## Harivamdsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 14 - The Elimination of Pralamba
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca. April 15, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturdasho.adhyAyaH 
 pralambavadhaH
 
 vaishampAyana uvAcha 

 atha tau jAtaharshau tu vasudevasutAvubhau|
 tattAlavanamutsR^ijya bhUyo bhANDIramAgatau || 2-14-1
 chArayantau vivR^iddhAni godhanAni shubhANi cha |
 sphItasasyaprarUDhAni vIkShamANau vanAni cha ||2-14-2
 kShveDayantau pragAyantau prachinvantau cha pAdapAn |
 nAmabhirvyAharantau cha savatsA gAH paraMtapau ||2-14-3
 niyogapAshairAsaktaiH skandhAbhyAM shubhalakShaNAu |
 vanamAlAkuloraskau bAlashR^i~NgAvivarShabhAu ||2-14-4
 suvarNA~njanachUrNAbhAvanyonyasadR^ishAmbarau |
 mahendrAyudhasaMsaktau shuklakR^ishNAvivAmbudau ||2-14-5
 kushAgrakusumAnaAM cha karNapUrau manoramau |
 vanamArgeShu kurvANau vanyaveShadharAvubhau ||2-14-6
 govardhanasyAnucharau vane sAnucharau tu tau |
 cheraturlokasiddhAbhiH krIDAbhiraparAjitau ||2-14-7
 tAveva mAnuShIM dIkShAM vahantau surapUjitau |
 tajjAtiguNayuktAbhiH krIDAbhishcheraturvanam ||2-14-8
 tau tu bhANDiramAshritya bAlakrIDAnuvartinau |
 prAptau paramashAkhADhyaM nyagrodhaM shAkhinAM varam ||2-14-9
 tatra spandolikAbhishcha yuddhamArgavishAradau |
 ashmabhiH kShepaNIyaishcha tau vyAyamamakurvatAm ||2-14-10
 yuddhamArgaishcha vividhairgopAlaiH sahitAvubhau |
 muditau siMhavikrAntau yathAkAmaM vicheratuH ||2-14-11
 tayo ramayatorevaM tallipsurasurottamaH |
 pralambo.abhyAgamattatra chChidrAnveShI tayostadA ||2-14-12
 gopAlaveShamAsthAya vanyapuShpavibhUShitaH |
 lobhayAnaH sa tau vIrau hAsyaiH krIDanakaistathA ||2-14-13
 so.avagAhata nishsha~NkasteShAM madhyamamAnuShaH |
 mAnuShaM vapurAsthAya pralambo dAnavottamaH ||2-14-14
 prakrIDitAshcha te sarve saha tenAmarAriNA |
 gopAlavapuShaM gopA manyamAnAH svabAndhavam ||2-14-15
 sa tu chChidrAntaraprepsuH pralambo gopatAM gataH |
 dR^iShTiM praNidadhe kR^iShNe rauhiNeye cha dAruNAm ||2-14-16
 aviShahyaM tato matvA kR^iShNamadbhutavikramam |
 rauhiNeyavadhe yatnamakaroddAnavottamaH ||2-14-17
 hariNAkrIDanaM nAma bAlakrIDanakaM tAtaH |
 prakrIDitAstu te sarve dvau dvau yugapadutpatan ||2-14-18
 kR^iShNaH shrIdAmasahitaH pupluve gopasUnunA ||
 saMkarShaNastu plutavAnpralambena sahAnagha ||2-14-19
 gopAlAstvapare dvandvaM gopAlairaparaiH saha |
 pradrutA la~Nghayanto vai te.anyonyaM laghuvikramAH ||2-14-20
 shrIdAmamajayatkR^iShNaH pralambaM rohNIsutaH
 gopAlaiH kR^iShNapakShIyairgopAlAstvapare jitAH ||2-14-21
 te vAhayantastvanyonyaM saMharShAtsahasA drutAH |
 bhANDIraskandhamuddishya maryAdAM punarAgaman ||2-14-22
 sa~NkarShaNaM tu skandhena shIghramutkShipya dAnavaH |
 drutaM jagAma vimukhaH sachandra iva tofyadaH || 2-14-23
 sa bhAramasahaMstasya rauhiNeyasya dhImataH |
 vavR^idhe sumahAkAyaH shakrAkAnta ivAmbudaH ||2-14-24
 sa bhANDIravaTaprakhyaM dagdhA~njanagiriprabham |
 svaM vapurdarshayAmAsa pralambo dAnavottamaH ||2-14-25
 pa~nchastabakalambena mukuTenArkavarchasA |
 dIpyamAnAnano daityaH sUryAkrAnta ivAmbudaH||2-14-26
 mahAnano mahAgrIvaH sumahAnantakopamaH |
 raudraH shakaTachakrAkSho namayaMshcharaNairmahIm ||2-14-27
 sragdAmalambAbharaNaH pralambAmbarabhUShaNaH |
 vIraH pralambaH prayayau lambatoya ivAmbudaH ||2-14-28
 sa jahArAtha vegena rauhiNeyaM mahAsuraH |
 sAgaropaplavagataM kR^itsnaM lokamivAntakaH ||2-14-29
 hriyamANaH pralambena sa tu sa~NkarShaNo babhau |
 uhyamAna ivAkAshe kAlameghena chandramAH ||2-14-30
 sa saMdigdhamivAtmAnaM mene sa~NkarShaNastadA |
 daityaskandhagataH shrImAnkR^iShNaM chedamuvAcha ha ||2-14-31
 hriye.ahaM kR^iShNa daityena parvatodagravarShmaNA |
 pradarshayitvA mahatIM mAyAM mAnuShaUpiNIm ||2-14-32
 kathamasya mayA kAryaM shAsanaM duShTachetasaH |
 pralambasya pravR^iddhasya darpAddviguNavarchasaH ||2-14-33
 tamAha sasmitaM kR^iSNaH sAmnA harShAkulena vai |
 abhij~no rauhiNeyasya vR^ittasya cha balasya cha ||2-14-34
 aho.ayaM mAnuSho bhAvo vyaktamevAnupAlyate |
 yastvaM jaganmayaM devaM guhyAdguhyataraM gataH ||2-14-35
 smara nArAyaNAtmAnaM lokAnAM tvaM viparyaye |
 avagachChAtmanAtmAnaM samudrANAM samAgame ||2-14-36
 purAtanAnAM devAnAM brahmaNaH salilasya cha |
 AtmavR^ittaprabhAvANAM saMsmarAdyaM cha vai vapuH ||2-14-37
 shiraH khaM te jalaM mUrttiH kShamA bhUrdahano mukham |
 vAyurlokAyuruChvAso manaHsraShTA hyabhUttava ||2-14-38
 sahasrAsyaH sahasrA~NgaH sahasracharaNekShaNaH |
 sahasrapadmanAbhastvaM sahasrAMshudharo.arihA ||2-14-39
 yattvayA darshitaM loke tatpashyanti divaukasaH |
 yattvayA noktapUrvaM hi kastadanveShTumarhati ||2-14-40
 yadveditavyaM loke.asmiMstattvayA samudAhR^itam |
 viditaM yattavaikasya devA api na tadviduH ||2-14-41
 AtmajaM te vapurvyomni na pashyantyAtmasaMbhavam |
 yattu te kR^itrimaM rUpaM tadarchanti divaukasaH ||2-14-42 
 devairna dR^iShTashchAntaste tenAnanta iti smR^itaH |
 tvaM hi sUkShmo mahAnekaH sUkShmairapi durAsadaH ||2-14-43
 tvayyeva jagataH stambhe shAshvatI jagatI sthitA |
 achalA prANinaM yonirdhArayatyakhilaM jagat ||2-14-44
 chatuHsAgarabhogastvaM chAturvarNyavibhAgavit |
 chaturyugeShu lokAnAM chAturhotraphalAshanaH ||2-14-45
 yathAhamapi lokAnAM tathA tvaM taccha me matam |
 ubhAvekasharIrau svo jagadarthe dvidhAkR^itau ||2-14-46
 ahaM vA shAhsvataH kR^iShNastvaM vA sheshaH purAtanaH |
 lokANAM shAshvato devastvaM hi sheShaH sanAtanaH |
 AvayordehamAtreNa dvidhedaM dhAryate jagat |2-14-47
 ahaM yaH sa bhavAneva yastvaM so.ahaM sanAtanaH |
 dvAveva vihitau hyAvAmekadehau mahAbalau ||2-14-48
 tadAsse mUDhavattvaM kiM prANena jahi dAnavam |
 mUrdhni devaripuM deva vajrakalpena muShTinA ||2-14-49
 
 vaishampAyana uvAcha
 saMsmAritastu kR^iShNena rauhiNeyaH purAtanam |
 balenApUryata tadA trailokyAntarachAriNA ||2-14-50
 tataH pralambaM durvR^ittaM sa baddhena mahAbhujaH |
 muShTinA vajrakalpena mUrdhni chainaM samAhanat ||2-14-51
 tasyottamA~NgaM sve kAye vikapAlaM vivesha ha |
 jAnubhyAM chAhataH shete gatAsurdAnavottamaH ||2-14-52
 jagatyAM viprakIrNasya tasya rUpamabhUttadA |
 pralambasyAmbarasthasya meghasyeva vidIryataH ||2-14-53
 tasya bhagnottamA~Ngasya dehAtsusrAva shoNitam |
 bahugairikasaMyuktaM shailashR^i~NgAdivodakam ||2-14-54
 te nihatya pralambaM tu saMhR^itya balamAtmanaH |
 paryaShvajata vai kR^iShNaM rauhiNeyaH pratApavAn ||2-14-55
 taM tu kR^iShNashcha gopAshcha divisthAshcha divaukasaH |
 tuShTuvurnihate daitye jayAshIrbhirmahAbalam ||2-14-56
 balenAyaM hato daityo bAlenAkliShTakarmaNA |
 vivadantyasharIriNyo vAchaH surasamIritAH ||2-14-57
 baladeveti nAmAsya devairuktaM divi sthitaiH |
 balantu baladevasya tadA bhuvi janA viduH ||2-14-58
 karmajaM nihate daitye devairapi durAsade ||2-14-59
 
 iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
pralambavadhe chaturdasho.adhyAyaH