##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - ViShnu Parva 
chapter 16 - Description of Rainy Season
itranslated by K S Ramachandran, 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 15, 2008
Note: verse 35, line 2 - the group of trees referred to here may be ashanAH
too
##  
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha ShoDasho.adhyAyaH
       
sharadvarNanam
       
vaishampAyana uvAcha 
       
gopavR^iddhasya vachanam shrutvA shakraparigrahe |
prabhAvaj~no.api shakrasya vAkyaM dAmodaro.abravIt ||2-16-1
vanaM vanacharA gopAH sadA godhanajIvinaH | 
gAvo.asmaddaivataM viddhi girayashcha vanAni cha ||2-16-2
karShukANAM kR^iShirvR^ittiH paNyaM vipaNijIvinAm |
gAvo.asmAkaM parA vR^ittiretattraividyamuchyate ||2-16-3
vidyayA yo yathA yuktastasya sA daivataM param |
saiva pUjyArchanIyA cha saiva tasyopakAriNI |
yo.anyasya phalamashnAnaH karotyanyasya satkriyAm ||2-16-4
dvAvanarthau sa labhate pretya cheha cha mAnavaH |
kR^iShyantA prathitA sImA sImAntaM shrUyate vanam |2-16-5
vanAntA girayaH sarve sA chAsmAkaM gatirdhruvA |
shrUyante girayashchApi vane.asminkAmarUpiNaH |
pravishya tAstAstanavo ramante sveShu sAnuShu ||2-16-6
bhUtvA kesariNaH simhA vyAghrAshcha nakhinAm varAH |
vanAni svAni rakShanti trAsayanto vanachChidaH ||2-16-7
yadA chaiShAM vikurvanti te vanAlayajIvinaH |
ghnanti tAneva durvR^ittAnpauruShAdena karmaNA ||2-16-8
mantrayaj~naparA viprAH sItAyaj~nAshcha karShukAH |
giriyaj~NAstathA gopA ijyo.asmAbhirgirirvane ||2-16-9
tanmahyaM rochate gopA giriyaj~naH pravartatAm |
karma kR^itvA sukhasthAne pAdapeShvatha vA girau ||2-16-10
tatra hatvA pashUnmedhyAnvitatyAyatane shubhe |
sarvaghoShasya saMdohaH kriyatAM kiM vichAryate ||2-16-11
taM sharatkusumApIDAH parivArya pradakShiNam |
gAvo girivaraM sarvAstato yAntu punarvrajam ||2-16-12
prAptA kileyaM hi gavAM svAdutoyatR^iNA guNaiH |
sharatpramuditA ramyA gatameghajalAshayA ||2-16-14
priyakaiH puShpitairgauraM shyAmaM bANasanaiH kvachit |
kaThoratR^iNamAbhAti nirmayUrarutaM vanam ||2-16-14
vijalA vimalA vyomni vibalAkA vividyutaH |
vivardhante jaladharA vidantA iva ku~njarAH ||2-16-15
paTunA meghanAdena navatoyAnukarShiNA |
parNotkaraghanAH sarve prasAdaM yAnti pAdapAH ||2-16-16
sitavarNAmbudoShNIShaM haMsachAmaravIjitam |
pUrNachandrAmalachChatraM sAbhiShekamivAmbaram |2-16-17
haMsaiH prahasitAnIva samutkr^iShTAni sArasaiH |
sarvANi tanutAM yAnti jalAni jaladakShaye ||2-16-18
chakravAkastanataTAH pulinashroNimaNDalAH | 
haMsalakShaNahAsinyaH patiM yAnti samudragAHg ||2-16-19
kumudotphullamudakaM tArAbhishchitramambaram |
samamabhyutsmayantIva sharvarIShvitaretaram ||2-16-20
mattakrau~nchAvaghuShTeShu kamalApakvapANDuShu |
nirviShTaramaNIyeShu vaneShu ramate manaH ||2-16-21
puShkariNyastaDAgAni vApyashcha vikachotpalAH |
kedArAH saritashchaiva sarAMsi cha shriyAjvalan ||2-16-22
pa~NkajAni cha tAmrANi tathAnyAni sitAnyapi |
utpalAni cha nIlAni bhejire vArijAM shriyam ||2-16-23
madaM jahuH sitApA~NgA mandaM vavR^idhire.anilAH |
abhavadvyabhramAkAshamabhUchcha nibhR^ito.arNavaH ||2-16-24
R^ituparyAyashithilairvR^ittanR^ityasamujjhitaiH | 
mayUrA~NgaruhairbhUmirbahunetreva lakShyate ||2-16-25
svapa~NkamalinaistIraiH kAshapuShpalatAkulaiH |
haMsasArasavinyAsairyamunA bhAti shobhanA ||2-16-26
kalamApAkaramyeShu kedAreShu janeShu cha |
sasyAdA jalajAdAshcha mattA  viruruvuH khagAH ||2-16-27 
siShichuryAni jaladA jalena jaladAgame |
tAni sasyAni bAlAni kaThinatvaM gatAni vai ||2-16-28
tyaktvA meghamayaM vAsaH sharadguNavidIpitaH |
eSha vai vimale vyomni hR^iShTo vasati chandramAH ||2-16-29 
kShIriNyo dviguNaM gAvaH pramattA dviguNaM vR^iShAH |
vanAnAM dviguNA lakShmIH sasyairguNavatI mahI ||2-16-30
jyotIMShi ghanamuktAni padmavanti jalAni cha |
manAMsi cha manuShyANAM prasAdamupayAnti vai ||2-16-31
asR^ijatsavitA vyomni nirmukto jaladairbhR^isham |
sharatprajvalitaM tejastIkShNarashmirvishoShayan ||2-16-32
nIrAjayitvA sainyAni prayAnti vijigIShavaH |
anyonyarAShTrAbhimukhAH pArthivAH pR^ithivIkShitaH ||2-16-33
bandhujIvAbhitAmrAsu baddhapa~NkavatIShu cha |
manastiShThati kAnTAsu chitrAsu vanarAjiShu ||2-16-34
vaneShu cha virAjante pAdapA vanashobhinaH |
shrasanAH saptaparNAshcha kovidArAshcha puShpitAH ||22-16-35
iShusAhvA nikumbhAshcha priyakAH svarNakAstathA |
sR^imarAH pechukAshchaiva ketakyashcha samantataH ||2-16-36 
vrajeShu cha visheSheNa gargarodgArahAsiShu |
sharatprakAshayoSheva goShTheShvaTati rUpiNI ||2-16-37
nUnaM tridashabhUyiShThaM meghakAlasukhoShitam |
patatriketanaM devaM bodhayanti divaukasaH ||2-16-38
sharadyevaM susasyAyAM prAptAyAM prAvR^iShaH kShaye |
nIlachandrArkavarNaishcha rachitaM bahubhirdvijaiH ||2-16-39
phalaiH pravAlaishcha ghanamindrachApaghanopamam |
bhavanAkAraviTapaM latAparamamaNDitam ||2-16-40 
vishAlamUlAvanataM pavanAbhogamaNDitam |
archayAmo giriM devaM gAshchaiva cha visheShataH ||2-16-41
sAvataMsairviShANaishcha barhApIDaishcha daMshitaiH |
ghaNTAbhishcha pralambAbhiH puShpaiH shAradikaistathA ||2-16-42
shivAya gAvaH pUjyantAM giriyaj~naH pravartyatAm |
pUjyatAM tridashaiH shakro girirasmAbhirijyatAm ||2-16-43
kArayiShyAmi goyaj~naM balAdapi na saMshayaH |
yadyasti mayi vaH prItiryadi vA suhR^ido vayam ||2-16-44
gAvo hi pUjyAH satataM sarveShAM nAtra saMshayaH |
yadi sAmnA bhavetprItirbhavatAM vaibhavAya cha |
etanmama vachastathyaM kriyatAmavichAritam ||2-16-45
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
        sharadvarNane shoDasho.adhyAyaH