##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 128 - Aniruddha marries Usha 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
March 6, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

       athaAshTAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
   uShayA sahAniruddhasya vivAhaH ushAharaNasamAptishcha

vaishampAyana uvAcha 
athAhuko mahAbAhuH kR^iShNaM prAha mahAdyutiH |
harShAdutphullanayanaH shrUyatAm yadunandana ||2-128-1
evaM gate.aniruddhasya kriyatAM mahadutsavaH |
kShemAtpratyAgataM dR^iShTvA sevyamAnAH sahAsate ||2-128-2
uShApi cha mahAbhAgA sakhIbhiH parivAritA |
ramate parayA prItyA chAniruddhena sa~NgatA ||2-128-3
kumbhANDaduhitA rAmA uShAyAH sakhimaNDale |
praveshyatAM mahAbhAgA vaidarbhIM vardhayatyuta ||2-128-4
sAmbAya dIyatAM rAmA kumbhANDaduhitA shubhA |
sheShAshcha kanyA nyasyantAM kumArANAM yathAkramam ||2-128-5
vartate sotsavastatra aniruddhasya veshmani |
gR^ihe shrIdhanvanashchaiva shubhastatra pravartate ||2-128-6
vAdayanti pure tatra nAryo madavashaM gatAH |
nR^ityante chApsarAstatra gAyanti cha tathAparAH ||2-128-7
kAshchitpramuditAstatra kAshchidanyonyamabruvan |
nAnAvarNAmbaradharAH krIDamAnAstatastataH ||2-128-8
abhiyAMti tato.anyonyaM kAshchinmadavashAtsvayam |
krIDanti kAshchidakShaistu harShAdutphullalochanAH ||2-128-9
mAyUraM rathamAruhya sakhIbhiH parivAritA |
uShA saMpreShitA devyA rudrANyA pratigR^ihyatAm ||2-128-10
iyaM chaiva kulashlAghyA nAmnoShA sundarI varA |
bANaputrI tavavadhUH pratigR^ihNIShva bhAminIm ||2-128-11
tataH pratigR^ihItA sA strIbhirAchArama~NgalaiH |
praveshitA cha sA veshma aniruddhasya shobhanA ||2-128-12
devakI rohiNI chaiva rukmiNyatha vidarbhajA |
dR^iShTvAniruddhaM rodantyaH snehaharShasamanvitAH ||2-128-13
revatI rukmiNI chaiva gR^ihamukhyaM praveshayat |
vadhUrvardhasi diShTyA tvamaniruddhasya darshanAt ||2-128-14
tatastUryapraNAdaistA varanAryaH shubhAnanAH |
kriyAmArebhire kartumuShA cha gR^ihasaMsthitA ||2-128-15
tato harmyatalasthA sA vR^iShNipu~NgavasaMsthitA |
ramate sarvasadR^ishairupabhogairvarAnanA ||2-128-16
chitralekhA cha sushroNI apsarArUpadhAriNI |
ApR^ichchya cha sakhIvargamuShAM cha tridivaM gatA ||2-128-17
gatAsu tAsu sarvAsu sakhIShvasurasundarI |
mAyAvatyA gR^ihaM nItA prathamaM sA nimantritA ||2-128-18
sA tu pradyumnagR^ihiNI snuShAM dR^iShTvA sumadhyamA |
vAsobhirannapAnaishcha pUjayAmAsa sundarIm ||2-128-19
tataH krameNa sarvAstA vadhUmUShAM yadustriyaH |
AchAramanupashyantyaH svadharmamupachakrire ||2-128-20 

vaishampAyana uvAcha 
etatte sarvamAkhyAtaM mayA kurukulodvaha |
yathA bANo jitaH sa~Nkhye jIvanmuktashcha viShNunA ||2-128-21
dvArakAyAM tataH kR^iShNo reme yadugaNairvR^itaH |
anvashAsanmahIM kR^itsnAM parayA saMyuto mudA ||2-128-22 
evameSho.avatIrNo vai pR^ithivIM pR^ithivIpate |
viShNuryadukulashreShTho vAsudeveti vishrutaH ||2-128-23
etaishcha kAraNaiH shrImAnvasudevakule prabhuH |
jAto vR^iShNiShu devakyAM yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||2-128-24
nivR^itte nAradaprashne yanmayoktaM samAsataH |
shrutAste vistarAH sarve ye pUrvaM janamejaya ||2-128-25
viShNostu mAthure kalpe yatra te saMshayo mahAn |
vAsudevagatishchaiva sA mayA samudAhR^itA ||2-128-26
AshcharyaM chaiva nAnyadvai kR^iShNashchAshcharyasaMnidhiH |
sarveShvAshcharyakalpeShu nAstyAshcharyamavaiShNavam ||2-128-27
eSha dhanyo hi dhanyAnAM dhanyakR^iddhanyabhAvanaH |
deveShu tu sadaityeShu nAsti dhanyataro.achyutAt ||2-128-28
AdityA vasavo rudrA ashvinau marutastathA |
gaganaM bhUrdishashchaiva salilaM jyotireva cha ||2-128-29
eSha dhAtA vidhAtA cha saMhartA chaiva nityashaH |
satyaM dharmastapashchaiva brahmA chaiva pitAmahaH ||2-128-30
anantashchaiva nAgAnAM rudrANAM sha~NkaraH smR^itaH |
ja~NgamAja~NgamaM chaiva jagannArAyaNodbhavam ||2-128-31
etasmAchcha jagatsarvaM prasUyeta janArdanAt |
jagachcha sarvaM deveshe taM namaskuru bhArata ||2-128-32
pUjyashcha satataM sarvairdevaireSha sanAtanaH |
ityuktaM bANayuddhaM te mAhAtmyaM keshavasya tu ||2-128-33 
vaMshapratiShThAmatulAM shravaNAdeva lapsyase |
ye chedaM dhArayiShyanti bANayuddhamanuttamam ||2-128-34
keshavasya cha mAhAtmyaM nAdharmastAnbhaviShyati |
eShA tu vaiShNAvI charyA mayA kArtsnyena kIrtitA ||2-128-35
pR^ichChatastAta yaj~ne.asminnivR^itte janamejaya |
Ashcharyaparva nikhilaM yo hIdaM dhArayennR^ipa ||2-128-36 
sarvapApavinirmukto viShNulokaM sa gachChati |
kalya utthAya yo nityaM kIrtayetsusamAhitaH ||2-128-37
na tasya durlabhaM kiMchidiha loke paratra cha |
brAhmaNaH sarvavedI syAtkShatriyo vijayI bhavet ||22-128-38
vaishyo dhanasamR^iddhaH syAchChUdraH kAmAnavApnuyAt |
nAshubham prApnuyAtki~nchiddIrghamAyurlabheta saH ||2-128-39

sautiruvAcha 
iti pArikShito rAjA vaishampAyanabhAShitam |
shrutavAnachalo bhUtva harivaMshaM dvijottamAH ||2-128-40
evaM shaunaka sa~NkShepAdvistareNa tathaiva cha |
proktA vai sarvavaMshAste kiM bhUyaH shrotumichChasi ||2-128-41

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
uShAharaNasamAptau aShTAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

            samAptamidaM viShNuparva