || 2-126-83
pashyatAM devadaityAnAM prApto.asmyApadamuttamAm |
Highly proud of my power, I did not listen to the words of good friends. I am facing a great danger watched by the deva-s and demons.
taM dInamanasaM j~nAtvA raNe bANaM suviklavam ||2-126-84
chintayadbhagavAnrudro bANarakShaNamAturaH |
Knowing that bANa is sad and perplexed in the battle, lord rudra concerned about bANa's protection thought.
tato nandIM mahAdevaH prAha gaMbhIrayA girA ||2-126-85
Then the great lord (shiva) told nandI in a deep voice:
nandikeshvara yAhi tvaM yato bANo raNe sthitaH |
rathenAnena divyena siMhayuktena bhAsvatA ||2-126-86
(shiva said): O lord nandikesha! Go to the place where bANa is fighting the battle, taking this divine chariot, sparkling with lions.
bANe saMyojayAshu tvamalaM yuddhAya vAnagha |
O the one without any sin! Give the chariot to bANa for the battle.
pramAthagaNAmadhye.ahaM sthAsyAmi na hi me manaH ||2-126-87
yoddhuM vitarate hyadya bANaM saMrakshya gamyatAm |
I will stand among the groups of the tormentors. I do not feel like fighting. Now you proceed for protecting bANa who is fighting.
tathetyuktvA tato nandI rathena rathinAM varaH ||2-126-88
yato bANastato gatvA bANamAha shanairidam |
Saying "let it be", nandI, the best among the chariot fighters, reached the place where bANa was standing, with the chariot and told bANa, in a low voice:
daityAmuM rathamAtiShTha shIghramehi mahAbala ||2-126-89
O great demon! O the powerful one! Quickly mount this chariot.
tato yuddhyasva kR^iShNaM vai dAnavAntakaraM raNe |
Aruroha rathaM bANo mahAdevasya dhImataH ||2-126-90
Then bANa mounted the chariot of the great deva (shiva) with intellect for fighting the battle with kR^iShNa, the destroyer of demons.
ArUDhaH sa tu bANashcha taM rathaM brahmanirmitam |
bANa mounted on the chariot made by brahma.
tam syandanamadhiShThAya bhavasyAmitatejasaH ||2-126-91
prAdushchakre mahAraudramastraM sarvAstraghAtanam |
Mounted on that chariot of bhava (shiva) with unlimited splendor, bANa shot a highly terrible arrow (mahAraudraM), capable of destroying all weapons.
dIpte brahmashiro nAma bANaH kruddho.ativIryavAn ||2-126-92
pradIpte brahmashirasi lokaH kShobhamupAgamat |
As bANa, highly valiant and angry, shot the blazing arrow named brahmashira, all the world became agitated.
lokasaMrakShaNArthe vai tatsR^iShTaM brahmayoninA ||2-126-93
brahma had created that weapon for protecting the world in that manner.
tachchakreNa nihatyAstraM prAha kR^iShNastarasvinam |
loke prakhyAtayashasaM bANamapratimaM raNe ||2-126-94
Destroying that weapon by his chakra, kR^iShNa told that powerful demon, bANa, famous in the world as having no equal in the battle.
kathitAni kva te tAta bANa kiM na vikatthase |
ayamasmi sthito yuddhe yuddhyasva puruSho bhava ||2-126-95
(kR^iShNa said:) bANa! Son! Where is that what you said? You spoke false. Here I am standing in the battle field. Become a man and fight with me.
kArtavIryArjuno nAma pUrvaM bAhusahasravAn |
mahAbalaH sa rAmeNa dvibAhuH samare kR^itaH ||2-126-96
Long ago, there was one named kArtavIryArjuna with thousands of arms. The highly powerful one was made one with two hands by (bhArgava) rAma in the battle.
tathA tAvApi darpo.ayaM bAhUnAM vIryasaMbhavaH |
esha te darpashamanaM karomi raNamUrddhani |
Your pride due to the valiance of your arms is also similar. Now I will suppress your pride in the battlefield.
yAvatte darpashamanaM karomyadya svabAhunA ||2-126-97
tiShThedAnIM na me.adya tvaM mokShyase raNamUrddhani |
Till I suppress your pride with my arms, stay in the battle field. Today, I will not leave you free.
atha taddurlabhaM dR^iShTvA yuddhaM paramadAruNaM ||2-126-98
tatra devAsurasame yuddhe nR^ityati nAradaH |
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) Seeing that rare and most frightful battle, nArada danced in that battle field of deva and asura.
nirjitAshcha gaNAH sarve pradyumnena mahAtmanA ||2-126-99
nikShiptavAdA yuddhasya devadevaM gatAH punaH |
All the followers of shiva defeated by the great soul pradyumna retired from the battle and again went to the side of the lord of gods (shiva).
sa tachchakraM sahasrAraM nadanmegha ivoShNage ||2-126-100
jagrAha kR^iShNastvarito bANAntakaraNaM raNe |
Roaring like a cloud in the rainy season, kR^iShNa immediately took up the chakra for destroying bANa in the battle.
tejo yajjyotiShAM chaiva tejo vajrAshanestathA ||2-126-101
sureshasya cha yattejastachchakre paryavasthitam |
That chakra has the splendor, brightness and the splendor of indra's vajra as well as the splendor of the lord of deva-s.
tretAgneshchaiva yattejo yashcha vai brahmachAriNAm ||2-126-102
R^iShINAM cha tato j~nAnaM tachcakre samavasthitam |
That chakra has the splendor of the fire of the era treta. It has the splendor and chastity of brahmachAri's. It has the splendor of the wisdom of the sages.
pativratAnAM yattejaH prANAshcha mR^igapakShiNAm ||2-126-103
yachcha chakradhareShvasti tachchakre saMniveshitam |
That chakra has the splendor of women faithful to their husbands. It has the power of animals and birds. It has the splendor of those wielding the chakra.
nAgarAkShasayakShANAM gandharvApsarasAmapi ||2-126-104
trailokyasya cha yatprANaM sarvaM chakre vyavasthitam |
That chakra has the splendor of serpents, rAkShasa-s, yakSha-s, gandharva-s as well as divine women. That chakra has all the power of the three worlds.
tejasA tena saMyuktaM jvalanniva cha bhAskaraH ||2-126-105
vapuShA teja Adhatte bANasya pramukhe sthitam |
Combined with that splendor, blazing like the sun, kR^iShNa with a splendorous body, stood facing bANa in the battle field.
j~nAtvAtitejasA chakraM kR^iShNenAbhyuditaM raNe ||2-126-106
aprameyaM hyavihataM rudrANI chAbravIchChivam |
Knowing that kR^iShNa has taken up the highly splendorous chakra, rising up in the battle field, immeasurable, not defeatable in the battle field, rudrANI (pArvatI) told shiva:
ajeyametattrailokye chakraM kR^iShNena dhAryate ||2-126-107
bANaM trAyasva deva tvaM yAvachchakraM na mu~nchati |
kR^iShNa has taken up the chakra, undefeatable in the three worlds. O lord (shiva) please protect bANa, before the chakra is released.
tatastryakSho vachaH shrutvA devIM lambAmathAbravIt || 2-126-108
gachChaihi lambe shIghraM tvaM bANasaMrakShaNaM prati |
Hearing the words spoken by the goddess, shiva said: Go, goddess lambA. You shall go quickly for protecting bANa.
tato yogaM samadhAya adR^ishyA himavatsutA ||2-126-109
kR^iShNasyaikasya tadrUpaM darshantI pArshvamAgatA |
Then taking up yoga, the daughter of the mountain himavat disappeared. She stood near bANa so that only kR^iShNa could see her form.
chakrodyatakaraM dR^iShTvA bhagavantaM raNAjire ||2-126-110
antardhAnamupAgamya tyajya sA vAsasI punaH |
Seeing lord kR^iShNa taking the chakra in his hand in the battle field, the goddess discarded her clothes, remaining unseen (by others).
paritrANAya bANasya vijayAdhiShThitA tataH ||2-126-111
pramukhe vAsudevasya digvAsAH koTavI sthitA |
For protecting bANa and to ensure victory, the goddess koTavI, stood naked facing the son of vasudeva (kR^iShNa).
tAM dR^iShTvAtha punaH prAptAM devIM rudrasya saMmatAm ||2-126-112
lambAM dvitIyAM tiShThantIM kR^iShNo vachanamabravIt |
Seeing that goddess who came again as agreed by rudra (shiva), seeing goddess lambA for the second time, kR^iShNa spoke the following words:
bhUyaH sAmarShatAmrAkShI digvastrAvasthitA raNe ||2-126-113
bANasaMrakShaNaparA hanmi bANaM na saMshayaH |
(kR^iShNa said): Again the beautiful goddess, the one with red eyes has come to the battle field, naked, for protecting bANa. But I will kill bANa. There is no doubt.
evamuktA tu kR^iShNena bhUyo devyabravIdidam ||2-126-114
jAne tvAM sarvabhUtAnAM sraShTAraM puruShottamam |
The goddess who was told thus by kR^iShNa again spoke as follows: I know that you are the creator of all beings, the best among men.
mahAbhAgaM mahAdevamanantaM lInamavyayam ||2-126-115
padmanAbhaM hR^iShIkeshaM lokAnAmAdisaMbhavam |
The highly fortunate lord, the great lord, the one having no end, the one having no decline. You are the lord with lotus on your navel, the lord of senses, the one born in the world in the beginning.
nArhase deva hantuM vai bANamapratimaM raNe ||2-126-116
prayachCha hyabhayaM bANe jIvaputrItvameva cha |
O lord! Do not kill bANa who fought against you in the battle. Provide refuge to bANa as also the status as my living son.
mayA dattavaro hyeSha bhUyashcha parirakShyate ||2-126-117
na me mithyA samudyogaM kartumarhasi mAdhava |
By giving a boon, I have again protected him. O mAdhava! Do not make my efforts in vain.
evamukte tu vachane devyA parapura~njayaH ||2-126-118
kR^iShNaH prabhAShate vAkyaM shR^iNu satyaM tu bhAmini |
When the goddess spoke these words, the conqueror of other's cities, kR^iShNa, spoke these words: O beautiful woman! Hear the truth.
bANo bAhusahasreNa nardate darpamAshritaH ||2-126-119
eteShAM chChedanaM tvadya kartavyaM nAtra saMshayaH |
bANa with thousand arms shouts aloud due to pride. All these arms should be cut today. There is no doubt.
dvibAhunA cha bANena jIvaputrI bhaviShyasi ||2-126-120
AsuraM darpamAshritya na cha mAM saMshrayishyati |
With bANa having two arms you will become the one with a living son. He will not depend on me due to his demonic pride.
evamukte tu vachane kR^iShNenAkliShTakarmaNA ||2-126-121
provAcha devI bANo.ayaM devadtto bhavediti |
When kR^iShNa, the one who does difficult tasks spoke these words, the goddess said: Let this bANa become the one given by the lord.
atha tAm kArtikeyasya mAtaraM so.abhibhAShya vai ||2-126-122
kR^iShNa told the mother of kArtikeya: let it be so.
[tataH kruddho mahAbAhuH kR^iShNaH pravadatAM varaH] |
provAcha bANaM samare vadatAm pravaraH prabhuH |
Then kR^iShNa, the one with great arms, the best among speakers, the lord, the best, became angry and told baNa in the battle:
yudhyatAM yudhyatAM sa~Nkhye bhavatAM koTavI sthitA ||2-126-123
ashaktAnAmiva raNe dhigbANa tava pauruSham |
Whenever you fight the battle, goddess koTavI comes to the battle field as if you are weak in the battle. bANa! Shame on your manliness.
evamuktvA tataH kR^iShNastachchakraM paramAtmavAn ||2-126-124
nimIlitAkSho visR^ijadbANaM prati mahAbalaH |
Saying this kR^iShNa, the superior soul, the powerful one, released the chakra towards bANa, closing his eyes.
kShepaNAdyasya muhyanti lokAH sasthANuja~NgamAH ||2-126-125
kravyAdAni cha bhUtAni tR^iptiM yAnti mahAmR^idhe |
In the great battle, by using which, the entire world of fixed and moving beings get confused and the flesh eating beings are fully satisfied,
tamapratimakarmANaM samAnaM sUryavarchasA ||2-126-126
chakramudyamya samare kopadIpto gadAdharaH |
the one who holds the mace (kaumodakI) (kR^iShNa), blazing with anger, released that chakra, incomparable in actions and having splendor equal to the sun.
sa muShNandAnavaM tejaH samare svena tejasA ||2-126-127
chichCheda bAhUMshchakreNa shrIdharaH paramaujasA |
The one who destroys the splendor of demons in the battle field with his own splendor, the one who holds shrI (kR^iShNa), the one having high splendor, cut off bANa's arms with the chakra.
alAtachakravattUrNaM bhrAmyamANaM raNAjire ||2-126-128
kShiptaM tu vAsudevena bANasya raNamUrdhani |
viShNuchakraM bhramatyAshu shaighryAdrUpaM na dR^ishyate ||2-126-129
The viShNuchakra, released by the son of vasudeva (kR^iShNa) against bANa in the battle, revolved in the battle field like a fire brand, like a burning chunk of coal. It was revolving with such a high speed that its form could not be recognized.
tasya bAhusahasrasya paryAyena punaH punaH |
bANasya chChedanaM chakre tachchakraM raNamUrdhani ||2-126-130
The chakra cut off the thousand arms of bANa again and again and felled them in the battle field.
kR^itvA dvibAhuM taM bANaM ChinnashAkhamiva drumam |
punaH karAgre kR^iShnasya chakraM prAptaM sudarshanam ||2-126-131
Making bANa with two arms, like a tree whose branches are cut off, the chakra, sudarshana returned again to the tip of kR^iShNa's hand.
vaishampAyana uvAcha
kR^itakR^itye tu saMprApte chakre daityanipAtane |
sravatA tena kAyena shoNitaughapariplutaH ||2-126-132
abhavatparvatAkArashChinnabAhurmahAsuraH |
vaishampAyana continued:
(O janamejaya!) After the chakra, the destroyer of demons, returned doing what is to be done, the great asura, bANa, looked like the form of a mountain, with blood flowing all over his body.
asR^i~Nmattashcha vividhAnnAdAnmu~nchanghano yathA ||2-126-133
Excited with blood, he roared in several ways like a cloud.
tasya nAdena mahatA keshavo ripusUdanaH |
chakraM bhUyaH kSheptukAmo bANanAshArthamudyataH |
Due to his loud roars, keshava (kR^iShNa), the slayer of enemies, prepared to release the chakra again for destroying bANa.
tamupetya mahAdevaH kumArasahito.abravIt ||2-126-134
Then the great lord (shiva) along with kumara (guha, kArtikeya) reached there and said:
Ishvara uvAcha
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho jAne tvAM puruShottamam |
madhukaiTabhahantAraM devadevaM sanAtanam ||2-126-135
Ishvara (shiva) said:
kR^iShNa! O kR^iShNa! the one with great arms! I know you as the best among men, the slayer of the demons, madhu and kaiTabha, the eternal lord of lords.
lokAnAM tvaM gatirdeva tvatprasUtamidaM jagat |
ajeyastvaM tribhirlokaiH sasurAsurapannagaiH ||2-126-136
O lord! You are the refuge of the world. This world is created by you. You cannot be conquered by all the three worlds, along with deva-s, asura-s and serpents.
tasmAtsaMhara divyaM tvamidaM chakraM samudyatam |
anivAryamasaMhAryaM raNe shatrubhaya~Nkaram ||2-126-137
Hence please refrain from releasing this divine chakra, which is terrible for enemies, which cannot be avoided and restrained in battle.
bANasyAsyAbhayaM dattaM mayA keshiniShUdana |
tanme na syAdvR^ithA vAkyamatastvAM shAmayAmyaham ||2-126-138
O the slayer of keshi (kR^iShNa)! I have given refuge to bANa. Do not let my words become useless. I request your consent for this.
shrIkR^iShNa uvAcha
jIvatAM deva bANo.ayametatchchakraM nivartitam |
mAnyastvaM devadevAnAmasurANAM cha sarvashaH ||2-126-139
The auspicious lord kR^iShNa said:
O lord (shiva)! Let bANa live. I have restrained the chakra. You are respectable for all the deva-s and the asura-s.
namaste.astu gamiShyAmi yatkAryaM tanmaheshvara |
na tAvatkR^iyate tasmAnmAmanuj~nAtumarhasi ||2-126-140
I bow to you. I am leaving. O great lord (shiva)! I will not do the work which I intended. Hence please give me your permission to leave.
evamuktvA mahAdevaM kR^iShNastUrNaM mahAmanAH |
jagAma tatra yatrAste prAdyumniH sAyakaishchitaH ||2-126-141
(vaishampAyana said)
Speaking thus to the great lord (shiva), the great soul kR^iShNa went to that place where the son of pradyumna (aniruddha) was, bound by arrows.
gate kR^iShNe tato nandI bANamAha vachaH shubham |
gachCha bANa prasannasya devadevasya chAgrataH ||2-126-142
As kR^iShNa left, nandI spoke these auspicious words to bANa: bANa! Go to the lord of lords (shiva) who is pleased.
tachChrutvA nandivAkyaM tu bAno.agachChata shIghragaH |
Hearing the words of nandI, bANa went quickly (to meet shiva).
ChinnabAhuM tato bANaM dR^iShTvA nandI pratApavAn ||2-126-143
apavAhya rathenainaM yato devastato yayau |
nandI, the one with high splendor, seeing bANa with his arms cut off, along with bANa, reached the place where shiva was, riding the chariot.
tato nandI punarbANaM prAguvAchottaraM vachaH ||2-126-144
Again nandI spoke these words to bANa as answer.
bAna bANa pranR^ityasva shreyastava bhaviShyati |
eSha devo mahAdevaH prasAdasumukhastava ||2-126-145
bANa! O bANa! Perform a dance! That will be auspicious and good for you. Here the lord, the great lord (shiva) is having a pleased face.
shoNitaughaplutairgAtrairnandivAkyaprachoditaH |
jIvitArthI tato bANaH pramukhe sha~Nkarasya vai ||2-126-146
anR^ityadbhayasaMvigno dAnavaH sa vichetanaH |
Then bANa, the demon, terrified with fear, losing his mind and wishing for his life, immediately danced in front of sha~Nkara (shiva), prompted by the words of nandI, with blood flowing out from his body.
taM dR^iShTvA cha pranR^ityantaM bahyodvignaM punaH punaH ||2-126-147
nandivAkyaprajavitaM bhaktAnugrahakR^idbhavaH |
Seeing bANa, agitated and confused, dancing again and again, charged by the words of nandI, bhava (shiva), the lord who blesses the devotees,
karuNAvashamApanno mahAdevo.abravIdvachaH ||2-126-148
became kind. The great lord said these words:
Ishvara uvAcha
varaM vR^iNIShva bANa tvaM manasA yadabhIpsasi |
prasAdasumukhaste.ahaM priyo.asi mama dAnava ||2-126-149
The lord (shiva) said:
O bANa! Ask for a boon that you wish in your mind! Demon! I am pleased with you. I like you.
bANa uvAcha
ajarashchAmarashchaiva bhaveyaM satataM vibho |
eSha me prathamo deva varo.astu yadi manyase ||2-126-150
bANa said:
O lord! I shall not be affected by old age. Also I shall not die. O lord! This is the boon I want, if you agree.
deva uvAcha
tulyo.asi daivatairbANa na mR^ityustava vidyate |
athAparaM vR^iNIShvAdya anugrAhyo.asi me sadA ||2-126-151
The lord said:
O bANa! You are equal to the gods. You will not have death. Now ask for another boon. To me, you are always blessed.
bANa uvAcha
yathAhaM shoNitairdigdho bhR^ishArto vraNapIDitaH |
bhaktAnAM nR^ityatAM deva putrajanma bhavedbhava ||2-126-152
bANa said:
If devotees dance as I danced, distressed by wounds with body covered by blood, O bhava! They shall be blessed with children.
srIhara uvAcha
nirAhArAH kShamAvantaH satyArjavasamAhitAH |
madbhaktA ye.api nR^ityanti teShAmevaM bhaviShyati ||2-126-153
Lord hara (shiva) said:
If my devotees, without taking food, with patience, truth and sincerity dance then they will be blessed in this way.
tR^itIyaM tvamatho bANa varaM vara manogatam |
tadvidhAsyAmi te putra saphalo.astu bhavAniha ||2-126-154
bANa, ask for a third boon as you wish in your mind. O my son! I shall grant you that as well. You will be accomplished.
bANa uvAcha
chakratADanajA ghorA rujA tIvrA hi me.anagha |
vareNAsau tR^itIyena shAntiM gachChatu me bhava ||2-126-155
bANa said:
O the one without any sin! Because of the chakra's strikes, I have terrific pain. O bhava (shiva)! With your third boon, let the pain be relieved.
shrIrudra uvAcha
evaM bhavatu bhadraM te na rujA prabhaviShyati |
akShataM tava gAtraM tu svasthAvasthaM bhaviShyati ||2-126-156
The auspicious rudra (shiva) said:
Let it be so. Let there be good to you. You will not have any pain. Without any wound, your body will become healthy and comfortable.
chaturthaM te varaM dadmi vR^iNIShva yadi kA~NkShasi |
na te.ahaM vimukhastAta prasAdasumukho hyaham ||2-126-157
I will give you a fourth boon. If you wish, ask for it. O son! I have no aversion. I am pleased with you.
bANa uvAcha
pramAthagaNavaMshyasya prathamaH syAmahaM vibho |
mahAkAla iti khyAtiM gachCheyaM shAshvatIH samAH ||2-126-158
bANa said:
O lord! I shall become the first among the groups of pramAthagaNa-s. I shall be famous as mahAkAla, for a time equal to eternity.
vaishampAyana uvAcha
evaM bhaviShyatItyAha bANaM devo maheshvaraH |
divyarUpo.akShato gAtrairnIrujastu mamAshrayAt ||2-126-159
vaishampAyana said:
(O janamejaya!) The great lord (shiva) told bANa: It will be so. Because of my refuge, your wounded body, devoid of wounds, will get a divine form.
mamAtisargAdbANa tvaM bhava chaivAkutobhayaH |
bhUyaste pa~nchamaM dadmi prakhyAtabalapauruSham |
bANa, because of my boons, you will become fearless everywhere. O the one with famous power! I shall give you a fifth boon again.
punarvaraya bhadraM te yatte manasi vartate ||2-126-160
Ask for a boon again, what is in your mind. Let there be good to you.
bANa uvAcha
vairUpyama~NgajaM yanme mA bhUddeva kadAchana |
dvibAhurapi me deho na virUpo bhavedbhava ||2-126-161
bANa said:
O lord! My body shall never have any deformity. O bhava! Even if I am with two arms, my body shall never be deformed.
shrIhara uvAcha
bhavitA sarvametatte yathechChasi mahAsura |
bhavatyevaM na chAdeyaM bhaktAnAM vidyate mama ||2-126-162
The auspicious lord (shiva) said:
O great demon! All that you wished will be so. Let it be so. For me, there is nothing which cannot be given for my devotees.
vaishampAyana uvAcha
tato.abravInmahAdevo bANaM sthitamathAntike |
evaM bhaviShyate sarvaM yattvayA samudAhR^itam ||2-126-163
vaishampAyana said:
(O janamejaya!) Then the great lord (shiva) told bANa who was standing nearby : All that you said will be so.
etAvaduktvA bhagavAMstrinetro gaNasaMvR^itaH |
pashyatAM sarvabhUtAnAm tatraivAntaradhIyata ||2-126-164
The lord (shiva) with three eyes, saying thus, disappeared from there, surrounded by his followers, watched by all the beings.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi uShAharaNe bANAsuravarapradAne ShadviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
Thus this is the one hundred and twenty sixth chapter of viShNuparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, kArtikeya beaten back, bANa's hands cut off and bANa blessed with boons from shiva

    nIlakaNTha commentary

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi TIkAyAM shaDviMshatyAdhikashatatamo.adhyAyaH ||
## Itranslated by K S Ramachadran, ramachandran_ksr@yahoo.ca March 4, 2009
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
September 25, 2011 ##