##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 12 - Subjugation of Kaliya
Itranslated by K S Rmachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 10, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


  atha dvAdasho.adhyAyaH 
    kAliyadamanam
      
vaishaMpAyana uvAcha 

so.apasR^itya nadItIram baddhvA parikaraM dR^iDham |
ArohachchapalaH kR^iShNaH kadambashikharaM mudA |2-12-1
kR^iShNaH kadambashikharAllambamAno ghanAkR^itiH |
hradamadhye.akarochChabdaM nipatannambujekShaNaH ||2-12-2
kR^iShNena tatra patatA kShubhito yamunAhradaH |
saMprAsichyata vegena bhidyamAna ivAMbudaH ||2-12-3
tena shabdena sa~NkShubdham sarpasya bhavanaM mahat |
udatiShThajjalAtsarpo roShaparyAkulekShaNaH ||2-12-4
sa choragapatiH kruddho megharAshisamaprabhaH |
tato raktAntanayanaH kAliyaH samadR^ishyata ||2-12-5 
pa~nchAsyaH pAvakoChvAsashchalajjihvo.analAnanaH |
pR^ithubhiH pa~nchabhirghoraiH shirobhiH parivAritaH ||2-12-6
pUrayitvA hradaM sarvaM bhogenAnalavarchasA |
sphuranniva cha roSheNa jvalanniva cha tejasA ||2-12-7
krodhena jvalatastasya jalaM shR^itamivAbhavat |
pratisrotAshcha bhIteva jagAma yamunA nadI ||2-12-8
tasya krodhAgnipUrNebhyo vaktrebhyo.abhUchcha mArutaH |
dR^iShTvA kR^iShNaM hradagataM krIDantaM shishulIlayA ||2-12-9
sadhUmAH pannagendrasya mukhAnnishcherurarchiShaH |
sR^ijatA tena roShAgniM samIpe tIrajA drumAH || 2-12-10
kShaNena bhasmasAnnItA yugAntapratimena vai |
tasya putrAshcha dArAshcha bhR^ityAshchAnye mahoragAH ||2-12-11
vamantaH pAvakaM ghoraM vaktrebhyo vishasaMbhavam |
sadhUmaM pannagendrAste nipeturamitaujasaH |2-12-12
praveshitashcha taiH sarpaiH sa kR^iShNo bhogabandhanam |
niryatnacharaNAkArastasthau giririvAchalaH ||2-12-13
adashandashanaistIkShNairviShotpIDajalAvilaiH |
te kR^iShNaM sarpapatayo na mamAra cha vIryavAn ||2-12-14
etasminnantare bhItA gopAlAH sarva eva te |
krandamAnA vrajaM jagmurbAShpagadgadayA girA ||2-12-15
       
gopA UchuH

eSha mohaM gataH kR^iShNo magno vai kAliye hrade |
bhakShyate sarparAjena tadAgachChata mA chiram ||2-12-16
nandagopAya vai kShipraM sabalAya nivedyatAm |
eSha te kR^iShyate kR^iShNaH sarpeNeti mahAhrade ||2-12-17
nandagopastu tachChrutvA vajrapAtopamaM vachaH |
ArtaH skhalitavikrAntastaM jagAma hradottamam ||2-12-18
sabAlayuvatIvR^iddhaH sa cha sa~NkarShaNo yuvA |
AkrIDaM pannagendrasya jalasthaM samupAgamat ||2-12-19
nandagopamukhA gopAste sarve sAshrulochanAH |
hAhAkAraM prakurvantastasthustIre hradasya vai ||2-12-20 
vrIDitA vismitAshchaiva shokArtAshcha punaH punaH |
kechittu putra hA heti hA dhigityapare punaH ||2-12-21
apare hA hatAH smeti rurudurbhR^ishaduHkhitAH |
striyashchaiva yasodAM tAM hA hatAsIti chukrushuH ||2-12-22
yA pashyasi priyaM putraM sarparAjavashaM gatam |
spanditaM sarpabhogena kR^iShyamANaM yathA mR^itam ||2-12-23 
ashmasAramayaM nUnaM hR^idayaM te vilakShyate |
putraM kathamimaM dR^iShTvA yashode nAvadIryase ||2-12-24
duHkhitaM bata pashyAmo nandagopaM hradAntike |
nyasya putramukhe dR^iShTiM nishchetanamavasthitam ||2-12-25
yashodAmanugachChantyaH sarpAvAsamimaM hradam |
pravishAmo na yAsyAmo vinA dAmodaraM vrajam ||2-12-26
divasaH ko vinA sUryaM vinA chandreNa kA nishA |
vinA vR^iSheNa kA gAvo vinA kR^iShNena ko vrajaH ||2-12-27
vinA kR^iShNaM na yAsyAmo vivatsA iva dhenavaH |
tAsAM vilapitaM shrutvA teShAM cha vrajavAsinAm |
vilApaM nandagopasya yashodAruditaM tathA ||2-12-28
ekabhAvasharIraj~na ekadeho dvidhA kR^itaH |
sa~NkarShaNastu sa~Nkruddho babhAShe kR^iShNamavyayam ||2-12-29
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho gopAnAM nandavardhana |
gamyatAmeSha vai kShipraM sarparAjo viShAyudhaH ||2-12-30
ime no bAndhavAstAta tvAM matvA mAnuShaM vibho |
paridevanti karunaM sarve mAnuShabuddhayaH ||2-12-31
tachChrutvA rauhiNeyasya vAkyaM saMj~nAsamIritam |
vikramyAsphoTayadbAhU bhittvA tannAgabandhanam ||2-12-32
tasya padbhyAmathAkramya bhogarAshiM jalotthitam |
shirastu kR^iShNo jagrAha svahastenAvanAmya cha ||2-12-33
tasyAruroha sahasA madhyamaM tanmahachChiraH |
so.asya mUrdhni sthitaH kR^iShNo nanarta ruchirA~NgadaH||2-12-34
mR^idyamAnaH sa kR^iShNena shAntamUrdhA bhujaMgamaH |
AsyaiH sarudhirodgAraiH kAtaro vAkyamabravIt ||2-12-35
avij~nAnanmayA kR^iShNa roSho.ayaM saMpradarshitaH |
damito.ahaM hataviSho vashagaste varAnana ||2-12-36
tadAj~nApaya kiM kuryAM sadA sApatyabAndhavaH |
kasya vA vashatAM yAmi jIvitaM me pradIyatAM ||2-12-37
pa~nchamUrdhAnataM dR^iShTvA sarpaM sarpAriketanaH |	
akRuddha eva bhagavAnpratyuvAchorageshvaram ||2-12-38
tavAsminyamunAtoye naiva sthAnaM dadAmyaham |
gachChArNavajalaM sarpa sabhAryaH sahabAndhavaH ||2-12-39
yashcheha bhUyo dR^ishyeta sthAne vA yadi vA jale |
tava bhR^ityastanUjo vA kShipraM vadhyaH sa me bhavet ||2-12-40
shivaM chAsya jalasyAstu tvaM cha gachCha mahArNavam |
sthAne tviha bhaveddoShastavAntakaraNo mahAn ||2-12-41
matpadAni cha te sarpa dR^iShTvA mUrdhasu sAgare |
garuDaH pannagaripustvayi na prahariShyati ||2-12-42
gR^ihya mUrdhnA tu charaNau kR^iShNasyoragapu~NgavaH |
pashyatAmeva gopAnAM jagAmAdarshanaM hradAt ||2-12- 43
nirjite tu gate sarpe kR^iShNamuttIrya dhiShThitam |
vismitAstuShTuvurgopAshchakrushchaiva pradakShiNam ||2-12-44
UchuH sarve cha saMprItA nandagopaM vanecharAH |
dhanyo.asyanugR^ihIto.asi yasya te putra IdR^ishaH ||2-12-45
adyaprabhR^iti gopAnAM gavAM goShThasya chAnagha |
Apatsu sharaNaM kRiShNaH prabhushchAyatalochanaH ||2-12-46
jAtA shivajalA sarvA yamunA munisevitA |
tire chAsyAH sukhaM gAvo vichariShyaMti naH sadA ||2-12-47
vyaktameva vayaM gopA vane yatkR^iShNamIdR^isham |
mahadbhUtaM na jAnImashChannamagnimiva vraje ||2-12-48
evaM te vismitAH sarve stuvantaH kR^iShNamavyayam |
jagmurgopagaNA ghoshaM devAshchaitrarathaM yathA ||2-12-48

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
kAliyadamane dvAdasho.adhyAyaH