##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 19 - Krishna Honoured
Itranslated by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 23, 2008
Note: verse 39,line 1 - is it not kR^iShNa ?##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

  atha ekonaviMsho.adhyAyaH
    govindAbhiShekaH
    
vaishampAyana uvAcha 
    
    dhR^itaM govardhanaM dR^iShTvA paritrAtaM cha gokulam |
    kR^iShNasya darshanam shakro rochayAmAsa vismitaH ||2-19-1
    sa nirjalAmbudAkAraM mattaM madajalokShitam |
    AruhyairAvataM nAgamAjagAma mahItalam ||2-19-2
    sa dadarshopaviShTaM vai govardhanashilAtale |
    kR^iShNamakliShTakarmANaM puruhUtaH puraMdaraH ||2-19-3
    taM vIkShya bAlaM mahatA tejasA dIptamavyayam |
    gopaveShadharaM viShNuM prItiM lebhe purandaraH ||2-19-4
    taM so.ambujadalashyAmaM kR^iShNaM srIvatsalakShaNam |
    paryAptanayanaH shakraH sarvairnertrairudaikShata ||2-19-5
    dR^iShtvA chainaM shriyA juShTaM martyaloke.amaropamam |
    sUpaviShTaM shilApR^iShThe shakraH sa vrIDito.abhavat ||2-19-6
    tasyopaviShTAsya mukhaM pakShAbhyAM pakShipu~NgavaH |
    antarddhAnaM gatashChAyAM chakAroragabhojanaH ||2-19-7
    taM vivikte vanagataM lokavR^ittAntatatparam |
    upatasthe gajaM hitvA kR^iShNaM balaniShUdanaH ||2-19-8
    sa samIpagatastasya divyasraganulepanaH |
    rarAja devarAjo vai vajrapUrNakaraH prabhuH ||2-19-9
    kirITenArkatulyena vidyududyotakAriNA |
    kuNDalAbhyAM sa divyAbhyAM satataM shobhitAnanaH ||2-19-10 
    pa~nchastabakalambena hAriNorasi bhUShitaH |
    sahasrapatrakAntena dehabhUShaNakAriNA |
    IkShamANaH sahasreNa netrANAM kAmarUpiNAm ||2-19-11
    tridashAj~nApanArthena meghanirghoShakAriNA |
    atha divyena madhuraM vyAjahAra svareNA tam ||2-19-12
    
    indra uvAcha 
    
    kR^iShNa kR^iShNa mahAbaho j~nAtInAM nandivarddhana |
    atidivyaM kR^itaM karma tvayA prItimatA gavAm |2-19-13
    mayotsR^iShTeShu megheShu yugAntAvartakAriShu |
    yattvayA rakshitA gAvastenAsmi paritoShitaH ||2-19-14
    svAyaMbhuvena yogena yashchAyaM parvatottamaH |
    dhR^ito veshmavadAkAshe ko hyetena na vismayet ||2-19-15
    pratiShiddhe mama mahe mayeyaM ruShitena vai |
    ativR^iShTiH kr^itA kR^iShNA gavAM vai sAptarAtrikI ||2-19-16
    sA tvayA pratiShiddheyaM meghavR^iShTirdurAsadA |
    devaiH sadA navagaNairdurnivAryA mayi sthite ||2-19-17
    aho me supriyam kR^iShNA yattvaM mAnuShadehavAn |
    samagraM vaiShNavaM tejo vinigUhasi roShitaH ||2-19-18
    sAdhitaM devatAnAM hi manye.ahaM kAryamavyayam |
    tvayi mAnuShyamApanne yukte chaiva svatejasA ||2-19-19
    setsyate sarvakAryArtho na kiMchitparihAsyate |
    devAnAM yadbhavAnnetA sarvakAryapurogamaH ||2-19-20
    ekastvamasi devAnAM lokAnAM cha sanAtanaH |
    dvitIyaM nAtra pashyAmi yasteShAM cha dhuraM vahet ||2-19-21
    yathA hi pu~NgavaH shreShTho hyagre dhuri niyojyate |
    evaM tvamasi devAnAM magnAnAM dvijavAhanaH ||2-19-22
    tvachCharIragataM kR^iShNa jagatprakaraNaM tvidam |
    brahmaNA sAdhu nirdiShTaM dhAtubhya iva kA~nchanam ||2-19-23
    svayaM svayaMbhUrbhagavAnbuddhyAtha vayasApi vA |
    na tvAnugantuM shaknoti pa~NgurdrutagatiM yathA ||2-19-24
    sthANubhyo himavA~nChreShTho hradAnAM varunAlayaH |
    garutmAnpakShiNAM shreShTho devAnAM cha bhavAnvaraH ||2-19-25
    apAmadhastAlloko vai tasyopari mahIdharAH |
    nAgAnAmupariShTAdbhUH pR^ithivyupari mAnuShAH ||2-19-26
    manuShyalokAdUrdhvaM tu khagANAM gatiruchyate |
    AkAshasyopari ravirdvAraM svargasya bhAnumAn ||2-19-27
    devalokaH parastasmAdvimAnagamano mahAn |
    yatrAhaM kR^iShNa devAnAmaindre vinihitaH pade ||2-19-28
    svargAdUrdhvaM brahmaloko brahmarShigaNasevitaH |
    tatra somagatishchaiva jyotiShAM cha mahAtmanAm ||2-19-29
    tasyopari gavAM lokaH sAdhyAstaM pAlayanti hi |
    sa hi sarvagataH kR^iShNa mahAkAshagato mahAn ||2-19-30
    uparyupari tatrApi gatistava tapomayI |
    yAM na vidmo vayaM sarve pR^ichChanto.api pitAmaham ||2-19-31
    lokastvadho duShkR^itinAM nAgalokastu dAruNaH |
    pR^ithivI karmashIlAnAM kshetraM sarvasya karmaNaH ||2-19-32
    khamasthirANAM viShayo vAyunA tulyavR^ittinAm |
    gatiH shamadamADhyAnAM svargaH sukR^itakarmaNAm ||2-19-33
    brAhme tapasi yuktAnAM brahmalokaH parA gatiH |
    gavAmeva tu goloko durArohA hi sA gatiH ||2-19-34
    sa tu lokastvayA kR^iShNa sIdamAnaH kR^itAtmanA |
    dhR^ito dhR^itimatA vIra nighnatopadravAngavAm ||2-19-35 
    tadahaM samanuprApto gavAM vAkyena choditaH |
    brahmaNashcha mahAbhAga gauravAttava chAgataH ||2-19-36
    ahaM bhUtapatiH kR^iShNa devarAjaH puraMdaraH | 
    aditergarbhaparyAye pUrvajaste purAkR^itaH ||2-19-37
    svatejastejasA chaiva yatte darshitavAnaham | 
    devarUpeNa tatsarvaM kShantumarhasi me vibho ||2-19-38
    evaM kShAntamanAH kR^iShNa svena saumyena tejasA |
    brahmaNaH shR^iNU me vAkyaM gavAm cha gajavikrama ||2-19-39 
    Aha tvAM bhagavAnbrahmA gAvashchAkAshagA divi |
    karmabhistoShitA divyaistava saMrakShaNAdibhiH ||2-19-40
    bhavatA rakShitA gAvo golokashcha mahAnayam |
    yadvayaM pu~NgavaiH sArdhaM varddhAmaH prasavaistathA ||2-19-41
    karShukAnpu~NgavairbAhyairmedhyena haviShA surAn |
    shriyaM shakR^itpravR^ittena tarpayiShyAma kAmagAH ||2-19-42
    tadasmAkaM gurustvam hi prANadashcha mahAbalaH |
    adya prabhR^iti no rAjA tvamindro vai bhava prabho ||2-19-43
    tasmAttvaM kA~nchanaiH pUrNairdivyasya payaso ghaTaiH |
    ebhiradyAbhiShi~nchasva mayA hastAvanAmitaiH ||2-19-44
    ahaM kilendro devAnAM tvaM gavAmindratAM gataH |
    govinda iti lokAstvAM stoShyanti bhuvi shAshvatam ||2-19-45
    mamopari yathendrastvaM sthApito gobhirIshvaraH |
    upendra iti kR^iShNa tvAM gAsyanti divi devatAH ||2-19-46
    ye cheme vArShikA mAsAshchatvAro vihitA mama |
    eShAmardhaM prayachChAmi sharatkAlaM tu pashchimam ||2-19-47
    adya prabhR^iti mAsau dvau j~nAsyanti mama mAnavAH | 
    varShArddhe cha dhvajo mahyaM tataH pUjAmavApsyasi |
    mamAmbuprabhavaM darpaM tadA tyakShyanti barhiNaH ||2-19-48
    alpavAcho gatamadA ye chAnye meghanAdinaH |
    shAntiM sarve gamiShyanti mama kAlavichAriNaH ||2-19-49
    trisha~NkvagastyacharitAmAshAM cha prachariShyati |
    sahasrarashmirAdityastApayansvena tejasA ||2-19-50
    tataH sharadi yuktAyAM maunakAmeshu barhiShu |
    yAchamAne khage toyaM vipluteShu plaveShu cha ||2-19-51 
    haMsasArasapUrNeShu nadInAM pulineShu cha |
    mattakrau~nchapraNAdeShu pramattavR^iShabheShu cha ||2-19-52
    goShu chaiva prahR^iShTAsu ksharantIShu payo bahu |
    nivR^itteShu cha megheShu niryAtya jagato jalam ||2-19-53
    AkAshe shastrasaMkAshe haMseShu cha charatsu cha |
    jAtapadmeShu toyeshu vApIShu cha saratsu cha ||2-19-54
    taDAgeShu cha kAnteShu toyeSHu vimaleShu cha |
    kalamAvanatAgrAsu kR^iShNakedArapa~NktiShu ||2-19-55 
    madhyasthaM salilArambhaM kurvantIShu nadIShu cha |
    susasyAyAM cha sImAyAM manoharyAM munerapi ||2-19-56
    pR^ithivyAM pR^ithurAShTrAyAM raMyAyAM varShasaMkShaye |
    shrImatsu pa~NktimArgeShu phalavatsu tR^iNeShu cha |
    ikShumatsu cha desheShu pravR^itteShu makheShu cha ||2-19-57
    tataH pravartsyate puNyA sharatsuptotthite tvayi |
    loke.asminkR^iShna nikhile yathaiva tridive tathA ||2-19-58
    narAstvAM chaiva mAM chaiva dhvajAkArAsu yaShTiShu |
    mahendraM chApyupendraM cha mahayanti mahItale ||2-19-59
    ye chAvayoH sthire vR^itte mahendropendrasaMj~nite |
    mAnavAH praNamiShyanti teShAM nAstyanayAgamaH ||2-19-60 
    tataH shakrastu tAngR^ihya ghaTAndivyapayodharAn |
    abhiShekeNa govindaM yojayAmAsa yogavit ||2-19-61
    dR^iShTvA tamabhiShiktaM tu gAvastAH saha yUthapaiH |
    stanaiH prasravayuktaishcha siShichuH kR^iShNamavyayam ||2-19-62 
    meghAshcha divi yuktAbhiH sAmR^itAbhiH samantataH |
    siShichustoyadhArAbhirabhiShichya tamavyayam ||2-19-63
    vanaspatInAM sarveShAM susrAvendunibhaM payaH |
    vavarShuH puShpavarShaM cha nedustUryANi chAmbare ||2-19-64
    astuvanmunayaH sarve vAgbhirmantraparAyaNAH |
    ekArNave viviktaM cha dadhAra vasudhA vapuH ||2-19-65
    prasAdaM sAgarA jagmurvavurvAtA jagaddhitAH |
    mArgastho.api babhau bhAnushchandro nakShatrasaMyutaH ||2-19-66
    ItayaH prashamaM jagmurnirvairarachanA nR^ipAH |
    pravAlapatrashabalAH puShpavantashcha pAdapAH ||2-19-67
    madaM prasusruvurnAgA yAtAstoShaM vane mR^igAH |
    alaMkR^itA gAtraruhairdhAtubhirbhAnti parvatAH ||2-19-68
    devalokopamo lokastR^ipto.amR^itarasairiva |
    AsItkR^iShNAbhiSheko hi divyasvargarasokShitaH ||2-19-69
    abhiShiktaM tu taM gobhiH shakro govindamavyayam |
    divyamAlyAmbaradharaM devadevo.abravIdidam ||2-19-70
    eSha te prathamaH kR^iShNa niyogo goShu yaH kR^itaH |
    shrUyatAmaparaM kR^iShNa mamAgamanakAraNam ||2-19-71
    kShipraM prasAdhyatAM kaMsaH keShI cha turagAdhamaH |
    ariShTashcha madAvishTo rAjarAjyaM tataH kuru ||2-19-72
    pitR^iShvasari jAtaste mamAMsho.ahamiva sthitaH |
    sa te rakShyashcha mAnyashcha sakhye cha viniyujyatAm ||2-19-73
    tvayA hyanugR^ihItasya tava vR^ittAnuvartakaH |
    tvadvashe vartamAnashcha prApsyate vipulaM yashaH ||2-19-74
    bhAratasya cha vaMshasya sa variShTho dhanurdharaH | 
    bhaviShyatyanurUpashcha tvadR^ite na cha raMsyate ||2-19-75
    bhArataM tvayi chAyattaM tasmiMshcha puruShottame |
    ubhAbhyAmapi saMyoge yAsyanti nidhanaM nR^ipAH ||2-19-76
    pratij~nAtaM mayA kR^iShNa R^iShimadhye sureShu cha |
    mayA putro.arjuno nAma sR^iShTaH kuntyAM kulodvahaH ||2-19-77
    so.astrANAM pAratattvaj~naH shreShThashchApAvikarShaNe |
    taM pravekShyanti vai sarve rAjAnaH shastrayodhinaH ||2-19-78
    akShauhiNIstu shUrANAM rAj~nAM saMgrAmashAlinAm |
    sa ekaH kShatradharmeNa yojayiShyati mR^ityunA ||2-19-79 
    tasyAstracharitaM mArgaM dhanuSho lAghavena cha |
    nAnuyAsyanti rAjAno devA vA tvAM vinA prabho ||2-19-80
    sa te bandhuH sahAyashcha saNgrAmeShu bhaviShyati |
    tasya yogo vidhAtavyastvayA govinda matkR^ite ||2-19-81
    draShTavyashcha yathAhaM vai tvayA mAnyashcha nityashaH |
    j~nAtA tvameva lokANAmarjunasya cha nityashaH ||2-19-82
    tvayA cha nityaM saMrakShya AhaveShu mahatsu saH |
    rakShitasya tvayA tasya na mR^ityuH prabhaviShyati ||2-19-83
    arjunaM viddhi mAM kR^iShNa mAM chaivAtmAnamAtmanA |
    AtmA te.ahaM yathA shashvattathaiva tava so.arjunaH ||2-19-84
    tvayA lokAnimA~njitvA balerhastAttribhiH kramaiH |
    devatAnAM kR^ito rAjA purA jyeShThakramAdaham ||2-19-85 
    tvAM cha satyamayaM j~nAtvA satyeShTaM satyavikramam |
    satyenopetya devA vai yojayanti ripukShaye ||2-19-86
    so.arjuno nAma me putraH pituste bhaginIsutaH |
    iha sauhArdamAyAtu bhUtvA sahacharaH purA ||2-19-87
    tasya te yuddhyataH kR^iShNa svasthAne.api gR^ihe.api vA |
    voDhavyA pu~Ngaveneva dhUH sadA raNamUrdhani ||2-19-88 
    kamse vinihate kR^iShNa tvayA bhAvyarthadarshinA |
    abhitastanmahadyuddhaM bhaviShyati mahIkShitAm ||2-19-89
    tatra teShAM nR^ivIrANAmatimAnuShakarmaNAm |
    vijayasyArjuno bhoktA yashasA tvaM cha yokShyase ||2-19-90
    etanme kR^iShNa kArtsnyena kartumarhasi bhAShitam |
    yadyahaM te surAshchaiva satyaM cha priyamachyuta ||2-19-91
    shakrasya vachanaM shrutvA kR^iShNo govindatAM gataH |
    prItena manasA yuktaH prativAkyaM jagAda ha ||2-19-92 
    prIto.asmi darshanAddeva tava shakra shachIpate |
    yattvayAbhihitaM chedaM na kiMchitparihAsyate ||2-19-93
    jAnAmi bhavato bhAvAM jAnAmyarjunasaMbhavam |
    jAne pitR^iShvasAraM cha pANDordattAM mahAtmanaH ||2-19-94
    yudhiShThiraM cha jANAmi kumAraM dharmanirmitam |
    bhImasenaM cha jAnAmi vAyoH saMtAnajaM sutam ||2-19-95
    ashvibhyAM sAdhu jAnAmi sR^iShTam putradvayaM shubham | 
    nakulaM sahadevaM cha mAdrIkukShigatAvubhau ||2-19-96
    kAnInaM chApi jAnAmi savituH prathamam sutaM |
    pitR^iShvasari karNaM vai prasUtaM sUtatAM gatam ||2-19-97
    dhArtarAshTrAshcha me sarve viditA yuddhakA~NkShiNaH |
    pANDoruparamam chaiva shApAshaninipAtajam ||2-19-98
    tadgachCha tridivaM shakra sukhAya tridivaukasAm |
    nArjunasya ripuH kashchinmamAgre prabhaviShyati ||2-19-99
    arjunArthe cha tAnsarvAnpANDavAnakShatAnyudhi |
    kuntyA niryAtayiShyAmi nivR^itte bhArate mR^idhe ||2-19-100
    yachcha vakShyati mAM shakra tanUjastava so.arjunaH |
    bhR^ityavattatkariShyAmi tava snehena yantritaH ||2-19-101
    satyasandhasya tachChrutvA priyaM prItasya bhAShitam |
    kR^iShNasya sAkShAttridivaM jagAma tridasheshvaraH ||2-19-102
    
       iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
            govindAbhiSheke ekonaviMsho.adhyAyaH