##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 18 - Hoisting the Govardhana Mountain
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 19, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

      athAShTAdasho.adhyAyaH
             govardhanadhAraNam
             
vaishampAyana uvAcha 
             
mahe pratihate shakraH sakrodhastridasheshvaraH |
sAMvartakaM nAma gaNaM toyadAnAmathAbravIt ||2-18-1
bho balAhakamAta~NgAH shrUyatAM mama bhAShitam |
yadi vo matpriyaM kAryam rAjabhaktipuraskR^itam ||2-18-2
ete vR^indavanagatA dAmodaraparAyaNAH |
nandagopAdayo gopA vidviShanti mamotsavam ||2-18-3
AjIvo yaH parasteShAM gopatvaM cha yataH smR^itam |
tA gAvaH saptarAtreNa pIDyantAM varShamArutaiH ||2-18-4
airAvatagatashchAhaM svayamevAmbudAruNaM |
srakShyAmi vR^iShTiM vAtaM cha vajrAshanisamaprabham ||2-18-5 
bhavadbhishchaNDavarSheNa charatA mArutena cha |
hatAstAH savrajA gAvastyakShyanti bhuvi jIvitam ||2-18-6
evamAj~nApayAmAsa sarvA~njaladharAnprabhuH |
pratyAhate vai kR^iShNena shAsane pAkashAsanaH ||2-18-7
tataste jaladAH kR^iShNA ghoranAdA bhAyAvahAH |
AkAshaM ChAdayAmAsuH sarvataH parvatopamAH ||2-18-8
vidyutsaMpAtajananAH shakrachApavibhUShitAH |
timirAvR^itamAkAshaM chakruste jaladAstadA ||2-18-9
gajA ivAnyasamyuktAH kechinmakaravarchasaH |
nAgA ivAnye gagane cherurjaladapu~NgavAH ||2-18-10
te.anyonyaM vapuShA baddhA nAgayUthAyutopamAH |
durdinaM vipulaM chakrushChAdayanto nabhastalam ||2-18-11
nR^ihastanAgahastAbhyAM veNUnAM chaiva sarvataH |
dhArAbhistulyarUpAbhirvavR^iShuste balAhakAH ||2-18-12
samudraM menire taM hi khamArUDhaM nR^ichakShuShaH |
durvigAhyamaparyantamagAdhaM durdinaM mahat ||2-18-13
naivApatanvai khagamA dudruvurmR^igajAtayaH |
parvatAbheShu megheShu khe nadatsu samantataH ||2-18-14
naShTasUryendusadR^ishairmeghairnabhasi dArunaiH |
ativR^iShTena lokasya virUpamabhavadvapuH ||2-18-15
meghaughairniShprabhAkAramadR^ishyagrahatArakam |
chandrasUryAMshurahitaM khaM babhUvAtiniShprabham ||2-18-16
vAriNA meghamuktena muchyamAnena chAsakR^it |
Ababhau sarvatastatra bhUmistoyamayI yathA ||2-18-17
vinedurbarhiNastatra tokakalparutAH khagAH |
vivR^iddhiM nimnagA yAtAH plavagAH saMplavaM gatAH ||2-18-18
garjitena cha meghAnAM parjanyaninadena cha |
tarjitAnIva kampante tR^iNAni tarubhiH saha ||2-18-19
prApto.antakAlo lokAnAM vyaktamekArNavA mahI |
iti gopagaNA vAkyaM vyAharanti bhayArditAH ||2-18-20
tenotpAtAMbuvarSheNa gAvo viprahatA bhR^isham |
hambhAravaiH krandamAnA na cheluH stambhitopamAH ||2-18-21
niShkampasakthicharaNA niShprayatnakhurAnanAH |
hR^iShTaromArdratanavaH kShAmakukShipayodharAH ||2-18-22
kAshchitprANA~njahuH shrAntA nipetuH kAshchidAturAH |
kAshchitsavatsAH patitA gAvaH shIkaravejitAH ||2-18-23
kAshchidAkramya kroDena vatsAMstiShThanti mAtaraH |
vimukhAH shrAntasakthyashcha nirAhArAH kR^ishodarAH ||2-18-24
peturArtA vepamAnA gAvo varShaparAjitAH |
vatsAshchonmukhakA bAlA dAmodaramukhAH sthitAH |
trAhIti vadanairdInaiH kR^iShNamUchurivArditAH ||2-18-25
gavAM tadkadanaM dR^iShTvA durdinAgamajaM mahat |
gopAMshchAsannanidhanAnkR^iShNaH kopaM samAdadhe ||2-18-26
sa chintayitvA samrabdho dR^iShTo yogo mayeti cha |
AtmAnamAtmanA vAkyamidamUche priyaMvadaH ||2-18-27
adyAhamimamutpATya sakAnanavanaM girim |
kalpayeyaM gavAM sthAnaM varShatrANAya durdharam ||2-18-28
ayaM dhR^ito mayA shailaH pR^ithvIgR^ihanibhopamaH |
trAsyate savrajA gA vai madvashyashcha bhaviShyati ||2-18-29
evaM sa chintayitvA tu kR^iShNaH satyaparAkramaH |
bAhvorbalaM darshayiShyansamIpaM taM mahIdharam ||2-18-30
dorbhyAmutpATayAmAsa kR^iShNo girimivAchalaH |
sa dhR^itaH sa~Ngato meghairgiriH savyena pANinA |
gR^ihabhAvaM gatastatra gR^IhAkAreNA varchasA ||2-16-31
bhUmerutpATyamAnasya tasya shailasya sAnuShu |
shilAH prashithilAshchelurviniShpetushcha pAdapAH ||2-18-32
shikharairghUrNamAnaishcha sIdamAnaishcha pAdapaiH |
vidhUtaishchochChritaH shR^i~NgairagamaH khagamo.abhavat |2-18-33
chalatprasravaNaiH pArshvairmeghaughairekatAM gataiH |
bhidyamAnAshmanichayashchachAla dharaNIdharaH ||2-18-34
na meghAnAM pravR^iShTAnAM na shaialasyAshmavarShiNaH |
vividuste janA rUpaM vAyostasya cha garjataH ||2-18-35
meghaiH sashailasaMsthAnairnIlaiH prasravaNArpitaiH |
mishrIkR^ita ivAbhAti giriruddAmabarhavAn ||2-18-36
Apluto.ayaM giriH pakShairiti vidyAdharoragAH |
gandharvApsarasashchaiva vAcho mu~nchanti sarvashaH ||2-18-37
sahastatalavinyasto muktamUlaH kShitestalAt |
rItIrnirvartayAmAsa kA~nchanA~njanarAjatIH ||2-18-38
kAnichichChithilAnIva saMchChinnArdhAni kanichit |
girermeghapravR^iShTAni tasya shR^i~NgaNi chAbhavan ||2-18-39 
giriNA kampamAnena kampitANAM tu shAkhinAm |
puShpamuchchAvachaM bhUmau vyashIryata samantataH ||2-18-40
niHsR^itAH pR^ithumUrdhAnaH svastikArdhavibhUshitAH |
dvijihvapatayaH kruddhAH khecharAH khe samantataH ||2-18-41
ArtiM jagmuH khagagaNA varSheNa cha bhayena cha | 
utpattyotpattya gaganAtpunaH peturavA~NmukhAH ||2-18-42
resurAroShitAH simhAH sajAlA iva toyadAH |
gargarA iva mathyanto neduH shArdUlapu~NgavAH ||2-18-43
viShamaishcha samIbhUtaiH samaishchAtyantadurgamaiH |
vyAvR^ittadehaH sa giriranya evopalakShyate ||2-18-44
ativR^iShTasya tairmeghaistasya rUpaM babhUva ha |
stambhitasyeva rudreNa tripurasya vihAyasi ||2-18-45
bAhudaNDena kR^iShNAsya vidhR^itaM sumahattadA |
nIlAbhrapaTalachChannaM tadgirichChatramAbabhau ||2-18-46
svapnAyamAno jaladairnimIlitaguhAmukhaH |
bAhUpadhAne kR^iShNAsya prasupta iva khe giriH ||2-18-47
nirviha~NgarutairvR^ikShairnirmayUrarutairvanaiH |
nirAlamba ivAbhAti giriH svashikharairvR^itaH ||2-18-48
paryastairghUrNamAnaishcha prachaladbhishcha sAnubhiH |
sajvarANIva shailasya vanAni shikharANi cha ||2-18-49
uttmA~NgagatAstasya meghAH pavanavAhanAH |
tvaryamANA mahendreNa toyaM mumuchurakShayam ||2-18-50
sa lambamAnaH kR^iShNasya bhujAgre saghano giriH |
chakrArUDha ivAbhAti desho nR^ipatipIDitaH ||2-18-51
sa meghanichayastasthau giriM taM parivArya ha |
puraM puraskR^itya yathA sphIto janapado mahAn ||2-18-52
niveshya taM kare shailaM tolayitvA cha sasmitam |
provAcha goptA gopAnAM prajApatiriva sthitaH ||2-18-53
etaddevairasaMbhAvyaM divyena vidhinA mayA |
kR^itaM girigR^ihaM gopA nirvAtaM sharaNaM gavAm ||2-18-54
kShipraM vishantu yUthAni gavAmiha hi shAntaye |
nirvAteShu cha desheShu nivasantu yathAsukhaM ||2-18-55
vibhajyatAmayaM deshaH kRitaM varShanivAraNam |
shailotpATanabhUreShA mahatI nirmitA mayA ||2-18-56
pa~nchakroshapramANena kroshaikavistaro mahAn |
trailokyamapyutsahate rakShituM kiM punarvrajam ||2-18-57
tataH kilakilAshabdo gavAM hambhAravaiH saha |
gopAnAM tumulo jaj~ne meghanAdascha bAhyataH ||2-18-58
prAvishanta tato gAvo gopaiyUthaprakalpitAH |
tasya shailasya vipulaM pradaraM gahvarodaram ||2-18-59
kR^iShNo.api mUle shailasya shailastambha ivochChritaH |
dadhAraikena hastena shailaM priyamivAtithim ||2-18-60
tato vrajasya bhANDAni yuktAni shakaTAni cha |
vivishurvarShabhItAni tadgR^ihaM girinirmitam ||2-18-61
AtidaivaM tu kR^iShNasya dR^iShTvA tatkarma vajrabhR^it |
mithyApratij~no jaladAnvArayAmAsa vai vibhuH ||2-18-62
saptarAtre tu nirvR^itte dharaNyAM vigatotsavaH |
jagAma saMvR^ito meghairvR^itrahA svargamuttamam ||2-18-63
nivR^itte saptarAtre tu niShprayatne shatakratau |
gatAbhre vimale vyomni divase dIptabhAskare ||2-18-64
gAvastenaiva mArgeNA parijagmuryathAgatam |
svaM cha sthAnaM tato ghoShaH pratyayAtpunareva saH ||2-18-65 
kR^iShNo.api taM girishreShThaM svasthAne sthAvarAtmavAn |
prIto niveshayAmAsa shivAya varado vibhuH ||2-18-66

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
    govardhanoddharaNe aShTAdasho.adhyAyaH