# Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 15 - Gopa-s explain to Krishna
Itranslated by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 17, 2008

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchadaso.adhyAyaH
kR^iShNaM prati gopavAkhyam

vaishampAyana uvAcha

tayoH pravR^ittayorevaM kR^iShNasya cha balasya cha |
vane vicharatormAsau vyatiyAtau sma vArShikau ||2-15-1
vrajamAjagmatustau tu vraje shushruvatustadA |
prAptaM shakramahaM vIrau gopAMshchotsavalAlasAN ||2-15-2
kautuhalAdidaM vAkyam kR^iShNAH provAcha tatra tAn |
ko.ayaM shakramaho nAma yena vo harSha AgataH ||2-15-3
tatra vR^iddhatamastveko gopo vAkyamuvacha ha |
shrUyatAM tAta shakrasya yadarthaM dhvaja ijyate ||2-15-4
devAnAmIshvaraH shakro meghAnAM chArisUdana | 
tasya chAyaM mahaH kR^iShNa lokanAthasya shAshvataH ||2-15-5
tena saMchoditA meghAstasya chAyudhabhUShitAH |
tasyaivAj~nAkarAH sasyaM janayanti navAmbubhiH ||2-15-6
meghasya payaso dAtA puruhUtaH purandaraH |
saMprahR^iShTasya bhagavAnprINAyatyakhilaM jagat ||2-15-7
tena saMpAditaM sasyam vayamanye cha mAnavAH |
vartayAmopayu~njAnAstarpayAmashcha devatAH ||2-15-8
deve varShati loke.asmiMstataH sasyaM  pravardhate |
pR^ithivyAM tarpitAyAM tu sAmR^itaM lakShyate jagat ||2-15-9
kShIravatyastvimA gAvo vatsavatyashcha nirvR^itAH |
tena saMvardhitAstAta tR^iNaiH puShTAH sapu~NgavAH ||2-15-10
nAsasyA nAtR^iNA bhUmirna bubhukShArdito janaH |
dR^ishyate yatra dR^ishyante vR^iShTimanto balAhakAH ||2-15-11
dudoha saviturgA vai shakro divyAH payasvinIH|
tAH kSharanti navaM kshIraM medhyaM meghaughadhAritam ||2-15-12|
vAyvIritaM tu megheShu karoti ninadaM mahat |
javenAvartitaM chaiva garjatIti janA viduH ||2-15-13
tasya chaivohyamAnasya vAyuyuktairbalAhakaiH |
vajrAshanisamAH shabdAH shrUyante nagabhedinaH ||2-15-14
tajjalaM vajraniShpeShairvimu~nchati nabhogataiH |
bahubhiH kAmagairmeghaiH shakro bhR^ityairiveshvaraH ||2-15-15
kvachiddurdinasa~NkAshaiH kvachichChinnAbhrasaMnibhaiH |
kvachidbhinnA~njanAKAraiH kvachichChIkaravArShibhiH ||2-15-16
maNDayatIva devendro vishvamevaM nabho ghanaiH 
kvachichChIkaramuktAbhaH kurute gaganaM ghanaH ||2-15-17
evametatpayo dugdhaM gobhiH sUryasya vAridaH  |
parjanyaH sarvabhUtAnAM bhavAya bhuvi varShati ||2-15-18
yasmAtprAvR^iDiyaM kR^iShNa shakrasya bhuvi bhAvinI |
tasmAtprAvR^iShi rAjAnaH sarve shakraM mudA yutAH |
mahaiH sureshamarchanti vayamanye cha mANavAH ||2-15-19

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
gopavAkye pa~nchadasho.adhyAyaH