##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Vishnu Parva
Chapter 13 - Elimination of Dhenuka
Itranslated by KSRamachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 12, 2008##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

  atha tryodasho.adhyAyaH
    dhenukavadhaH
    
    vaishampAyana uvAcha 
    
    damite sarparAje tu kR^iShNena yamunAhrade |
    tameva cheraturdeshaM sahitau rAmakeshavau ||2-13-1
    Ajagmatustau sahitau godhanaiH saha gominau |
    giriM govardhanaM ramyaM vasudevasutAvubhau ||2-13-2
    govardhanasyottarato yamunAtIramAshritam |
    dadR^ishAte cha tau vIrau ramyaM tAlavanaM mahat||2-13-3
    tau tAlaparNapratate ramye tAlavane ratau | 
    cheratuH paramaprItau vR^iShapotAvivoddhatau||2-13-4
    sa tu deshaH sadA snigdho loShThapAShANavarjitaH |
    darbhaprAyasthalIbhUtaH sumAhAnkR^iShNamR^ittikaH ||2-13-5
    tAlaistairvipulaskandhairuchChritaiH shyAmaparvabhiH |
    phalAgrashAkhibhirbhAti nAgahastairivochChritaiH ||2-13-6
    tatra dAmodaro vAkyamuvAcha vadatAM varaH |
    aho tAlaphalaiH pakvairvAsiteyaM vanasthalI ||2-13-7
    svAdUnyArya sugandhIni shyAmAni rasavanti cha |
    pakvatAlAni sahitau pAtayAmo laghukramau ||2-13-8
    yadyeShAmIdR^isho gandho mAdhuryaghrANatarpaNaH |
    rasenAmR^itakalpena bhavitavyaM cha me matiH ||2-13-9
    dAmodaravachaH shrutvA rauhiNeyo hasanniva |
    pAtayanpakvatAlAni chAlayAmAsa tAMstarUn ||2-13-10
    tattu tAlavanaM nR^INAmasevyaM duratikramam |
    nirmANabhUtamiriNaM puruShAdAlayopamam ||2-13-11
    dAruNo dhenuko nAma daityo gardabharUpadhR^ik |
    kharayUthena mahatA vR^itaH samanusevate ||2-13-12
    sa tu tAlavanaM ghoraM gardabhaH parirakShati |
    nR^ipakShishvApadaganAMstrAsayAnaH sudurmatiH ||2-13-13
    tAlashabdaM sa taM shrutvA saMghuShTaM phalapAtanAt |
    nAmarShayatsa saMkruddhastAlasvanamiva dvipaH ||2-13-14
    shabdAnukArI saMkruddho darpAviddhasaTAnanaH |
    stabdhAkSho heShitapaTuH khurairnirdArayanmahIm ||2-13-15
    AviddhapuchCho hR^iShito vyAttAnana ivAntakaH |
    Apatanneva dadR^ishe rauhiNeyamupasthitam ||2-13-16
    tAlAnAM tamadho dR^iShTvA sa dhvajAkAramavyayam |
    rauhiNeyaM kharo duShTaH so.adashaddashanAyudhaH ||2-13-17
    padbhyAmubhAbhyAM cha punaH pashchimAbhyAM parA~NmukhaH |
    jaghAnorasi daityendro rauhiNeyaM nirAyudham ||2-13-18
    tAbhyAMeva sa jagrAha padbhyAM taM daityagardabham |
    AvarjitamukhaskandhaM prerayaMstAlamUrdhani ||2-13-19
    saMmagnorukaTigrIvo bhagnapR^iShTho durAkR^itiH |
    kharastAlaphalaiH sArdhaM papAta dharaNItale||2-13-20
    taM gatAsuM gatashrIkaM patitaM vIkShya gardabham |
    j~nAtIMstathAparAMstasya tR^iNarAjani so.akShipat ||2-13-21
    sA bhUrgardabhadehaishcha tAlaiH pakvaishcha pAtitaiH |
    babhAse ChannajaladA dyaurivAvyaktashAradI ||2-13-22
    tasmingardabhadaitye tu sAnuge vinipAtite |
    ramyaM tAlavanaM taddhi bhUyo ramyataraM babhau ||2-13-23
    vipramuktamayaM shubhraM viviktAkAradarshanam |
    charanti sma sukhaM gAvastattAlavanamuttamam ||2-13-24
    tataH praviShTAste sarve gopA vanavichAriNaH |
    vItashokabhayAyAsAshcha~nchUryante samantataH ||2-13-25
    tataH sukham prakIrNAsu	goShu nAgendravikramau |
    drumaparNAsanaM kR^itvA tau yathArhaM niShIdatuH ||2-13-26
    
    iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshe viShNuparvaNi
shishucharyAyAM dhenukavadhe trayodasho.adhyAyaH